Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Транснаціональні корпорації

Метадисциплінинабуттязагальнихтаспеціальнихкомпетенційусферітранснаціональногобізнесу, необхіднихдлямайбутньоїпрофесійноїдіяльностівтранснаціональнихкорпораціях(ТНК) таїхпідрозділах.

Завданнядисципліни: вивченняТНКяк головнихсуб’єктівсучасногоміжнародногобізнесу; ключовихгравцівнаглобальнихринкахтоварів, послуг, фінансів, інновацій; беззаперечнихлідерівувсіхсекторахекономіки; генераторівконкурентнихперевагкраїнірегіонів; носіївкроскультурнихкомунікаційітрадицій; ініціаторівглобальноїгармонізаціїтауніфікаціїумовбізнесдіяльності; провокаторівнаціональних, регіональнихіглобальнихконфліктівікриз.

Результати навчання: 

·                      знання теоретичних основ виникнення і становлення транснаціонального капіталу; передумов формування та інструментарію реалізації стратегій діяльності ТНК; особливостей еволюції організаційних структур транснаціональних корпорацій; внутрішніх механізмів функціонування та особливостей менеджменту ТНК, каналів взаємодії ТНК з зовнішнім середовищем.

·                      уміння виявляти кон'юнктуру, тенденції і перспективи розвитку цільових ринків; визначати стратегічні пріоритети діяльності ТНК на конкретному географічному ринку; створювати оптимальні організаційні структури управління бізнес-процесами в ТНК;

·                      навички самостійно приймати обґрунтовані рішення в управлінні окремими сферами діяльності ТНК; аналізувати основні напрямки діяльності корпорації, фірм-контрагентів і фірм-конкурентів; оцінювати параметри економічної ефективності діяльності ТНК; проводити ситуаційний аналіз та визначати можливі варіанти ефективнішого вирішення завдань і проблем корпорації;

·                      застосування розуміння природи та тенденцій розвитку транснаціонального бізнесу, вміння аналізувати внутрішнє та зовнішнє (глобальне) середовище функціонування ТНК, здатність ідентифікувати країнові, регіональні та секторальні специфіки діяльності ТНК, дозволяють успішно адаптуватись у професійному середовищі міжнародного бізнесу.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ з дисципліни ТНК 

Остання редакція: 04.10.16

Публікаціі з предмету

  • Транснаціональні корпорації (431 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Транснаціональні корпорації»10 Листопада 2017 р.
  • Транснаціональні корпорації (92 KB)паспорт дисципліни «Транснаціональні корпорації»10 Листопада 2016 р.