Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Представники школи

Остання редакція: 30.10.14
Засновники

Пасхавер Йосип Саулович — радянський економіст, доктор економічних наук (з 1963 року), професор (з 1965 року). Народився відомий економіст 14 грудня 1907 в селі Кривому Озері Балтського повіту Подільсої губернії (нині селище міського типу, районний центр Кривоозерського району Миколаївської області) з сім’ї кустарів. Йосип Саулович мав п’ятьох братів. Самостійне життя вченого розпочалося у віці 14 років. Трудову діяльність розпочав з 17 років як статистик Одеського статистичного управління. Навчання поєднував із працею у сільськогосподарському відділі ЦСУ України ( 1927 – 1953) спочатку як статистик, а потім як завідувач відділу й одночасно вів науково – педагогічну роботу. В 1930 році закінчив статистичний факультет Харківського інституту народного господарства. З 1929 року в ЦСУ УРСР, одночасно викладав на кафедрі статистики ХІНГу. З 1937 року заступник, у 1939–1953 роках — начальник відділу статистики ЦСУ УРСР. В 1947–1980 роках — завідувач кафедрою статистики Київського інституту народного господарства. Під його керівництвом кафедра стала провідною з питань методології статистики та статистико – економічного аналізу, посилився її вплив на формування української економічної еліти, наукової думки та науковий рівень методичної роботи органів державної статистики.

Детальніше

Й. С. Пасхавер  - автор монографій, що стали підоймою розвитку статистичної методології у наш час.  Серед них слід виокремити «Закон великих чисел і закономірності масового процесу» (1966), «Закон великих чисел і статистичні закономірності.» ( Москва, 1974), «Середні величини в статистиці.» (Москва, 1979). Автор статей в журналі «Вісник статистики», наукових робіт з проблем загальної теорії статистики сільського господарства. Один з авторів підручника для вузів «Статистика сільського господарства» (Москва, 1973). Під його керівництвом було розроблено перший в СРСР посібник «Загальна теорія статистики (для програмованого навчання)» (Москва, 1976).

Й.С.Пасхавер звернув увагу на те, що масові процеси, закономірності, що вивчаються за допомогою статистичних методів, форсуються під впливом двояких причин: основних, типових, загальних для всіх одиниць масової сукупності і провідних, випадкових та індивідуальних причин і умов. Сукупна дія цих причин завжди додає масовим процесам ймовірну природу, адже за таких причин події, з яких складається масовий процес, мають випадковий характер. Учений зробив внесок у розвиток теорії статистичних середніх, зробив важливі висновки для зрозуміння сутності середньої в реальних процесах, зокрема: якщо емпірична крива відповідає нормальному розподілу, то немає підстав стверджувати, що умови формування закономірності явища, що вивчається, обов’язково такі самі, які в абстрактній моделі теорії ймовірностей; якісна природа в асиметричному розподілі нічим не відрізняється від природи середньої у симетричному розподілі. Й.С.Пасхавер висвітлив також питання про відмінності середніх і відносних величин. Він виходив із того, що перші є мірою ознаки в розрахунку на одиницю сукупності, а другі – мірою співвідношення двох різнойменних і різноякісних показників.

Й. С. Пасхавер, як висококваліфікований і компетентний педагог, значну увагу також приділяв підготовці навчальної літератури із статистики. Колективом кафедри був підготовлений комплекс навчально – методичної літератури зі статистики, на підвалинах якого були закладені принципово нові підходи до організації навчального процесу. Цей комплекс, зокрема, включає такі видання: Й. С. Пасхавер, А. Л. Яблочник «Общяя теория статистики: Учебник ( для программированного обучения)» (М.: Статистика, 1983) ; Й. С. Пасхавер, А. Л. Яблочник, Н. Т. Иващенко и др.. «Сборник задач по общей теории статистики:  ( для программированного обучения)» (М.: Финансы и статистика, 1976; 1983( два видання). За роки своєї наукової діяльності вчений опублікував понад 90 наукових робіт, частина яких була перевидана за бугром.

Й. С. Пасхавер був нагороджений Орденом « Знак Почета» та медаллю « За доблестный труд в годы Великой отечественной войны», медаль « 20 – ти річчя перемоги над Германією», знаком « Отличник социалистического учета»  та грамотою УСИ СССР та ЦК Союза работников госучреждений. 

Пустоход Петро Іванович - Народився 25 червня 1893 року в с. Житин Мінської губернії в сім’ї земського фельдшеру. У 1922 році закінчив економічний факультет Київського інституту народного господарства з дипломом 2го ступеня, а в 1923 році захистив диплом 1го ступеня. З березня 1919 року по 1938 рік був старшим науковим співробітником Інституту демографії Академії Наук УССР. Під час роботи в Академії Петро Іванович написав та опублікував ряд наукових робіт з демографії та захистив дисертацію на ступінь кандидата економічних наук.

Працював у Київському фінансово – економічному інституті з 1 жовтня 1955 року с початку на посаді доцента кафедри статистики та математики, а з грудня 1964 займає посаду професора кафедри статистики. Петро Іванович ряд років завідував кафедрою статистики в Київському фінансовому інституті та Київському університеті. Опублікував більше 35 наукових робіт, головним чином зі статистики населення, в тому числі і ряд монографій з перепису населення у дореволюційній Росії та у СРСР.

Трофімов Валерій Петрович - народився 16 червня 1939 року в м. Медведетьегорськ Карельської АРСР в сім’ї службовця. У 1956 році закінчив середню школу №10 в м. Києві та поступив у Київський інститут народного господарства. Успішно закінчив інститут у 1961 році. Після років навчання в аспірантурі КІНГу отримав наукову ступінь  кандидата економічних наук. З 1966 року працював на кафедрі загальної теорії статистики КІНГу викладачем, старшим викладачем, , доцентом, а в 1980 році став завідуючим кафедри загальної теорії статистики.

Основні наукові дослідження В.П. Трофімова спрямовані на удосконалення статистичної методології аналізу взаємозв’язків соціально – економічних явищ, закономірностей їх розвитку і прогнозування. Вчений проводив наукові дослідження присвячені питанням вдосконалення статистичної методології та статистико – економічного аналізу ефективності суспільного виробництва, розробив методи побудови стандартизованих угрупувань, кумулятивні критерії зв’язку. Результати досліджень були опубліковані в монографії «Измерение взаимосвязей социально – экономических явлений», що була опублікована в статтях « Анализ группировок методом найменших квадратов», «Стандартизированые группировки при анализе эффективности сельскохозяйственного производства».

Детальніше

В.П. Трофімов вивчав найважливіші та принципові проблеми теорії статистики, зокрема, досліджував питання про теоретичні та логічні основи застосування методів багатофакторного кореляційно – регресійного і дисперсійного аналізу в економіко – статистичних дослідженнях, використання електронно – обчислювальної техніки  при опрацюванні статистичної інформації. Учений – статистик розробив методику вимірювання зв’язку на основні просторово – часових рядів і динаміко – аналітичних групувань, запропонував кумулятивні критерії перевірки істотності й лінійності зв’язку і методику їх застосування в одно- та багатофакторних моделях для не згрупованих даних і аналітичних групувань.

 

На момент 1980 року здобув ступінь доктора економічних наук, був науковим керівником двох вітчизняних та двох іноземних аспірантів, підготував розділ у збірнику задач з загальноі теорії статистики для програмного навчання. До наукових здобутків цього економіста можна перерахувати 4 монографії та більше 25 статей. 

Послідовники

Манцуров Ігор Германович - Народився Ігор Германович 4 липня 1953 року в місті Запоріжжя в сім’ї службовців . В серпні 1960 року разом з батьками переїхав до м. .Києва та почав  навчатися в середній школі №181, яку закінчив в 1970 році. У 1974 році вчений закінчив Київський інститут народного господарства по спеціальності статистика. У листопаді 1977 року був зарахований до аспірантури і протягом 3х років навчання в аспірантурі виконував обов’язки викладача кафедри статистики. З вересня 1980 року після дострокового захисту кандидатської дисертації отримав призначення до кафедри статистики Київського інституту народного господарства, а через 4 роки був переведений на посаду завідуючого кафедрою статистики КІНГ. У вересні 1988 року згідно рішення Міністерства  та середньої спеціальної освіти  СРСР був відряджений до Народної республіки Мозамбік, де продовжував займатися викладацькою на науковою діяльністю в Державному університеті Мозамбіку. З червня 1990 року по 2002 рік знаходився за кордоном, після початку миротворчої операції ООН працював у Міжнародній організації з міграції, де займався дипломатичною діяльністю. З 2002 року очолював Міжнародний благодійний фонд  "Українська фундація з менеджменту" в Україні.       

Детальніше

 З липня 2004 року Ігор Гермпанович був вибраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри статистики Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Статистика».

Численні наукові здобутки Манцурова І. Г. знайшли своє відображення в наукових монографіях, були впроваджені в навчально-педагогічний процес та використані в підручника і навчальних посібниках, виданих за його авторства та наукової редакції. Результати наукових досліджень зі статистики та суміжних з нею важливих наукових напрямів опубліковані на сторінках авторитетних вітчизняних та міжнародних періодичних видань.

Під керівництвом Манцурова І. Г. підготовлено 2 докторів та 7 кандидатів економічних наук у напрямку сформованої ним наукової школи статистичного дослідження  складних економічних і соціальних систем та інформаційно – аналітичного забезпечення управління цими системами.

Протягом багатьох років Манцуров І. Г. здійснює велику науково – дослідницьку роботу. Він є членом спеціалізованої вченої Ради по захисту дисертацій, членом експертних рад з економіки Вищої Атестаційної та Державної Акредитаційної комісій України.

