Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціальної політичної економії

Загальна інформація про школу

Початок формування – 2000 рік. Засновник Бєляєв Олександр Олександрович, доктор економічних наук,професор,  завідувач кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана".

Науково-педагогічна доктрина: в умовах трансформації вітчизняної економіки усе більшої ваги і значення набуває потреба соціалізації господарського механізму як чинника формування соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні. Саме процес соціалізації господарського механізму безпосередньо впливає на формування об’єктивних функціонально-інституціональних зрушень в економіці та соціальної її спрямованості в умовах трансформації.

Об’єктом дослідження є функціонально-інституціональні зрушення у господарському механізмі.

Метою роботи є комплексне теоретико-практичне дослідження функціонально-інституціональних зрушень у господарському механізмі в контексті ринкової трансформації та обґрунтування змісту концепції його соціалізації як умови теоретико-методологічної основи розробки практичного інструментарію формування соціально-орієнтованої економіки.

Створення на кафедрі фундаментальної теоретико-методологічної та методичної бази з проблем науково-освітньої школи «Соціальна політична економія» призвело до отримання наступних творчих здобутків:

в безпосередньо практичній результативності дослідження проблеми отримані наступні наукові результати:

  • обґрунтовано пропозиції щодо формування цілісної дієвої соціальної стратегії на основі поетапного розмежування завдань та виділення пріоритетів соціалізації господарського механізму, а також визначені довгострокові, середньострокові та термінові заходи з урахуванням наявних фінансових ресурсів та основних функцій держави як головного суб’єкта трансформаційних процесів;
  • розкрито стратегічні напрями оптимізації соціальної спрямованості інноваційно-інвестиційних процесів та соціально значущі проекти, які сприятимуть прискореному розвитку національної економіки та соціогуманізації економічних відносин в Україні.

Детальніше