Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лабораторія моніторингу якості освітньої діяльності

Основні завдання та функції лабораторії моніторингу якості освітньої діяльності

Основні завдання:

 •  впровадження кращих практик вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти щодо якості освітньої діяльності;
 •  визначення основних тенденцій зміни кількісних і якісних показників на основі аналізу моніторингу показників діяльності Університету, міжнародних, вітчизняних рейтингів та вимог ринку праці;
 •  збір первинної інформації про якість наданих освітніх послуг в Університеті, її ретельний аналіз та розробка пропозицій щодо приведення її у відповідність до світових стандартів.

Функції:

 • загальний моніторинг та оцінювання якості умов провадження освітньої діяльності Університету;
 • формування критеріїв оцінювання якості освітньої діяльності, координація проведення внутрішніх аудитів якості освітньої діяльності, формування єдиної бази даних щодо результатів моніторингу якості освітньої діяльності Університету;
 • інформування кафедр Університету щодо досвіду застосування науково-педагогічним персоналом інноваційних методик в освітньому процесі;
 • моніторинг процесів, що забезпечують академічну репутацію і свободу задля запобігання нетерпимості будь-якого роду, дискримінації студентів чи викладачів;
 • підготовка пропозицій щодо організації студентоцентричного навчання, викладання та оцінювання досягнень, зокрема:
 • моніторингу механізмів реалізації індивідуальних траєкторій навчання;
 • діагностика соціально-професійної спрямованості, соціального самовизначення, соціальної активності, соціальної відповідальності студентів Університету шляхом анкетування (самооцінювання) і експертних оцінок;
 • організація відкритої прозорої можливості оцінювання студентами роботи викладачів та адміністрації за визначеними показниками;
 • моніторинг проведення викладачем навчальних занять, аналіз ефективності використання існуючих та впровадження в освітній процес нових освітніх технологій і методів навчання;
 • формування рекомендацій щодо покращання організації навчального процесу;
 • аналіз впливу застосування в освітньому процесі інноваційних технологій,  у тому числі, дистанційних, на успішність навчання студентів;
 • розроблення пропозицій для розгляду Вченою радою Університету, ректором та відповідними дорадчими органами щодо вдосконалення освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті з урахуванням новітніх освітніх технологій, формування відповідних рекомендацій та інших нормативних документів щодо покращення такої діяльності;
 • своєчасне інформування всіх підрозділів Університету щодо організації та проведення моніторингових заходів та актуальної інформації з питань системи якісного менеджменту шляхом розміщення інформації на веб-сторінці Центру офіційного сайту Університету;
 • координація діяльності структурних підрозділів Університету, що опікуються питаннями якості освітньої діяльності та вищої освіти з цих питань.
Остання редакція: 24.10.18