У 2006 році нагороджений знаком «Відмінник освіти України», має звання «Заслужений працівник Київського національного економічного університету», нагороди урядів Мозамбіку та Анголи, Організації Об’єднаних Націй тощо. Нині в його доробку понад 150 наукових та науково-методичних праць. І.Г.Манцуров є міжнародним експертом з проблем розвитку національних економік та інституційних перетворень. Три каденції працював членом експертних рад Вищої атестаційної та Державної акредитаційної комісій України. Наразі є членом експертної ради Департаменту акредитації кадрів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Заступник Голови Спеціалізованої вченої ради Д 26.801.01 при НДЕІ та член Спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 при ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Безпосередньо розробляв паспорт спеціальності 08.00.10 - статистика, приймав участь у розробці паспортів спеціальностей  08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. З квітня 2012 року є дійсним членом – кореспондентом Національної академії наук України ( за спеціальністю інституційна економіка, відділення економіки, секція суспільних і гуманітарних наук).

Монографії:

 • «Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни» під редакцією Манцурова І. Г. К.: КНЕУ, 2006.
 • Манцуров Ігор Германович. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни: Монографія /І. Г. Манцуров . К.: КНЕУ, 2006. – 388 с.
 • «Економічне зростання і стан платіжного балансу» під редакцією Манцурова І. Г., Єріна Д.Л., 2006.
 • «Збалансованість попиту і пропозиції на ринку кваліфікованої праці як фактор інноваційного розвитку економіки України» під редакцією Манцурова І. Г., Бараник З. П., Ващаєва С.С., Яценко А.В., 2008р.
 • «Розвиток малих підприємств» під редакцією Манцурова І. Г., Ващаєва С.С., Дриги С.Г., Чуприна О.А., Яценко А.В., 2009р.

Підручники і навчальні посібники:

 • Навчальний посібник «Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища MicrosoftExel. А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач – К.: КНЕУ, 2006. – 328 с.
 • Манцуров Ігор Германович. Статистичний аналіз впливу монетарної політики на темпи зростання економіки та її конкурентоспроможність./ І.Г. Манцуров // Вчені записки: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України. – К.: КНЕУ, 2006. – Вип. 8. – С. 39-45.
 • Манцуров І.Г. . Статистичний аналіз впливу монетарного тиску інфляції на конкурентоспроможність економіки та її зростання./ І.Г. Манцуров // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. К.: КНЕУ, 2006. – Вип. 8. – 304 с.
 • Манцуров І.Г. Статистичне моделювання конкурентоспроможності економіки України в міжнародному середовищі./ І.Г. Манцуров //  Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. праць / відп. Ред. В.К. Галіцин – К: КНЕУ, 2006. – Вип. 74 – 320с.
 • Навчальний посібник «Статистика: структурно – логічні схеми та задачі», Єріна А.М., Захожай В.Б., Манцуров І.Г., та ін., за науковою редакцією А.М. Єріної – К: КНЕУ, 2007. – 304с.
 • Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, відп. Ред. В.Г. Галіцин. - К.: КНЕУ, 2007 – вип.75. – 330с. Манцуров І.Г. Статистичне моделювання конкурентоспроможності української економіки, як складової людського розвитку / І.Г.Манцуров, В.О. Нестеренко,т А.М. Єріна, Статистичні індикатори фундаментального аналізу динаміки валютних курсів / А.М. Єріна, І.А. Дернова.
 • Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, відп. Ред. В.Г. Галіцин. - К.: КНЕУ, 2007 – вип.76. – 312 с. Манцров І.Г.
 • Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни», К.,2007. – 44 с.
 • Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, відп. Ред. В.Г. Галіцин. - К.: КНЕУ, 2008 – вип.77. – 314 с. Манцров І.Г. Статистичне оцінювання місця України на міжнародному ринку інвестицій і інновацій. / І.Г. Манцуров, А.В. Яценко, Р.О. Кулинич. Порівняння ефективності застосування методів регресії та статистичних рівнянь залежностей в аналізі взаємозв’язку економічних явищ / Р.О. Кулинич., В.Л. Акуленко, Ю.Є. Павленко.
 • Підручник «Фінансова статистика» Манцуров І.Г., Шустіков А.А., К.: КНЕУ, 2008. – 528с.
 • Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, відп. Ред. В.Г. Галіцин. - К.: КНЕУ, 2009. – вип. 80 – 292 с. Манцуров І.Г.  Методологічні засади статистичного прогнузування розвитку економіки України на середньострокові перспективу / І.Г. Манцуров, В.О. Нестеренко, Д.І. Манцуров.
 • Підручник «Статистика ринків» під редакцією Манцурова І.Г., Головача А.В., Бараник З.П., Рождественської Л.Г., Столярова Г.С., Шустікова А.А., Мазур М.В., 2009р.
 • Практикум «Статистика Ринків» під редакцією Манцурова І.Г., Головача А.В., Бараник З.П., Рождественської Л.Г., Столярова Г.С., Шустікова А.А., Мазур М.В., 2009р.
 • Навчальний посібник «Бізнес – статитсика» під редакцією Манцурова І.Г., Ващаєва С.С., 2009р.
 • Формування ринкової економіки: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, К.: КНЕУ, 2010. – спец. Випуск т.3: Соціально-трудові відносини: теорія та практика: у 3т. – 525 с. Манцуров Ігор Германович. Статистичне оцінювання рівня і життя насалення України в умовах глобальної економічної кризи / І.Г. Манцуров, Д.І., Манцуров . – С. 431 – 442.
 • Практикум «Статистика ринків» під редакцією Манцурова І.Г., 2010 р.
 • Програма вступного іспиту зі спеціальності 8.0500110 – «Економічна статистика» на освітньо – кваліфікаційний рівень «Магістр», 2005р, КНЕУ.
 • Програма міжнародної науково – практичної конференції « Творча спадщина Є.Є. Слуцького: розвиток наукових ідей в економічній науці», 26 – 27 квітня 2007р., Київ..
 • Программа 77-ї наукової студентської конференції «Соціально – еокономічний розвиток України рна початку XXIстоліття» 20-21 квітня 2010р.,Київ.
 • Программа 78-ї наукової студентської конференції «Соціально – еокономічний розвиток України рна початку XXIстоліття» 26 – 29 ківтня 2011., Київ.
 • Опорний конспект лекцій Статистика тема 8 « Ряди динаміки. Аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку». К.: МАУП, 2006. – 160 с.

Статті у вітчизняних та зарубіжних журналах і наукових збірниках за різними напрямами статистичної методологїі з 2006 р. :

 • Збірник Моделювання та інформаційні системи в економіці, 2006р. « Статистичне моделювання конкурентоспроможності економіки України в міжнародному середовищі».
 • Збірник матеріалів міжнародної науково – практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Пасхавера Й.С. «Теорія і методологія статистичного аналізу», 2006р. – «Значення наукової спадщини Й.С. Пасхавера для аналізу та прогнозування соціально – економічного розвитку». Головач А.В., Захожай В.Б., Манцуров І.Г., Головач Н.А. Відп. За випуск І.Г.Манцуров – К.:КНЕУ, 2006. – 400 с.
 • Збірник текстів доповідей на 4-й науково – практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. «Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи». Київ 2006р.
 • Збірник тез на виступі на 5-й Міжнародній науково – практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. «Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи». 2007р. Ред. Кол:. О.Г. Оскуленко (голова) та ін..  – К.:ДП «Інформаційно – аналітичне агентство» . – 2007. – 146 с. «Статистичне забезпечення регуляторної політики держави».
 • Збірник наукових праць, випуск 1 Прикладна статистика : проблеми теорії та практики, 2007 – «Статистичне забезпечення регуляторної політики держави».
 • Збірник наукових праць « Моделювання та інформаційні системи в економіці», 2007р. – «Статистичне моделювання конкурентоспроможності української економіки, як складової людського розвитку», Манцуров І.Г., Нестеренко В.О.
 • Збірник моделювання та та інформаційні системи в економіці, 2008р. «Інтелектуальне забезпечення ефективної інноваційно – інвестиційної політики держави», Манцуров І.Г., Яценко А.В., випуск 78 відповідальний редактор В. К. Галіцин. Київ, КНЕУ 2008р.
 • Манцуров І.Г. Інституційне планування в системі державного регулювання економіки: монографія / І.Г. Манцуров. – К.: НДЕІ, 2011.–457 с.
 • Манцуров І.Г.  Державні інститути регулювання соціального розвитку України: монографія / І.Г. Манцуров.   – К.: НДЕІ, 2011. – 315 с.
 • Манцуров І.Г. Чому трансфертний закон слід прийняти і як його можна удосконалити / інформаційне агентство УНІАН, Київ, 9 квітня 2013 року.
 • Манцуров І.Г. Завдання перед економічною наукою України щодо формування засад інституційного планування як складової системи державного регулювання економіки. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 11 (150) / наук. ред. І.Г.Манцуров. – К., 2013.
 • Економічна статистика: Підручник: у 2ч. – Ч.1. Макроекономічна статистика / [Манцуров І.Г., Єріна А.М., Мазуренко О.К. та ін.]; за наук. ред. чл.-кор. НАНУ І.Г.Манцурова. – К.: КНЕУ, 2013. – 325, [3] c.
 • Манцуров І.Г. Інституційне планування в системі ефективного державного регулювання ринкової економіки. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 9/1 (148) / наук.ред. І.Г.Манцуров. – К., 2013. – 182 с.

