Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

15 березня 2018 р. запрошуємо вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ»15 Березня 2018р.

Робочі мови конференції:

українська, англійська, німецька, французька, польська

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Теоретичні та прикладні проблеми розвитку міжкультурної комунікації.

2. Мовне моделювання міжкультурної комунікації в умовах глобалізації.

3. Трансформація національних педагогічних стратегій мовної підготовки в траєкторії професійної освіти.

 

Порядок денний

  • 900 – 1000 – реєстрація учасників конференції
  • 1000 – 1030 – відкриття конференції
  • 1030 – 1330 – пленарна сесія, онлайнова сесія
  • 1330 – 1400 – кава-брейк
  • 1400 – 1600 – панельні дискусії, студентський вебінар

 

Місце проведення конференції:

Україна, м. Київ, проспект Перемоги 54/1,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, корпус 1.

 

Умови участі в конференції:

До 25 лютого 2018р. охочі  можуть надіслати заявку на участь і текст статтіна електронну адресу

kn@kneu.edu.ua

Файли потрібно назвати прізвищем автора (наприклад: Petrenko_stattya.doc, Petrenko_info.doc).

Форми участі: очна/заочна (доповідь/скайп-доповідь публікація матеріалів). Заплановано видання електронного збірника матеріалів конференції.

Вимоги до оформлення статей:

1. Матеріали подають в електронному вигляді в редакторі Word97-2000 для Windows98-2000, збереженому у форматі *.doc. Шрифт TimesNewRoman; розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5. Розміри: абзацу – 1,0 см.; береги – 2,0 см. Текст друкують без переносів і табуляції. Вирівнювання за шириною.

2. Редколегія залишає за собою право рецензувати,   редагувати тексти та проводити відбір статей.

3. Стаття має бути написана українською, англійською, німецькою, французькою або польською мовами й оформлена відповідно до зазначених вимог:

  • праворуч від середини аркуша друкують прізвище, ініціали, науковий ступінь, учене звання, посаду й місце роботи автора статті;
  • нижче, через 1 інтервал, посередині аркуша друкують назву статті великими літерами (14 кегль, жирний);
  • після назви статті друкують анотацію  українською й англійською мовами, через 1 інтервал – ключові слова українською й англійською мовами  (12 кегль, курсив);
  • через 1 інтервал друкують текст з обов’язковими елементами: постановка проблеми; аналіз останніх джерел чи публікацій; виклад основного матеріалу дослідження; висновки з проведеного дослідження (14 кегль);
  • цитати беруть у подвійні лапки «…».

4. Потрібно чітко розмежовувати тире () та дефіс (-).

5. Апостроф скрізь позначати так: (напр.,обов’язковий).

6. У тексті потрібно подавати лише один ініціал перед прізвищем автора. Між ініціалом та прізвищем ставити нерозривний пропуск – одночасне натискання ctrl shift пропуск (напр., І. Ющук, C. Єрмоленко).

7. У тексті покликання на джерела подавати у квадратних дужках, напр.: [2], [7; 11].

8. Сторінку зазначати так: номер джерела, кома, пропуск, маленька літера с., нерозривний пропуск, номер сторінки: [3, с. 4] або [4, с. 7; 6, с. 18–21].

9. Відстань між словами має становити 1 пропуск.

10. У кінці статті через 1 інтервал подати бібліографічний список. Покликання на літературу позначати в тексті у квадратних дужках порядковим номером праці відповідно до списку використаних джерел.

11. Обсяг статті – 5-8 сторінок.

Учасники конференції отримують сертифікати.

Організаційний комітет: Гавриш Михайло Михайлович, моб. 38(097)3303288, кафедра німецької мови; Случайна Лариса Олександрівна,моб. 38(097)5601514, кафедра іноземних мов та міжкультурної комунікації; Краснопольська Наталя Леонідівна, моб. 38(067)2613332, кафедра української мови та літератури.

Тел. для довідок: 38(044)3716213, кафедра німецької мови.

Технічний супровід: моб. 38(067)9369686.