Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

20 РОКІВ - НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ!17 Травня 2017р.

1 липня цього року виповнюється 20 років від заснування Науково-дослідного інституту економічного розвитку у складі КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Його було створено Наказом Ректора на базі Науково-дослідної частини Університету, яка функціонувала до 30.06.1997 року з метою підвищення ефективності і якості наукової діяльності в Університеті, здійснення конкурентоспроможних фундаментальних та прикладних досліджень за пріоритетними напрямами та впровадження в освітній процес результатів досліджень як необхідної складової підготовки фахівців вищої кваліфікації. Науково-дослідний інститут економічного розвитку функціонує у складі єдиного навчально-наукового комплексу Університету та є його структурним підрозділом.

Першим директором створеного Інституту був доктор економічних наук, професор Герасимчук Василь Гнатович. З 2001 року по травень 2016 року Інститут очолював доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Бородюк Володимир Михайлович. На теперішній час директором НДІ економічного розвитку призначена доктор економічних наук, професор Каленюк Ірина Сергіївна. Організаційну та технічну підтримку виконавцям наукових проектів надають працівники Інституту – Фролова Ганна Степанівна (працює з 2004 року) та Федун Вікторія Анатоліївна.

Бородюк Володимир МихайловичКаленюк Ірина Сергіївна   Фролова Ганна Степанівна
Діяльність Інституту базується на засадах законодавства України, Болонського процесу, Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах України ІІІ та ІУ рівнів акредитації, Стратегії розвитку Університету, Статуту Університету, Положення про Науково-дослідний інститут економічного розвитку, Програми інноваційного розвитку Університету та інших нормативно-правових актів, де окреслені орієнтири наукової діяльності наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів щодо вирішення актуальних проблем економіки та виховання національних висококваліфікованих кадрів у сфері економіки, менеджменту і права, формування в особистостях професіоналізму, культури та громадянської позиції.
Соціально-політичні та політико-економічні трансформації, що відбуваються в Україні, вимагають нових знань у численних сферах суспільного життя, наукового осмислення процесів і явищ, їхнього наукового обґрунтування, аналітичної оцінки, передбачення і прогнозування наслідків для розвитку суспільства. На вирішення цих питань спрямовані зусилля наукової спільноти Університету, у тому числі й Науково-дослідного інституту економічного розвитку. Інститут забезпечує організацію, координацію і супровід наукових досліджень в Університеті, сприяє підвищенню її результативності, ефективності та якості
Головне завдання діяльності Інституту полягає у організації та проведенні інноваційних, високоефективних фундаментальних і прикладних наукових досліджень та розробок, спрямованих на вирішення пріоритетних економічних, наукових і освітніх проблем з урахуванням перспектив розвитку держави та вимог підвищення її економічного потенціалу за рахунок інноваційної складової;
- здійсненні системного моніторингу проведення науково-дослідних робіт в Університеті; координації відносин з основними замовниками (міністерством освіти і науки України та ін.): підготовка проектної, інформаційно-аналітичної та звітної документації;
- розвиток різних форм наукової співпраці з вітчизняними і зарубіжними університетами, науково-дослідними інститутами, з установами (організаціями) для розв’язання наукових проблем у галузі економіки;
- участь у виконанні міжнародних програм (проектів) з економічних проблем; координації науково-дослідних робіт економічного спрямування з іншими вищими навчальними закладами та науковими установами;
- виконанні наукових досліджень з проблем економіки освіти і науки за замовленнями Міністерства освіти і науки України; наданні експертних, аналітичних та науково-консультативних послуг з економічних проблем для замовників; здійснення видавничої діяльності за результатами наукової діяльності;
- проведенні наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, конкурсів за результатами наукових розробок,
- цілеспрямованому підвищенні та підтриманні на сучасному світовому рівні наукової кваліфікації і компетенції науково-педагогічних працівників Університету та їх матеріальній підтримці.
За роки своєї діяльності Інститутом накопичений значний досвід здійснення наукових досліджень. З часу свого заснування (з 1997 року) в Інституті загалом виконано 149 фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт, з яких 39 НДР – за рахунок власних коштів Університету, 30 госпдоговірних НДР, 80 робіт фінансувалися Міністерством освіти і науки України за рахунок загального фонду державного бюджету на підставі конкурсного відбору проектів наукових досліджень, який щорічно проводиться Міністерством освіти і науки України серед вищих навчальних закладів.
Основними напрямами науково-дослідних робіт, що виконувалися в Інституті, стали:
теорія ринкової економіки з визначенням інноваційної складової її розвитку, економічних реформ і трансформаційних процесів в Україні;
становлення і розвиток ринкових інститутів в Україні;
наукові засади формування інтелектуального капіталу;
світове господарство та міжнародні економічні відносини;
соціалізація відносин у сфері праці та регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці;
управління державною власністю і контроль за її використанням;
системний моніторинг, факторний аналіз і прогнозування соціально-економічної ситуації в Україні з оцінкою результативності та наслідків економічних реформ.
Зазначені напрями охоплюють всю наукову тематику досліджень, що виконувалися в Інституті. З часу заснування Інституту найбільш активними у виконанні наукових досліджень були кафедри:
інформаційного менеджменту – 18 НДР;
управління персоналом та економіки праці – 15 НДР;
банківської справи – 9 НДР;
економіки підприємств – 9 НДР;
фінансів – 8 НДР.
Щороку в Інституті виконують наукові дослідження за сумісництвом з основною роботою більше 120 науково-педагогічних працівників, що становить більше 10 відсотків від їх загальної чисельності в Університеті. Зокрема, у 2016 році у виконанні 4 фундаментальних та 5 прикладних науково-дослідних робіт із загальним обсягом фінансування 2012,6 тис.грн. було зайнято 127 працівників, з яких 22 доктори та 54 кандидатів наук.
