Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут прикладної та професійної етики

Історія

На підставі ухвали Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 29. 03. 2012 наказом Ректора від 11. 04. 2012 № 332 у складі університету створено структурний підрозділ — Інститут прикладної та професійної етики. Відповідальність за виконання завдань і функцій Інституту покладено на д. філос. н., професора, завідувача кафедри філософії Вільчинського Ю. М.

Положення про Інститут прикладної та професійної етики

Основні напрямки діяльності Інституту

  • Інститут проводить фундаментальні і прикладні дослідження у системі міжгалузевих знань за основними напрямами: етика публічної політики, бізнес-етика (господарська і корпоративна), управлінська, юридична та екологічна етика.
  • Дослідження сучасного стану вищої освіти України, аналіз загрозливих тенденцій порушення міри співвідношення між професійною та соціально-гуманітарною підготовкою майбутніх фахівців.
  • Розробка і організація різноманітних освітніх і наукових програм, скерованих на розвиток прикладної та професійної етики, консультування та експертний супровід етичних складових у соціальних, політичних, господарських, корпоративних, управлінських, юридичних та екологічних проектах.
  • Наукова та морально-етична експертиза проектів законодавчих і нормативних актів освітньої, правової, соціально-економічної діяльності уряду та його комітетів, підготовка експертних висновків (доповідних записок) для Верховної Ради України та інших органів державної влади та управління.
  • Моніторинг стандартів етичної поведінки через відповідні елементи етичної інфраструктури, до яких належать: 1) політична воля; 2) законодавство; 3) етичні кодекси; 4) механізми звітності і нагляду; 5) етичні комісії; 6) професійні асоціації.
  • Сприяння створенню громадського телебачення та в його межах програм з історії української культури, етичної проблематики, поширенню практики безкоштовного відвідування українським студенством у вихідні і святкові дні музеїв, театрів, виставок.
  • Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, які практично займаються прикладною та професійною етикою в Україні.
  • Забезпечення публікації результатів наукових досліджень у провідних вітчизняних та міжнародних науково-практичних виданнях.
  • Міжнародне наукове співробітництво з університетами-партнерами, громадськими установами, громадськими організаціями, бізнес-компаніями, фірмами, фондами на основі реалізації спільних науково-дослідних проектів та навчальних програм у сфері прикладної та професійної етики.
  • Інституційна підтримка етики як науки у системі економічної освіти України, забезпечення і реалізація її практичного спрямування шляхом поєднання теоретичної, прикладної та професійної складової у системі міжгалузевих знань, координація міждисциплінарних та міжкафедральних наукових досліджень, формування переліку проблем і питань, які потребують наукового вирішення.
Остання редакція: 22.02.21