Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Звіт наукової діяльності інституту



Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

______________________________________________

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з  наукової роботи

________________________

Антонюк Л.Л.

«_____» ________________ 2017 р.

 

 

ЗВІТ

науково-дослідного інституту

__ФРАНЦУЗЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ

______________________________

за 2013-2017 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2017

 

 

Критерії звітності щодо діяльності науково-дослідного інституту у 2017 р.

 

Критерій

2013-2017

1.     

участь у виконанні фундаментальних та прикладних тем, що фінансуються з Державного бюджету України

Подано заявку на виконання в 2014-2016 рр. фундаментальної теми «Етичний маркетинг: концептуальні підходи та методичні засади» (2013р)

2.     

ініціативні корпоративні, галузеві та регіональні теми, які виконуються співробітниками науково-дослідних інститутів

 

Ініціативні  теми :

«Мультіканальний маркетинг в системі євро маркетингу» (2017)

«Євро-маркетинг: характерні риси і основні напрями застосування в Україні» (2016 р.)

«Етичний маркетинг: французький досвід і українське сприйняття»  (2015 р.)

маркетингове дослідження "Этичний маркетинг в фінансових установах України: поінформованість споживачів як чинник іх довіри і ринкової активності"(2015р).

Маркетингове дослідження «Сприйняття французьких марок українськими споживачами» (2013)

 

3.     

міжнародні гранти, отримані науково-дослідними інститутами

3  індивідуальні гранти на стажування викладачів у Франції

 

Решетнікова Ірина Леонідівна ,доктор економічних наук,професор кафедри маркетингу  грант "досвідчених науковців"   на двохтижневе стажування в університеті Сержі -Понтуаз  (2017 р.)

 

Ігнатова Юлія Володимирівна,доцент кафедри економіко-математичного моделювання ,стажування у Вищій міжнародній школі комп’ютерних наук та технологій (м. Сержі Понтуаз 2017р.)

 

грант від посольства Франції на стажування протягом місяця  докторанта к.е.н. Поліщук Е.А. в французькій комерційній школі EISTI(2014р)

 

 

4.     

кількість авторських свідоцтв на розроблення науково-дослідних інститутів та їх трансфер

6 свідоцтв

2016-1 свідоцтва

2014рік -2свідоцтва

2013 рік -3свідотцтва

 

 

 

 

кількість дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук, в дослідженнях яких використано розробки науково-дослідних інститутів, відображено фундаментальні та прикладні теми, зазначені в п.п.1 та 2

 4 Дисертації

Романенко О.О- ( захист 27.12.2017р.)

Науковий консультант

Решетнікова І.Л.

 

Поліщук Є.А. –захищена та затверджена (травень 2017р.)Науковий консультант Диба М.І.

 

Дима О.О.-захищена та затверджена (листопад 2017 р.)Науковий консультант Павленко А.Ф.

 

Сагайдак М.П. – захищена і затверджена (29.06.2016 ) Науковий консультант Решетнікова І.Л.

 

5.     

публікації статей у виданнях з індексом цитування, що входять до науковометричних баз даних, за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

26 Статей

 

1.      Решетнікова І.Л. Шаповалова Е.П. Маркетингові інструменти забезпечення якості обслуговування на ринку банківських послуг.// Маркетинг і менеджмент інновацій. Міжнар. наук. журнал. СумДУ, 2017 - №2. -С.47-56.

 

2.      Решетнікова І.Л. Стратегічний маркетинг: особливості застосування вітчизняними підприємствами// Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Економічні  науки. ХНУ. 2017. – Том 1.-№3. - С.150-154

 

3.      Решетнікова І.Л. Романенко О.О. Інформаційне суспільство: сутність, форми, тенденції.// Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Економічні  науки. ХНУ. 2016-№5 Том 2. - С.155-158 Серія «Економічні науки» (IndexCopernicus, GoogleScholar, РИНЦ)

 

4.      ReshetnikovaIrina ,ShapovalovaElina. The role of marketing in reforming banking market of Ukraine // Marketing irynek. PolskieWydawnictwoEkonomiczne S.A.2017.- №9.  - p.307-315

5.      Решетнікова І.Л. Сагайдак М.П.Вплив економічної кризи на поведінку вітчизняних споживачів і сприйняття інновацій.// Маркетинг і менеджмент інновацій. Міжнар. наук. журнал. СумДУ, 2016 - №4. -С.191-205.