Доповіді на міжнародних семінарах та конференціях:

 • 11th Ukrainian – Polish – Slovak Scientific conference Statistics in management of social and economic development, October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine. Igor Mantsurov “International financial position of Ukraine”.
 • 14th Ukrainian – Polish – Slovak Scientific conference Statistics in management of social and economic development, September 24 – 28, 2007, Odessa, Ukraine. Igor Mantsurov, Valeria Nesterenko, Anton Yatsenko, “ Analysis of knowledge economy’s influence on the level of country’s competitiveness.”
 • Igor Mantsurov “Simulation of the Ukrainian economy intensive reproduction factors. Krakov,2007.
 • Igor Mantsurov, Dmitriy Mantsurov Economic and social indicators of Ukrainian stability and  competitiveness during the period of financial crisis0.1 2011, Lviv 2011 Academy of Cmmerce, 17th Ukrainian – Polish – Slovak Scientific Seminar, ‘Contemporary problems of transformation process in the Central and East European Countries p. 104 – 109/
 • III Міжнародна науково – практична конференція Проблеми та перспективи розвитку підприємства в Україні, 15 – 17 травня 2007р., м.Ялта. «Проблеми інноваційно – аналітичног забезпечення регуляторної політики держави».
 • Всеукраїнська науково – практична конференція « Проблеми інноваційно – статистичного дослідження розвитку економічних систем». Дніпропетровськ, 22 – 23 лютого 2007р. «Конкурентоспроможність економіки України як об’єкт статистичного дослідження». Манцуров І.Г., Галіцина О.В.
 • Манцуров І.Г., Дайнеко А.В., Statistical analysis of the institutional transaction costs during the last twenty years in Ukraine, Scientific Edition, КНЕУ, м. Київ, 2013
 • Тези, І.Г.Манцуров, А.В.Беспалова "Роль державного замовлення у формуванні сучасної моделі економіки України". Міжнародна науково-практична конференція "Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації", Національний торгово-економічний університет , Київ, 21 листопада 2013 року.

Бараник Зоя Павлівнанародилася 6 грудня 1951 року у місті Балтійськ, Російської Федерації. Наукові здобутки професора, д.е.н. Бараник З.П. спрямовані на розробку методологічних, методичних та організаційних питань формування стратегії розвитку ринків, підходів до їх комплексного статистичного аналізу та оцінювання як на регіональному, так і національному рівнях. Теоретичне осмислення кола питань, пов’язаних з функціонуванням ринків, надає практичній діяльності з урегулювання ринкової системи господарства корисні рекомендації та пропозиції щодо її вдосконалення, оцінює різні аспекти формування, становлення та розвитку окремих ринків.»

Зоя Павлівна є членом Спеціалізованої вченої ради Д 26.006.07 у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.10 – статистика, є членом Спеціалізованої вченої ради Д 26.801.01 Науково – дослідного економічного інституту Міністерства економіки України по захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, постійним членом Державних екзаменаційних комісій, приймальних комісій, журі студентських Олімпіад зі статистики, Ради факультету ІСІТ.

Детальніше

У 2010 році була Головою експертної комісії Міністерства освіти та науки України з оцінювання відповідності освітньої діяльності вищих навчальних закладів освіти державним вимогам щодо акредитації спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» з підготовки та перепідготовки  за освітньо – кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».  Була двічі нагороджена Міністерством освіти і науки України "Почесною грамотою за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та досягнуті успіхи у справі навчання і виховання студентської молоді".

 

Постійно бере участь у виконанні науково – дослідних робіт кафедри статистики факультету інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», який є складовою наукових держбюджетних тем: « Методологія і методика статистичного аналізу соціально – економічних явищ і процесів» (номер державної реєстрації 0100U006873) та «Методологія статистичного дослідження економічного розвитку та конкурентоспроможності країни в умовах трансформаційної економіки» (номер державної реєстрації 0106U004339). Здобувач є відповідальним виконавцем цих держбюджетних тем.

У 1974 році Зоя Павлівна закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка ( Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») за спеціальністю «Статистика».

Кандидат економічних наук з 1987 року. Захистила кандидатську дисертацію 29.05.1987 року у спеціалізованій раді Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю 08.03.01 – Статистика, диплом ЕК №024423.

Вчене звання доцента кафедри статистики присвоєно 27.10.1994 р., атестат ДЦ АР№000529.

Доктор економічних наук з 2008 року. Дисертацію захистила 24 грудня 2007 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.006.06 при Київському  національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, номер диплому ДД №006819.

Основні навчальні дисципліни: у 2010/2011 навчальному році: «Статистика» ( всього 56 годин, з них лекційних – 22), «Статистика праці» (всього 133 години, з них лекційних - 44), «Статистика ринку праці» (всього – 50 годин, з них лекційних – 20), «Соціально – демографічна статистика» (всого – 115 годин, з них лекційних – 52), «Університетська освіта» ( всього 37 годин, з них лекційних – 20 годин).

З вказаних дисциплін викладає лекції, проводить семінарські заняття, індивідуальні консультації, керує самостійною роботою студентів та приймає іспити і заліки. Здійснює керівництво дипломними роботами на всіх рівнях навчання, керує індивідуально – консультативною та самостійною роботою студентів. Розробляє та впроваджує  учбовий процес такі форми навчання та поточного контролю знань, як тренінги, кейси, тестові завдання, індивідуальні завдання для самостійної роботи. Бере активну участь у вдосконаленні методичного забезпечення навчального процесу та технології викладання, зокрема, є автором навчальних програм, автором 28  навчально – методичних праць, одноосібним автором навчальних 8 навчальних та навчально – методичних посібників, з яких 4 з грифом МОН України; також є співавтором 7 підручників, навчально – методичних посібників, з низ 5 з грифом МОН «Рекомендовано …»; є одноосібним автором монографії та співавтором двох колективних монографій. Приймає участь в дослідницькій роботі кафедри та університету; бере участь у міжнародних і всеукраїнських науково- практичних конференціях.

Бере участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. Підготувала 7 кандидатів економічних наук за спеціальністю 08.00.10 «Статистика» під час роботи в ДВНЗ «Київському  національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана».

Після захисту докторської дисертації опубліковано 34 праці, з них 1 підручник з грифом МОН України, 1 практикум з грифом МОН України 4 навчальних посібника, а також 11 статей, опублікованих у фахових виданнях.

В 2010 – 2013 була Головою експертної комісії Міністерства освіти та науки України з оцінювання відповідності освітньої діяльності вищих навчальних закладів освіти державним вимогам щодо акредитації спеціальності 6.030506, 7.03050601, 8.03050601 "Прикладна статистика" з підготовки та перепідготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст, магістр в галузі знань 0305 "Економіка підприємства".

Зоя Павлівна постійно бере участь у виконанні науково – дослідних робіт кафедри статистики факультету інформаційних систем і технологій ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", які є складовою наукових державних бюджетних тем : "Методологія і методика статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів" та "Методологія статистичного дослідження економічного розвитку та конкурентоспроможності країни в умовах трансформаційної економіки", "Методологічні засади статистичного дослідження економіки України в умовах реалізації стратегії інноваційного розвитку". Є заступником голови робочої групи з розроблень галузевих стандартів вищої освіти – підкомісій з прикладної статистики МНК з напрямку "Економіка та підприємництво".

Основні праці, опубліковані після захисту дисертації:

