Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 08.00.10 – Статистика та 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці економічні науки в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:

Голова вченої ради:

Матвійчук Андрій Вікторович,

д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.11.

Публікації:

 1. Матвійчук А. В., Чех І. О. Відбір значимих характеристик для побудови моделі аплікаційного скорингу при споживчому кредитуванні. Фінанси України. 2016. № 5. С. 97-111.
 2. Матвійчук А. В., Клебан Ю. В. Біннінг кількісних змінних з формуванням тренду для задач
 3. Матвійчук А. В., Клебан Ю. В. Алгоритмізація процесу побудови моделей кредитного скорингу. Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели : монография / Под ред. докт. экон. наук, проф. В. С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т. С. Клебановой. Харьков: ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. 676 с.

Заступник голови:

Піскунова Олена Валеріївна,

д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.10.

Публікації:

 1. 1. Піскунова О.В. Регіональний аспект статистичного дослідження продовольчої безпеки України / О.В. Піскунова, О.І. Осипова // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць – № 7 (170). – Київ: Науково-дослідний економічний інститут, 2015. ‑ С. 115-122.
 2. Конвергенція дохідних груп домогосподарств за споживанням харчових продуктів як умова посилення продовольчої безпеки / О.В. Піскунова, О.І. Осипова // Бізнес Інформ: наук. журнал – № 11. – Харків: ВД «Інжек», 2016. ‑ С. 116-123.
 3. Піскунова О.В. Статистичне оцінювання та моделювання впливу галузевої структури на продуктивність праці у сфері великого, середнього та малого бізнесу / О.В. Піскунова, С.С. Савіна, Т.О. Білик // Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. праць – Випуск № 98, 2019. ‑ С. 168-181.

Вчений секретар:

Ващаєв Сергій Сергійович,

к.е.н., доцент, директор інституту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.10.

Публікації:

 1. Ващаєв С. С., Іванченко Г.Ф. Дослідження динаміки нелінійної взаємодії популяцій підприємств. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. 2018. № 7. С. 78-110.
 2. Sergii Vashchaiev. Olha Mazurenko. Main trends of the insurance services market development in Ukraine. Моделювання та інформаційні системи в економіці. 2017. Вип. 94. С.169-178.
 3. Ващаєв С.С. Екологізація промисловості України: статистичний аспект. Моделювання та інформаційні системи в економіці. 2016. Вип. 92. С.88-97.

 

Бараник Зоя Павлівна,

д.е.н., професор, заступник завідувача кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.10.

Публікації:

 1. Baranik Z.P.Forecasting the main characteristics of crop insurance market. Моделювання та інформаційні системи в економіці.2016. Вип. 92.С.43-50
 2. Бараник З.П., Карабанова О.В. Чинники впливу на стан та розвиток трудового потенціалу України: статистичний аспект. Статистика України. 2016. №1(72). С.42-50
 3. Бараник З.П., Іриневич Ю.В. Регіональний аспект статистичного оцінювання молодіжного ринку праці. Моделювання та інформаційні системи в економіці.2016. Вип. 93.С.143-157

Вітлінський Вальдемар Володимирович,

д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.11.

Публікації:

 1. V. Vitlinskyі, L. Makhanets Modeling situations in foreign economic activity. The USV Annals of Economics and Public Administration. (EBSCO) 2018. Vol 18. No 1 (27). Р. 149-155
 2. Valdemаr Vitlinskyy, Taras Bodnar, Yarema Okhrin, Taras Zabolotskyy. Determination and estimation of risk aversion coefficients. Compute Manag Sci. 2018. URL:https://doi.org/10.1007/s10287-018-0317-x
 3. Valdemаr Vitlinskyy, Arjun Gupta,  Taras Bodnar, Taras Zabolotskyy. Statistical Inference for the Beta Coefficient. Mathematical Statistics Stockholm University Research Report (Scopus). 2019.URL: https://doi.org/10.3390/risks7020056

Галіцин Володимир Костянтинович,

д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.11.

Публікації:

 1. Галіцин В.К., Суслов О.П. Моделювання механізму реалізації функції планування в управлінні організаційною системою. Моделюваннятаінформаційнісистемивекономіці. 2016. №92. С. 5-17
 2. Galitsyn V.K., Dzhalladova I.A., Babynuk A.I. System analysis of corruption as threat of economic  safety in EU cyberspace. ВісникКНУіменіТарасаШевченка. Кібернетика. 2017. № 1(17) P.19-26
 3. V.Galitsyn, O.Suslov, N.Samchenko. General problem of formation of alternatives of management decisions. Modern Technologies in Economy and Management. Collective Scientific Monograph. 2018. 493 р. P.57-68

Джалладова Ірада Агаверді-кизи,

д.ф-м.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.11.

