Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Загальна інформація про школу

За час існування кафедри інформаційного менеджменту зусиллями професорсько-викладацького складу сформовано кілька науково-викладацьких шкіл.

Однією з перших постала науково-викладацька школа з економіки та організації інформаційно-обчислювального обслуговування на кафедрі, яку було започатковано ще у 60-х роках ХХ століття, коли багато уваги приділялося проблемам впровадження та ефективного використання обчислювальної техніки для потреб управління народним господарством.

Засновником наукової школи став перший завідувач кафедри, видатний учений та організатор науки, доктор економічних наук, професор Куценко Степан Петрович, який у 1972-1975 рр. був ректором Київського інституту народного господарства. Саме Він заклав підвалини і визначив генеральну стратегію розвитку кафедри на багато років наперед – системотехнічні, організаційно-економічні та управлінські аспекти створення і функціонування інформаційно-обчислювальних систем. Йому належить ідея, яка у подальшому була підтримана іншими ученими і підтвердилась реальним розвитком науки і практики - ідея формування та становлення специфічної галузі економіки - індустрії інформації. Його перу належить значна кількість наукових, навчальних і навчально-методичних праць. Серед них слід виокремити монографії “Проектирование и организация вычислительных установок. Некоторые проблемы индустрии информации” (1973 р.), “Планирование на предприятиях информационно-вычислительного обслуживания” (1991), навчальні посібники “Экономика, планирование и организация районных вычислительных установок. Проблемы теории и практики” (1974 р.), і підручник “Экономика и организация вычислительных установок” (1987р). "Машинная обработка экономической информации в сельском хозяйстве" (1977р.).

У рамках наукової школи, започаткованої професором Куценком С.П., починаючи з кінця 60-х років минулого століття було захищено багато кандидатських і докторських дисертацій, виховано провідних фахівців для економіки країни, науки та навчальних закладів не тільки України, республік колишнього Радянського Союзу, а й багатьох інших країн, таких як Польща, Чехословаччина, Угорщина, Німеччина, Куба, Болгарія, Китай, Корея, країни Латинської Америки та Африки, Арабські країни.

Основні положення економіки та організації інформаційно-обчислювального обслуговування, розроблені С.П. Куценком, є актуальними й понині. Продовжуючи розвивати його наукові ідеї в нових соціально-економічних умовах, кафедра стала провідною в Україні з питань економіки та організації інформаційного бізнесу, інформаційного менеджменту, управління проектами інформатизації, інформаційного маркетингу, інформаційної безпеки, управління інформаційними ресурсами й управління інформаційними технологіями, електронної комерції, розробки програмних і інтелектуальних систем, створення систем електронного бізнесу та систем моніторингу в економіці.

Детальніше 

У розвитку наукової школи, започаткованої С.П. Куценком, значна роль належить його учням і послідовникам. Це доктори економічних наук В.К. Галіцин (нині завідувач кафедри інформаційного менеджменту), кандидати економічних наук С.Ф.Лазарєва, А.В. Бєгун, О.І. Щедріна, Ю.Г. Кривоносов, В.П. Кулагіна, Л.Ф. Єжова, О.П. Молодцова, Ф.А. Левченко та ін.

Нинішнім завідувачем кафедри доктором економічних наук, професором Галіциним В.К. започатковано новий науковий напрям - моделювання систем моніторингу в економіці. Він першим в Україні розглянув проблеми побудови і застосування моніторингу в економічних системах, які здобули визнання широкого кола фахівців як в Україні, так і за її межами. Цей напрям охоплює дослідження таких проблем: нові інформаційні технології та їх використання в системах моніторингу; моніторинг у банках та інших фінансових установах та економічних об’єктах; моніторинг інформаційних технологій; соціально-психологічні аспекти моніторингу.

Одним із базових принципів роботи кафедри є принцип відповідності змісту дисциплін кафедри передовим досягненням економічної, інформаційної науки і розвитку інформаційних технологій, а також практичним досягненням у сфері інформатизації економіки. Керуючись цим принципом, кафедра сформувала нові концептуальні засади розвитку на майбутнє, які знайшли відображення не тільки у новій назві - кафедра інформаційного менеджменту (з 1993 р.), а й у новій спеціалізації для студентів з економічної кібернетики за магістерською програмою "Інформаційний менеджмент". Програма відкрита на всіх формах навчання, починаючи з 1995/1996 навчального року.

