Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Представники школи

Остання редакція: 27.10.14
Засновники

ЯКУБЕНКО Валерій Дем’янович - д.е.н., професор, професор кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. 1947 р. народження Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко в 1975р. Захистив кандидатську дисертацію у 1980 р., докторську – у 2005р. Викладав політекономію в Криворізькому технічному університеті. З 2000 – доцент, професор кафедри політекономії КНЕУ.

Основні напрямки наукових досліджень: Інституціональна теорія власності, влади, корпоративного управління.

Опубліковано понад 120 наукових праць. Останні з них:

 • Якубенко В.Д. Матриця базисних підсистем економічної системи // Європейський вектор економічного розвитку: Зб. Наук. Праць., Вип.. 2 (13). – Дніпропетровськ, 2012. – с. 156-160
 • Якубенко В.Д. Множинні зв’язки інститутів власності, влади та управління у корпоративній вертикалі // Наукові праці Донецького технічного університету. Сер. економічна. Вип. 40-1. – Донецьк, Дон НТУ, 2011. – с. 213-220
 • Якубенко В.Д. Інституціональна природа корпорації // Формування ринкової економіки: Зб.наук. праць. – К.: КНЕУ, 2011. – с.195-203

МАЛИЙ Іван Йосиповичд.е.н., професор, завідувач кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрямки наукових досліджень: теорія розподілу суспільного продукту, інституціональна теорія, національні моделі економіки, державне регулювання економіки, економічна політика. 

Опубліковано понад 65 наукових праць. Останні з них:

 • Малий І.Й. «Еволюція довіри в тріаді відносин: держава-фірми-домашні господарства» // Економічна теорія, № 3, 2010, с.73-80.
 • Малий І.Й. Розвиток економіки та держави: від політичної економії до науки управління. // Економічна теорія, 2011, №4, с.7-18.
 • Малый И. И. Эволюция экономики и государства: от экономической науки к науке управления – С. 119 – 133. (параграф раздела в монографии) Институциональные проблемы эффективного государства: монография /Под ред. В. В. Дементьева, Р. М. Нуреева. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2012. – 372 с.

 

СТЕПАНЕНКО Сергій Васильович - заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти, заслужений працівник КНЕУ, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри історії та теорії господарства. Стаж роботи: 38 років.

Вищу освіту отримав у Київському інституті народного господарства ім. Д. С. Коротченка в 1971 році. Закінчив аспірантуру КІНГу на кафедрі політичної економії. Дисертаційна робота присвячена дослідженню економічних потреб (1981 р.). Сфера наукових інтересів – методологічні проблеми економічної теорії, інституціональна теорія господарства.

Напрямки наукових досліджень: генезис та структура інститутів ринкової економічної системи, методологічні проблеми історико-економічних наук

Опубліковано понад 45 наукових праць. Останні з них:

 • Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін. – К.: КНЕУ, 2006, – 664 с.
 • Цивілізаційні виміри інституціональної економіки. Стаття в кн. «Інституційна архітектоніка та механізми економічного розвитку». – Харків, 2005.
 • Становлення держави як економічної організації. / Наукові праці Донецького НТУ. Серія: економічна. Вип. 89–2 «Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія». – Донецьк: ДонНТУ, 2005.
 • Економіка: Навчальний посібник для загальноосвітніх шкіл. К.: КНЕУ, 2001.

Детальніше

 • Роль влади і власності у становленні економічних систем. Вчені записки. – К.: КНЕУ, 1999.
 • До нової парадигми економічної теорії. Вчені записки. – К.: КНЕУ, 1998.
 • Держава в організації господарської системи. (у співавтор.) Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна.– Донецьк: Дон НТУ, – № 2 (44). – 2013. – 241 с. – С. 85–99
 • Історія економіки та економічної думки: Навч. посібник / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін. – К.: КНЕУ, 2010, – 743 с.
 • Методологічна матриця історико-економічної науки. – Економічна теорія. – 2009. – № 2–3.
 • Методологічні проблеми історико-економічної науки / Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць – Спец. вип.: Методологічні проблеми економічної науки. – 2009. Методологічні аспекти фізичної економії / Фізична економія: методологія дослідження та глобальні місія України: зб. матеріалів Міжнарод. наук. конф., 8–10 квіт. 2009р., м. Київ. – К.: КНЕУ, 2009.
 • Институт частной собственности / Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований. Монография / Под ред. д-ра экон. наук А.А.Гриценко. 2008.
 • Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 312 с.
 • Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін. – К.: КНЕУ, 2008, – 248 с.

