Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут історії українського суспільства

Інститут створено наказом ректора від  15 травня 2012 р. № 448 на підставі Ухвали Вченої ради Університету від 26 квітня 2012 р.

Інститут є структурним підрозділом Університету та функціонує у складі    єдиного    навчально-наукового    комплексу    ДВНЗ     «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана».

У своїй діяльності Інститут керується  чинним законодавством, зокрема Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», іншими нормативно-правовими актами, Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, наказами  ректора, рішеннями ректорату та Вченої ради Університету, а також цим Положенням.

Метою діяльності Інституту є виконання фундаментальних  та прикладних науково-дослідних робіт з проблематики історії українського суспільства як складової частини європейського і світового цивілізаційного простору, проведення наукових досліджень та здійснення науково-педагогічної роботи у напрямку становлення, історичного розвитку та сучасних соціально-економічних, політичних, етнонаціональних, культурологічних  проблем функціонування українського суспільства.

Основні напрями наукової діяльності Інституту

Здійснення разом з національною, галузевими академіями наук, іншими науково-дослідними установами фундаментальних та прикладних наукових досліджень щодо генезису, тенденцій становлення українського суспільства, соціально-економічних, політичних, етнонаціональних особливостей його функціонування у складі іноземних держав, СРСР та сучасного незалежного розвитку.

Участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів України, що пов’язані з формуванням та реалізацією соціальної, етнонаціональної, внутрішньої та зовнішньої політики країни відповідно до історичних традицій та сучасних потреб розвитку українського суспільства.

Проведення  комплексних наукових досліджень у сфері соціальних відносин суспільства на теренах України на етапі стародавнього світу та періоду середніх віків.
 Комплексне наукове опрацювання проблем та особливостей соціально-економічних, націотворчих, науково-освітніх процесів на українських землях на етапі становлення та розвитку індустріального суспільства.

Дослідження політичного, соціального, економічного, національного, релігійного, культурного розвитку українського суспільства впродовж ХХ ст.

Аналіз сучасного стану та моделювання перспектив розвитку політичної системи незалежної України.

Дослідження етнічних, релігійних та націотворчих процесів  України на етапі 1990- 2010-х рр.

Проведення комплексних фундаментальних і прикладних досліджень щодо зовнішньої і безпекової  політики України за умов нестаціонарної системи міжнародних відносин початку ХХІ ст.

Оцінка характеру, перспектив розвитку, наслідків сучасної інтеграційної політики України.

Основні напрями науково-організаційної діяльності Інституту

Координація і співробітництво з іншими організаціями як в Україні, так і за кордоном, для вирішення комплексних проблем, що стосуються суспільно-політичного розвитку України, її місця в історії і сучасних  процесах європейського цивілізаційного простору.

Проведення наукових досліджень і розробок спільно з іншими установами як в Україні, так і за її межами на підставі договорів.

Надання науково-практичної, консультаційної та іншої допомоги центральним, регіональним і місцевим органам влади, інститутам, установам і організаціям, іншим юридичним та фізичним особам з питань історії  та сучасного політичного розвитку українського суспільства.

Ведення авторського нагляду за використанням наукових розробок Інституту.

Організація   та   проведення   наукових,   науково-практичних   та навчальних семінарів, нарад, конференцій, симпозіумів, круглих столів, у тому числі й міжнародних, за напрямами своєї діяльності.

Розвиток наукових шкіл з історії українського суспільства, всесвітньої історії, історії міжнародних відносин

Здійснення взаємного обміну науковцями та фахівцями з науковими та іншими організаціями і установами України та зарубіжних країн, організація відрядження працівників Інституту за кордон та приймання у себе іноземних фахівців.

Здійснення  підготовки до видання колективних та індивідуальних монографій, підручників, навчальних посібників, інших наукових видань.

Проведення   наукових   експертиз,   інформаційної  та консультаційної  роботи.

Здійснення розробки та проведення експертизи законодавчих і нормативних документів, які готуються органами законодавчої та виконавчої влади України.

Здійснення інших науково-організаційних заходів, необхідних для досягнення мети, передбаченої цим Положенням.

Основні напрями науково-педагогічної діяльності Інституту

Сприяння  у  поглибленні  взаємозв'язку  наукової діяльності  з навчальним процесом шляхом активного використання в лекційній  та консультаційній роботі викладачів кафедри політичної історії наукових розробок співробітників Інституту.

Забезпечення   участі   студентів,   аспірантів та здобувачів наукових ступенів під керівництвом співробітників Інституту у наукових дослідженнях, що здійснюються в Інституті.

Створення в Інституті умов для залучення талановитої молоді до наукової діяльності, зокрема забезпечення участі студентів в роботі наукових гуртків з історії українського суспільства, проведенні щорічної студентської наукової конференції; організація та проведення масових наукових заходів для студентів (конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових робіт, олімпіад, турнірів тощо); створення навчально-методичного інструментарію задоволення пізнавальних інтересів і уподобань студентів, вивчення та впровадження в навчальний процес вітчизняних і зарубіжних інновацій та новітніх технологій.

Участь у розробці навчальних програм за новими навчальними дисциплінами,  вдосконаленні чинних програм  навчальних дисциплін за напрямком діяльності Інституту, у тому числі з дистанційного навчання.

Використання можливостей наукових установ Національної академії наук України для спільного проведення навчання, розширення, створення науково-навчальних центрів, спільних підрозділів та дослідницьких лабораторій.

Участь в організації стажування студентів, молодих учених, наукових та науково-педагогічних працівників ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» у провідних університетах і наукових центрах, у тому числі за кордоном.

Проведення   інших   науково-педагогічних   заходів   у   напрямку досягнення мети діяльності Інституту в межах чинного законодавства України.

Остання редакція: 18.04.14