Нині місією кафедри є розвиток інформаційного менеджменту – науки про інформаційні процеси в економіці та ефективне управління ними в умовах інформаційного суспільства та економіки знань, а також формування у студентів відповідних компетенцій з алгоритмізації та програмування.

Наукова школа з інформаційного менеджменту та систем моніторингу в економіці покликана здійснювати фундаментальні та прикладні наукові дослідження організаційно-управлінських, правових, економічних, системотехнічних проблем інформатизації соціально-економічних систем і суспільства в цілому та забезпечення їх інформаційної безпеки в умовах глобалізації і становлення економіки знань.

Школа створена та функціонує на базі наукового потенціалу кафедри інформаційного менеджменту ДВНЗ „КНЕУ імені Вадима Гетьмана”.

Головною метою кафедри є комплексне дослідження проблем, пов’язаних з процесами інформатизації будь-яких соціально-економічних систем і суспільства в цілому. Здобутки за даними напрямами наукових досліджень знаходять свої відображення у науках (дисциплінах) кафедри, та викладаються студентам.

На кафедрі широко практикувалось виконання науково-дослідних робіт для надання допомоги виробництву.

До основних науково-дослідних робіт школи з інформаційного менеджменту та систем моніторингу в економіці належать:

 1. 1986-1990 р.р. - Розробка і впровадження системи диспетчерського стеження й управління використанням транспортних засобів на «Укртрансекспедиція» Мінавтотранса УРСР (науковий керівник Галіцин В.К.).
 2. 1988-1989 рр. -  Розробка нормативної бази виробничо-господарської діяльності підприємства Міненерго УРСР в умовах нового господарювання на Головному інформаційно-обчислювальному центрі Міненергетики УРСР (науковий керівник Куценко С.П.).
 3. 1989-1990 рр. - Автоматизація управління виробничо-господарської діяльності Київського заводу «Фотон» (науковий керівник Галіцин В.К.).
 4. 1990 р. - Методологія створення інформаційного забезпечення автоматизованого робочого місця на Українському ВО «Єнерготехнологія та інформатика» (науковий керівник Куценко С.П.). 
 5. 1991-1994 рр. - Супроводження, розвиток і розробка комплексу задач автоматизації управління виробничо-господарською діяльністю Київського заводу «Фотон» (науковий керівник Галіцин В.К.).
 6. 1994-1996 рр. - тема № 732: “Проблеми створення та функціонування інформаційних систем на сучасному етапі розвитку національної економіки” (1994 р. - науковий керівник Куценко С.П., 1995 р. - науковий керівник Лазарєва С.Ф.)
 7. 1996-1997 рр. - Виконання робіт з інформаційно-комп’ютерного обслуговування діяльності ТОВ «Інкомаш» на ринку цінних паперів ( (науковий керівник Галіцин В.К.).
 8. 1997-1999 роки - тема№ 775: “Розробка теоретичних та прикладних аспектів інформаційного менеджменту” (фундаментальна)науковий керівник Лазарєва С.Ф.);
 9. 1999-2000 рр. - Економічний аналіз пропозицій щодо організаційних форм завершення будівництва НПКП «Южный» (науковий керівник Галіцин В.К.).
 10. 1999-2000 роки - тема№ 794: “Теоретичні та методологічні проблеми інформаційного менеджменту” (прикладна) (науковий керівник Лазарєва С.Ф.);
 11. 2000-2001 рр. - Участь у розробці обґрунтування приватизації газотранспортної системи України на Асоціації Нафтогазбудінформатика (науковий керівник Галіцин В.К.).
 12. 2001-2004 роки тема № 812: “Трансформація соціально-економічних систем: методи та технології інформаційного менеджменту (прикладна) (науковий керівник Лазарєва С.Ф.).
 13. 2001-2005рр. - “Проблеми інформатизацї соціально-економічних систем в умовах ринкової економіки” (науковий керівник Галіцин В.К.) (Державний реєстраційний номер 0101U009212).
 14. 2005-2006 роки - тема № 853: “Розробка методичних засад створення й удосконалення системи управління інформаційною інфраструктурою підприємства” (прикладна) (науковий керівник Лазарєва С.Ф.).
 15. 2006-2010рр. - Проблеми розбудови інформаційного менеджменту об’єктів соціально-економічних систем України(науковий керівник Галіцин В.К.) (Державний реєстраційний номер 0106U007081).
 16. 2007-2008 роки - тема № 877: “Розробка методичних і організаційно-правових засад внутрішнього та зовнішнього аудиту інформаційних технологій” (прикладна) (науковий керівник Лазарєва С.Ф.).