 • Збалансованість попиту та пропозиції на ринку кваліфікованої праці як фактор інноваційного розвитку економіки України : монографія / І.Г. Манцуров, З.П. Бараник, С.С. Ващаєв, А.В. Яценко;• за наук. ред. І.Г. Манцурова. — К. : КНЕУ, 2008. – 381 с.
 • Бараник З.П. Методологічні засади аналізу та оцінювання ринку праці в Україні / Економіка України: глобальні виклики і національні перспективи: колективна монографія/ Від. ред. В.Ф.Беседін, А.С.Музиченко. - К.: НДЕІ, 2009. - 492 с. - С.290-293. - 492/4 с.
 • Статистика ринків: підруч. для вищ. навч. закл. / Манцуров І.Г., БараникЗ.П., Головач А.В. та ін.; [за ред. д-ра екон.наук, проф. І.Г.Манцурова]. - К.: КНЕУ, 2009. - 544, [4] с. - С.38-148. - 544/111 с. Підручник з грифом МОН України (лист ЛLI/11-4376 від 23.06.09).
 • Бараник З.П. Статистичне оцінювання ринку праці як інформаційно- аналітичне забезпечення стратегії його розвитку // Вчені записки: 36. наук. праць. Вип. 10. - 2008. - С. 151-158. - 8 с. Фахове видання
 • Бараник З.П. Шляхи вдосконалення методології статистичного оцінювання функціонування ринку праці // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. 36. наук.пр. Вип.5/ Держ. ком. статистики України. Держ. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: І.І..Пилипенко (голов.ред.) та ін. - К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство» , 2009. - 432 с. - С.75-80. - 6 с. Фахове видання
 • Бараник З.П. Функціонування ринку праці з позиції системного підходу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Економічні науки. - Вип.15. - 2009. - С.44-50. - 6 с.Фахове видання
 • Бараник З.П. Соціально-демографічні аспекти аналізу економічної активності населення //Вісник соціально-демографічних досліджень: 36. наук. праць. Вип. 32. - 2008. - С. 21-26. - 6 с. Фахове видання
 • Бараник З.П. Наукове обrрунтування основних індикаторів стану та розвитку зайнятості населення / З.П.Бараник, О.А.Петухова // Формування ринкової економіки: зб.наук.праць. - Спец.вип.: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - К.: КНЕУ, 2010. - Т.3. - 2010. - 525 с. - С.504-513. - 10/6 с. Фахове видання
 • Бараник З.П. Гендерний аспект статистичного аналізу структури основних категорій населення на ринку праці / З.П.Бараник, О.А.Петухова// Формування ринкової економіки: 36. наук. праць. - Вип. 19. - 2008. - С.177-185. - 9/5 с. Фахове видання
 • Бараник З.П. Ринок телевізійної продукції як об'ект статистичного дослідження / З.П.Бараник, І.Е.Примаков // Економіка та підприємництво. Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів. Випуск 21. - К.: КНЕУ, 2008. - С.325-333. - 9/5 с. Фахове видання
 • Бараник З.П. Необхідність розробки методологічних засад статистичного аналізу та оцінювання зайнятості населення в регіональному аспекті / 3.П.Бараник, І.В.Пономаренко// Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. - Вип.3. - К.: Держ.ком.стат. України, Держ. акад. стат., обл. та ауд., 2008. - 542 с. - С.124-131. - 8/5 с. Фахове видання
 • Бараник З.П. Об'єкти організації .аналізу банківської діяльності та їх характеристика / 3.П.Бараник, Ю.К.Семениченко // Формування ринкової економіки: 36. наук. праць. - Вип. 24. - 2010. - С. 424-432. - 9/5 с. Фахове видання
 • Бараник З.П. Методичні засади формування системи статистичних показників співвідношення попиту і пропозиції робочої сили / З.П. Бараник, Ю.А. Ковалевський// Економіка та підприємництво. Збірник наукових праць молодих ученик та аспірантів. Випуск 23. - К.: КНЕУ, 2010. - С.325-333. - 9/5 с. Фахове видання
 • Статистика ринків: практикум /За заг.ред. І.Г. Манцурова, З.П. Бараник, А.В. Головач та ін./ - К.: КНЕУ, 2010. - 498 с. 3 грифот МОН України «Рекомендовано. ..».
 • Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. праць. Вип. 84. Прикладна статистика: історичне становлення та перспективи розвитку / за заг. ред. Бараник З.П., Ващаев С.С., Майба В.В. / К.: КНЕУ, 2011. - С. 65-86.
 • Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. праць. Вип. 84. Статистичні методи оцінювання ймовірності виникнення фінансово-економічних криз. Д.І. Манцуров (аспірант) / К.: КНЕУ, 2011. - С. 140- 149.
 • Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: : зб. наук. праць. Вип. 9. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління розвитком металургійних підприемств регіону. Бараник З.П., Федько Я.В. / К.: НАСОА, 2011. С.89-96.
 • Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: : зб. наук. праць. Вип. 9. Статистичний аналіз взаємозалежності економічного розвитку та зовнішньої торгівлі України у економічний докризовий та кризовий періоди (2001-2010 рр.). Кирик О.Ф. (аспірант) / К.: НАСОА, 2011.С. 350- 356.
 • Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Вип. 9. Статистичне оцінювання впливу соціально-економічних факторів на попит та пропозицію робочої сили. Ковалевський Ю.А. (аспірант) / К.: НАСОА, 2011.С. 363-368.
 • Збірник матеріалів науково-методичної конференції 12 квітня 2011 року. Інноваційні технології при вивченні дисципліни "Статистика праці". Бараник З.П., Ковалевський Ю.А: / К.: КНЕУ, 2011.
 • Збірник наукових праць 2011 року: вип. 3(25). Організація праці з обліку збитків урожаю с/г культури. Войтко О.В. (аспірант) / К.: КНЕУ, 2011. Криворізького економічного інституту С. 62-65.
 • Збірник тез виступів на ІХ Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. Роль і місце заробітної плати у доходах населення України. Луняк І.В. (старший викладач) / К.: НАСОА. 2011. С. 110-112.
 • Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. — вип. 25. Диференціація населення за рівнем заробітної плати в Україні. Луняк І.В. (старший викладач) / К.: КНЕУ, 2011. Здана до друку
 • Формування ринкової економіки N 26. Стан та розвиток енергетичної безпеки України. Бараник З.П., Божко С.І. / К.: КНЕУ, 2011. С. 299-312. 25. Формуванння ринкової економіки No 26. Тенденції зміни обсягів зайнятості в Україні. Ковалевський Ю.А. (аспірант) / К.: КНЕУ, 2011. С. 391-399.
 • Формування ринкової економіки № 26. Вибіркові обстеження збитків урожаю с/г культур. Войтко О.В. (аспірант) / К.: КНЕУ, 2011. С. 399-411.
 • Формування ринкової економіки: зб. наук. праць, N26. Стан та розвиток енергетичної безпеки України. Бараник З.П., Божко С.І. / К.: КНЕУ, 2011.

Міжнародні науково – практичні конференції:

 • Міжнародна науко-практична конференція "Сучасні соціально-економічні системи: Тенденції розвитку". Збалансованість попиту та пропозиції робочої сили як фактор інноваційного розвитку економіки України. Бараник З.П., Ковалевський Ю.А. / К.: КНЕУ, 2011. Криворізького економічного інституту.
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція з нагоди Дня працівників статистики "Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи". Статистичний облік та аналіз впровадження інновацій в харчовій промисловості. Бараник З.П., Вдовенко Ю.В. / К.: НАСОА, 2011.
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція з нагоди Дня працівників статистики "Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи". Статистичний моніторинг в системі управління розвитком металургійних підприємств регіону. Бараник З.П., Федько Я.В. / К.: НАСОА, 2011.
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція з нагоди Дня працівників статистики "Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи". Роль і місце заробітної плати в доходах населення України. Луняк І.В. (старший викладач) / К.: НАСОА, 2011.
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція з нагоди Дня працівників статистики "Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи". Оцінювання стану та розвитку ринку послуг зв'язку України. Столетова І.Г. (старший викладач) / К.: НАСОА, 2011.
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція з нагоди Дня працівників статистики "Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи". Періоди зміни структури економічного зростання в Україні. Кирик О.Ф. (аспірант) / К.: НАСОА, 2011.
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція з нагоди Дня працівників статистики "Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи". Статистичний аналіз співвідношення попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці цкраїни. Ковалевський Ю.А. (аспірант) / К.: НАСОА, 2011.
 • 17th Ukrainian Polish Slovak Scientifїc Seminar "Contemporary ProЫems of Transformation Process in the Central and East European Counties. Zoya Baranik, Yuriy Kowalevski. Statistical management of regional labor market analysis / Lviv 2011 Academy of Commerce. 

Єріна Антоніна Михайлівна – добре знаний у наукових колах нашої країни та за її межами фахівець з питань статистичної методології та методики статистико-економічного аналізу: доктор економічних наук, професор. Народилася А. М. Єріна 27 серпня 1938 р. в с. Камінь Кролевецького району Сумської області, в родині службовця. Після тяжких поневірянь сім’ї в роки війни з радістю і великими надіями у 1945 р. пішла в перший клас середньої школи рідного села. Не вистачало шкільних підручників, зошитів і олівців, але в сільський бібліотеці дивом збереглися книги класиків української, російської і зарубіжної літератури. Ці не дитячі книги стали для маленької дівчинки джерелом знань, відкривали інший незнаний світ, формували світосприйняття і «образи» майбутнього. Після закінчення семи класів у 1952 р. А. М. Єріна вступила до Київського статистичного технікуму, який закінчила у 1955 р. і в числі 5% відмінників була рекомендована до вступу в інститут.

1955–1960 рр. – навчання у Київському фінансово-економічному інституті (нині ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). Рівень довузівської економічної підготовки Антоніни Михайлівни був досить високим (самостійно відпрацьовано і законспектовано «Капітал» К. Маркса, засвоєно теоретичні основи статистики, галузеві економіки і галузеві статистики, бухгалтерський облік, пройдена практика в Ніжинський райінспектурі ЦСУ УССР).

Детальніше

Після закінчення КФЕІ у 1960 р. А. М. Єріна «приземлилася» в Харківській обл. У Чугуєво-Бабчанському лісовому технікумі викладала практично всі предмети навчального плану економічного циклу: статистику, бухгалтерський облік, фінанси та обчислювальну техніку. Проте творчі задуми і плани були пов’язані лише зі статистикою, і в 1962 р. з вдячністю прийняла запрошення відомого вченого Й. С. Пасхавера працювати на кафедрі статистики Київського інституту народного господарства (нині ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). Подальше професійне життя А. М. Єріної нерозривно пов’язане з кафедрою статистики, де вона розпочала свою науково-педагогічну діяльність з посади асистента і пройшла всі сходинки професійного зростання, від асистента до професора, шанованого в Україні науковця і педагога. 1966 року закінчила аспірантуру і успішно захистила кандидатську дисертацію під науковим керівництвом Й. С. Пасхавера на тему «Статистико-економічний аналіз виробництва молока на Україні», у 1984 р. – докторську дисертацію на тему «Методологічні принципи статистичного аналізу економічної ефективності виробництва».

В 70-і роки в КІНГу на чолі з професором, завідувачем кафедри статистики Й. С. Пасхавером сформувалася потужна статистична школа, найвиразнішими представниками якої були В. П. Трофімов і А. М. Єріна. Їхні наукові дослідження були спрямовані на вдосконалення методологічного апарату аналізу закономірностей формування і розвитку соціально-економічних явищ і процесів, реалізації цього апарату на ЕОМ. Одночасно йшла підготовка комплексу навчально-методичної літератури, на підвалинах якого були закладені принципово нові підходи до організації навчального процесу: рейтингова оцінка результатів навчання, програмований контроль знань студентів, структурно-логічні схеми викладання статистичних дисциплін, використання інформаційно-комп’ютерних технологій у навчальному процесі, впровадження дистанційного навчання.

