Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут інформаційно-комунікаційних технологій та систем

     Інститут створено згідно  Ухвали Вченої ради Університету від 24.06.2015 р. з метою виконання Програми інноваційного розвитку Університету.
     1) Мета та предмет діяльності Інституту
     Головна мета створення Інституту полягає у інноваційній діяльності в галузі ІТ, сприянні підвищенню кваліфікації  та перепідготовці  фахівців для ринку інформаційно-комунікаційних технологій та систем,  працевлаштуванню суб’єктів освітніх послуг   і налагодженню взаємовідносин з бізнес-компаніями галузі ІТ, впровадженню інновацій в навчальну та прикладну   підготовку, забезпеченню комерціалізації науково-технічної діяльності у підвищенні рівня компетентності студентів і слухачів з інших організацій, в тому числі випускників попередніх років.
     Предметом діяльності Інституту є процеси сприяння перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів для галузі інформаційно-комунікаційних   технологій та систем, які повинні привести до зростання їх конкурентоспроможності на ринку праці, проведення прикладних наукових досліджень та здійснення навчально-методичної роботи у напрямку створення інтелектуальних засобів розвитку економіки.

     2) Основні напрями діяльності Інституту 
     а) науково-технічної  інноваційної   –  
1. Прикладні дослідження в напрямку розробки інформаційних систем в економіці, математичних моделей аналізу та прогнозування розвитку економіки, планування і реалізації цільових програм;
2. Виконання науково-дослідних, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт, а також робіт, пов’язаних з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії їх практичного використання;
3. Розроблення і впровадження моделей і систем інформаційної безпеки, у тому числі створення систем криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних мережах;
4. Інформаційно-обчислювальне обслуговування органів державної влади, а також підприємств, установ і організацій за договорами (замовленнями) на базі створення та впровадження як комплексних, так і локальних комп’ютерних систем, телекомунікаційних мереж, сховищ даних, баз даних і баз знань, систем видобування знань, систем моніторингу, інформаційно-пошукових та експертно-аналітичних систем, інтелектуальних систем і моделей прогнозування;
5. Ведення системного аналізу тенденцій розвитку інформаційних технологій та нових засобів розробки програмного забезпечення, розроблення рекомендацій щодо базових технологій та стандартів, на яких ґрунтується розробка  інформаційних систем;
6. Розроблення та здійснення заходів щодо розвитку і вдосконалення інфраструктури інформатизації, ефективного використання і захисту національних інформаційних ресурсів, підвищення якості та доступності інформаційних послуг;
7. Участь у створенні єдиного інформаційного середовища органів державної влади для забезпечення виконання завдань та функцій, пов’язаних з обробкою та управлінням потоками даних (процесами збору, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки, захисту інформації);
8. Розробка та підготовка пропозицій щодо єдиних норм, стандартів і технічних регламентів розробки і використання програмного забезпечення, структури інформаційних ресурсів та обміну інформацією (єдині протоколи обміну даними, формати файлів) для органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
     б) організаційної  –
1. Координація і співробітництво з іншими організаціями як в Україні, так і за кордоном, для вирішення комплексних проблем розвитку інформаційних технологій в економіці;
2. Проведення наукових досліджень і розробок лабораторією інституту спільно з іншими установами як в Україні, так і за її межами, з виконання тем (робіт) на підставі договорів;
3. Використання у своїй діяльності прийнятих у світовій практиці форм і засобів науково-практичного співробітництва, обмінів, навчання, у тому числі за міжнародними проектами і програмами, грантами, договорами, контрактами з вітчизняними, зарубіжними та міжнародними організаціями, установами, фондами, фірмами або окремими громадянами;
4. Залучення коштів вітчизняних та міжнародних фондів для виконання досліджень і розробок, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення сучасним обладнанням тощо;
5. Надання науково-практичної, консультаційної та іншої допомоги центральним, регіональним і місцевим органам влади, інститутам, установам і організаціям, іншим юридичним та фізичним особам з питань інформатизації та моделювання економічних процесів в ринкових умовах;
6. Сприяння здійсненню діяльності щодо захисту інтелектуальної власності відповідно до Закону України “Про авторські та суміжні права”;
7. Організація проведення наукових, науково-практичних та навчальних семінарів, нарад, конференцій, симпозіумів, круглих столів, наукових шкіл, у тому числі й міжнародних, за напрямами своєї діяльності в приміщеннях і аудиторіях Університету;
8. Сприяння здійсненню заходів з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації, навчання спеціалістів, узагальнення передового досвіду окремих працівників та підрозділів;
9.    Сприяння здійсненню інформаційної, рекламної та видавничої діяльності;
10. Здійснення підготовки та організації видання колективних та індивідуальних монографій, підручників, навчальних посібників, інших наукових видань;
11. Приймання участі у формуванні ринку програмно-технічної та інформаційної продукції (послуг);
12. Проведення науково-технічних експертиз, інформаційної та консультаційної роботи;
13. Здійснення організаційних заходів щодо запровадження загальнодержавного електронного документообігу та застосування електронного цифрового підпису;
     в) навчально-педагогічної 
1. Сприяння перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів для галузі інформаційно-комунікаційних технологій та цифрової криміналістики;
2. Забезпечення участі слухачів, студентів, аспірантів та докторантів Університету у наукових дослідженнях, що здійснюються в Інституті;
3. Створення в Інституті умов для залучення талановитої молоді до наукової діяльності, зокрема проведення масових заходів (олімпіад, наукових конкурсів тощо), створення навчально-методичного інструментарію задоволення її пізнавальних інтересів і уподобань, вивчення та поширення вітчизняних і зарубіжних інновацій, новітніх технологій, впровадження в навчальний процес прогресивних технологій, проведення науково-практичних конференцій і семінарів з проблем залучення інформаційних технологій в економіку та розробки інформаційно-аналітичних систем;
4. На основі моніторингу вимог до окремих спеціальностей на ринку праці проведення тематичних лекцій з професійно-орієнтованих дисциплін;
5. Розроблення навчальних програм та наукових методик за напрямком діяльності Інституту, у тому числі з дистанційного навчання;
6. Видача свідоцтва державного зразка про навчання, підвищення кваліфікації або перепідготовку;
7. Проведення інших науково-педагогічних заходів у напрямку досягнення мети діяльності Інституту відповідно до чинного законодавства України.

Остання редакція: 21.10.16