 

6.      IrinaReshetnikova, MykhailoSahaidak, MarynaKostromina. ConsumerSentiments of Ukrainians and theFactors Influencing TheirFormation.//Konsumpcjairozwój. InstytutBadanRynku, Kosumpcji I Koniunktur.  Nr. 4/2016 (17). – p.37-53.

 

 

7.      2.Reshetnikova I.L., Sahaidak M.P. 

Multichannel marketing in 

communication activities oflogistics companies // Вісник Національного ун-ту «Львівська політехніка». Серія:Логістика. – 2016. – №848. – С. 69-75

 

 1. Гернего Ю.О. Инновационный потенциал экономики Украины. Траектория науки. 2016;

№ 2 (7) WorldCat, UrlichsWeb, DOAJ, BASE, PBN, OpenAIRE, J-Gate, MIAR, DRJI, Соционет

 

 1.  Гернего Ю.О.Небанківські інноваційні кредити: реалії Німеччини та перспективи України. Банківська справа. 2016; № 2. 0,6; 32-42

 

 1. Reshetnikova I., Sagaidak M. Diagnostics of the Consumer´s Satisfaction of Service //The JournalofEconomicsandSocialResearch, vol. XVII, 2016, No 1. – pp. 66-76
 2. Решетнікова  І.Л. Внутрішній маркетинг в системі маркетингу підприємства.// Маркетинг і менеджмент інновацій. Міжнар. наук. журнал. СумДУ. -  2015 - №1. -С.45 -55
 3. Поліщук Є.А. Інституціональні аспекти у методології дослідження інвестиційного ринку./Є.А. Поліщук// Ефективна економіка. -  2015 - №11
 4. Дима О.О. Сучасні тенденції та переваги розвиткуІнтернет-торгівлі в Україні. // Економічний часопис-ХХІ. – 2015 -  №1-2(2). - С. 63-66.
 5. Дима О.О. Перспективи реалізації стратегії сталого розвитку вітчизняними роздрібними операторами через упровадження власних торгових марок. // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015 -  №1.- С. 87-95.
 6. Дима О.О. Сервісна політика посередницького підприємства на ринку легкових автомобілів України. // Маркетинг в Україні. – 2015 -  №1.- С. 40-45.
 7. Дима О.О. Роздрібна торгівля в Україні: багатоканальність та додаткові послуги .// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015 -  №1.- С. 221-226.

 

 1. Дима О.О. Персонал – ключовий елемент комплексу маркетингу посередницького підприємства.// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015 -  №2.- С. 65-73.
 2. Дима О.О. Щодо нового змісту категорій «опт» та «роздріб».// Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2015 -  №12.- С. 346-350.

19.  Диба О.М. Участь небанківських фінансових установ у кредитуванні інноваційних проектів / О.М. Диба, Є.А. Поліщук, Ю.О. Гернего // Проблеми Економіки: міжнародний науковий журнал. – 2014. - №1. – С. 272-277.

20.  Polishchuk Ye. Effectiveness of Non-bank Financial Institutions: Evidence from Ukraine/ Ye. Polishchuk, NagornaO. // ScientificJournalL'Association1901 «SEPIKE» : міжнародний науковий журнал. – 2014. - №1. – с. 188-193

21.  Поліщук Є.А. Особливості розвитку світового фінансового ринку на сучасному етапі/ Є.А. Поліщук // Проблеми економіки. – 2014. - №3. – С. 25-31

22.  Поліщук Є.А. Еволюція та передумови розвитку небанківських фінансових установ в Україні/ Є.А. Поліщук// Бізнес Інформ.- 2014 .- №9  - С. 260-265

23.  Поліщук Є.А. Банки у забезпеченні фінансової привабливості регіонів / Є.А. Поліщук// Академічний огляд. – 2014. -  №2. – С. 57-63

24.  Поліщук Є.А. Характеристика інвестиційної діяльності небанківських фінансових установ / Є.А. Поліщук // Фінанси, облік і аудит: збірник наукових праць КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. - №24. – 2014. С. 95-106

 

 1. Решетнікова Ірина , Єременко Юлія  . Категорійний апарат індивідуального маркетингу.// Маркетинг і менеджмент інновацій. Міжнар. наук. журнал. СумДУ, 2013 - №4. -С.66-74

 

 1. Решетнікова І.Л. Етичний маркетинг як концепція маркетингової діяльності. // Маркетинг і менеджмент інновацій. Міжнар. наук. журнал. СумДУ, 2012 - №4. -С.91-96 (2013р.)

 

6.     

публікації монографій за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

 

7.     