Професор А. М. Єріна – висококваліфікований викладач, чиї лекції і навчально-методичні матеріали вирізняються високим науковим рівнем, гармонізацією традиційної та інноваційної складових у навчальному процесі. За її авторства та наукової редакції видано чотири підручники, вісім навчальних посібників, серед них єдині в Україні «Статистичне моделювання та прогнозування» і «Організація вибіркових обстежень», дві монографії, понад сто двадцять статей та інших наукових праць. Результати досліджень опубліковані на сторінках авторитетних вітчизняних та іноземних періодичних видань, доповідалися на численних всесоюзних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях; впроваджені в практику аналітичної роботи державних органів статистики.

Професор А. М. Єріна веде плідну науково-дослідну та науково-організаційну роботу. Основний напрям наукової роботи – статистичне моделювання та прогнозування соціально-економічних явищ і процесів. Наукові результати пов’язані з використанням статистичних моделей на різних рівнях системи управління для діагностики стану соціально-економічних систем, розкриття причинного механізму їх функціонування і розвитку, для обґрунтування управлінських рішень. Вона є визнаним першопрохідцем у таких важливих напрямах статистичної науки і практики, як вибіркові спостереження, методи багатовимірного аналізу, адаптивне прогнозування динамічних процесів тощо. Значною мірою саме А. М. Єріна ініціювала застосування у навчальному процесі інтегрованої системи Statistica для комплексного статистичного аналізу й обробки даних.

Значну увагу й багато зусиль Антоніна Михайлівна приділяє підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів. Під її керівництвом було захищено дві докторські та двадцять чотири кандидатські дисертації, підготовлено сотні висококваліфікованих статистиків, які плідно працюють в органах державної влади, статистичних органах, університетах і науково-дослідних інститутах України, в міжнародних організаціях, в університетах США. Її педагогічну майстерність, науковий хист, глибокий професіоналізм багаторазово відмічали колеги з університету та інших навчальних закладів. Професор А. М. Єріна – член редакційної колегії журналів «Статистика України» і «Демографія та соціальна політика», член спеціалізованих рад по захисту дисертацій в КНЕУ імені Вадима Гетьмана і в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

А. М. Єріна брала активну участь у громадському житті КНЕУ, неодноразово обиралася до керівних органів його громадських організацій, була членом ради факультетів (обліково-економічного та інформаційних систем і технологій); була одним з організаторів проведення Всесоюзних переписів населення у 1970 і 1979 роках у м. Києві; 1982–1984 рр. – депутат Радянської районної ради м. Києва, очолювала планово-бюджетну комісію.

За багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток статистичної науки й університету А. М. Єріна нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, знаком «Відмінник освіти України», їй присвоєно почесне звання «Заслужений працівник Київського національного економічного університету».

В особі Антоніни Михайлівни, крім високопрофесійних якостей, поєднуються життєва мудрість і глибока порядність, чуйність і доброзичливість, бажання допомагати іншим і вміння обстояти власну позицію. Своєю плідною працею, високою вимогливістю до себе і своїх колег Антоніна Михайлівна є взірцем для членів кафедри і прикладом для наслідування.

Наукові здобутки Антоніни Михайлівни спрямовані на вдосконалення методологічно-аналітичного інструментарію дослідження закономірностей формування і розвитку соціально-економічних явищ і процесів. Застосування цього інструментарію вельми необхідно для діагностики і прогнозування стану складних систем, які функціонують в умовах невизначеності, а також застосовуються для обґрунтування управлінських рішень на різних рівнях систем управління на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Наукові дослідження спрямовані на вдосконалення методологічно- аналітичного інструментарію дослідження закономірностей формування і розвитку соціально-економічних явищ і процесів, застосування цього інструментарію для діагностики і прогнозування стану складник систем, які функціонують в умовах невизначеності, для обгрунтування управлінських рішень на різних рівнях системи управління на базі сучасних інформаційно- комунікаційних технологій. Численні наукові здобутки А.М. Єріної знайшли своє відображення у наукових монографіях, були впроваджені у навчально-педагогічний процес та використані в підручниках і навчальних посібниках, виданих за її авторства та наукової редакції. Результати наукових досліджень зі статистики та суміжних з нею важливих наукових напрямів опубліковані на сторінках авторитетних вітчизняних та міжнародних періодичних видань. Під керівництвом Антоніни Михайлівни підготовлено 2 докторських та 26 кандидатських дисертацій. Є Членом спеціалізованої вченої Ради по захисту дисертацій Д 26.006.07 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Д 26.006.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Монографії:

 • Головач А.В. Критерии математической статистики в экономических исследованиях / Головач А.В., Ерина А.М., Трофимов В.П. - М.: Статистика, 1973. - 136 с.
 • Ерина А.М. Математико-статистические методы изучения экономической эффективности производства - М.: Финансы и статистика. - 1983. - 192 С.

 Підручники і навчальні посібники:

 • Статистика: Підручник / С.С.Герасименко. А.В.Головач, А.М.Єріна та ін. 2 видання. - К.: КНЕУ, 1997, 2000.- 467 с. (розділи 1, 3-9).
 • Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 170 с.
 • Єріна А.М. Економічна статистика: практикум / Єріна •А.М., Мазуренко О.К., Пальян 3.0. — ЕксОб. - 2002.- 230 с.
 • Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень. — К.: КНЕУ, 2003 — 128 С.
 • Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: Навч. пос. / Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. — К.: ЦНЛ. — 2004. — 212 с.
 • Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. 1-7 вид. — К.: К.: Знання. — 2007. — 255 с.
 • Статистика: структурно-логічні схеми та задачі: Навч. посіб. / За наук. ред. А.М.Єріної. — К.: КНЕУ, 2007. — 304 с..
 • Єріна А.М., Пальян З.О. Статистика. Підручник — К.: КНЕУ, 2010. —352 с. (розд.l,3-11).

Статті y вітчизняних журналах і наукових збірниках за різними напрямами статистичної методології з 2000 р. :

 • Єріна А.М. Поєднання моделей регресійного і дисперсійного аналізу в соціально-економічних дослідженнях // Наукові записки НаУКМА, т.18. Економічні науки. — К.: Видавничий дім "КМ Academia", 2000. — С. 12-18.
 • Єріна А.М. Моделі адаптивного згладжування в моніторингу економічної кон'юнктури // Проблеми статистики. 36. наук. пр. НДІ статистики. В. 3. — К.: Держкомстат України, 2001 — 0,4 др. арк.
 • Єріна А.М., Галицька Е.В. Гармонізація національної системи статистичної інформації з міжнародними стандартами // Наукові записки НаУКМА. т. 20. - К.: Видавничий дім "КМ Academia", 2002. с. 411-414.
 • Єріна А.М. Аналіз даних та прогнозування в середовищі Ехсе1 / Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. // Науковий вісник, ДАСОА. — 2004, 31 (2). — С. 3 б-42.
 • Єріна А.М.. Статистичні індикатори фундаментального аналізу динаміки валютних курсів / А.М. Єріна, І. А. Дернова // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — К.: КНЕУ, 2007. — Вип. 76. - С. 20-29.
 • Єріна А.М. Національний рахунок охорони здоров'я: методологічні принципи формування та аналітичні можливості / Єріна А.М., Калачова І.В. // Статистика України. — 2008. — № 3. — С. 4-10.
 • Єріна А.М. Цінова динаміка на ринку житлової нерухомості / Єріна А.М., Галаган Д.В. // Прикладна статистика. В. 7— К.: НАСОА. — 2010. С.45-49.

Доповіді на міжнародник семінарах:

 • Antonina Yerina. Methodological aspects of Multivariate comparative analysis // Economic and social statistics in transition. Proceedings of the Ukrainian, Polish and Slovak scientific seminar (Kiev, October, 1998) — 0,3 др. арк.
 • Antonia Yerina, Pavlyuk Е. Statistical forecasting of exchanges rates // Statistical methods in socio-economic theory and applications. Vl Polish- Slovakian-Ukrainian scientifїc seminar. (Cracow, October, 1999) — 0,4 др.арк.
 • Antonina Yerina. Adaptation of regression models for heterogeneous populations and integrated data // Analysis and international comparisons of social consequences of transforrnation processes in post communist countries // V 1 Polish- Slovakian-Ukrainian scientific seminar (Bratislava, October, 2000), 2001. — С. 55- 65.
 • Antonina Yerina, O1ena Kolodyazhna. Energy consumption in Ukraine in the context of global tendencies // ProЫems of economical statistics in transition countries /— Kyiv, 2001. — С. 83-93.
 • Antonina Yerina. Statistical monitoring of the Rea1 Estate Market Conjuneture. 13-th Slovak-Polish-Ukrainian scientific seminar «Education of quantitative mathematical-statistical methods at the universities of economics referring to future needs». November 7-10, 2006. Stary Jur, Slovakia. Р. 97-105.

Пугачова Марина Володимирівна - професор, доктор економічних наук, має стаж роботи 30 років. Закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю “прикладна математика”, у 1993 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “автоматизовані системи управління”, у 2008 р. – докторську дисертацію за спеціальністю “статистика”. Основний напрям наукових досліджень : методологія систем статистичного моніторингу, теорія прийняття рішень, статистика підприємств, кон’юнктурні обстеження підприємств. Має опублікованих понад 120 наукових праць.

