Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки, 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством економічні науки в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:

 
КИРИЛЕНКО 
Володимир Іванович
Голова ради
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри політичної КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрями наукових досліджень:

 • інвестиційна безпека;
 • соціально-економічна безпека;
 • соціальна економіка;
 • методологія економічної теорії;
 • мікроекономіка.

Публікації:
1. Кириленко В.І. Формування «економіки знань» у контексті економічного зростання / В.І. Кириленко // Європейський вектор економічного розвитку. Наук, журнал. Економічні науки. - Дніпропетровськ, 2014. - № 2 (17). - С. 96-101.

2. Кириленко В.І. Потенціал і перспективи формування інноваційної моделі саморозвитку економіки України / В.І. Кириленко // Ринок цінних паперів України. - К. - 2015. - №11-12. -С. 17-23.

3. Кириленко В.І. Соціалізація національної економічної політики в сучасних умовах / В.І. Кириленко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Збірник наук, праць. - К.: КНЕУ. - 2015. - №1(9). - С. 84- 91.

 
ЗАЙЦЕВ
Юрій Кузьмич
Заступник голови ради
Доктор економічних наук, професор, кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрями наукових досліджень:

 • закономірності трансформації економічних систем,
 • постіндустріальне, інформаційне суспільство,
 • предмет і методологія досліджень сучасної політичної економії.

Публікації:
1. Зайцев Ю.К. Современная политическая экономия как наука: потребность, архитектоника предмета и методологии исследования / Ю.К. Зайцев // Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее [Текст]: монография / под ред. В.М. Гейца, В.Н. Тарасевича. - К.: ЦУЛ, 2014. - 1056 с. - С. 223 - 233.

2. Зайцев Ю.К. Рушійні сили цивілізації та економічний розвиток: особливості дослідження і використання / Ю.К. Зайцев // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. - №31. —К.: КНЕУ, 2014. - С. 34 - 45.

3. Зайцев Ю.К. (в соавторство) Цивилизационньый поход в современных политико-экономических исследованиях экономического развития / Ю.К. Зайцев, А.М. Москаленко // Вопросы политической экономии. - 2015. - № 3. - С. 71- 76.

 
ЄМЕЛЬЯНЕНКО
Лариса Михайлівна
Вчений секретар ради
Доктор економічних наук, доцент, кафедра макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрями наукових досліджень:

 •  

Публікації:
1. Ємельяненко Л.М. Синергетичний підхід в методології управління економічним розвитком України / Л.М. Ємельяненко // Вісник Львівського університету. Серія економічна. - 2014. -Випуск 51. -С. 32-40.

2. Ємельяненко Л.М. Формування системи збалансування людського та технологічного розвитку в Україні / Л.М. Ємельяненко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Збірник наук, праць. - К.: КНЕУ. - 2014,-№1(7).-Є. 77-82.

3. Emelyanenko L. Integration of science, education and production in synergetic paradigm of public management [Electronic recourse] / L. Emelyanenko, T. Shkoda // MEST Journal, Belgrade, Serbia, 2016. - №2. - Accessed mode: http://mest.meste.org/MEST_Najava/VIII_Shkoda.pdf

 
Бажал
Юрій Миколайович
Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Академії технологічних наук України, завідувач кафедри економічної теорії,  Національний університет „Києво-Могилянська академія”

Основні напрями наукових досліджень:

 • економічна теорія технологічних змін,
 • знаннєва економіка, еволюційна та інформаційна економіка,
 • інноваційна модель економічного зростання, сучасні економічні теорії.

Публікації:
1. Бажал Ю.М. Постіндустріальний економічний розвиток: підприємство і регіональні високотехнологічні кластери / Ю.М. Бажал // Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : монографія / [Наливайко А.П., Решетняк Т.І., Євдокимова Н.М. та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.П. Наливайка.] - К.: КНЕУ, 2013. - С. 136-146. - 454 с.

