Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра інформаційних систем в економіці


Місією кафедри інформаційних систем в економіці є підготовка висококваліфікованих фахівців із розроблення, впровадження й супроводу інформаційних систем і технологій оброблення інформації, систем прийняття рішень, а також програмних комплексів управління складними соціо-економічними системами на основі інструментів та засобів штучного інтелекту. В основу концепції підготовки фахівців на кафедрі покладена система, що заснована на раціональному поєднанні поглибленої фундаментальної підготовки в галузі комп’ютерних наук, економічної кібернетики та практичного досвіду роботи на провідних підприємствах і організаціях ІТ-сфери.

Кафедра інформаційних систем  в економіці є однією з найстарших в Інституті інформаційних технологій в економіці, має багату історію та визначні наукові традиції, водночас здійснює підготовку фахівців за найновітнішими освітніми напрямами відповідно до потреб професій майбутнього (детальніше).

Кафедра інформаційних систем готує фахівців зі спеціальності – «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях.  Програма навчання побудована відповідно до вимог Міністерства освіти та науки України та наближена до міжнародних освітніх стандартів, зокрема ACM/IEEE-CS ComputerScienceCurricula 2013 (CS2013).

Спеціальність «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» призначена для підготовки високопрофесійних IT-фахівців із актуальними знаннями у сфері розробки, впровадження і супроводу інформаційних систем та технологій,  інтелектуальних систем оброблення інформації, систем штучного інтелекту і систем підтримки прийняття рішень в економіці, менеджменті та бізнесі, а також в інших сферах діяльності.

Чому варто обрати «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»: 

 • IT- галузь та дана спеціальність є базовими напрямками сталого, безпечного та життєздатного розвитку сучасного суспільства;
 • у сучасних умовах опанування інженерно-технічної спеціальності у взаємозв'язку із циклом економічних дисциплін – сприяє високій затребуваності на ринку праці;
 • гарантія працевлаштування – попит на IT-фахівців серед вітчизняних та зарубіжних роботодавців;
 • забезпеченість високим рівнем знань у сфері розробки, проектування, впровадження, супроводження та використання сучасних ІТ – платформ та систем.

Метою навчання є підготовка фахівців, здатних застосувати математичні основи, алгоритмічні принципи та базові знання в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних систем і технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інформаційних систем аналізу й обробки даних в організаційних, технічних, природничих та соціально-економічних системах.

БАЗОВІ ЗНАННЯ: 

 • економічні знання та процеси управління;
 • програмування (фундаментальні IT-поняття, концепції, методології;
 • базові мови програмування (C#, C++, Java, PHP, HTML, XML, SQL);
 • програмна та система інтеграція;
 • бази (сховища) даних та знань;
 • методи комп’ютерної графіки та технології візуалізації даних;
 • технології інженерії знань;
 • економічне обґрунтування проектних, дизайнерських, програмних розробок; 
 • дизайн та розроблення користувацьких інтерфейсів.

КАР’ЄРНІ МОЖЛИВОСТІ:

 • розробник інформаційних систем, їх компонентів та комп'ютерних програм;
 • аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення та конструктор комп'ютерних систем;
 • адміністратор бази даних (сховищ знань); 
 • аналітик комп'ютерних комунікацій;
 • програміст прикладного та системного забезпечення;
 • фахівець з організації захисту інформації;
 • науковий співробітник;
 • фахівець з розроблення та тестування програмного забезпечення.

На кафедрі інформаційних систем в економіці здійснюється підготовка фахівців на другому (магістерському) рівні за двома освітньо-професійними програмами «Інформаційні управляючі системи і технології» та «Системи штучного інтелекту»

Термін підготовки: 

            бакалаврів: денної та заочної форми навчання – 4 роки;

            магістрів: денної та заочної форми навчання – 1 рік 10 місяців.

Кафедра також бере активну участь у підготовці студентів зі всіх спеціальностей КНЕУ з навчальних дисциплін інформаційні системи і технології за галузями: економіка підприємств,  маркетинг, управління персоналом, статистика, фінанси, міжнародна економіка, банківська справа тощо.