Основні праці за останні роки:

 • Дослідження деяких аспектів функціонування підприємств, що входять до груп, на базі результатів кон'юнктурних обстежень / М.В. Пугачова // Статистика України. - 2007. - №4 (39). - С. 37-47.
 • Методологічні засади використання кон'юнктурних обстежень для аналізу стану корпоративного управління на промислових підприємствах / М. В. Пугачова: 1, 2007. - (Економіка пром-сті) // Економіка пром-сті.-С.146-154

Детальніше

 • Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. Статистичний моніторинг ділової активності підприємств  : підручник. - К. : [б. и.], 2011. - 465 с.
 • Моделювання макроекономічних показників для квартальних національних рахунків [Текст] : монографія. - К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2012. - 143 с.
 • Як позначилася криза на оцінках і прогнозах керівників підприємств Т. 107, 2010. - (Наук. зап. НаУКМА. Сер. Екон. науки) // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Екон. науки.-С.66-71
 • Пугачова М.В. Індикатори ділових очікувань у Спеціальному стандарті поширення даних: світовий досвід та український погляд / М.В. Пугачова // Статистика України. – 2013. – №4 (63). – С. 15–23. 
 • Методологічні засади статистичного моніторингу ділової активності підприємств: Монографія / М.В. Пугачова - К.: ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2007. - 535 с.
 • Деякі аспекти формування та використання панелі респондентів у кон'юнктурних обстеженнях / М.В. Пугачова // Проблеми статистики: Зб. наук. праць. - К.: НТК статистичних досліджень, 2007. -  № 8. - С.133-140.

Атаманчук Ніна Михайлівнадоцент, кандидат економічних наук, стаж роботи 46 років. Закінчила Київський інститут народного господарства в 1965 р. З 1958 по 1961 рр. працювала в районній інспектурі Державної статистики Житомирської області. З 1965 р. по даний час працює на кафедрі статистики.

Основні напрямки наукових досліджень : Статистичне дослідження основних засобів, інвестицій.

Має більше 40 наукових праць та публікацій.

Основні праціза останні роки:

 • Навчально – методичний посібник для самостійног вивчення дисципліни "Статистика" за ред. А.М. Єріної, Р.М. Моторина, К.: КНЕУ 2002р. 

Ващаєв Сергій Сергійович - кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики, стаж роботи – 15 років. Народився в м. Тбілісі (Грузія). У 1996 році закінчив Київський державний економічний університет, у 2001 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Методологія побудови узагальнюючих статистичних показників». З 1999 року по теперішній час працює на кафедрі статистики ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана». Основні напрямки наукових досліджень :статистичні методи аналізу діяльності малого підприємництва в Україні.

Має більше 20 наукових праць та публікацій.

Основні праціза останні роки:

 • Ващаєв С.С. Розвиток малих підприємств (Статистичне оцінювання впливу на економічне зростання та конкурентоспроможність країни): колективна монографія / І.Г. Манцуров, С.С.Ващаєв, С.Г.Дрига, О.А.Чуприна, А.В.Яценко – К.: КНЕУ, 2009. – 181 с.
 • Ващаєв С.С. Прикладна статистика: історичне становлення та перспективи розвитку / Ващаєв С.С., Бараник З.П., Майба В.В. // Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. праць - Вип. 84 / Відп. ред. В.К.Галіцин. – К.:КНЕУ, 2011. – С.65-86.

Детальніше

 • Сергій Ващаєв. Особливості розвитку малого підприємництва в регіонах України. // Кількісні методи аналізу економічних та соціальних наслідків перехідних процесів в країнах Центральної та Східної Європи / За редакцією Йозефа Почехі/ - Краківський економічний університет, Краків, 2013, - с.198 – 205

 • Збалансованість попиту та пропозиції на ринку кваліфікованої праці як фактор інноваційного розвитку економіки України : монографія / І.Г. Манцуров, З.П. Бараник, С.С. Ващаєв, А.В. Яценко;• за наук. ред. І.Г. Манцурова. — К. : КНЕУ, 2008. – 381 с.

 • Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. праць. Вип. 84. Прикладна статистика: історичне становлення та перспективи розвитку / за заг. ред. Бараник З.П., Ващаев С.С., Майба В.В. / К.: КНЕУ, 2011. - С. 65-86.

Васєчко Ольга Олександрівна - доктор економічних наук,  професор кафедри статистики. Закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю «статистика». З 1983 р. по 2009 р. працювала в системі державної статистики України. Останні займані посади: начальник Головного управління статистики підприємств та Генеральний директор Науково-технічного комплексу статистичних досліджень Держкомстату України. У 1992 р. отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «статистика», у 2006 р. - доктора економічних наук. Після захисту докторської дисертації викладала на посаді професора в Національному університеті «Київо-Могилянська Академія». Починаючи 2006 р. і по теперішній час є запрошеним та асоційованим професором університету Сорбона-Пантеон (Париж, Франція) та запрошеним професором університету UNLV (Невада, США). Протягом тривалого часу приймає участь у міжнародних проектах ООН та Європейської комісії як експерт із статистики в країнах Азії, Африки та Європи. Має членство в Американській економічній та Американській статистичній асоціаціях.

Сфера наукових інтересів: економічна статистика, макроекономіка, управління ризиком, прямі іноземні інвестиції.

Детальніше

Основні праціза останні роки:

 • Васєчко О.О. Методологія статистики підприємств. Монографія. – Київ: НТК статдосліджень, 2005. – 296 с.
 • Grun -Rehomme, M., Vaszechko, O. (2011)Methodes de detection des unites atypiques. De la theorie a la pratique- Editions universitaires europees, Berlin, Allemagne.
 • Vasyechko O. (2012) A review of FDI theories: an application for transition economies, International Research Journal of Finance and Economics, issue 89, pp. 118-137.

Галіцина Ольга Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики.  Стаж роботи – 16 років. Закінчила Київський інститут народного господарства в 1988 р.

Основні праці за останні роки:

 • Проблеми інформаційно-статистичного дослідження розвитку економічних систем. Конкурентоспроможність економіки України як об'єкт статистичного дослідження. 0,12 д.а./ Манцуров І.Г., Галіцина О.В. // стор. 3-4.
 • Аналіз структурних зрушень у випуску продукції та валовій доданій вартості / Формування ринкових відносин в Україні. Зб. наук. праць. Вип. 4. //  Галіцина О.В., Дем'яненко В.В., Суслов О.П.// С.21-27
 • Моделювання та інформаційні системи в економіці. Збірник наукових праць. Вип. 77. Аналіз структури валового випуску продукції на базі таблиць "Витрати - випуск".  Галіцина О.В., Дем'яненко В.В., Суслов О.П. С.39-51

Ганах Наталія Іванівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики.  Стаж роботи – 16 років. Народилася 10 лютого 1956 року на Хмельниччині. 1978 р. з відзнакою закінчила денне відділення факультету автоматизованих систем управління Калінінського політехнічного інституту (зараз Тверський національний технічний університет, Росія), отримала кваліфікацію інженер – системотехнік. З вересня 1978 р. – на викладацькій роботі на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора в державних вищих навчальних закладах України ІІІ – IV рівнів акредитації на кафедрах економіки, інформатики та комп’ютерної техніки, економіко – математичних методів, статистики. В 1989 – 1992 рр. – навчання в денній аспірантурі на кафедрі економіко – математичних методів Київського державного економічного університету (зараз ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана). В 1992 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.13 – економіко – математичне моделювання на тему «Оптимізація стійкого розвитку сільськогосподарського виробництва», отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. 2001 р. – вчене звання доцента. Коло наукових інтересів – економіко - математичне і статистичне моделювання соціально – економічних процесів.

Основні публікації:

 • Курс теорії статистики для підготовки спеціалістів фінансово – економічного профілю: навчальний посібник – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. – 374 с. (у співавторстві)

Детальніше

 • Банки: сучасні інформаційні технології: Навчальний посібник. – Ірпінь, Національна академія ДПС України, 2004. – 360 с. (у співавторстві)
 • Моделювання податкових надходжень за умов стійкого розвитку / Розвиток ринкової економіки на Поділлі: здобутки, проблеми, перспективи. – Хмельницький, 2003 – С. 216 – 220
 • Методологічні засади формування цінової політики підприємства / Законодавчі засади управління національною ціновою політикою. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – С. 57 – 64
 • Міжнародні університетські рейтинги / Формування ринкових відносин в Україні. Проблеми статистичної методології та статистико – економічного аналізу. Зб. наук. праць №9 (148) / Наук. ред. І.Г. Манцуров. – 2013. – С. 130 - 135

Єрін Дмитро Леонідович - кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики.  Стаж роботи – 9 років. У 1995 р. закінчив Київський державний економічний університет, у 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Статистичне оцінювання рівноваги платіжного балансу». На кафедрі статистики працює з 2005 року, викладає навчальні дисципліни: Статистика, Статистичне забезпечення управління, Демографія. Основні напрямки наукових досліджень: Статистика зовнішньоекономічної діяльності.Опубліковано 30 науково-методичних праць, серед них 2 навчальні посібники.

