Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародні фінанси

Остання редакція: 22.12.14
Загальна інформація про науково-освітній напрям "Міжнародні фінанси"

Даний науково-освітній напрям є центром навчально-методичної діяльності, спрямованої на удосконалення та розвинення вищої освіти в сфері міжнародної економіки та міжнародного фінансового менеджменту. Головними пріоритетами роботи даного напряму є дослідження проблем  глобального регулювання фінансових ринків,  сучасних технологій глобального інвестиційного бізнесу, управління фінансами ТНК. Навчально-методична робота представників науково-освітнього напряму "Міжнародні фінанси" спрямована на вирішення завдань підвищення якості підготовки майбутніх фінансистів міжнародного спрямування на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

Запорукою успішної кар’єри випускників даного напряму є збалансований набір навчальних дисциплін, їх відповідність реаліям сьогодення, застосування активних методів навчання (групові методи роботи, практичні ситуації, ділові ігри, презентації власних проектів тощо). Такий підхід до підготовки фахівців гарантує набуття ґрунтовної теоретичної підготовки, практичних вмінь і навичок, що забезпечують гармонійне входження молодих спеціалістів у реальний міжнародний бізнес. Кадровий склад даного напряму забезпечує викладання 10 дисциплін на бакалаврському та магістерському рівні усіх  форм навчання за спеціальністю «Міжнародна економіка», у тому числі такі, що були вперше розроблені та апробовані в Україні. До них перш за все треба віднести курси: «Міжнародні фінанси», «Фінанси міжнародних корпорацій», «Фондовий ринок», «Депозитарна діяльність», «Торгівля цінними паперами», «Фінансові системи зарубіжних країн», «Міжнародний фінансовий ринок», «Управлення міжнародними інвестиційними проектами», «Фінансовий інжиніринг», «Міжнародні біржові технології». Всі навчальні дисципліни, забезпечені підручниками і посібниками, конспектами лекцій, слайд-курсами.

Бакалаврський рівень

Для бакалаврського рівня представниками напряму розроблено програми та методичні комплекси наступних дисциплін:

  • Міжнародні фінанси (к.е.н., доц. Мусієць Т.В.):
  1. Міжнародні фінанси: Навч.посіб . /О.М.Мозговий, Т.Є.Оболенська, Т.В.Мусієць; За заг.ред.О.М.Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005.
  • Фінансові системи зарубіжних країн (к.е.н., доц. Руденко Ю.М., д.е.н., проф. Токар В.В.):
  1. Фінансові системи зарубіжних країн.- навч. посібник (електронна версія), К., КНЕУ, 2010. - 348 с.

Детальніше

Магістерський рівень

Для підготовки магістрів з міжнародної економіки за програмою «Міжнародний фінансовий менеджмент» розроблено методики забезпечення наступних дисциплін:

  • Міжнародний фінансовий ринок (к.е.н., доц. Савчук Н.В.)
  • Фінансовий інжиніринг (к.е.н., доц. Мусієць Т.В.)