Публікації:

 1. Dzhalladova I., Diblik J. Stabilization of company’s income modeled by system of discrete stochastic equations. SpringerOpen Journal. 2014. URL: http://www.advancesindequatioms.com/content/2014/1/289
 2. Dzhalladova I. Solution to a stochastic pursuit model using moment equations. Discrete and continuous dynamical systems. series B.2018.Vol. 23. №1. Pp. 473–485.
 3. Dzhalladova I.A.,  М.Ruzeckova. Dynamic system with random structure for modeling security and risk management in cyberspace. Opuscula Math. 39. 2019. № 1.P. 23-37. URL: https://doi.org/10.7494/OpMath.2019.39.1.23

Дрига Сергій Георгійович,

д.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.10.

Публікації:

 1. С.Г.Дрига, Д.І. Манцуров, А.М. Манцурова. Методологічні засади прогнозування як складова державної стратегії регіонального розвитку. Моделювання та інформаційні системи в економіці. 2017. Вип. 93. С.31-49
 2. С.Г. Дрига, І.Д. Міщенко.Структура капіталу підприємства торгівлі та підходи до її оптимізм-ції в сучасних умовах. Формування ринкових відносин в Україні. 2015, № 12. С. 83-86
 3. С.Г.Дрига, Д.І. Манцуров, Б.М. Щукін  Оцінювання впливу інновацій на темпи і пропорції економічного зростання. Вчені записки. КНЕУ. 2014. Вип. 16. С. 41-47

Камінський Андрій Борисович,

д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.11.

Публікації:

 1. Kaminskyi A., Motoryn R., Pysanets K.  The effectiveness of the use statistical data of credit histories bureaus in risk management systems. Probability in action. 2017. Vol. 3. P. 139-156.
 2. Kaminsky A.B., Versal N. Risk Management of Dollarization in Banking:  Case of Post-Soviet Countries. Montenegrin Journal of Economics. 2018. Vol. 14. №2. P. 21-40
 3. Kaminskyi A., Nehrey M., Kaminskyi A., Komar M.  Agro-economic models: a review and directions for research. Periodicals of Engineering and Natural Sciences. 2019. Vol. 7. №2. P. 702-711

Кулинич Роман Омелянович,

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, спеціальність 08.00.10.

Публікації:

 1. Кулинич Р.О. Статистичне вивчення впливу чинників на формування результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Статистика України. 2016.  №2. С.56–73.
 2. Кулинич Р. О. Застосування статистичних рівнянь залежностей для оцінки взаємозв’язку економічних явищ при обґрунтуванні управлінських рішень. Університетські наукові записки. Науковий часопис Хмельницького університету управління та права. 2016. № 4. С. 211 – 224.
 3. Кулинич Р.О. Оптимізація фондоозброєності на основі статистичної функціональної теоретичної моделі виробничої функції. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018.  №6. С. 43 – 47.

Лук’яненко Ірина Григорівна,

д.е.н., професор, завідувач кафедри, НУ «Києво-Могилянська академія», спеціальність 08.00.11.

Публікації:

 1. IrynaG. Lukianenko, P.A.Dadashova MonetaryandFiscalpoliciesinteractioninUkraineАктуальні проблеми економіки. 2016. №5(179). С.295-307. URL: http://eco-science.net/downloads.html.
 2. Lukianenko I., Sova Y. Empirical Estimation of Monetary Policy Influence of stock Exchange Indicators. НауковізапискиНаУКМА.2018. Т. 3. № 1. C. 74–83
 3. LukianenkoI.G., Oliskevych M. Evidence of asymmetries and nonlinearity of Unemployment and labour force participation rate in Ukraine. Prague Economic Papers. (Scopus)2017. №26(5). P. 578–601. URL: https://doi.org/10.18267/j.pep.633

Оліскевич Маріанна Олександрівна,

д.е.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 08.00.11;

Публікації:

 1. Marianna Oliskevych, Iryna Lukianenko. Labor Market Modeling: Regional Unevenness and Economic Integration. LAP LAMBERT Academic Publishing.2017. 72 p.
 2. Оliskevych М.,Beregova G., Tokarchuk V.Fuel Consumption in Ukraine: Evidence from Vector ErrorCorrection Model. International Journal of Energy Economics and Policy(Scopus).  2018. Vol.8(5). P. 58–63.
 3. MariannaOliskevych., IrynaLukianenko.EvidenceofAsymmetriesandNonlinearityofUnemploymentandLabourForceParticipationRateinUkraine. PragueEconomicPapers(Scopus). 2017. Vol.26 (5). P. 578–601.