Комплексна тема, над якою працюють нині усі викладачі кафедри (2011-2015 рр.) - “Проблеми управління інформаційними технологіями в соціально-економічних системах України",шифр 0111U002620.Науковий керівник - завідувач кафедри, д.е.н., проф. Галіцин В.К. Цей напрямок охоплює організаційно-управлінські, правові, економічні, системотехнічні проблеми інформатизації соціально-економічних систем і суспільства в цілому та забезпечення їх інформаційної безпеки.

У межах  комплексної теми досліджуються такі наукові проблеми:

 1. “Економіко-організаційні та управлінські проблеми інформатизації соціально-економічних об’єктів”(науковий керівник: Лазарєва С.Ф., к.е.н., заступник завідувача кафедри, професор) розвиває концепцію інформаційного менеджменту, якодного з найпотужніших резервів підвищення продуктивності будь-якої соціально-економічної системи й охоплює проблематику, пов’язану з формуванням і реалізацією ІТ-стратегії організації з метою досягнення конкурентних переваг, створенням такої системи управління інформаційною інфраструктурою, яка є невід'ємною частиною системи управління підприємством і яка гарантує, що інформаційні технології служить цілям бізнесу, а не своїм власним.
 2. “Методи і моделі управління інформаційною безпекою економічних систем” (науковий керівник: Бєгун А.В., к.е.н., професор). На етапі глобальної інформатизації економіки і суспільства в цілому методи захисту інформації та знань представляють собою універсальні та специфічні способи, що містять частини для формування комплексної та індивідуальної структури таких систем. До універсальних способів можна віднести регламентацію процесу, виділення процесу, покриття процесу або інформації, обмеження доступу до них, дезінформацію конкурента або зловмисника і сегментацію інформації. Специфічні ж способи охоплюють проблематику дослідження впливу потенційних загроз на економічні процеси та створення моделей визначення можливих інформаційних атак, запобіганню великих втрат від реалізації вторгнень, забезпечення методами управління інформаційною безпекою.

Кафедра бере активну участь у формуванні та випуску міжвідомчого наукового аналітичного журналу «Моделювання та інформаційні технології в економіці», головним редактором якого нині є завідувач кафедри д.е.н., професор Галіцин В.К. Цей міжвідомчий науковий збірник, під первісною назвою «Механізація обліку та обчислювальних робіт», випускається з 1965 року. Першим відповідальним редактором був професор М.Г. Твердохліб. У 2005 році збірник перейменовано.

Науково-аналітичний журнал «Моделювання та інформаційні системи в економіці» орієнтований на науковців і фахівців у галузі економіки та фінансів, які займаються розробкою і застосуванням математичних методів і моделей для аналізу і прогнозування розвитку економічних систем і процесів, впровадженням інформаційних технологій в економіці. На його шпальтах поширюються результати теоретичних і практичних наукових досліджень з моделювання економічних систем і процесів на підґрунті інструментарію математичних методів, теорії нечітких множин, статистики та інформаційних технологій.

Нині кафедра бере активну участь у програмі EC Tempusу рамках проекту «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» («BUSEEG-RU-UA») 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES. Термін виконання проекту: грудень 2013р. – грудень 2016 р.

