Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Загальна інформація про школу

Викладанню статистичних дисциплін, які значною мірою формують рівень знань і фахової підготовки економістів різних спеціальностей, протягом історії університету приділялася особлива увага. Водночас із заснуванням університету було утворено кафедру статистики і географії, яку очолив професор В.Г. Бажаєв.  Навчальний план охоплював дисципліни, які справді забезпечували підготовку комерційних представників широкого профілю, і статистика входила до цих перших семи дисциплін інституті. Кафедра здійснювала викладання теорії статистики, демографічної статистики, страхової і оцінювальної статистики, історії статистики тощо. За столітній творчий шлях була сформована потужна статистична школа. Наукові дослідження її представників були спрямовані на вдосконалення методологічного апарату аналізу закономірностей формування і розвитку складних явищ та процесів, застосуванню його в умовах автоматизованих систем управління. Розробка новим методів вимірювання стохастичних і кореляційних зв’язків, зокрема методу стандартизованих групувань, рекурентних систем регресійних рівнянь, структурно – динамічних моделей, визначення меж і передумов їх використання в соціально – економічній статистиці, сформувала новий напрям в розвитку статистичної методології.

Обгрунтовані загальні принципи статистичного моделювання, адаптовані до різних соціально – економічних явищ і процесів, широко використовуються в наукових дослідженнях, впроваджені в навчальних процес. На основі фундаментальних досліджень в галузі теорії статистики та досвіду практичної роботи на кафедрі започатковано школу прикладної статистики економічного напряму. Головною метою прикладної статистики є побудова статистичного забезпечення управління економікою стосовно визначення сутності категорій управління як об’єктів статистичного дослідження, інформаційного та статистичного забезпечення, напрямів розробки управлінських рішень за результатами статистичних досліджень.

При кафедрі було створено лабораторію Міносвіти України з аналізу і планування потреби економіки у спеціалістах з вищою освітою, яка функціонувала багато років. У ці ж роки отримав свій розвиток науковий напрям «Статистика фінансового ринку», який реалізовувався у співпраці з Інститутом економічного розвитку Світового банку. З середини 1990-х років кафедра статистики плідно працює в галузі міжнародної статистики, досліджувались проблеми міжнародних порівнянь економічного розвитку та запровадження міжнародних стандартів в статистичну практику України. Інший напрям наукової роботи кафедри пов’язаний із статистичних аналізом темпів і пропорцій економічного розвитку у країнах з перехідною економікою, структурною перебудовою економічних систем цих країн. Високий рівень, притаманний науковій школі, створеній Й. С. Пасхавером, дав змогу його учням посісти провідні позиції у різних галузях науки і практики. 

Детальніше 

За радянських часів підготовка спеціалістів із статистики вищої кваліфікації в Україні, включаючи докторів і кандидатів наук, була зосереджена виключно в КНЕУ (на той час – Київському інституті народного господарства). Тоді ж існувало дві кафедри статистики, - загальної теорії та економічної статистики, які щорічно здійснювали підготовку біля 50-ти спеціалістів з вищою освітою.

Функціонував інститут аспірантури та докторантури, активно та ефективно працювала єдина в України Спеціалізована рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності "Статистика". На засіданнях цієї ради свого часу успішно захистилися практично всі доктори наук, які завідують зараз кафедрами статистики національних університетів України, розташованих як в Києві, так і в обласних центрах, таких як Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Харків, Тернопіль.

Такий підхід, коли підготовка кадрів із статистики, яка є свого роду елітною спеціальністю, була сконцентрована у ВНЗ, який мав необхідне кадрове, наукове, методичне та технічне забезпечення, давав виключно позитивні результати.

Саме завдяки такій концентрації, в Україні існує потужна наукова школа з статистики, представники якої плідно працюють в економічних міністерствах і відомствах, наукових установах і вищих навчальних закладах економічного профілю тощо. Слід, зокрема, відмітити той факт, що із 30-ти академіків і член-кореспондентів Відділення економіки Національної Академії наук України, троє є випускниками КНЕУ, які свого часу захистили дисертації саме на Спеціалізованій раді, яка згадувалась вище.

Це академіки НАН України Е.М. Лібанова та С.І. Пирожков, член ? кореспондент НАН України І.Г. Манцуров, кожний з яких, до речі, очолює чи очолював потужні наукові заклади НАН України, РНБО України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (академік С.І. Пирожков наразі працює на посаді Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Молдова).

Якість підготовки кадрів із статистики характеризує також той факт, що два випускники кафедри статистики – професори В.П. Трофімов та І.Г. Манцуров – зробили карколомну кар’єру в системі Організації Об’єднаних Націй, підтвердивши тим самим високий міжнародний авторитет української наукової школи зі статистики.

За 2007 – 2013 роки існування школи кафедрою було видано наукових праць:

  • власних монографій – 7;
  • розділів монографій, що видані під редакцією представників інших наукових шкіл – 5;
  • статей – понад 200;
  • тез доповідей – понад 140.

На базі розробок наукової школи видано навчально-методичних видань:

  • навчальних посібників та підручників з грифом МОН України  –9;
  • навчальних посібників без грифу МОН України – 1;
  • навчально-методичних комплексів для дистанційного навчання – 1.
Остання редакція: 30.10.14