Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут регіоналістики

Місія: 

актуалізація, генерування та популяризація знань та  інновацій у галузі регіоналістики та просторового розвитку економіки, реалізація на регіональному, національному й глобальному рівнях ідеї сталого розвитку.

Мета: 

проведення фундаментальних та прикладних міждисциплінарних досліджень, які синтезують просторовий підхід до соціально-економічних, природно-екологічних, міжнародних інтеграційних, історичних, культурних та інших аспектів регіонального розвитку. 

Основні напрями наукової діяльності Інституту

 1. Фундаментальні і прикладні міждисциплінарні дослідження соціально-економічних, природно-екологічних, міжнародних інтеграційних, історичних, культурних та інших аспектів регіонального розвитку,наукових засад державної регіональної політики та регіонального управління як важливих передумов модернізації соціо-еколого-економічного розвитку регіонів.
 2. Комплексне дослідження з метою виявлення регіонально-секторальних тенденцій розвитку та функціонування просторових соціо-еколого-економічних систем у сучасних умовах інтеграції України у світовий та зокрема євроінтеграційний економічний простір.
 3. Науково-практичні дослідження у сфері генерування і поширення нових знань з просторового розвитку та планування, регіональної політики, створення та застосування сучасних управлінських технологій та інструментів, які забезпечуватимуть підвищення конкурентоспроможності регіонів України у світовому економічному просторі.
 4. Науково-практичні дослідження сучасного стану інноваційно-інвестиційного потенціалу регіонів України, їх зовнішньоекономічної діяльності та участі в різних формах транскордонного співробітництва з метою створення консалтингових продуктів, які забезпечуватимуть ефективність розвитку регіонів.
 5. Науково-практичні дослідження у сфері ефективної участі суб'єктів господарювання в регіональному економічному просторі України, формування сприятливого інституційного середовища для розвитку регіональних та локальних соціо-еколого-економічних систем, розроблення комплексних та цільових програм розвитку регіонів різного адміністративно-територіального рангу.
 6. Розроблення методології удосконалення адміністративно-територіального поділу України з  метою посилення економіко-просторової раціональності та ефективності механізмів управління в регіональних та локальних соціо-еколого-економічних системах.   
 7. Комплексне наукове обґрунтування напрямів професіоналізації сфери регіонального управління та місцевого самоврядування в Україні,  розроблення  професійних компетенцій, навчальних програм підготовки та програм сертифікації фахівців у сфері регіонального управління та місцевого самоврядування. 
 8. Розроблення та впровадження нових форм партнерства академічних закладів, органів регіонального управління та місцевого самоврядування для проведення фундаментальних та емпіричних досліджень у галузі регіоналістики, формування основних засад регіональної політики, напрямів та механізмів трансферту продуктів інтелектуальної власності для забезпечення структурних та системних змін в економіці.

Основні напрями науково-освітньої діяльності Інституту

 1. Використання результатів наукової діяльності Інституту в підготовці фахівців у галузі знань «Економіка і підприємництво», залучення студентів, аспірантів та викладачів Університету до участі в дослідницьких і консалтингових проектах.
 2. Сприяння у поглибленні взаємозв'язку наукової діяльності з навчальним процесом шляхом активного використання наукових і методичних розробок співробітників Інституту в науково-педагогічній діяльності викладачів Університету.
 3. Забезпечення участі студентів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів під керівництвом співробітників Інституту в наукових дослідженнях.
 4. Створення в Інституті умов для залучення талановитої молоді до наукової діяльності, зокрема, забезпечення участі студентів у роботі студентської науково-дослідницької лабораторії з регіоналістики та просторового розвитку економіки, проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з регіональної економіки, наукових студентських конференцій; організація та проведення наукових заходів для студентів (конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових робіт, регіональних турнірів тощо).
 5. Створення навчально-методичного інструментарію задоволення пізнавальних інтересів і вподобань студентів; вивчення та впровадження в навчальний процес інновацій та новітніх технологій.
 6. Участь у розробленні навчальних програм за новими навчальними дисциплінами (науками), удосконаленні чинних програм навчальних дисциплін (наук) за напрямом діяльності Інституту, у тому числі з дистанційного навчання та програм відкритої освіти.
 7. Використання платформ асоціацій регіональних досліджень та залучення учених з установ Національної академії наук України, професорсько-викладацького корпусу профільних кафедр провідних вітчизняних та зарубіжних ВНЗ для проведення спільних дослідницьких проектів, організації навчальних заходів, поглиблення професійної підготовки бакалаврів та магістрів з економіки для їх подальшої професійної  сертифікації,  проведення досліджень й створення науково-навчальних центрів.

 8. Розроблення та запровадження нових інноваційних освітніх продуктів (вебінарів, відео-курсів, ділових ігор, міні-кейсів, ситуаційних вправ, індивідуальних та творчих завдань) з метою надання відповідних послуг студентам, аспірантам, установам з підготовки та перепідготовки кадрів, закладам підвищення кваліфікації, а також іншим стороннім організаціям.
 9. Участь в організації стажування студентів, аспірантів і молодих учених у провідних університетах і наукових центрах України та світу.
 10. Проведення інших науково-освітніх заходів у межах чинного законодавства України.

Основні напрями науково-організаційної діяльності Інституту

 1. Координація та співробітництво з іншими організаціями як в Україні, так і за кордоном, для розв’язання комплексних наукових проблем удосконалення регіонального та локального розвитку соціо-еколого-економічних систем, просторового планування, регіонального управління та місцевого самоврядування.
 2. Проведення досліджень спільно з іншими установами як в Україні, так і за її межами, на підставі договорів. 
 3. Залучення коштів вітчизняних, зарубіжних і міжнародних фондів для виконання досліджень, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення сучасним інформаційним  обладнанням тощо.
 4. Надання науково-практичної, консультаційної та іншої допомоги центральним, регіональним і місцевим органам влади, інститутам, установам і організаціям, іншим юридичним і фізичним особам з питань розроблення та впровадження комплексних та цільових програм розвитку регіонів різного адміністративно-територіального рангу й/або експертиза (консалтингові послуги), тренінгів з регіонального управління та місцевого самоврядування.
 5. Дослідні і проектні роботи за напрямами, визначеними державними установами, виконання консалтингових проектів для державних, комунальних і комерційних організацій.
 6. Організація та проведення наукових, науково-практичних та навчальних семінарів, нарад, конференцій, симпозіумів, круглих столів, у тому числі й міжнародних, за напрямами діяльності Інституту.
 7. Взаємний обмін досвідом науковців і фахівців з наукових та інших організацій і установ України та зарубіжних країн, організація відрядження працівників Інституту за кордон та приймання іноземних фахівців.
 8. Підготовка до видання колективних та індивідуальних монографій, підручників, навчальних посібників, інших наукових робіт за проблематикою Інституту.
 9. Проведення наукових експертиз, інформаційної, консультаційної роботи та надання інших послуг за проблематикою Інституту.
 10. Ведення авторського нагляду за використанням розробок Інституту.

Положення про Інститут регіоналістики

Остання редакція: 07.05.20