Рамазанов Султан Курбанович,

д.е.н., д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.11.

Публікації:

 1. Галіцін В.К., Рамазанов С.К. Інтегральна стохастична нелінійна модель динаміки інноваційної економіки.Моделювання та інформаційні системи в економіці.2016. № 92. С. 50-64.
 2. Ramazanov S., Antoshkina L., Babenko V., Akhmedov R. Integrated model of stochastic dynamics for control of a socio-ecological-oriented innovation economy. Periodicals of Engineering and Natural Sciences. 2019. Vol. 7, No. 2. P. 763-773. DOI: 10.21533/pen.v7i2.557.
 3. Ramazanov S.K., Zablodska I.V., Zablodska D.V. Integratingmodelforsustainabledevelopment. Economics and Law. 2019. № 4 (55). Р.124—139.

Рудченко Олександр Юрійович,

д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.10.

Публікації:

 1. Рудченко О., Омельянчик Н., Тютюн М., Мудрак Н. Аналіз фінансово-господарської діяльності господарських товариств, у статутному капіталі яких є частка держави, та виплати ними дивідендів. Формування ринкових відносин в Україні. 2015.  Вип. 5 (168). С. 98-103. http://dndiime.org/wp-content/uploads/2017/04/5-168-2015.pdf
 2. Рудченко О.Ю.,Джегур Г.В.Вдосконалення статистичного забезпечення регулювання зайнятості в Україні. Формування ринкових відносин в Україні. 2016. Вип. 7 (182). С. 98-100. http://dndiime.org/wp-content/uploads/2017/04/7-182-2016.pdf
 3. РудченкоО.Ю., Беспалова А.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення публічних закупівель в Україні.  Формування ринкових відносин в Україні (Google Scholar). 2019. Вип. 1 (194).  С.18-28.

Саріогло Володимир Георгійович,

д.е.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, спеціальність 08.00.10.

Публікації:

 1. Саріогло В.Г., Огай М.Ю. Оцінка потреб у заміщенні робочої сили в Україні, обумовлених її вибуттям за віком та трудовою міграцією. Статистика України. 2019. № 1. C. 35 – 42.
 2. Саріогло В. Г., Шушпанов Д. Г. Оцінювання впливу соціально-економічних детермінант на стан здоров’я населення на засадах мікроімітаційного моделювання Економічний аналіз. Тернопіль. 2017. Том 27. №2. С. 79-90.
 3. Саріогло В.Г. Великі дані як джерело інформації та інструментарій для офіційної статистики: потенціал, проблеми, перспективи. Статистика України. 2016. № 4. С.12-19

Сігайов Андрій Олександрович,

д.е.н., професор, професор кафедри, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 08.00.10;

Публікації:

 1. Сігайов А.О.,Воловик А.В. Статистичні моделі нейронних мереж для прогнозування вартості медичного страхування. Формування ринкових відносин в Україні. 2017. Вип. 1 (188). С. 61-71.
 2. Сігайов А.О., Круговий В.В. Оцінка інвестиційного потенціалу України. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. Вип. 12 (211). С. 40-47.
 3. Сігайов А.О., Ященко Л.О. Інноваційна активність підприємств харчової промисловості в Україні. Продовольчі ресурси. 2017. № 8. С. 173-181.

Устенко Станіслав Веніамінович,

д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.11.

Публікації:

 1. Устенко С.В. Методологічні засади моделювання процесів розвитку високотехнологічних підприємств. Информационная экономика: этапы развития, методы управления, модели : монография / Под ред. докт. экон. наук, проф. В. С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т. С. Клебановой. Харьков: ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2018. 676 с. С. 576-586.
 2. Устенко С.В., Остапович Т.В. Аналіз та використання технологій VoIP-технологій в банківських системах. Моделювання та інформаційні системи в економіці. 2018. Вип.95. С. 181-194.
 3. Устенко С.В. Системи цифрової обробки сигналів на основі перетворення Фурьє-Чебішева Міжнародний науково-технічний журнал  «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». Хмільницький. 2017. №1 (58). С. 103-112.

 

Остання редакція: 03.12.20