публікації розділів у колективних монографіях за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

8 публікацій

Решетнікова І.Л. Шаповалова Е.П.   Mультиканальний маркетинг як сучасна технологіяреалізації концепції партнерських відносин зі споживачами. Коллективнаямонография (Прокопенко)

(2017 р.)

 

Reshetnikova I., Sagaidak M. Conceptual model of a set of the internal marketing of enterprises of the servise sector / I. Reshetnikova, M. Sagaidak // Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilnośti gospodarczej: monografia Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Częstocnowa, Akademia Polonijna, 2016, s. 897. – pp. 810-824.

 

Диба М.І., Бєгун А.В., Білошицький О.В., Поліщук Є.А (міжкафедральна). Управління безпекою небанківських фінансових установ. Колективна монографія./М.І. Диба, А.В. Бєгун, О.В. Білошицький, Є.А. Поліщук. – К.: КНЕУ, 2015. – 486 с. (2015р)

ReshetnikovaIryna.A study of perception of the image of France by Ukrainian customers.// Marketing w 25 - leciu gospodarki rynkowej w Polsce. Monografija.  – Polskie Wydawnicrwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.- P. 533– 544.

 

Поліщук Є.А. Небанківські фінансові установи: теоретичні засади - розділ 1;   «Методологічні засади виникнення небезпеки у фінансовому секторі - розділ 3.//Управління безпекою небанківських фінансових установ. Монографія за ред. д.е.н. М.І. Диба. К.: КНЕУ, 2014 (8,2 д.а. особ. автору) - – передано до видавництва

 

Решетнікова І.Л. Визначення території марки і напрямів її розширення на основі сприйняття споживачами національної ідентичності марки.// Інновації у  маркетингу і менеджменті. Монографія за ред. д.е.н., проф.. С.М.Ілляшенка.- Суми: ТОВ  «ДД «Папірус», 2013, - С.255-266.

 

Решетнікова І.Л. Етичний маркетинг як інструмент соціальної відповідальності бізнесу і стійкого споживання.// Інновації і маркетинг - рушійні сили економічного розвитку. Монографія за ред.. д.е.н., проф.. С.М.Ілляшенка.- Суми: ТОВ  «ДД «Папірус», 2012, - С.414-422.

2. Т.В. Майорова, М.І. Диба та ін., всього 27 авторів;  за наук. ред. М. І. Диби та Т.В. Майорової. Активізація інвестиційного процесу в Україні: колективна монографія.  – К.: КНЕУ, 2012. – 472с.

(2013р.)

 

 

 

8.     

кількість дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, в дослідженнях яких використано розробки науково-дослідних інститутів, відображено тематику фундаментальних та прикладних досліджень, зазначених в п.п.1 та 2

2 дисертації

дисертація Шаповалова Е.П. науковий керівник Решетнікова І.Л. рецензування на кафедрі  (2017 р)

 

Єременко Юлія  захищена дисертація на здобуття наукового ступеня к.е.н. під наук. керівн. Решетнікової І.Л.(2015р.)

 

 

 

9.     

публікації статей у фахових наукових виданнях України за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

19 Статей

1.      Решетнікова І.Л., Романенко О.О. Методичні підходи до підвищення ефективності закупівельної діяльності підприємств харчової промисловості в інформаційному суспільстві / О.О. Романенко, І. Л. Решетнікова // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2016. – Випуск 16. – С. 61-66.

 

2.      Решетнікова І.Л. Комунікаційна політика промислового підприємства в сучасних умовах. //
Економічний вісник ДВНЗ "Українського державного хіміко-технологічного уніеврситету" №2 (4) за 2016 рік. C. 141-145

 1. Решетнікова І.Л. Студент як споживач освітніх послуг в системі маркетингу вищого навчального закладу.//Економіка та підприємництво. Збірник наукових праць молодих учених і аспірантів. У 2 частинах. Частина 1.КНЕУ. Київ, 2015. - № 34-35. - С.59-67

 

 1. Решетнікова І.Л.Маркетинг в прямих логістичних каналах: сучасні тенденції.// Маркетинг в Україні.        -  2015. – № 1(88). – С. 46 - 53

 