Послідовники

КОЛЯДИЧ Олександр Іванович - доцент кафедри історії та теорії господарства, кандидат економічних наук. Стаж роботи: 19 років. Одержав освіту в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова в 1994 р. за спеціальністю «Історія і методика виховної роботи». У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Інститути соціально-трудових відносин в розвитку ринкової економіки другої половини ХХ ст.».

Напрямки наукових досліджень: економічна історія, історія економічних учень, сучасні економічні теорії та проблематика інститутів соціально-трудових відносин.

Основні праці:

 • «Неоліберальні підходи та їх практичне застосування в соціальній політиці ФРН у 90-х рр. // Вчені записки інституту економіки і права «Крок». – В. 4. – Київ, 2000 р.
 • «Монополізація української промисловості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.» // Вчені записки інституту економіки і права «Крок». – Вип. 8., серія Економіка. – Київ, 2000 р.
 • «Трансформація інституту зайнятості в Україні під впливом соціально-економічних викликів ХХІ ст.» // Вчені записки Університету КРОК. – Київ, 2005.

Детальніше

 • Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства та впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.) // Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол. : С.В.Степаненко та ін. – К.: КНЕУ, 2006.
 • Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін. – К.: КНЕУ, 2008, – 248 с.
 • Інституціональна складова дослідницької парадигми сфери соціально-трудових відносин. // Вчені записки Університету КРОК. – Київ, 2009.
 • Методологічні підходи до дослідження системи соціально-трудових відносин в умовах ринкової економіки України. // Экономика: наука и практика. – Днепропетровск, 2009.
 • Інституціональна теорія в обґрунтуванні напрямків реформування сфери зайнятості // Вчені записки Університету «КРОК / Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 23. – К., 2010.
 • Історія економіки та економічної думки: Навч. посібник / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін. – К.: КНЕУ, 2010, – 743 с.

ВОЛКОВА Олена Михайлівна - старший викладач кафедри історії та теорії господарства. Стаж роботи:15 років. Одержала вищу освіту в Рівненському державному педагогічному інституті (1993 р.). В КНЕУ здобула кваліфікацію магістра економіки (2002 р.). Працює викладачем в КНЕУ з 2003 року.

Напрямки наукових досліджень: історія народного господарства, історія економіки, інституціональна економіка, історія економічної думки, економічні функції держави.

Основні праці:

 • Формування історико-економічних знань університетського рівня в процесі самостійної роботи / Збірник матеріалів наук.-метод. конференції. — 2003р.
 • Становлення держави як економічної організації / Наукові праці Донецького НТУ. Серія: економічна. Вип. 89-2 „Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія". - Донецьк: ДонНТУ, 2005.
 • Цивілізаційні підходи у вивченні проблеми становлення і розвитку індустріального суспільства в курсі «Економічна історія». / Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародних стандартів: Зб. матеріалів наук.-метод. конф. 2-4 лютого 2005р. – К.: КНЕУ, 2005. – Т.2.

Детальніше

 • Формування базових знань сучасного фахівця. / Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої економічної освіти: Зб. матеріалів наук.-метод. конф. 31 січня – 2 лютого 2006 р. – У 2 т. – Т.1. – К.: КНЕУ, 2006.
 • Фещенко В.М., Антонюк С.Н., Волкова О.М. Ринкове господарство та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації. Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки (друга половина ХVІІ - 60-ті роки ХІХ ст.) / Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2006, - 664 с.
 • Вплив цивілізаційних факторів на формування нових якостей особистості в економічному житті суспільства. /Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій: Зб. матеріалів наук.- метод. конф. 5-8 лютого 2008р. – У 2 т. – Т.1. – К.: КНЕУ, 2008. – 456 с.
 • Фещенко В.М., Антонюк С.Н., Волкова О.М. Ринкове господарство та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації. Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки (друга половина ХVІІ - 60-ті роки ХІХ ст.) /Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін. - К.: КНЕУ, 2008, - 248 с.
 • Держава в системі понять фізичної економії. / Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України». – К.: КНЕУ, 2009.
 • Історія економіки та економічної думки: Навч. посібник / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2010, - 743 с.
 • Хвильова природа економічного розвитку Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. Державне антикризове управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні. – К.: КНЕУ, 2010. – 502с.
 • Держава в суспільстві та в його господарській сфері: некласичний підхід. Економіка розвитку / Науковий журнал. – Х.: ХНЕУ, - № 2 (62). – 2012. – 105 с. – С. 5-9
 • Влада в організації господарської системи. / Формування ринкової економіки : Збірник наук. праць. – К.: КНЕУ, - № 27. – 2012. – 536 с. – С. 6-14
 • Організаційний підхід до дослідження ролі держави в господарській сфері / Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст..: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2012. – 460 с.
 • Держава в організації господарської системи. (у співавт.) / Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна.– Донецьк: Дон НТУ, - № 2 (44). - 2013. – 241 с. – С. 85-99

