Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Загальна інформація про школу

Науково-освітня школа «Грошово-кредитних відносин» – це  історично одна з найперших та найбільш потужних наукових шкіл КНЕУ, яка з початку свого заснування до теперішнього часу має суттєвий вплив на розвиток банківської справи та банківської освіти в Україні.

Школа бере витоки з кафедри грошового обігу та кредиту Київського фінансово-економічного інституту, яку було створено у вересні 1945 року. За цей час її очолювали такі відомі вчені, доктори економічних наук, професори, як: В.Є. Власенко (1945-1969 р.р.), М.Т. Берков (1969 - 1991 р.р.), М.І.Савлук (1991 - 1993 р.р.), А.М. Мороз  (з 1993 року і до цього часу).

Основоположником науково-освітньої школи був В.Є. Власенко – видатний вчений економіст, широко відомий не тільки в Україні, а й за її межами. Його монографії «Грошова реформа С.Ю.Вітте», «Теорія грошей в Росії» високо цінуються у наукових колах, серед банкірів, фінансистів. Власенко В.Є. виховав цілу плеяду послідовників, котрі й досі забезпечують підготовку на високому науковому та методичному рівні фахівців з банківської справи. Його учні – доктори економічних наук, професори Берков М.Т., Савлук М.І., Мороз А.М., Полозенко Д.В., Шокун В.В.

Продовжив славні традиції науково-освітньої школи учень В.Є. Власенка – М.Т. Берков, який, займаючи керівні посади у Держплані України, активно співпрацював з кафедрою грошового обігу та кредиту. Без відриву від виробництва підготував та захистив кандидатську та докторську дисертації. Його оригінальна монографія «Міграція грошей» досі корисна як науковцям, практикам, так і студентам. Очоливши в 1969р. кафедру грошового обігу та кредиту, М.Т. Берков багато зробив для активізації наукових досліджень та підготовки наукових кадрів. За його підтримки захистили докторські дисертації Савлук М.І., Мороз А.М., Шокун В.В.

Вагомий внесок у розвиток школи зробив професор, д.е.н. М.І. Савлук – беззаперечний  авторитет у наукових та банківських колах, а також серед студентства. З 1963 року і до цього часу безперервно працює в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», пройшовши шлях від асистента до професора кафедри банківської справи. За сумісництвом працював заступником декана фінансово-економічного факультету, деканом заочного факультету, проректором з науково-методичної роботи, першим проректором, радником з економічних питань Голови НБУ (6 років) та старшим, провідним науковим співробітником Інституту економіки та прогнозування НАНУ (10 років).

Савлук М.І. має більше 150 наукових праць, в тому числі 8 монографій, 5 підручників, серед них: монографія «Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політики в Україні: проблеми та шляхи посилення взаємозв’язку» (2010 р.),  підручники «Основы банковского дела» (1994 р.) «Вступ до банківської справи» (1998 р.), «Національний банк і грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Центральний банк та грошово-кредитна політика» (2005 р.), «Операції банків і небанківських кредитних установ» (2013 р.) та ін. Підготовлений авторським колективом під керівництвом Савлука М.І. підручник «Гроші та кредит» витримав 6 видань та одержав широке визнання у викладацьких та студентських колах економічних ВНЗ України, а також серед фахівців банківської системи України.

Детальніше 

М.І. Савлук – Заслужений працівник ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», має відзнаки: «Заслужений діяч науки і техніки України» (1992), «Золота медаль ім. Тугана-Барановського Академії економічних наук України» (2005), «Почесна грамота Верховної Ради України» (2006) та інші.

Важлива роль у розвитку науково-освітньої школи професора, д.е.н. А.М. Мороза. Він є одним з найвідоміших українських науковців в галузі банківської справи, автором найбільш ґрунтовних та актуальних освітніх публікацій  з теорії та практики банківської діяльності.

Мороз А. М. є автором понад 100 публікацій, 7 монографій, багатьох підручників, які є основними при вивченні ряду наук в університеті, а саме: «Банківські операції», «Національний банк і грошово-кредитна політика», «Гроші та кредит», «Кредитний менеджмент», «Банківська енциклопедія» (1993), «Основы банковского дела»  (1994 р.), «Вступ до банківської справи» (1998 р.) «Енциклопедія банківської справи України» (2001), «Центральний банк та грошово-кредитна політика» (2005 р.), «Операції банків і небанківських кредитних установ» (2013 р.), монографія «Генеза банківських криз» (2014 р.) та ін.

Мороз А.М. є Заслуженим діячем науки і техніки України, Заслуженим працівником ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», нагороджений  Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2001).

Важливу місію науково-освітня школа «Грошово-кредитних відносин» виконала в роки розбудови грошової і банківської системи незалежної України, в проведенні грошової реформи 1996р, та в формуванні освітньо-професійних і наукових напрямів у вищій освіті.

На сьогодні можна констатувати, що науково-освітня школа «Грошово-кредитних відносин» має високий статус та займає провідну позицію у системі вищої освіти та науки України. У відповідь на виникаючі науково-практичні потреби колектив наукової школи відкриває нові напрями своєї роботи, які згодом переростають у нові навчальні центри та кафедри. Так, на базі кафедри банківської справи створено кафедру банківських інвестицій, кафедру менеджменту банківської діяльності та навчально-тренувальний банк.

Впродовж всього часу свого існування школа є одним із провідних науково - методичних центрів у сфері банківського бізнесу, виступає координатором та головним виконавцем наукових тем з проблем грошового обігу, кредиту, банківської справи. Науковою школою виконуються наукові дослідження за напрямами, що мають значне науково - теоретичне та практичне значення. Професори кафедри банківської справи А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Д.Алексеєнко, М.Ф.Пуховкіна періодично залучаються органами центральної виконавчої влади та Національним банком України до вирішення важливих проблем монетарної та економічної політики держави.

Науковці кафедри банківських інвестицій, зокрема, Т.В. Майорова, О.М. Юркевич, Є.А. Поліщук, С.В. Онікієнко та ін. активно здійснюють наукове співробітництво з вітчизняними та зарубіжними академічними організаціями та іншими навчальними закладами за комплексними темами спільних досліджень із питань банківських інвестицій, фінансування інвестиційних проектів, управління фінансовими інвестиціями та ін.

Колективом кафедри менеджменту банківської діяльності, на чолі з Л.О. Примосткою, ведуться системні дослідження в сфері управління банківською діяльністю, зокрема фінансового менеджменту у банку, банківського нагляду, управління банківськими ризиками, валютного регулювання та контролю, управління активами і пасивами банку, фінансового інжинірингу, фінансової біржової діяльності, методів аналізу фінансових ринків, маркетингу в банківських та небанківських кредитних установах, забезпечення безпеки банківської діяльності.

 

Перспективними напрямами досліджень науково-освітньої школи«Грошово-кредитних відносин КНЕУ» є:

  • шляхи підвищення ролі банківської системи в економічному і соціальному розвитку України;
  • роль грошей та кредиту соціально-економічному розвитку України;
  • інвестиційний процес та фінансово-кредитні важелі його активізації в Україні;
  • фінансово-кредитне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України;
  • інвестиційний потенціал банків та небанківських фінансових установ;
  • регулювання банківської діяльності в умовах глобалізації та інтеграції фінансових ринків;
  • аналіз діяльності банківських та небанківських кредитних установ;
  • безпека банківської діяльності.
Остання редакція: 06.11.14