 1. Поліщук Є.А., Барановський О.І., Левченко В.М.Діяльність небанківських фінансових установ за обставин непереборної сили./Є.А.Поліщук,                О.І.Барановський, В.М. Левченко.//Актуальні проблеми економіки. -  2015. – № 6(168). – С. 332-340
 2. Дима О.О. Посередницька діяльність: трансакційний підхід.// Вісник соціально-економічних досліджень, Одеса: Одеський національний економічний. – 2015 -  Вип. 1. – № 56.- С. 49-55.
 3. Решетнікова І.Л., Решетнікова Г.С. Диференціація торговельних марок на основі їх національної ідентичності./ І.Л. Решетнікова, Г.С. Решетнікова. // НУ «Львівська політехника». Збірник наукових праць.  – 2014. - №811. – С. 293 299(2014р.)
 4. Круківський В.І.Концепт, термін, дефініція і спеціалізований дискурс. / Проблеми наукової семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики // Зб. наук. пр. – Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка . від. ред. Н.М. Корбозерова. – К. – Логос, 2014. – № 25. – С. 188-200

11.   Поліщук Є.А. Застосування дискретних часових моделей у формуванні інвестиційного портфелю / Є.А. Поліщук, В.В. Крук, А.С. Воротнікова// Ринок цінних паперів України: журнал. – 2014. - №9-10. – С

 1. Поліщук Є.А. Детермінанти розвитку небанківських фінансових установ/ Є.А. Поліщук// Економіка підприємств: збірник наукових праць КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – 2014. – №__.-Передано до видавництва
 2. Алексєєва Н.І. Стратегічне планування як стрижневий  елемент бюджетування на макрорівні: досвід Франції // Фінанси, облік і аудит, 2013. - № 2 (22).
 3. Решетнікова І.Л. Регламентація процедур оперативного планування маркетингу на підприємстві.// Формування ринкової економіки: Зб наук. праць. №30. – К.: КНЕУ,2013. – С.206-215.

15.  Решетнікова І.Л. Регламентація процедур оперативного планування маркетингу на підприємстві.// Формування ринкової економіки: Зб наук. праць. №30. – К.: КНЕУ,2013. – С.206-215.

16.  Поліщук Є.А. Криза довіри як стримуючий фактор розвитку небанківських фінансових установ // Формування ринкових відносин в Україні Зб наук. праць. 7 (146). – 2013. – С. 85-88.. Поліщук Є.А. Фінансові установи як учасники колективного інвестування// Банківська справа – 2013. - №7-8. – С. 24-

17.  Поліщук Є.А., Диба М.І.
Колективне інвестування: характерні ознаки і переваги // Світ фінансів. - 2013. (в друці)

18.  Поліщук Є.А. Об’єктивна
необхідність участі небанківських фінансових установ в інвестиційному процесі // Фінанси, облік і аудит - 2013. (в друці)

 

 1. Круківський В.І. Лінгво-стилістичні та екстралінгвальні особливості аргументативної функції дескриптиву в законодавчому дискурсі ( на матеріалі французької мови). // Науковий вісник кафедри  ЮНЕСКО КНЛУ.  Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. - Головний редактор – доктор філологічних наук, професор Валюх З.О. – Випуск 25. Видавничий центр КНЛУ. – 2013. – С. 44-62.

 

10. 

організовані науково-дослідними інститутами круглі столи, публічні лекції та виступи, дослідницькі семінари та тренінги

13 заходів

2017-“ Навчання  та життя у Франції”

2016:

-“ Евромаркетинг: основні тенденції”

-“ Навчання у Франції: переваги і труднощі. ”(2016р.).

2015:

-«Сучасний стан економіки України як перепона до асоціації з ЄС»

-«Вища освіта у Франції: система освітніх закладів, питання організації навчання, умови отримання грантів на магістерські програми»

- DaryaLeshchenko- публічний виступ представника бізнес-школи EDHEC (Франція) щодо магістерських

програм EDHEC Business School за двома напрямками:

економіка фінансів, управління бізнесом

2014:

 –«Маніпулювання свідомістю споживача» («Consommateur piégé : les manipulations du merchandising»)

– «Молодь України і соціально-економічні виклики сьогодення» («La jeunesse ukrainienne et les défis socio-économiques d’aujourd’hui»)

– «Навчання за кордоном: переваги та недоліки» («L’enseignement à l'étranger: les avantages et inconvénients»)

– Публічний виступ професора Університету Сержі Понтуаз (Франція) Єріка Деллатр  щодо проблем сучасної економічної освіти в Європі.

2013:

– круглий стіл з проблем євроінтеграції України, публічні виступи

- пана Еріка Тосаті (радник з питань культури та співробітництва посольства Франції та Директор Французького Інституту в Україні) на тему "Система вищої освіти Франції"

- Александра Де Ремакера (директора рекрутингового агнства Diamond recruiters(даймонд рекрутер)) на тему "Кар'єрні можливості молодих фахівців із маркетингу"

 

11. 

