Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародна торгівля

Остання редакція: 22.12.14
Загальна інформація про науково-освітній напрям "Міжнародна торгівля"

Представниками науково-освітнього напряму "Міжнародна торгівля" здійснюється підготовка фахівців за магістерською програмою «Міжнародна торгівля», зміст якої повністю відповідає сучасним реаліям функціонування глобальної торгової системи СОТ та пріоритетам розвитку міжнародної торговельно-маркетингової діяльності. Для бакалаврів та магістрів факультету міжнародної економіки і менеджменту викладається 6 дисциплін. На бакалаврсько­му рівні: нормативна дисципліна «Міжнародний маркетинг» та спеціалізована дисципліна «Міжнародна торгів­ля». На магістерському рівні всі дисципліни кафедри є спеціалізовани­ми та викладаються на декількох магістерських програмах очної та заочної форм навчання: «Торгова політика та комерційна дипломатія», «Управ­ління міжнародним маркетингом», «Між­народні комерційні контракти», «Митно-тарифне регулювання».

Підготовлені фахівцями напряму підручники та навчальні посібники стали важливим джере­лом знань для студентів і аспірантів, прикладом подібних розробок як в Україні, так і в країнах СНД. Перспективними напрямами наукових дослі­джень представників даного напряму визначені: формуван­ня торгової політики країни в умовах функціонування глобальної торгової системи СОТ, роз­виток форм та методів комерційної дипломатії, вдосконалення технологій міжнародної марке­тингової діяльності національних фірм. Пильна увага приділяється поширенню знань з питань функціонування Світової організації торгівлі, норм та правил глобальної торгової системи се­ред викладачів вищих навчальних закладів країни, підприємницьких кіл, представників міністерств та відомств України. 

Бакалаврський рівень

Для бакалаврського рівня представниками школи розроблено програми та методичні комплекси наступних дисциплін:

  • Міжнародна торгівля (д.е.н., проф. Циганкова Т.М.):
  1. Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 487 с.
  • Міжнародний маркетинг (д.е.н., проф. Циганкова Т.М.):
  1. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг:Навчальний посібник – Київ,  КНЕУ, 1998. – 120 с.
  2. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології: Монографія. К.: КНЕУ, 2004. – 400 с.
  3. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2005. – 236 с.

Магістерський рівень

Для підготовки магістрів з міжнародної економіки за програмою «Міжнародна торгівля» розроблено методики забезпечення наступних дисциплін:

  • Торгова політика і комерційна дипломатія (д.е.н., проф. Циганкова Т.М.):
  1. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія/ Кер.авт.кол. і наук.ред. Т.М.Циганкова. – К.: КНЕУ, 2003– 660с.
  • Митно-тарифне регулювання (д.е.н., проф. Циганкова Т.М.):
  1. Ліпіхіна Т.Д. Оподаткування експортно-імпортних операцій в Україні: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2008 р.

Детальніше