Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 08.00.10 – Статистика та 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці економічні науки в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:


ВІТЛІНСЬКИЙ
Вальдемар Володимирович
Голова ради
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • математичне моделювання економічних систем і процесів в умовах невизначеності, конфліктності та зумовленого цим ризику.

Публікації:
1.Вітлінський В.В. Урахування об‘єктивно-суб‘єктивної структури ризику в моделюванні економічних систем /В.В. Вітлінський // Зб. наук. праць «Моделювання та інформаційні системи в економіці». – К.: КНЕУ, 2010. – №81. – С.12-22.

2. Вітлінський В.В. Методологія та інструментарій моделювання ризику в економіці /В.В. Вітлінський, С.К. Рамазанов // Ризики, безпека, кризи і сталий розвиток в економіці:методології, моделі, методи управління та прийняття рішень: монографія/під. ред. С.К. Рамазанова . – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. – С.70-112.

3. Вітлінський В.В. Еволюційне моделювання в процесах прийняття рішень /В.В. Вітлінський., В.І. Скіцько // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – К.:– Національна академія управління, 2013. – №1(139). – С.187-201.


МАТВІЙЧУК
Андрій Вікторович
Заступник голови ради
Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • моделювання в економіці та фінансах із застосуванням, зокрема, таких інтелектуальних технологій, як нейронні мережі, нечітка логіка.

Публікації:
1. Матвійчук А. В. Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінантного аналізу/ А. В. Матвійчук // Вісник НАН України. – 2010.– № 9.– С. 24-46.

2. Матвійчук А. В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка: Монографія / А. В. Матвійчук. – К.: КНЕУ, 2011.– 439 с.

3. Матвійчук А. В. Можливості та перспективи створення штучного інтелекту/ А. В. Матвійчук // Вісник НАН України. – 2011.– № 12.– С. 36-51.


ВАЩАЄВ
Сергій Сергійович
Вчений секретар ради
Кандидат економічних наук, доцент, кафедра статистики КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • статистичні методи аналізу діяльності малого підприємництва в Україні.

Публікації:
1. Ващаєв С.С. Розвиток малих підприємств (Статистичне оцінювання впливу на економічне зростання та конкурентоспроможність країни): колективна монографія / І.Г. Манцуров, С.С.Ващаєв, С.Г.Дрига, О.А.Чуприна, А.В.Яценко – К.: КНЕУ, 2009. – 181 с.

2. Ващаєв С.С. Прикладна статистика: історичне становлення та перспективи розвитку / Ващаєв С.С., Бараник З.П., Майба В.В. // Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. праць - Вип. 84 / Відп. ред. В.К.Галіцин. – К.:КНЕУ, 2011. – С.65-86.

3.Сергій Ващаєв. Особливості розвитку малого підприємництва в регіонах України. // Кількісні методи аналізу економічних та соціальних наслідків перехідних процесів в країнах Центральної та Східної Європи / За редакцією Йозефа Почехі/ - Краківський економічний університет, Краків, 2013, - с.198 – 205


БАРАНИК
Зоя Павлівна
Доктор економічних наук, професор, заступник завідуючого кафедри статистики КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • методологія статистичного аналізу та оцінювання функціонування ринку праці.

Публікації:
1. Бараник З.П. Стан та розвиток енергетичної безпеки України / З. П. Бараник, С. І. Божко // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – К.: – КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 299-312.

2. Бараник З.П. Моделювання та інформаційні системи в економіці / З. П. Бараник, С. С. Ващаєв, В. В. Майба // Прикладна статистика: історичне становлення та перспективи розвитку : зб. наук. пр. – К.: – КНЕУ, 2011. – Вип. 84. – С. 65-86.

3. Бараник З.П. Статистичний аналіз трудової міграції в Україні, Збірник наукових праць / З. П. Бараник, І. О. Романенко // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – К.: Київ, НАСОА, 2012. – Вип. 11. – С. 43-54.

ВАСЄЧКО
Ольга Олександрівна
Доктор економічних наук, старший науковий співробітник зі спеціальності статистика, професор кафедри статистики КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • засади державної статистики підприємств.

Публікації:
1.Васєчко О.О. Інституційне регулю-вання інвестиційно-інноваційної діяльності держави в умовах всесвітньої економічної кризи (Статистичний аспект): колективна монографія / І.Г. Манцуров, В.П.Павленко, О.О.Васєчко, І.А.Джалладова, Д.І.Манцуров – К.: КНЕУ, 2011. – 468 с.

2. Vasyechko O. A review of FDI theories: an application for transition economies, International Research Journal of Finance and Economics, issue 89. 2012. – Рp. 118-137.

3. Васєчко О.О. Аналіз динаміки чисельності населення та оцінювання структурних коливань демографічних процесів / Джалладова І. А. Васєчко О.О. // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць - Вип. 12 (139) / Наук. ред. І.Г. Манцуров. – К.: НДЕІ, 2012. – С.245-248.


ГАЛІЦИН
Володимир Костянтинович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційного менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • проблеми розбудови інформаційного менеджменту об’єктів соціально-екномічних систем України.

