Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут регіоналістики

Місія: 

актуалізація, генерування та популяризація знань та  інновацій у галузі регіоналістики та просторового розвитку економіки, реалізація на регіональному, національному й глобальному рівнях ідеї стійкого розвитку — концепції виживання людства.

Мета: 

проведення фундаментальних та прикладних міждисциплінарних досліджень, які синтезують просторовий підхід до соціально-економічних, природно-екологічних, історичних, культурних та інших аспектів регіонального розвитку. 

Основні напрями наукової діяльності Інституту

 1. Фундаментальні і прикладні міждисциплінарні дослідження соціально-економічних, природно-екологічних, історичних, культурних та інших аспектів регіонального розвитку,наукових засад державної регіональної політики та регіонального управлінняяк важливих передумов модернізації соціо-еколого-економічного розвитку регіонів.
 2. Комплексне дослідження з метою виявлення світових, регіональних і галузевих тенденцій розвитку просторових соціо-еколого-економічних систем у сучасних умовах інтеграції України у світовий економічний простір.
 3. Науково-практичні дослідження у сфері генерування і поширення нових знань з просторового розвитку та планування, регіональної політики, створення та застосування сучасних управлінських технологій та інструментів, які забезпечуватимуть підвищення конкурентоспроможності регіонів України у світовому економічному просторі.
 4. Науково-практичні дослідження сучасного стану інноваційно-інвестиційного потенціалу регіонів України, їх зовнішньоекономічної діяльності та участі в різних формах транскордонного співробітництва з метою створення консалтингових продуктів, які забезпечуватимуть ефективність розвитку регіонів.
 5. Науково-практичні дослідження у сфері модернізації регіонального економічного простору України, формування ефективного механізму державної підтримки розвитку регіональних та локальних соціо-еколого-економічних систем, розроблення комплексних та цільових програм розвитку регіонів різного адміністративно-територіального рангу.
 6. Розроблення методології районоформування та наукових засад удосконалення адміністративно-територіального поділу України з метою підвищення ефективності регіонального управління та стратегічного розвитку  регіональних та локальних соціо-еколого-економічних систем.    
 7. Комплексне наукове обґрунтування напрямів професіоналізації сфери регіонального управління та місцевого самоврядування в Україні,  розроблення  професійних компетенцій, навчальних програм підготовки та програм сертифікації фахівців у сфері регіонального управління та місцевого самоврядування. 
 8. Розроблення та впровадження нових форм партнерства академічних закладів, органів регіонального управління та місцевого самоврядування для проведення фундаментальних та емпіричних досліджень у галузі регіоналістики, формування основних засад державної регіональної політики, напрямів та механізмів трансферту продуктів інтелектуальної власності для  забезпечення стратегічних змін в економіці.

Основні напрями науково-освітньої діяльності Інституту

 1. Використання результатів наукової діяльності Інституту в підготовці фахівців у галузі знань «Економіка і підприємництво», залучення студентів, аспірантів та викладачів Університету до участі в дослідницьких і консалтингових проектах.
 2. Сприяння у поглибленні взаємозв'язку наукової діяльності з навчальним процесом шляхом активного використання наукових і методичних розробок співробітників Інституту в науково-педагогічній діяльності викладачів Університету.
 3. Забезпечення участі студентів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів під керівництвом співробітників Інституту в наукових дослідженнях.
 4. Створення в Інституті умов для залучення талановитої молоді до наукової діяльності, зокрема, забезпечення участі студентів у роботі студентської науково-дослідницької лабораторії з регіоналістики та просторового розвитку економіки, проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з регіональної економіки, наукових студентських конференцій; організація та проведення наукових заходів для студентів (конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових робіт, регіональних турнірів тощо).
 5. Створення навчально-методичного інструментарію задоволення пізнавальних інтересів і вподобань студентів; вивчення та впровадження в навчальний процес інновацій та новітніх технологій.
 6. Участь у розробленні навчальних програм за новими навчальними дисциплінами (науками), удосконаленні чинних програм навчальних дисциплін (наук) за напрямом діяльності Інституту, у тому числі з дистанційного навчання та програм відкритої освіти.
 7. Використання можливостей асоціацій регіональних досліджень, учених з установ Національної академії наук України, професорсько-викладацького корпусу профільних кафедр провідних вітчизняних та зарубіжних  ВНЗ для проведення спільних дослідницьких проектів, організації навчальних заходів, поглиблення професійної підготовки бакалаврів з економіки для їх подальшої професійної  сертифікації,  проведення досліджень й створення науково-навчальних центрів.

 8. Розроблення та запровадження нових інноваційних освітніх продуктів (вебінарів, відео-курсів, ділових ігор, міні-кейсів, ситуаційних вправ, індивідуальних та творчих завдань) з метою надання відповідних послуг студентам, аспірантам, установам з підготовки та перепідготовки кадрів, закладам підвищення кваліфікації, а також іншим стороннім організаціям.
 9. Участь в організації стажування студентів, аспірантів і молодих учених у провідних університетах і наукових центрах України та світу.
 10. Проведення інших науково-освітніх заходів у межах чинного законодавства України.

