Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Європейська інтеграція

Остання редакція: 22.12.14
Загальна інформація про науково-освітній напрям "Європейська інтеграція"

Місією науково-освітнього напряму "Європейська інтеграція" є фундаментальна підготовка фахівців з міжнародної економіки за кваліфікацією «Магістр з європейської інтеграції» до роботи в умовах конкурентних секторальних ринках Європи. Магістерська програма «Європейська інтеграція», що була започаткована у 2005 році, є ексклюзивною спеціалізацією підготовки економістів-міжнародників для реалізації набутих під час навчання компетенцій на наднаціональному, державному, регіональному та бізнесовому рівнях.

Специфікою підготовки є формування практичних знань, умінь для ведення бізнесу у країнах Європейського Союзу, здатності фахівців працювати в умовах високої конкуренції та жорстких правил регламентації діяльності в різних секторах континентального ринку. Свідченням високого рівня підготовки магістрів, що випускаються упродовж останніх восьми років є їх працевлаштування: в органах державної влади (Міністерство закордонних справ України, Міністерство інфраструктури України тощо), у Представництві ЄС в Україні, Європейській Бізнес Асоціації, а також у провідних європейських міжнародних корпораціях («Nestle» (Швейцарія), «Rehau», «Siemens» (ФРН), «Хілті ЛТД (Україна)» (Ліхтенштейн), «AJC Development» (Франція), «FineTime LTD» (Великобританія) тощо).

Бакалаврський рівень

Для бакалаврського рівня представниками школи розроблено програми та методичні комплекси наступних дисциплін:

 • Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності
 1. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с
 • Країнознавство (к.е.н., доц. Ткаленко С.І., к.е.н., доц. Вінська О.Й.):
 1. Чужиков В. І.  Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник / В. І. Чужиков. - К. : КНЕУ, 2005. - 305 с.

Детальніше

Магістерський рівень

Для підготовки магістрів з міжнародної економіки розроблено програми та методики забезпечення наступних дисциплін:

 • Міжнародні стратегії економічного розвитку (к.е.н., проф. Татаренко Н.О., к.е.н., доц. Вітер І.І., к.е.н., доц. Ткаленко С.І.):
 1. Ресурси та моделіглобального економічного розвитку : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка та А. М. Поручника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" [та ін.]. - К.: КНЕУ, 2011. - 703 с. 
 2. Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М. та ін. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. – Т.І / За заг. Ред. Лук’яненко Д.Г., Поручника А.М. – К.: КНЕУ, 2006.
 3. Пахомов Ю.М. та ін.  Глобальное конкурентное пространство: монография . - ГВУЗ "Киев. нац. экон. ун-т им. В.Гетьмана", Ин-т мировой экономики и междунар. отношений НАН Украины, Междунар. ассоц. "Украина - Рим. клуб ". Междунар. ин-т глобалистики. — К.: КНЕУ, 2008. 
 4. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: Монографія; За заг.редакцією Д.Г.Лук`яненка - К.: КНЕУ, 2007.
 5. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія /За заг. Ред. Лук’яненко Д.Г.  – К.: КНЕУ, 2001.
 6. Chuzhykov V., LukianenkoD., WozhniakM.G. ConvergenceandDivergenceinEurope: Polish and Ukrainian Cases. –K.: KNEU, 2013
 7. Новицький В. Є., Пахомов Ю. М., Чужиков В.І.  Європейська інтеграція та Україна: Навч.-метод. Посібник. — Київ, 2002.

Детальніше