2.  Bazhal lurii. Innovation theory of business cycles and economic growth / lurii Bazhal // MPRA Paper No. 53688, posted 16. February 2014 [Електронний pecypc]. - Доступний з: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/53688.

3. Бажал Ю.М. Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику «держава-університет-промисловість» / Ю.М. Бажал // Економіка і прогнозування. - 2015. —№1. - С. 76-88.


МАЛИЙ
Іван Йосипович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрями наукових досліджень:

 • теорія розподілу суспільного продукту, інституціональна теорія,
 • національні моделі економіки,
 • державне регулювання економіки, економічна політика.

Публікації:
1. Малый И.И. Дихотомия иерархии и сетевых структур в институциональной архитектонике трансформационной экономике / И.И. Малый / Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем: монография / [Т.И. Артема, А.А. Гриценко, Т.А. Кричевская, И.И. Малый и др.]; под ред. чл.- корр. НАН Украины А.А. Гриценко; НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. - К., 2013. - С. 175-195.

2. Малый И.И. Институциональные противоречия государственного и глобального управлення / И.И. Малый / Постсоветский институционализм: десять лет спустя: монография: в 2-х т. / [В.В. Дементьев, И.И. Малый, Р.М. Нуреев]; под ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева. Т.2. Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2013. - С. 120-136.

3. Малий І.И. (у співавторстві) Макрорегулювання фінансового сектору : монографія / І.Й. Малий, Т.О. Королюк- К.: КНЕУ, 2015. - 312 с.


МАСЛОВ
Анатолій Олександрович
Доктор економічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевчанка, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Основні напрями наукових досліджень:

 •  

Публікації:
1. Маслов А.О. Интернет и информационно-коммуникационные технологии: онтологическая основа и технологические составляющие информационной экономики / А.О. Маслов // Інформаційно-економічні процеси: ретроспектива, сучасність, тенденції: колективна монографія. - Сімферополь: ПП «Підприємство Фенікс», 2014. - С. 17-36. - 321 с.

2. Маслов А.О. Соціальна теорія розподілу М.І. Туган-Барановського / А.О. Маслов // М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець (до 150-річчя від дні народження): Національна академія наук України; ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». - К. : Наукова думка, 2015. - С. 235-248. - 364 с.

3. Maslov A.O. Information economy: theoretical foundations: textbook / A.O. Maslov, Yu.I. Ossik, K.S. Ainabek. - Karaganda, 2015. - 368 p. - (Recommended for publication by the Academic Council of Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz).


МЕЛЬНИК
Олексій Михайлович
Доктор економічних наук, професор, кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрями наукових досліджень:

 • теорія та методологія економічного розвитку,
 • особливості економічного розвитку трансформаційної економіки,
 • роль світогосподарських зв’язків та зовнішнього сектора у забезпеченні економічної динаміки в Україні.

Публікації:
1. Мельник О.М. (у співавторстві). Класифікація типів, видів і моделей економічного розвитку / О.М. Мельник, М.М. Мельник // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. - № 31. - К.: КНЕУ, 2014.-С. 456 -467.

2. Мельник О.М. Вплив банківської системи на економічне зростання в Україні / О.М. Мельник // Економіка: теорія та практика. Науково-практичний журнал КІБС. - 2015. - №1. - С. 4- 11.

3. Мельник О.М. Риси та етапи постіндустріальної трансформації відносин розподілу / О.М. Мельник // Україна: аспекти праці. - 2014. -т №7. - С. 28-37.


МОСКАЛЕНКО
Олександра Миколаївна
Доктор економічних наук, доцент, кафедра політичної економії КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрями наукових досліджень:

 •  

Публікації:
1. Москаленко О.М. Формування теорії випереджаючого економічного розвитку як прояв еволюції об’єктивних потреб суспільства / О.М. Москаленко // Формування ринкової економіки : зб. наук, праць. - К. : КНЕУ, 2013. — Вип. 29.-С. 6-17.