ЛОГІНОВ Микола Михайловичкандидат історичних наук доцент кафедри історії та теорії господарства. Стаж роботи: 25 років. Одержав вищу освіту у Військово-політичній академії (м. Москва) у 1988 р. за спеціальністю «Військово-педагогічні, суспільні науки». Кваліфікація — викладач історії. В 1991 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Підготовка кадрів для партизанських формувань України в роки Великої Вітчизняної війни 1941—1944 рр.». В КНЕУ працює з 2002 року.

Напрямки наукових досліджень: методологічні засади дослідження цивілізації у гуманітарних і соціальних науках.

Основні праці:

 • Професійна консультація як засіб підвищення ефективності навчання історико-економічних дисциплін / Наукова конференція. — м. Київ.
 • Цивілізації. Історії. Війни. / Розвиток інноваційно-технологічних взаємозв’язків світового господарства. - К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2005
 • Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша пол. ХХ ст.) // Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол. : С.В.Степаненко та ін. – К.: КНЕУ, 2006

Детальніше

 • Індивідуальні практикуми як засіб підвищення ефективності пізнавальної діяльності студентів. / Зб. мат. наук. метод. конф. 31 січня – 2 лютого 2006 р. – У 2 т. – Т.2. – К.: КНЕУ, 2006.
 • Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на лейкційих заняттях в курсі Історія економіки та економічної думки / Зб. мат. наук. метод. конф. 5-8 лютого 2007р. У 2 т. – Т.1. – К.: КНЕУ, 2007.
 • Ринкові економічні системи суспільств європейської цивілізації в умовах державно-монополістичної конкуренції та входження у світову систему господарства (перша половина ХХ ст.) / Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248 с.
 • Історія економіки та економічної думки: Навч. посібник / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2010, - 743 с.
 • Роль держави в еволюції господарської системи. / Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - Науковий збітник 3 / 2012. - С. 67
 • Використання відео-матеріалів в процесі викладання курсу історія економіки та економічної думки. - К.: КНЕУ, 2012. Навчальні іновації та їхній вплив на якість університетської освіти: Зб. матеріалів наук. - метод. конф. 29 січня 2012.

ПОГОРЄЛОВ Сергій Борисович - старший викладач кафедри історії та теорії господарства. Стаж роботи: 34 роки. Одержав вищу освіту в Київському інституті народного господарства у 1974 році за спеціальністю „економіка та організація праці". У 1980 році закінчив очну аспірантуру КІНГу за спеціальністю „політична економія", працював асистентом кафедри політичної економії факультетів маркетингу та управління КНЕУ.

Напрямки наукових досліджень: методологічні проблеми та інституціональні засади розвитку відносин власності, історія політекономії та економічної думки, методика викладання та теорія навчання.

Має більше 30-ти опублікованих науково-методичних праць, основні з яких:

 • Практическое значение теории обобществления. Науч. сб. "Развитие практической функции политекономии". - Одесса: ОГУ, 1981.
 • Суспільна форма виробництва. Власність: їі суть і структура: Навч. вид. "Методичні вказівки по вивченню основних понять і категорій політичної економії". Тема № 3. - К.: КДЕУ, 1993.
 • Виробничі відносини. Система економічних законів: Навч. вид. "Методичні вказівки до вивчення політекономії", §2. - К.: КДЕУ, 1995.