Основні напрями науково-організаційної діяльності Інституту

 1. Координація та співробітництво з іншими організаціями як в Україні, так і за кордоном, для розв’язання комплексних наукових проблем удосконалення регіонального та локального розвитку соціо-еколого-економічних систем, просторового планування, регіонального управління та місцевого самоврядування.
 2. Проведення досліджень спільно з іншими установами як в Україні, так і за її межами, на підставі договорів. 
 3. Залучення коштів вітчизняних, зарубіжних і міжнародних фондів для виконання досліджень, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення сучасним інформаційним  обладнанням тощо.
 4. Надання науково-практичної, консультаційної та іншої допомоги центральним, регіональним і місцевим органам влади, інститутам, установам і організаціям, іншим юридичним і фізичним особам з питань розроблення та впровадження комплексних та цільових програм розвитку регіонів різного адміністративно-територіального рангу й/або експертиза (консалтингові послуги),тренінгівз регіонального управління та місцевого самоврядування.
 5. Дослідні і проектні роботи за напрямами, визначеними державними установами, виконання консалтингових проектів для державних, комунальних і комерційних організацій.
 6. Організація та проведення наукових, науково-практичних та навчальних семінарів, нарад, конференцій, симпозіумів, круглих столів, у тому числі й міжнародних, за напрямами діяльності Інституту.
 7. Взаємний обмін досвідом науковців і фахівців з наукових та інших організацій і установ України та зарубіжних країн, організація відрядження працівників Інституту за кордон та приймання іноземних фахівців.
 8. Підготовка до видання колективних та індивідуальних монографій, підручників, навчальних посібників, інших наукових робіт за проблематикою Інституту.
 9. Проведення наукових експертиз, інформаційної, консультаційної роботи та надання інших послуг за проблематикою Інституту.
 10. Ведення авторського нагляду за використанням розробок Інституту.

Наукові дослідження та заходи

Згідно з планом науково-дослідних робіт, починаючи з 2015 р. Інститут здійснює дослідження за темою «Трансформація регіонально-просторової організації економіки та соціального розвитку України в контексті зростання глобальних інтеграційних тенденцій».

Назви основних етапів теми

Строки виконання

Виконавці

Очікувані результати

Етап 2015 року .

Теоретико-методологічні засади регіонально-просторової організації економіки в умовах зростання євроінтеграційних тенденцій.

І кв. 2015 р. –
ІV кв. 2015 р.

Науковий керівник академік НАН України Б.М.Данилишин та співробітники кафедри.

Наукові засади регіонально-просторової організації економіки на основі регіонально-просторового підходу.

Підготовка монографії (навчального посібника для студентів), підручника «Регіональна економіка», статті, науково-методична конференція, круглий стіл, студентська олімпіада.

Етап 2016 року.

Тенденції соціально-економічного розвитку регіонів в умовах активних ринкових трансформацій та механізми їх регулювання.

І кв. 2016 р. –
ІV кв. 2016 р.

Науковий керівник академік НАН України Б.М.Данилишин та співробітники кафедри.

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо оцінки тенденцій регіонально-просторового розвитку України в умовах інтеграції в глобальний економічний простір. Аналітичні матеріали виконавців і студентів. Монографія, навчальний посібник для студентів, доповідна записка, семінар, підручник «Регіонально-просторовий розвиток України».

Етап 2017 року .

Наукові засади регіоноформування та удосконалення регіонального управління і стратегічного планування розвитку соцо-еколого-економічних систем.

І кв.2017 р. – 
ІV кв. 2017 р.

Науковий керівник академік НАН України Б.М. Данилишин та співробітники кафедри.

Наукові засади державної регіональної політики та регіонального управління стратегічним плануванням і програмуванням регіонів. Підручник «Управління соціально­економічним розвитком регіону», статті, доповідна наукова записка. Наукове співробітництво з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово­комунального господарства України.

Планове завдання на 2015 рік

«Теоретико-методологічні засади регіонально просторової організації економіки в умовах зростання євроінтеграційних тенденцій» 

Назви основних етапів теми

Строки виконання

Виконавці

Очікувані результати

Етап 2015 року.

Теоретико-методологічні засади регіонально-просторової організації економіки в умовах зростання євроінтеграційних тенденцій.

1. Наукові засади регіональної організації економіки в умовах турбулентності економічної системи України та її регіонів. 

2. Типологія регіональних соціально-економічних систем та їх характерні ознаки.

3.  Ресурсний потенціал економіки регіонів України.

4.  Регіональна структура економіки України:

       –  за адміністративно-територіальним одиницями – області, райони, міста, селища, село;

       – за формами територіальної організації – економічні райони, полюси росту, центр-периферія, місто-село, гірські райони, прикордонні регіони, територіальні кластери, ВЕЗ і СЕЗ, зони при АЕС, територіальні громади, трансєвропейські магістралі, природно-економічні зони.

5. Інтеграція і просторовий розвиток регіональних соціально-економічних систем України (по областях і районах в межах України).

6. Трансформація структури і територіальної організації економіки України (підприємств, видів діяльності і міжгалузевих комплексів), тенденції та їх наслідки.

7. Глобальні і євроінтеграційні особливості співробітництва регіонів України.

8. Державна регіональна політика та управління перспективним розвитком регіонів України.

І кв. 2015 р. –
ІV кв. 2015 р.

Науковий керівник академік НАН України Б.М.Данилишин та співробітники кафедри.

Наукові засади регіонально-просторової організації економіки на основі регіонально-просторового підходу.

Підготовка монографії (навчального посібника для студентів), Підручник «Регіональна економіка», статті, науково-методична конференція, круглий стіл, студентська олімпіада

ІСТОРІЯ

Інститут створено згідно з наказом ректора ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» від 04.12.2014 р. № 809 на виконання Ухвали Вченої ради Університету (протокол № 4 від 27.11.2014 р.) з метою виконання Програми інноваційного розвитку університету та реалізації основних завдань, передбачених «Положенням про дослідницький університет», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 р. № 163.

Остання редакція: 30.04.15