2. Москаленко О.М. Теорія і модель випереджаючого економічного розвитку в системі суспільних стратегічних потреб : монографія / О.М. Москаленко. - К. : КНЕУ, 5-014. - 550 с.

3. Москаленко О.М. Теоретико-методологічні проблеми становлення сучасної політичної економії / Ю.К. Зайцев, О.М. Москаленко // Економічна теорія: науковий журнал. - 2015. - №4. -С. 54-61.


НІКОЛЕНКО
Сергій Степанович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Основні напрями наукових досліджень:

 • формування ефективного господарсько-політичного механізму національної економіки України.

Публікації:
1. Ніколенко С.С. Концепція сталого розвитку у глобальному вимірі як утілення ідеї світової держави / С.С. Ніколенко, Л.Л. Кушнір // Економічна теорія. - 2014. -№4. - Є. 5-16.

2. Николенко С.С. Глобальное регулирование устойчивого развития в условиях растущей турбулентности экономической динамики: теоретические проблеми концептуальних подходов / С.С. Николенко, Л.Л. Кушнир // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Межвузовский сборник научных статей (Азербайджан). - 2014. - №4. -С. 347-352.

3. Nikolenko S. The problem of the algorithm creation for sustainable economic development in the context of global regulations concepts / S.Nikolenko, L.Kushnir // Information aspects of socio-economic systems’ development / Arts Katowice School of Technology: [Monograph 5]. - Katowice: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Techniczney w Katowicach. - 2016. - S. 399-407.


НИКИФОРОВ
Анатолій Євгенович
Доктор економічних наук, доцент, кафедра макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрями наукових досліджень:

 • Інноваційна та інвестиційна політика.

Публікації:
1. Никифоров А.Є. Методичний комплекс забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності / А.Є. Никифоров // Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності: ефектометричний інструментарій: монография. - К.: Кондор-Видавництво, 2013. - С. 183-254.

2. Никифоров А.Є. Ризики інноваційно-інвестиційної діяльності та їх роль у розвитку економіки / А.Є. Никифоров // Актуальні проблеми економіки № 8, 2015. - С. 45-52.

3. Никифоров А.Є. Класифікація інноваційно-інвестиційних ризиків у системі прийняття управлінських рішень / А.Є. Никифоров // Бізнес-інформ. - 2015. -№ 1. - С. 8-14.


РАДІОНОВА
Ірина Федорівна
Доктор економічних наук, професор, кафедра макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрями наукових досліджень:

 • макроекономіка та макроекономічна політика.

Публікації:
1. Радіонова І.Ф. Теорія фінансової нестабільності у інструментарії сучасної макро-економіки / І.Ф. Радіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2013. - К., 2013. - №146.-С. 63-67.

2.  Radionova I. Tax burden and innovation activities: the interrelation problem / I. Radionova // ЕКОНОМІЧНИЙ часопис - XXI. - 2014.-Вид. 1-2.-С. 65-69.

3. Радіонова І.Ф. Особливості аналізу макроекономічної політики в умовах макроекономічної нестабільності / І.Ф. Радіонова // Економічний часопис - XXI. - 2015. - Вип. 1-2.-С. 11-14.


САФОНОВ
Юрій Миколайович
Доктор економічних наук, професор, кафедра макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрями наукових досліджень:

 •  

Публікації:
1. Сафонов Ю.М. Державне регулювання кластеризаційної політики України / Ю.М. Сафонов // Економіка і держава. - 2013. - №5. - С. 38-51.

2. Сафонов Ю.М. Національна економіка України: сучасний стан, структурні перетворення, конкурентоспроможність, перспективи розвитку / Ю.М. Сафонов // Детермінантні складові конкурентоспроможності економіки України : монографія / [А.В. Крейцман, В.С. Романюк та ін.] Львів: «Вежа», 2014.- С. 89-319.