Детальніше

 • Економічна система суспільства: Навч. вид. "Організаційно-методичні матеріали з навчальної дисципліни "Політична економія". Тема 3. - К.: КНЕУ, 1999.
 • Особливості цивілізаційного підходу до аналізу суспільного розвитку: Наук. зб. "Еволюція економічного розвитку та економічних теорій". - К.: КНЕУ, 2000.
 • Економічна система: сутність, структурні елементи, критерії класифікації (тема 3, §1). Типи економічних систем та критерії їх класифікації (тема З, §§3, 4). Політична економія: Навч. посіб./ За ред. К.Т. Кривенка. - К.: КНЕУ, 2001.
 • Загальна характеристика розвитку економічної теорії у XX столітті" (тема 12). Історія економічних учень: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисципліни / Л.Я. Корнійчук, Г.Ю. Кирилова, Н.О. Татаренко, С.Б. Погорєлов. - К.: КНЕУ, 2002.
 • Інституціонально-правові аспекти інвестування за умов ринкової трансформації: теорія, практика: Доповіді міжнародної науково-практичної конференції „Інноваційно-інвестиційні моделі трансформації перехідних суспільств". Випуск №3. - К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2003.
 • Навчально-методичне забезпечення самостійного вивчення теми „Економічна система суспільства": Політична економія; навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисципліни (за ред. К.Т. Кривенка). Тема 3. - К.: КНЕУ, 2003.
 • Формування інституціонального середовища в процесі трансформації відносин власності: „Економіка розвитку", №4. - Харків: Вид-во Харківського держ. економічного ун-ту, 2003.
 • База знань як предмет оцінювання: 3б. мат-лів. наук.-метод. конф. „Методичні та практичні аспекти застосування та розвитку системи контролю знань в університеті". - К.: КНЕУ, 2004.
 • Інституціонально-правові засади трансформації відносин власності в перехідній економіці України: Наук. зб. „Стратегія економічного розвитку України": вип. № 15. - К.: КНЕУ, 2004.
 • Тенденції соціалізації відносин власності: теоретичні та практичні аспекти: 3б. наук, праць „Формування ринкової економіки". Вип. 12. - К.: КНЕУ, 2004. '
 • Інституціональне забезпечення трансформації державної власності: Наукові праці Донецького НТУ. Серія: економічна. Вип. 89-2 „Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія". - Донецьк: ДонНТУ, 2005.
 • Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI - перша половина XVII ст.): Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій. Лекція 5. - К.: КНЕУ, 2006.
 • Воблий Костянтин Григорович в історії університету: повага до минулого, розуміння сучасності: Вчені записки: Спец, випуск до 100-річчя КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2006.
 • Господарство та економічна думка абсолютистських централізованих монархій Європи (ХVІ-перша половина ХVІІ ст.) / Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248 с.
 • Історія економіки та економічної думки: Навч. посібник / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2010, - 743 с.

ЛАВРИНЕНКО Володимир Миколайовичкандидат економічних наук, доцент кафедри історії та теорії господарства. Стаж роботи: 36 років. Одержав вищу освіту в Київському державному університеті ім. Т. Шевченка в 1977 р., спеціальність «Політична економія». В 1987 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Соціально-економічні основи дисципліни праці». В КНЕУ працює з 2003 року.

Напрямки наукових досліджень: економічна етика, філософія економіки.

Праці останніх років:

 • Лавриненко В. М. Економічна історія: Опорний конспект лекцій. — К.: АПСВ, 2003. — 137с.
 • Лавриненко В.М., Погорєлов С.Б. Воблий Костянтин Григорович в історії університету: повага до минулого, розуміння сучасності // Вчені записки. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск. - К.: КНЕУ, 2006. – с.36-41
 • Лавриненко В.М. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій. // Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол. : С.В.Степаненко та ін. – К.: КНЕУ, 2006, с. 61-82

Детальніше

 • Лавриненко В.М. Природа та еволюція господарства общинного суспільства. Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій// Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.:КНЕУ, 2008, - с.52-65
 • Історико-економічні виміри соціальної відповідності в громадянському суспільстві// Вісник АПСВ - №3. – 2008. с.64-67
 • Навчально-методичний комплекс з курсу Міжнародні економічні відносини / Укл. В.М.Лавриненко. – К.: Акад.. праці і соц. Відносин Федер. Проф.. спілка України, 2008, -32с.
 • Навчально-методичний комплекс з курсу «Міжнародна економіка» / Укл. В.М.Лавриненко. – К.: АПСВ ФПУ, 2008, 56 с.
 • Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248 с.
 • Історія економіки та економічної думки: Навч. посібник / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2010, - 743 с.

Учні послідовників

 

БАХТАРІ Емал Аюбович - аспірант кафедри історії та теорії господарства. Після закінчення аспірантури у 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Роль теореми Коуза в становленні нового інституціоналізму в другій половині ХХ ст.».

 

ЧЕРНЯТЕВИЧ Ярослава Василівнааспірантка кафедри історії та теорії господарства. Після закінчення аспірантури у 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему«Становлення економічних суб’єктів ринкової економічної системи в Західній Європі (друга половина XVII– перша половина ХІХ ст.)».

 

СУПРУН Наталія Анатоліївнадокторант кафедри історії та теорії господарства. Після закінчення докторантури у 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему«Вітчизняна модель корпоратиного управління: інституційно-еволюційний аналіз».

 

ПРОСКУРІНА Марія Олегівнааспірантка кафедри історії та теорії господарства. Після закінчення аспірантури у 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему«Розвиток теорії циклічності в світовій економічній думці другої половини ХХ – початку ХХІ ст.».