Інноваційна результативність кожного виконаного наукового дослідження та його користь для економіки та суспільства України підтверджується відповідними документами замовників робіт або користувачів наукової продукції про впровадження, використання наукових результатів та позитивним експертним висновком, підставою для отримання яких є підготовлені і направлені в різних формах для використання доповідні та аналітичні записки, методичні рекомендації, проекти нормативно-правових актів, державних стандартів фінансової та бухгалтерської звітності, практичні рекомендації щодо використання наукових результатів тощо.
Оприлюднення результатів наукових досліджень здійснюється шляхом публікацій у вітчизняних та закордонних фахових виданнях, видання колективних чи одноосібних монографій, підручників, навчальних посібників, доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах тощо. За результатами наукових досліджень, виконаних в Інституті, лише у 2016 році було опубліковано 23 монографії та розділів у монографіях, 12 підручників та навчальних посібників, 136 наукових статей, у тому числі 15 – опубліковано у міжнародних науковометричних базах даних, були розроблені численні нові лекційні курси та оновлені практичні заняття, розроблені методичні матеріали для магістрів та студентів з профільних дисциплін, отримано 15 свідоцтв авторського права на науковий твір.
Новітнє суспільство потребує високопрофесійних, компетентних, ініціативних фахівців, здатних вирішувати актуальні проблеми та приймати оптимальні рішення у нестандартних умовах. Саме тому перед вищою освітою постало складне завдання виховання і розвитку особистостей, спроможних до творчого пошуку, з високим рівнем креативності мислення, здатних самостійно засвоювати і примножувати нові знання, орієнтуватися в широких потоках різноманітної інформації, розробляти стратегію пошуку рішень та їх реалізовувати. Такі нові компетенції набуваються, зокрема, у процесі активної дослідницької діяльності, під час виконання наукових досліджень. Завдяки участі студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених у творчій науковій співпраці з науковими та науково-педагогічними працівниками створюються можливості для самостійного розвитку у них професійної продуктивної діяльності. Їхня спільна співпраця з викладачами та науковцями допомагає усвідомити власну роль у розв’язанні поставленого завдання, проявляти ініціативу, розвивати вміння аналізувати наукову інформацію, виконувати індивідуальні завдання та колективну науково-дослідну роботу, що спрямована на генерування нових знань.
До наукових досліджень, що виконувались в Інституті, лише за останні п’ять років було залучено 18 студентів з оплатою праці, 20 аспірантів та 5 докторантів. За результатами трьох завершених у 2016 році науково-дослідних робіт було захищено 2 докторські та 10 кандидатських дисертацій, за проблематикою цих робіт виконувалися магістерські дипломні проекти. Тому науково-дослідна діяльність Інституту є невід’ємною вагомою складовою освітнього процесу в Університеті та сприяє підготовці фахівців у системі вищої освіти на рівні світових кваліфікаційних вимог.
З метою забезпечення підтримки молодих учених, створення ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, формування творчого покоління молодих науковців, конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці, Міністерство освіти і науки України у 2016 році започаткувало проведення для молодих вчених конкурсного відбору проектів наукових робіт, що виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. У 2016 році 2 авторських колективи молодих вчених Університету приймали участь у такому конкурсі. Один проект (науковий керівник Диба О.М.) став переможцем конкурсу і розпочав з 01.08.2016 р. наукові дослідження за рахунок загального фонду державного бюджету.
На теперішній час за результатами конкурсного відбору наукових проектів, що розроблялися вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, в Інституті за рахунок коштів загального фонду державного бюджету творчими колективами Університету виконується 8 науково-дослідних робіт (5 фундаментальних та 3 прикладних) за такими темами:
«Ресурси і моделі конкурентоспроможного розвитку країн в умовах економічної глобалізації: євроінтеграційний проект України» (науковий керівник Поручник А.М., д.е.н., професор);
«Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці в умовах євро інтеграційних процесів та інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України» (науковий керівник Колот А.М., д.е.н., професор);
«Глобальні імперативи конкурентоспроможності національних систем вищої освіти» (науковий керівник Антонюк Л.Л., д.е.н., професор);
«Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України» (науковий керівник Малий І.Й., д.е.н., професор);
«Активізація інноваційного підприємництва в Україні за умов глобальних соціогуманітарних та технологічних викликів» (науковий керівник Павленко І.А., д.е.н., професор);
«Розвиток методології та інструментарію моделювання ризику у системі економічної безпеки» (науковий керівник Вітлінський В.В., д.е.н., професор);
«Удосконалення державно-договірного регулювання оплати праці та механізму формування компенсаційного пакета і запровадження системи грейдів» (науковий керівник Цимбалюк С.О., д.е.н., доцент);
«Нова парадигма фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності малого та середнього бізнесу» – проект молодих учених (науковий керівник Диба О.М., к.е.н., доцент).
Підґрунтям для подальшого розвитку наукової діяльності Інституту є високий рейтинг Університету в державі як освітньої установи, значний потенціал висококваліфікованих науково-педагогічних працівників з великим досвідом наукової і науково-педагогічної роботи за широким спектром економічних проблем, наявність власних наукових шкіл і розвинутої матеріально-технічної бази, фінансових ресурсів, розуміння важливості цього напрямку діяльності з боку керівництва Університету, факультетів і кафедр.
Для кожного сучасного університету безальтернативним є шлях нарощування свого дослідницького потенціалу, що є важливою компонентою його конкурентоспроможності на національному та світовому рівні. Саме тому надзвичайно важливим є здійснення наукової діяльності кожним викладачем, кафедрою та університетом на рівні сучасних світових вимог.

Перелік-НДР-1997-2017

ПЕРЕЛІК кафедр виконавців