При кафедрі функціонує Навчально-наукова лабораторія інформаційних управляючих систем і технологій, яка призначена для забезпечення дослідження, проектування та впровадження різних класів інформаційних систем, в тому числі складних систем на основі новітніх інформаційних технологій. При лабораторії функціонує науковий гурток із робототехніки, який об’єднує студентів 3-6 курсу ННІ "Інституту інформаційних технологій в економіці", регулярно проводяться круглі столи та студентські конференції під  керівництвом Заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., д.е.н. проф. Рамазанова С.К.

Студенти активно залучаються до проектів міжнародного співробітництва, зокрема приймають учать в тренінгах, які проводяться на базах Канадського міжнародного центру досліджень переговорів Бізнес-школи Джона Мілсона (Канада, Монреаль), інституту інноваційного розвитку ТЕКА (Польща, Люблін), лабораторних робіт спільно із студентами інших країн на базі використання відкритих платформ, що дає можливість набути практичних навичок і професійних компетенцій в ІТ-сфері, їздять на навчання до університетів Німеччини, Франції, США.

Студенти регулярно приймають участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіадах, зокрема в конкурсах ІТ-планета, UniversITy Digital You, заходах, що організовуються AIESEC тощо.

 

У різні роки кафедру очолювали провідні спеціалісти України в галузі IT та комп'ютерних технологій, зокрема:

 • 1963-1979 рр. – доктор економічних наук, професор М.Г. Твердохліб;
 • 1979-1981 рр. – кандидат економічних наук, доцент М.І. Татарчук;
 • 1981-1983 рр. – доктор економічних наук, професор П.М. Скрипник;
 • 1983-2007 рр. – доктор економічних наук, професор В.Ф. Ситник;
 • 2007 р. – кандидат економічних наук, доцент М.Т. Краснюк;
 • 2008-2018 рр. –  доктор економічних наук, професор С.В. Устенко;
 • з 2018 року –  доктор економічних наук, професор О.П. Мозгаллі.

Положення про кафедру інформаційних систем в економіці

Положення про Навчально-наукову лабораторію інформаційних управляючих систем і технологій кафедри інформаційних систем в економіці

Кафедра інформаційних систем в економці у Facebook

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Електронна комерція

Дисципліни «Електронна комерція» надає базові знання з теоретичних основи виконання ділових операцій та угод з використанням електронних каналів мережі Інтернет;  технології та засоби, що можуть використовуватися для електронної комерції.

Основний зміст дисципліни складають такі теми: Основні поняття електронної комерції

Інтелектуальний аналіз даних

Дисципліна «Інтелектуальний аналіз даних» – це процес виявлення в первинних, накопичуваних в результаті оброблення бізнесових транзакцій даних, наперед невідомих чи прихованих закономірностей і шаблонів з метою прийняття бізнесових рішень. В сучасних умовах розвитку глобальної економіки, і в зв’язку з появою нових галузей економічної діяльності в сфері інформатизації, застосування інтелектуальних інформаційних технології зумовлює отримання додаткових конкурентних переваг на регіональному та на міждержавному рівнях

Інформаційні системи в менеджменті

Дисципліна «Інформаційні системи в менеджменті» призначена  для підготовки студентів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізації 6601/1 «Менеджмент промислових підприємств».

Мета дисципліни – засвоєння теоретичних знань і практичних навичок зі створення та використання інформаційних систем і технологій в менеджменті

Інформаційні системи в економіці

Дисципліна «Інформаційні системи в економіці» – нормативна для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6502 «Економічна кібернетика». Дисципліна читається  в 8 семестрі. Дисципліна присвячена висвітленню питань створення та функціонування інформаційних систем в різних галузях та на різних рівнях управління національною економікою України

Інформаційні системи і технології в маркетингу

Дисципліна «Інформаційні системи і технології в маркетингу»призначена для підготовки бакалаврів, що нав­чаються за спеціальністю “Економічна кібернетика”. Її метою є надання студентам теоретичних та практичних знань, необхідних для удосконалення управління маркетин­говою діяльністю за рахунок застосування інформаційних систем, що базу­ються на використанні сучасних апаратно-програм­них за­собів, інформаційних технологій та еконо­міко-мат­ема­тич­них методів