Tempus- це програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу. Її мета – сприяти модернізації системи вищої освіти у країнах-партнерах (країнах-сусідах) ЄС через активізацію співпраці між вищими навчальними закладами держав-членів ЄС та країн-партнерів. До складу консорціуму проекту входять університети та установи Австрії, Німеччини, Угорщини, Росії, України.

Метою проекту EC Tempus («BUSEEG-RU-UA») є розробка та впровадження концепції неперервної освіти (Lifelong Learning) в Росії та Україні з метою формування у студентів професійних і підприємницьких навичок, виховання підприємницького духу, а також проведення консультацій підприємців-початківців на базі університетів, технікумів та коледжів за підтримки центрів підвищення кваліфікації працівників освіти, регіональних торгово-промислових палат (ТПП) і Міністерств освіти.

Кафедра реалізує зазначену мету для випускників університету та інших фахівців, що працюють в ІТ-сфері економіки. Для цього на кафедрі створено Консультаційний пункт (INSTITUTIONPERTUCIPATESINTHETEMPUSPROGRAMME).

Головним пріоритетом перспективного розвитку наукової школи є підтримка та зміцнення зв’язків з урядовими організаціями, науково-дослідними установами та навчальними закладами України та зарубіжжя. Зокрема, з 2011 року професор кафедри Лазарєва С.Ф. і старший викладач Ус Р.Л. стали членами (на правах академічного консультанта - Academic Advocate) міжнародної асоціації з аудиту і контролю інформаційних систем ISACA (InformationSystemAuditandControlAssociation), яка спеціалізується на розробці та формалізації єдиних ефективних підходів до оцінювання й управління ІТ-процесами й ІТ-системами.

У відповідності з профілем спеціальності при кафедрі постійно діє працює республіканський науковий семінар «Управління інформаційними технологіями в економіці».

Викладачі кафедри є авторами низки навчальних посібників і монографій з проблем застосування методів, моделей та нових інформаційних технологій в управлінні соціально-економічними об’єктами у ринкових умовах, організації різних форм інформаційного обслуговування, які використовуються в навчальному процесі нашого вузу та інших навчальних закладів України та в практичній діяльності фахівців. Результати наукової роботи знайшли відображення в одинадцяти монографіях, двох підручниках, двадцяти трьох посібниках і навчально-методичних посібниках для самостійного вивчення, значній кількості наукових статей і доповідей на республіканських та міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах і сприяли підготовці великої кількості провідних фахівців для народного господарства, науки, навчальних закладів різних рівнів акредитації.

Серед монографій слід виділити підготовлені завідувачем кафедри професором Галіциним В.К. (одноосібно і в співавторстві) такі монографії: “Системи моніторингу” (2000 р.), “Система управління кредитними ризиками комерційного банку” (2000 р.), “Моделі і методи інвестиційних проектів” (2005 р.), “Ефективне використання активної частини основних фондів (моделі і методи)” (2005 р.), "Математичні моделі та інформаційні технології управління рекламною діяльністю" (2009 р.), "Структурний аналіз розвитку економіки" (2009 р), "Структурно-функціональний аналіз та моделювання розвитку економіки" (2013 р).

Високий науковий рівень, методологічний і методичний потенціал кафедри перетворив її у провідний центр підготовки фахівців та наукових досліджень у галузі інформатизації економіки, інформаційного менеджменту та систем моніторингу в економіці.

Наукова школа з інформаційного менеджменту та систем моніторингу в економіці у перспективі може стати виконавцем чи співвиконавцем таких наукових і прикладних досліджень:

 • системи моніторингу в різноманітних галузях економіки;
 • технологічні, методичні, організаційно-управлінські та соціально-психологічні аспекти інформаційного менеджменту;
 • проблеми інформаційної безпеки соціально-економічних систем;
 • методичні аспекти управління проектами інформатизації соціально-економічних об’єктів;
 • моделі та технології електронного бізнесу;
 • проблеми, методи і моделі розвитку парадигми "хмарних" обчислень;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення менеджменту якості бізнес-процесів підприємств;
 • проблеми розвитку інформаційної індустрії;
 • структурно-функціональний аналіз розвитку економіки;
 • управління соціально-економічними системами в умовах інформаційної економіки.
Остання редакція: 12.01.15