Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут страхування

Історія

Інститут страхування створено згідно із наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Про створення Інституту страхування» на підставі Ухвали Вченої ради Університету від 29 грудня 2011 р. з метою виконання Програми інноваційного розвитку університету та реалізації основних завдань, передбачених «Положенням про дослідницький університет», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 р. № 163.

Метою діяльності Інституту є організація і проведення наукових досліджень та здійснення науково-технічної та навчальної діяльності у галузі страхування, розроблення науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення сталого розвитку вітчизняного ринку страхових послуг, провадження інноваційної діяльності. Інститут здійснює наукові дослідження та розробки, забезпечує умови поглибленої наукової та практичної підготовки фахівців зі страхування відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та головних напрямів діяльності Інституту.

Положення про Інститут страхування

Остання редакція: 27.04.20
Основні напрями діяльності Інституту
 • проведення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері страхування, в тому числі й міждисциплінарних, які відповідають сучасному світовому рівню наукових розробок у даній галузі, а також робіт, пов’язаних із доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії їх практичного використання;
 • опрацювання пропозицій щодо модернізації управління страховими бізнес-процесами в напрямку наближення їх до європейських стандартів;
 • проведення наукових досліджень та отримання науково-прикладних результатів, спрямованих на підвищення ефективності державного регулювання страхової діяльності;
 • наукова експертиза проектів законодавчих і нормативних актів у сфері страхування та підготовка експертних висновків (доповідних записок) для Верховної Ради України (Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики та інших комітетів), Міністерства фінансів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг, Державної податкової служби України, інших органів державної влади та управління;
 • моніторинг стану наукового супроводу розвитку страхування в Україні та пошуки новацій в цій справі в зарубіжному досвіді;
 • підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, які займаються страховою проблематикою;
 • співробітництво з Лігою страхових організацій України, іншими об’єднаннями страховиків, страховими компаніями, страховими посередниками та іншими учасниками страхового ринку з питань спільного опрацювання проектів, пов’язаних з розвитком страхування в Україні та підготовкою і перепідготовкою кадрів для страхового ринку України;
 • забезпечення публікації результатів наукових досліджень у провідних вітчизняних та міжнародних науково-практичних виданнях;
 • міжнародне наукове співробітництво з університетами-партнерами, громадськими установами, об’єднаннями страховиків та страхових посередників, страховими компаніями, фірмами, фондами на основі реалізації спільних науково-дослідних проектів та навчальних програм у сфері страхування;
 • координація реалізації міждисциплінарних та міжкафедральних наукових досліджень у сфері страхування; формування переліку проблем і питань, які потребують наукового вирішення.
Завдання Інституту
 • здійснення науково-практичних досліджень у сфері страхування, провадження інноваційної діяльності;
 • залучення коштів вітчизняних, зарубіжних та міжнародних організацій та фондів для виконання досліджень і розробок, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення сучасним обладнанням тощо;
 • отримання науковими і науково-педагогічними працівниками Університету студентами, аспірантами, здобувачами, докторантами наукових результатів, створення конкурентоспроможних наукових розробок, інноваційних продуктів;
 • поглиблення наукової та науково-технічної підготовки студентів, аспірантів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників шляхом здійснення ними спільних наукових досліджень та розробок;
 • підготовка науково-практичних матеріалів для їх публікації у вітчизняних та міжнародних виданнях;
 • організація проведення наукових, науково-практичних та навчальних семінарів, нарад, конференцій, круглих столів, симпозіумів, у т.ч. міжнародних, за напрямами своєї діяльності;
 • ведення авторського нагляду за використанням наукових розробок Інституту.