3 Сафонов Ю.М. Інноваційні лабораторії в Україні та Білорусії: розробка концепції інтернаціоналізації і системи інновацій TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-530429-JPHES: монографія / [Сафонов Ю., Венесар У., Слава С.; та ін.] - Ужгород : ТДВ «Патент», 2015. - 180 с.


ТИЩЕНКО
Олександр Петрович
Доктор економічних наук, доцент, кафедра макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрями наукових досліджень:

 •  

Публікації:
1. Тищенко О.П. Структуризація національної економіки та теоретичні підходи до управління її регіональним розвитком / О.П. Тищенко // Ефективна економіка. - 2013. - №1. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2081.

2. Тищенко О.П. Державна кластерна політика в контексті формування інноваційної моделі розвитку національної економіки / О.П. Тищенко, С.А. Заніздра // Бізнес-Інформ. - 2014. -№.8.-С. 34-39.

3. Тищенко О.П. Європейський підхід до розвитку житлового господарства: орієнтири для України / О.П. Тищенко // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - №3. - С. 301-309.


УМАНЦІВ
Юрій Миколайович
Доктор економічних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет.

Основні напрями наукових досліджень:

 • проблеми концентрації капіталу;
 • формування корпоративних структур за умов глобальної конкуренції;
 • розвиток ринків фінансових послуг;
 • конкурентна політики держави.

Публікації:
1. Уманців Ю.М. Інституціоналізація фінансово-промислових груп в Україні / Ю.М. Уманців // Вісник Національного банку України. - 2014. - №7. - С. 33-38.

2. Уманців Ю.М. Реалізація корпоративного контролю у системі управління корпораціями / Ю.М. Уманців // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 116.- Ч. 2.-С. 31-39.

3. Уманців Ю. (у співавторстві) Фінансовий ринок у системі економічних відносин / Ю. Уманців, О. Міняйло // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2015. - №5. - С. 72-82.


ФЕЩЕНКО
Валентина Михайлівна
Доктор економічних наук, професор, кафедра історії та теорії господарства КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрями наукових досліджень:

 • історія економічної думки України,
 • історія економічних учень,
 • сучасні економічні теорії.

Публікації:
1. Фещенко В.М. Ідеї німецької історичної школи в обґрунтуванні ринкової трансформації господарства України вітчизняною економічною думкою (остання третина. XIX - початок XX ст.) / В.М. Фещенко // Історія народного господарства та економічної думки України: збірник наук.праць. - Вип. 46. - К.: ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2013. - С. 9-21.

2. Фещенко В.М. Трансформація предметного поля досліджень дисциплін «Сучасні економічні теорії» в умовах становлення постнекласичної науки / В.М. Фещенко // Формування ринкової економіки: зб. наук, праць - К.: КНЕУ, 2014. - №31.-С. 171-179.

3. Фещенко В.М. М.І. Туган-Барановський про народне господарство / В.М. Фещенко // М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець (до 150-річчя від дня народження): монографія. - К.: “Наукова думка”, 2015. - С. 49-56.


ЯКУБЕНКО
Валерій Дем’янович
Доктор економічних наук, професор, кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрями наукових досліджень:

 • Інституціональна теорія власності, влади, корпоративного управління.

Публікації:
1.  Якубенко В.Д. Цивілізаційний контекст структуризації відносин власності / В.Д. Якубенко // Формування ринкової економіки: Зб. наук, праць. - К.: КНЕУ, 2014. - № 31. - С. 449-456.

2. Якубенко В.Д. Вплив інституціонального середовища на розвиток соціально-економічних систем / В.Д. Якубенко // Економічний вісник Національного гірничого університету. - Дніпропетровськ: НГУ, 2015. - № 3. - С. 168- 172.

3. Якубенко В.Д. Виключні права у визначенні інституту інтелектуальної власності / В.Д. Якубенко // Інституціональні перетворення у суспільстві: світовий досвід та українська реальність: 36. наук, праць. - Мелітополь, 2015. - C. 1 15-120.

 

Остання редакція: 06.04.17