публікації тез міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, що проводяться за кордоном, за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

5 публікацій

Reshetnikova Irina. Multikanálový marketing akoinovatívny model pre organizáciupredaja a dodávaniatovaruspotrebiteľom v maloobchodnomsystéme / Multi – channel marketing as an innovative model for the organization of sales and delivery of goods to consumers in the retail system. Medzinárodný workshop / International workshop  (05.09. – 07.09.2017, levočskádolina).Vydavateľ / PublisherHuman Retail Akadémia, Košice, Slovensko.- 2017/1.- p. 62-67(2017р.)

 

ReshetnikovaIrina ,ShapovalovaElina. The role of marketing in reforming banking market of Ukraine // Marketing irynek. PolskieWydawnictwoEkonomiczne S.A.2017.- №9.  - p.307-315(2017 р)

 

Дима О.О. Problems and Perspectives of Doing Business in the Ukraine // WirtschaftlichenPerspektiven der Ukraine nachdemAssoziierungsabkommenmit der EU. Міжнародна науково-практична конференція. Університет м. Бремен, Німеччина, 23 травня 2015 р.

 

Reshetnikova Iryna.A study of perception of the image of France by Ukrainian customers.// Marketing w 25 - leciu gospodarki rynkowej w Polsce. Konferencja Naukowa. Krakow, 12-14 czerwca 2014 roku. Monografija.  – Polskie Wydawnicrwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.- P. 533– 544.

 

Алексеева Н.И. К вопросам о среднесрочном планировании во Франции / Анализ развития рыночной экономики в эпохукризисных трансформаций: материалы XIV Междун. научно-практической конф. экономических наук, 25 мая 2013 г., Москва, Россия// Экономика и финансы. Москва, 2013. - С. 68-71.

12. 

публікації тез міжнародних наукових та науково-практичних конференцій, що проводяться в Україні, за результатами конкретних фундаментальних та прикладних робіт, що виконуються в науково-дослідних інститутах

25 тез

 1. Решетнікова І.Л. Ефективністьмаркетингових програм підприємства.// Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект". – Київ, 2016. - С.120-122

 

 1. Решетнікова І.Л., Шаповалова Е.П. Сегментування ринку банківських послуг України. Маркетингова освіта в Україні .// Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково практичної конференції «Маркетингова освіта в Україні».12-13 квітня 2016 р. – К.: КНЕУ, 2016. – С.111-113.

 

 1. Решетнікова І.Л. Використанняфранцузьких назв та образів в просуванні товарів на вітчизняному ринку.// Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно - дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти. Матеріали ІІІ – ї Міжнародної науково – практичної конференції. 21квітня 2016 року.- НТТУ «КПІ», К: 2016.- С.18-20.
 2. .Решетнікова І.Л. Поведінка споживачів в умовах економічної кризи останніх років.// Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції. Збірник тез доповідей І Міжнародної науково практичної конференції. 21 -22 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ 2016. - С.266-268.

 

 1. Решетнікова І.Л., Шаповалова Е.П. Використання цифрового маркетингу в кастомізації банківського продукту на вітчизняному ринку.// Маркетинг і цифрові технології. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково – практичної конференції 26-27 травня м.Одеса. Одеський національний політехнічний університет.- Одеса : ТЕС, 2016.- С.159-161.

 

 

 1. Решетнікова І.Л.   ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ – ТЕХНОЛОГІЙ В КАСТОМІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО ВПЛИВУ НА СПОЖИВАЧА. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (18-20 травня 2016 р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – 394 с. C.273

 

7.      .Решетнікова І.Л. Поведінка українських споживачів в роздрібних логістичних каналах / І.Л. Решетнікова // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей ХІ Міжнар. наук.-практич. конф. 3-5 листопада 2016р. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – С. 240-241

 

 

8.      Решетнікова І.Л. Поведінка українських споживачів в умовах сучасної економічної кризи// Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу. Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково – практичної конференції 29 вересня -1 жовтня 2016 року. - Суми: ФОП Ткачов О.О., 2016.- С.204-205.

 

9.      Поліщук Є.А. Євроінтеграція та її роль у розвитку небанківських фінансових установ в Україні. // Європейський вибір – нові можливості для прогресу та  зростання фінансової системи. Всеукраїнська науково-практична конференція м. Київ, 11 квітня 2015 р. (0,2 д.а.)