Публікації:
1.Галіцин В.К. Структурний аналіз розвитку економіки / В.К. Галіцин , О.П. Суслов, О.В. Галіцина // Монографія. Івано-Франківськ: Вид. – «Галицька Академія», 2009. – 224с.

2.Галіцин В.К. Повна математична модель банківського портфеля / В.К. Галіцин , О.Ю.Козак // Науково-практичний журнал «Академічний огляд»: Економіка та підприємництво. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет економіки та права, 2011. – №2 (35). – С. 79-85.

3. Галіцин В.К. Моніторинг та аудит інформаційних технологій у системі управління організацій / В.К. Галіцин, Р.Л. Ус //«Моделювання та інформаційні системи в економіці». – К.:КНЕУ, 2012. – №86. – С. 256-262.


ДЖАЛЛАЖОВА
Ірада Агаверді-кизи
Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • дослідження стійкості та оптимізація розв’язків диференціальних та різницевих рівнянь з випадковими коефіцієнтами,
 • дослідження стохастичних рівнянь нейтрального типу із запізненням аргументу
 • застосування теорії випадкових процесів в соціології, моделювання еволюційних систем, синергетика, хаотична динаміка.

Публікації:
1.Джалладова І.А Питання статистичної методології вимірювання варіації соціально-економічних явищ / І. А. Джалладова, О.О. Васєчко , Д.І.Манцуров Д.І. // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць - Вип. 9 (124) / Наук. ред. І.Г. Манцурова. – К.:НДЕІ, 2011. – С.225-227.

2.Джалладова І.А. Статистичне забезпечення державної інноваційної та інвестиційної політики як складової заходів з подолання кризових явищ в економіці / В.П. Павленко, І.А. Джалладова, О.О. Васєчко, Д.І. Манцуров // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць - Вип. 12 (127) / Наук. ред. І.Г. Манцурова. – К.: НДЕІ, 2011. – С.200-209.

3. Джалладова І. А. Аналіз динаміки чисельності населення та оцінювання структурних коливань демографічних процесів / І.А.Джалладова, О.О. Васєчко // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць – Вип. 12 (139) / Наук. ред. І.Г. Манцурова. – К.:НДЕІ, 2012. – С.245-248.


ЄРІНА
Антоніна Михайлівна
Доктор економічних наук, професор, кафедра статистики КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • методологічні принципи багатовимірного статистичного аналізу та прогнозування соціально-економічних явищ і процесів.

Публікації:
1. Єріна А.М. Цінова динаміка на ринку житлової нерухомості / А.М.Єріна, Д.В. Галаган // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – К.: НАСОА, 2010. – Вип. 7. – С.45-49.

2.Єріна А.М. Інвестиційний процес в Україні: сучасний стан і шляхи активізації / А.М.Єріна // Економічний аналіз: Зб. наук. пр. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – Вип. 10. – Ч. 1. – С. 160-164.

3. Єріна.А.М. Методологічні засади фундаментального статистичного аналізу динаміки валютних курсів // А.М. Єріна // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. – Вип. 12 (139). – К.: НДЕІ, 2012. – С.225-231.


КАМІНСЬКИЙ
Андрій Борисович
Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • nеорія економічного ризику, моделі кредитного ризику,
 • управління інвестиційним портфелем,
 • консалтинг в області фінансового ризик-менеджменту.

Публікації:
1. Камінський А.Б. Нечітко-множинний підхід до оптимізації портфеля цінних паперів із врахуванням ліквідності / Бабенко Д.О., Камінський А.Б. // Економічна кібернетика – 2010. - №1-3( 61-63). – с. 21-30.

2.Камінський А.Б., Розкриття інформації в системі недержавного пенсійного забезпечення: обґрунтування доцільності та практика реалізації /Леонов Д.А., Камінський А.Б.// Фінанси України. – 2011. - № 6. – с.62-72.

3.Камінський А.Б. Модель кредитного скорингу заснована на концепції виживання /Писанець К.К., Камінський А.Б. // Зб. наук. праць «Формування ринкової економіки в Україні». – Л.: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. Вип. 27. – С. 136-142


КЛИМЕНЮК
Микола Миколайович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Академія муніципального управління.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • управління ризиками в економіці.

Публікації:
1. Клименюк М.М. Стратегія управління вищим навчальним закладом в сучасних умовах. Монографія. / М.М.Клименюк, І.С. Кочарян . – К.: Освіта України, 2011. – 192 с.

2.Клименюк М.М. Моделювання надійності промислової продукції як показника її якості / М.М. Клименюк, Ю.В. Грудцина // Науковий вісник АМУ. Збірник наукових праць. Серія “Економі-ка”. – К.: 2011. – Вип. 9. – С. 5 – 10.

3.Клименюк М.М. Визначення пріоритетних напрямів розвитку підприємства на основі структуризації системи управління /М.М.Клименюк, А.М.Безус, І.С.Кочарян, Ю.В.Петровська //Науковий вісник АМУ, серія «Еконо-міка». – К.: 2012. – Випуск.12. – С. 6-12.