Основні праці за останні роки:

 • Єрін Д.Л. Статистичне оцінювання рівноваги платіжного балансу : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / Д.Л.Єрін ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К., 2005. - 20 с.
 • Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: Навч. пос. / Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. — К.: ЦНЛ. — 2004. — 212 с.
 • Єріна А.М. Аналіз даних та прогнозування в середовищі Ехсе1 / Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. // Науковий вісник, ДАСОА. — 2004, 31 (2). — С. 3 б-42.
 • Прикладна статистика: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Вип. 6. Порівняльний аналіз структур зовнішньої трудової міграції. Єрін Д.Л. / К.: НАСОА, 2010. С. 149-156

Іщук Ярослава Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики. Стаж роботи – 12 років. Викладає такі дисципліни, як статистика, банківська статистика. Закінчила Київський національний економічний університет у 1998 р. Основні напрямки наукових досліджень:статистичне вивчення банківської діяльності.Має більше 20 наукових праць та публікацій.

Основні праці за останні роки:

 • Іщук Я.В. Статистичне забезпечення дослідження ефективності видів економічної діяльності : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / Іщук Ярослава Володимирівна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2002. - 14 с.

Луняк Ірина Вікторівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики. Стаж роботи – 5 років. У 1994 році закінчила Київський політехнічний інститут, у 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Статистика». Викладає навчальні дисципліни: «Статистика», «Історія статистики», «Статистика праці», «Статистика ринку праці». В КНЕУ працює з 1997 року. Основні напрямки наукових досліджень:статистичне вивчення ефективності функціонування ринку праці. Має 10 наукових праць та публікацій.

Основні праціза останні роки:

 • Луняк І.В. Визначення тенденції розвитку середньомісячної заробітної плати в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – Вип. 183: В 3 т. - Том ІІІ. – С. 880-885. Фахове видання.
 • Луняк І.В. Статистичний аналіз галузевих нерівностей в оплаті праці // Вчені записки: Наук. зб. – К.: КНЕУ, 2004. - Вип.6. – С. 108-114. Фахове видання

Детальніше

 • Луняк І.В. Регіональний аналіз функціонування ринку праці // Наук. вісник ВДУ ім. Л.Українки: Зб. наук. праць. – Луцьк: ВДУ ім. Л.Українки, 2004.  - № 5. – С.76-81.Фахове видання
 • Луняк І.В. Рейтингова оцінка регіонів України за функціонуванням ринку праці// Наукові записки ТНПУ  ім. В.Гнатюка: Зб. наук. праць. – Тернопіль: ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2004.  - №17. – С.30-33.Фахове видання
 • Луняк І.В. Гендерний аспект  статистичної оцінки оплати праці в Україні // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2006. – Вип. 16. – С.234-243. Фахове видання
 • Збірник тез виступів на ІХ Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. Роль і місце заробітної плати у доходах населення України. Луняк І.В. (старший викладач) / К.: НАСОА. 2011. С. 110-112.
 • Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. — вип. 25. Диференціація населення за рівнем заробітної плати в Україні. Луняк І.В. (старший викладач) / К.: КНЕУ, 2011. Здана до друку
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція з нагоди Дня працівників статистики "Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи". Роль і місце заробітної плати в доходах населення України. Луняк І.В. (старший викладач) / К.: НАСОА, 2011.
 • Луняк І. В. Статистичний аналіз заробітної плати в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Луняк Ірина Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К., 2012. - 20 с. : рис.

Мазур Маргарита Вікторівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики. Стаж роботи – 8 років. Народилася в м. Києві. У 2000 р. закінчила Київський національний економічний університет, у 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Статистичний аналіз інфляційного процесу в економіці України», у 2011 р. – присвоєно звання доцента. З 2002 р. по теперішній час працює на кафедрі статистики Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана. Викладає дисципліни: “Статистика”, “Економічна статистика”, “Статистика ринків”, “Статистика ринку товарів і послуг”. Основні напрямки наукових досліджень: Статистичні методи аналізу ринків товарів і послуг, цін та інфляції. Має більше 20 наукових праць та публікацій.

Основні праціза останні роки:

 • Система національних рахунків : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Р. М. Моторин, Т. Є. Трубнік-Шаковяш, М. В. Мазур; Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2004. - 196 c. - Бібліогр.: с. 195. - укp.
 • Мазур М.В. Модель товарного  ринку за Системою національних рахунків та її аналітичні можливості  / Формування  ринкової економіки. Вип.22. С. 630-641

Детальніше

 • Зміни пріоритетів  в оподаткуванні: міжнародні зіставлення  / Мазур М.В., Рождєственська Л.Г. / Статистика  України", 2009, №2. С. 43-47
 • Мазур М.В. Оцінка збалансованості  зовнішньої торгівлі за видами економічної діяльності в Україні  / Інвестиції: практика та досвід. №18. - С. 28-30
 • Мазур М.В. Інфляція на споживчому ринку: монетарний аспект / Агросвіт. №23. - С. 17-19
 • Мазур М.В.  Аналіз сучасних тенденцій розвитку виїзного туризму в Україні/ Сіренко К.В., Мазур М.В// Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць, №9/1(148). – Науково-дослідний економічний інститут, 2013. – С. 152-156.

Мазуренко Ольга Костянтинівна - Кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики. Стаж роботи – 20 років. У  1986 р.закінчила  Київський автомобільно дорожний інститут,  у1993 р.захистила кандидатську дисертацію,у  2004 р.присвоєновченезвання доцента. З 1993 року по теперішній час працює на кафедрі статистики ДВНЗ «КНЕУ  імені Вадима Гетьмана», викладає навчальні дисципліни: Статистика, Статистика державного бюджету. Основні напрямки наукових досліджень:статистика державних фінансів. Має більше 30 наукових праць та публікацій.

Основні праціза останні роки:

 • Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку Проблеми адаптації освіти до вимог Болонської декларації. 0,1 д.а. / Манцуров І.Г., Мазуренко О.К. // ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" 6-8 лютого 2007 р.- с. 360-361.
 • Мазуренко О.К.Статистичний аналіз фіскальної ефектив-ності і основних бюджетоутворюючих податків/ Прикладна статистика: проблеми теорії та практики, Випуск 3К.:ДАСОА, 2008 - C.450-456
 • Мазуренко О.К. Статистика державних фінансів /  Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2002.-140 с.

Поплюйко Ярослава Валеріївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики. Стаж роботи – 10 років. Закінчила Київський національний економічний університет у 2000 р, магістр з організації та управління статистичними дослідженнями. Проходила підвищення кваліфікації у Інституті демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи, відділі соціально-демографічної статистики, термін 25.12.12-25.03.13. Викладає дисципліни:статистичне забезпечення управління економічним та соціальним розвитком, статистика. Має більше 20 наукових праць та публікацій.

Основні праці за останні роки:

 • Поплюйко Я.В., Жук І.М., Михайлов В.С. Митодичні питання аналізу фінансового стану підприємств на регіональному рівні Статистика України. №2 2006.

Рождєственська Лариса Григорівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики. Стаж роботи – 49 років. Заслужений працівник Київського  національного економічного університету ім. В. Гетьмана, ветеран праці. Освіта: закінчила  Київський інститут народного господарства ім. Д. Коротченка за кваліфікацією економіста по спеціальності статистика (1968 р.); аспірантуру Українського НДІ торгівлі (1978 р.). Підвищення кваліфікації:  Московський економіко-статистичний інститут (1982 р.); Програма TACIS Європейського Союзу, Національний координаційний центр реалізації Комплексної програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку за напрямом “Адміністративний  менеджмент”  при Харківському державному економічному університеті (1997 р.); Державна академія керівних кадрів освіти на посаді декана факультетів ВНЗ ІІІ – ІYрівнів акредитації (1998 р.); центр післядипломної освіти за напрямом “Використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі” (2004 р.), Державна статистична служба України (на постійній основі 1 раз на 5 років).  Дисципліни, які викладає: Теорія статистики, Економічна статистика, Статистика ринків товарів і послуг, Статистика ринків та ін. Основні напрямки наукових досліджень:торгівля, менеджмент, маркетинг, статистика, економіка. Наукові праці:  у кількості понад 50.

Детальніше

Основні праці за останні роки:

 • Статистика ринку товарів і послуг : Навч. посіб. / Л. Г. Рождєственська ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2005. - 420 с.
 • Економічна статистика : Навч. посіб. / Л. Г. Рождєственська ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2005.
 • Статистика ринків : підручник / Л. Г. Рождєственська ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2009.
 • Статистика ринків : практикум / Л. Г. Рождєственська ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2010.

Трофімова Галина Григорівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики. Стаж роботи – 38 років. Закінчила Київський інститут народного господарства (КНЕУ) у 1972 р. Основні напрямки наукових досліджень:статистичне моделювання та прогнозування індикаторів соціально-економічного розвитку. Наукові праці:  у кількості більше 30 наукових праць та публікацій.

Основні праці за останні роки:

 • Правова статистика : Навч. посіб. / І. В. Калачова, Г. Г. Трофімова; Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2005. - 298 c. - Бібліогр.: 19 назв. – укр.
 • Банківська статистика : Навч.-метод. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Г. Трофімова; Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2003. - 161 c. - Бібліогр.: 29 назв. - укp.

Шустіков Андрій Анатолійович - кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики. Стаж роботи – 31 рік. У 1986 році закінчив Київський інститут народного господарства, в 1991 році отримав науковий ступень кандидата економічних наук, у 1995 році вчене звання доцента, з 1989 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри статистики Київського національного економічного університету. Основні напрямки наукових досліджень:статистичне дослідження фінансової сфери Має 48 наукових праць та публікацій.