10.  Поліщук Є.А., Диба О.М.Небанківські фінансові установи у кредитуванні інноваційних проектів. // Необхідність та проблеми формування економіки інтелектуального капіталу. Всеукраїнська науково-практична конференція м. Київ, 4-5 листопада 2015 р.

11.  .Поліщук Є.А., Нагорна О.В. Розвиток кредитних спілок в європейських ринках. // Розвиток національної економіки: теорія і практика.Міжнародна науково-практична конференція м. Івано-Франківськ, 2-3 квітня 2015 р. (0,3 д.а.)

12.  Поліщук Є.А. Диба М.І.Концептуалізація розвитку небанківських фінансових установ на інвестиційному ринку. // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації. Міжнародна науково-практична конференція м. Хмельницький, 8-9 жовтня 2015 р. (0,2 д.а.)

13.  Решетнікова І.Л. Виведення глобальних марок з французькою ідентичністю на український ринок. Збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної науково – практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу».25-26вересня2014 року. . Сумськ. держ. унів. Суми: ТОВ «ДД»Папірус», 2014. – С.144 -148

 

 

14.  Решетнікова І.Л. Диференціація торговельних марок на основі їх на національної ідентичності. Тези доповідей Х Міжнародної  науково – практичної конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту».6-8 листопада 2014 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. -  С.309-311.

 

 1. Поліщук Є.А. Інституціональна структура регулювання небанківських фінансових установ в Україні. Збірник тез IV  міжнародної  науково – практичної конференції  «Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій» .Одеса, 25-27 вересня 2014.Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова   (0,2 д.а.)

 

 1. Поліщук Є.А., Легалізація грошових коштів, отриманих кримінальним шляхом, через страхові компанії. Збірник тез ІІ  міжнародної  науково – практичної конференції «Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації».  Київ, 10-11 квітня 2014. ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана»(0,2 д.а.)

 

 1. Поліщук Є.А., Ризики інвестиційної діяльності небанківських фінансових установ Збірник тез V  міжнародної  науково – практичної конференції. Київ, 10 жовтня 2014ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана»(0,2 д.а.)

 

 1. Решетнікова І.Л. Внутрішній маркетинг: сутність та сфери застосування.// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційні напрямки розвитку маркетингу: теорія і практика" 28-29 березня 2013 р., м. Луганськ. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. С.84-86.
 2. Решетнікова І.Л. Внутрішній маркетинг: інструменти та доцільність застосування. Матеріали І міжнародної науково практичної конференції «Соціально –екологічні проблеми адаптації реального сектора в сучасних умовах».22-24 травня 2013 року. Макіівка – Ялта., стр.259 -261 Решетнікова І.Л. Сприйняття образу Франції українськими споживачами. Тези ІІ Міжнародної науково – практичної конференції.10-12 жовтня 2013. КНЕУ.Київ.2013. – С.34-37.
 3. Поліщук Є.А. Роль небанківських фінансових установ в економічному зростанні/ Є.А. Поліщук//  Роль фінансово-кредитного механізму у розвитку економіки країни:  зб. тез ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Л.: ЛЕФ. -  2013 р. – С. 42-44.

 

 1. Поліщук Є.А. Значення небанківських фінансових установ у формуванні стабільного попиту на ринку капіталів / Є.А. Поліщук// Актуальні питання економіки та сучасного менеджменту : зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 5 липня 2013,Львівська економічна фундація, С. 26-29.

 

 1. Поліщук Є.А. Рівність фінансових установ як запорука ефективного фінансового ринку / Є.А. Поліщук// Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин: зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції. – Севастополь, 16-18 травня 2013. С. 324-326.та ін.

 

 1. Круківський В.І. «Стратегія організації й навчання перекладу в немовному вузі» Збірник матеріалів науково-методичної конференції. ...  квітень 2011 р. КНЕУ. Київ. 2011 р. С.
 2. Круківський В.І. «Розвиток навичок усного мовлення з використанням економічних текстів». Збірник матеріалів науково-методичної конференції. Квітень 2013 р. КНЕУ. Київ. 2013р. - С..72-76.

 

 1. Круківський В.І. «Аргументативна складова письмових мовленнєвих компетенцій у спеціалізованому дискурсі. Міжнародна науково-практична конференція. «Розвиток міжкультурної комунікативної компетенції студентів в умовах глобального інформаційного світу».». КНЕУ, 10-12 квітня 2013 року. –  14 сторінок. Електронна публікація.

 

Додаток 1

 

 

Остання редакція: 01.02.18