ЛУК’ЯНЕНКО
Ірина Григорівна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська Академія».

Основні напрямки наукових досліджень:

 • фінансовий менеджмент, монетарна та фіскальна політика, макроекономічне моделювання,
 • проблеми застосування сучасних економетричних методів у фінансах, проблеми фінансової стійкості,
 • моделі економічного зростання, моделювання складних економічних систем та системної динаміки,
 • методи діагностування кризових явищ, невизначенність та ризик в економіці.

Публікації:
1. Лук’яненко І.Г. Оцінка ймовірності настання кризових явищ в фінансовому секторі України/ І.Г. Лук’яненко// Науковий журнал «Бізнес Інформ», Харків, №5(2), 2011(399) .- С.50-54.

2. Лук'яненко І.Г. Моделювання впливу зміни монетарних режимів на фінансово-економічний розвиток країн з перехідною економікою/ І.Г.Лук’яненко, В.М. Жук // Науковий журнал „Економіка і прогнозу-вання”. – Київ, 2011. № 2 (квітень–червень). – С.130-152

3. Лук’яненко І.Г. Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги / І.Г. Лук’яненко, Р.Б. Семко // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – К.:– Національна академія управління, 2012. – №1. – С. 303-319.


ПУГАЧОВА
Марина Володимирівна
Доктор економічних наук, старший науковий співробітник зі спеціальності статистика, генеральний директор ДП "Науково-технічний комплекс статистичних досліджень" Держстату України.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Методологія систем статистичного моніторингу,
 • теорія прийняття рішень,
 • статистика підприємств, кон’юнктурні обстеження підприємств.

Публікації:
1.Пугачова М.В. Статистичний моніторинг конкурентоспроможності українських підприємств / М.В. Пугачова // Наукові записки: Зб. наук. праць Національного університету "Києво-Могилянська Академія". Сер.: Економічні науки. – 2011. – Том 120. – С. 70–78.

2.Пугачова М.В. Діяльність малих підприємств у промисловості України: неочікувані висновки / М.В. Пугачова // Статистика України. – 2011. – №2 (53). – С. 47–54.

3.Пугачова М.В. Високі статистичні технології: український досвід використання кон’юнктурних обстежень / М.В. Пугачова // Статистика України. – 2012. – №2 (57). – С. 27–33.

САРІОГЛО
Володимир Георгійович
Доктор економічних наук, старший науковий співробітник зі спеціальності статистика, завідувач відділом соціально-демографічної статистики, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • проблеми статистичного зважування вибіркових даних.

Публікації:
1. Саріогло В.Г. Методологічні підходи до визначення граничних обсягів сукупностей населення для розрахунку демографічних показників // Статистика України. — 2011. — № 3. – С. 28-33.

2. Саріогло В.Г. (у співавторстві). Оцінка платоспроможності домогосподарств України в умовах зміни тарифів на житлово-комунальні послуги // Статистика України. — 2012. — № 4. – С. 62-68.

3. Саріогло В.Г. (у співавторстві). Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання : [Монографія] / За ред. Е. М. Лібанової ; Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.А. Птухи. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – 312 с.

СУСЛОВ
Олег Павлович
Доктор економічних наук, професор, кафедра інформаційного менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • програмно-цільове управління.

Публікації:
1. Суслов О.П. Математичні методи та інформаційні технології управління рекламною діяльністю/ О.П. Суслов, В.К. Галіцин, В.В. Дем’яненко., С.Д. Потапенко //Монографія. – К.: КНЕУ, 2009. – 140 с.

2. Суслов О.П. Синергетична парадигма моделювання стану та динаміки валютного ринку/ О.П. Суслов, О.М. Мезенцев // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – К.: НДЕІ, 2012. – № 12 (139). – С. 14-17.

3. Суслов О.П. Концепція структурно-функціонального прогнозування збалансованого розвитку економіки / О.П. Суслов, О.В.Галіцина, Н.К. Самченко // Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. праць. – Вип. 86. – К.: КНЕУ, 2012. – Вип. 86. . – С. 5-14.


УСТЕНКО
Станіслав Веніамінович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем в економіці КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Моделювання наукомістких виробничих систем,
 • проектування інтелектуальних виробничих систем,
 • проблеми та перспективи проектування та впровадження інтелектуальних інформаційних систем та технологій в аналізі, плануванні, обліку та контролінгу.

Публікації:
1.Устенко С.В. Аналіз системи оптимального керування інвестиціями високотехнологічних підприємств / С.В. Устенко // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2011. – Вип.83. – С.38-48.

2.Устенко С.В. Процеси забезпечення адаптивного моніторингу економічної безпеки підприємства підприємств / С.В. Устенко, Н.О.Іванченко // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – К.: – 2011. – №11(125) – С. 169-173.

3. Устенко С.В. Інформаційні системи в економіці: Монографія / С.В.Устенко, А.М. Береза, Г.П. Галузинський, В.М. Гужва та ін./ за заг. ред. С.В. Устенка .– К.:КНЕУ, 2012. – 425с.

 

Остання редакція: 13.05.14