Основні праці за останні роки:

Детальніше

 
 • Фінансова статистика : Навч. посіб. / А. А. Шустіков; Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2002. - 291 c. - Бібліогр.: с. 278. - укp.
 • Фінансова статистика (з основами теорії статистики) : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, А. А. Шустіков; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 2005. - 496 c. - Бібліогр.: с. 482-483. - укp.
 • Фінансова статистика : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / А. А. Шустіков; Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2003. - 205 c. - Бібліогр.: с. 204. - укp.
 • Фінансова статистика : підручник / І. Г. Манцуров, А. А. Шустіков; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". - К., 2008. - 528 c. - Бібліогр.: с. 521-522. - укp.
 • Статистика ринків : підручник / І. Г. Манцуров, З. П. Бараник, А. В. Головач, В. Б. Захожай, Л. Г. Рождєственська, Г. С. Столяров, М. В. Мазур, А. А. Шустіков, Н. А. Головач; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - К., 2009. - 541 c. - укp.

Пєтухова Олена Анатоліївна - старший викладач, провідний інженер відділу науки та аспірантури. Стаж роботи – 10 років. Закінчила КНЕУ у 1984 р., спеціальність "Статистика". Основні напрямки наукових досліджень:статистичне оцінювання рівня зайнятості населення. Має 15 наукових праць та публікацій.

Основні праці за останні роки:

 • Наукове обrрунтування основних індикаторів стану та розвитку зайнятості населення / З.П.Бараник, О.А.Петухова // Формування ринкової економіки: зб.наук.праць. - Спец.вип.: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - К.: КНЕУ, 2010. - Т.3. - 2010. - 525 с. - С.504-513. - 10/6 с. Фахове видання
 • Гендерний аспект статистичного аналізу структури основних категорій населення на ринку праці / З.П.Бараник, О.А.Петухова// Формування ринкової економіки: 36. наук. праць. - Вип. 19. - 2008. - С.177-185. - 9/5 с. Фахове видання

Детальніше

 • Розвиток підприємницької діяльності    в      Україні:    історія    та  сьогодення:   тези  матеріалів доповідей на ІІ Міжн. наук. конф. 10-11 червня 2004 р. Рішення гендерних питань – важливий крок в ефективному використанні людських ресурсів. Пєтухова О.А. / Тернопіль: Ін-т економіки і підприємництва. – 2004. – С.109-111
 • Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: Зб. текстів, доповідей на ІІ наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики 2 грудня 2004 р. Виокремлення якісно однорідних регіональних зон функціонування ринку праці в Україні. Пєтухова О.А. / К.: Державний комітет статистики, Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2004. – С.157-164.
 • Пєтухова О.А. Аналіз регіональних відмінностей на ринку праці України. Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие: Зб. наук. праць. – Донецьк: НАН України, Інститут економіки промисловості НАН України, 2004. – Т.2. – С.20-30.
 • Пєтухова О.А. Прогнозування найважливіших показників регіональних ринків праці. Регіональні проблеми зайнятості і ринку праці: Матеріали Всеукр. науков.-практ. конф. – Тернопіль, 2004. – С.186-187.
 • Пєтухова О.А. Методологічні підходи до статистичної оцінки функціонування ринку праці / Пєтухова О.А. / / Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2005. – Вип.14. – С.192-206. Фахове видання
 • Пєтухова О.А. Основні напрямки ефективного функціонування ринку праці в контексті інтеграції України до ЄС / Пєтухова О.А. / / Вісник Хмельницького національного університету. -  Економічні науки. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – Т. 1. - №2. – С.174-177.Фахове видання
 • Пєтухова О.А. Гендерний аспект  статистичної оцінки оплати праці в Україні/ Пєтухова О.А. / / Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие: Сборн. научн. труд. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти. – Донецк, 2006. – Т.1. – С.107-114.
 • Пєтухова О.А. Гендерний аспект статистичного аналізу структури основних категорій населення на ринку праці/ Пєтухова О.А. / / Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. - Вип. 19. - 2008.  – С. 177-185.Фахове видання
 • Пєтухова О.А. Гендерний підхід до вивчення зайнятості населення на ринку праці/ Пєтухова О.А. / / Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Економіка підприємства: теорія і практика. – Ч. І. – К.: КНЕУ, 2008.  – С. 36-44. Фахове видання.
 • Пєтухова О.А. Наукове обґрунтування основних індикаторів стану та розвитку зайнятості населення/ Пєтухова О.А. / / Формування ринкової економіки: зб.наук.праць. – Спец.вип.: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – К.: КНЕУ, 2010. – Т.3. – 2010. - 525 с. - С.504-513. Фахове видання

Сіренко Катерина Вікторівнакандидат економічних наук, старший викладач кафедри статистики. Стаж роботи – 6 років. Народилася в м. Києві. У 2005 р. закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, у 2011 р. захистила кандидатську дисертацію. З 2011 р. по теперішній час працює на кафедрі статистики Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана.  Викладає дисципліни: “Статистика”, “Статистика сільського господарства”, “Міжнародна статистика”. Основні напрямки наукових досліджень:статистичні методи аналізу ринку туристичних послуг. Має більше 15 наукових праць та публікацій.

Основні праці за останні роки:

 • Сіренко К.В. Особливості комплексу маркетингу на підприємствах сфери туризму/Сіренко К.В., Забуранна Л.В. //Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал, №10(112). – К. : НАУ, 2010. – С. 58-64.
 • Сіренко К.В. Аналіз туристичного ринку України в сучасних умовах розвитку економіки / Сіренко К.В.// Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал, №12(114). – К.: НАУ, 2010. – С. 70-74.

Детальніше

 • Сіренко К.В. Концептуальні підходи до формування основних складових системи маркетингових комунікацій/ Сіренко К.В.// Вісник Хмельницького національного університету/ Економічні науки. – №5.Т.2(159). – Хмельницький: ХНУ, 2010. – С. 163-165.
 • Сіренко К.В. Удосконалення управління маркетинговими комунікаціями туристичних підприємств/ Сіренко К.В.// Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка: збірник наукових праць. – № 4(8) – Чернігів: ЧДІЕУ, 2010. – С. 108-112.
 • Сіренко К.В. Аналіз змістовного наповнення категорії «інтегровані маркетингові комунікації»/ Сіренко К.В.// Управління розвитком, №4(101). –  Харків : ХНЕУ, 2011. – С. 227-228.
 • Сіренко К.В. Методичні аспекти аналізу та дослідження ефективності комунікаційної політики підприємств туристичної сфери / Сіренко К.В.// Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія1, Економіка: збірник наукових праць. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. – № 1(9). – С. 204-206.
 • Сіренко К.В. Побудова рейтингової оцінки туристичних підприємств / Сіренко К.В.// Сталий розвиток економіки, №2(5). – Хмельницький : ІЕТП, 2011. – С. 156-159.
 • Сіренко К.В. Аналіз сучасних тенденцій розвитку виїзного туризму в Україні/ Сіренко К.В., Мазур М.В// Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць, №9/1(148). – Науково-дослідний економічний інститут, 2013. – С. 152-156.
 • Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика:: монографія / Забуранна Л.В., Сіренко К.В.. — К. : Видавництво Ліра-К, 2012.

Столєтова Ірина Геннадіївна - старший викладач кафедри статистики. Стаж роботи – 9 років. У 1993 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю математика; в 2000 році закінчила Київський національний економічний університет. З 1995 р. працювала в Криворізькому філіалі Київського державного економічного університету. В КНЕУ ім. В. Гетьмана працює з 2005 р. Основні напрямки наукових досліджень:статистика, демографія, соціально-демографічна статистика.

Основні праці за останні роки:

 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція з нагоди Дня працівників статистики "Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи". Оцінювання стану та розвитку ринку послуг зв'язку України. Столетова І.Г. (старший викладач) / К.: НАСОА, 2011.
 • Всеукраїнська науково – практична конференція "Методологічні засади статистичного дослідження економіки України в умовах реалізації стратегії інноваційного розвитку". Методичні підходи щодо класифікації послуг зв'язку. Столетова І.Г. (старший викладач) / К.: КНЕУ, 2012.

Детальніше

 • Столєтова І.Г. Стан та розвиток окремих складових ринку послуг зв'язку України  / / Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць, Вип. 9/1, 2013, С. 148 - 151
 • Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 253. Том 3. Статистичні оцінки тенденцій на ринку послуг зв'язку в Україні / Столєтова І.Г.  / С. 633-647
 • Столєтова І.Г. Оцінки внеску операторів мобільного зв'язку в економіку  країни  / / Статистика  України", 2009, №1,С. 37-40
 • Столєтова І.Г. Методичні підходи щодо статистичної оцінки рівня інформатизації ренгіону/ / Економіка: проблеми тоерії та практики: Зб. Наук. Праць. Вип.236, 2008.
 • Столєтова І.Г. Столяров Г.С. Принципи статистичного групування при вивченні ринку інформаційних продуктів та послуг / / Науковий вісник полтавського університету споживчої кооперації. Серія  Економічнінауки. №4 (12). – 2004. – с.47-51.
 • Iryna G. Stoletova State and development of some components in Ukrainian  market of connection services. Slovac international conference. 2012

Трубнік Тетяна Євгеніївна - старший викладач кафедри, кандидат економічних наук. Стаж роботи – 16 років. Закінчила у 1994 році Київський державний економічний університет з відзнакою. У 2000 році закінчила аспірантуру Київського національного економічного університету по кафедрі статистики. Працює у КНЕУ з 2004 р. Основні напрямки наукових досліджень:система національного рахівництва, економічна статистика, регіональний та секторний аналіз. Має 15 наукових праць та публікацій.

Основні праціза останні роки:

 • Система національних рахунків : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Р. М. Моторин, Т. Є. Трубнік-Шаковяш, М. В. Мазур; Київ. нац. екон. ун-т. - К., 2004. - 196 c. - Бібліогр.: с. 195. - укp.