Інформаційні системи і технології у фінансах

Дисципліна «Інформаційні  системи  і технології у фінансах»  є логічним продовженням до дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» та базових курсів по спеціальності. Вона  забезпечує  неперервність інформаційної підготовки спеціалістів і є основою для вивчення  інформаційних систем в   конкретних  предметних  областях,  в яких здійснюється фінансовий менеджмент та провадиться фінансовий аналіз

Лінгвістичне забезпечення інтелектуальних інформаційних систем

Дисципліна «Лінгвістичне забезпеченняінтелектуальних інформаційних систем»–  має мету надати студентам теоретичні й практичні знання з розробки і використання лінгвістичних моделей, проектування і застосування систем обробки природної мови та інтелектуального аналізу текстів, проектування приро

Системи оброблення економічної інформації

Дисципліна “Системи оброблення економічної інформації” висвітлює теоретичні основи створення і функціонування систем оброблення економічної інформації на різних рівнях управління національною економікою України та їх практичну реалізацію в умовах застосування прогресивних комп’ютерних технологі

Системи підтримки прийняття рішень

Дисципліна «Системи підтримки прийняття рішень»викладається студентам спеціальності 6502 «Економічна кібернетика».

Мета дисципліни – сформувати фундаментальні теоретичні знання щодо суті й архітектури систем підтримки прийняття рі­шень (СППР), оцінювання та вибору методів підтрим

Технологія проектування та адміністрування баз і сховищ даних

Дисципліна «Технологія проектування та адміністрування баз і сховищ даних» – нормативна для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6502 «Економічна кібернетика»

Інформаційні системи і технології в статистиці

Мета дисципліни – засвоєння теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем і технологій в статистиці, вивчення теорії економічної інформації, структури та етапів побудови інформаційних  систем,  ознайомлення з  сучасними  інформаційними технологіями та ї

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

Дисципліна присвячена вивчення сучасних засобів реєстрації, передачі, обробки і видачі інформації. Студенти  повинні опанувати методи оцінки параметрів технологічних процесів, вибору раціональної технології, отримання практичних навичок по розробці технологічної документації

Інноваційна технологія автоматизованого оброблення економічної інформації
Автоматизоване проектування інформаційних систем
Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності

Мета дисципліни «Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності» – отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок з основ створення та використання інформаційних технологій в юридичній діяльності.

Предмет вивчення – інформаційні системи і технології, що вик

Інформаційні системи і технології в банківській сфері
Інформаційні системи і технології в міжнародній економіці
Проектування інформаційних систем
Інформаційні системи віртуальних організацій
Методи та системи штучного інтелекту
Методи і засоби інтелектуального аналізу даних
Інформаційні системи і технології в управлінні
Інформаційні системи і технології
Інформаційні системи у наукомістких виробництвах
Мультиагентні технології
Інформаційні технології в економічній діяльності: комп’ютерний тренінг
Тренінг курс "Бізнес аналітика на підприємстві"
Економіка та бізнес
Геоінформаційні системи
Крос-платформне програмування
Еволюційні інтегровані системи і методи
GRID-технології
Хмарні обчислення
Нейрокомп’ютерні системи в економіці
Онтологічне моделювання інформаційних систем
Реінжиніринг комп’ютерних систем
Системи управління знаннями
Технології розподілених систем та паралельних обчислень
Технлогія XML
Організація баз даних та знань
Системи прийняття рішень
Технології комп’ютерного проектування
Організація та проектування баз і сховищ даних
Проектування систем оброблення інформацій
Metod_rekomendacii_6.050101

/userfiles/Faculty_of_Information_Systems_and_Technology/kaf%20ise/Metod_rekomen_6_050101.doc Електронне урядування
Гнучкі методології розробки інформаційних систем
Інтелектуальні технічні системи
Проектування інформаційних систем з використанням хмарних технологій
Спеціальні питання ІТ – технологій іноземною мовою
Інформаційні системи і технології управління в інноваційній економіці
Оброблення надвеликих масивів даних
Технології розробки програмних продуктів для мобільних платформ
Дисципліни магістерського рівня
Системи інтелектуального оброблення природно мовних текстів

Мета дисципліни «Системи інтелектуального оброблення природномовних текстів» –  надати студентам теоретичні й практичні знання з розробки і використання лінгвістичних моделей, аналізу і синтезу природномовних текстів, проектування і застосування систем інтелектуального оброблення природної мови та інтелектуального аналізу текстів

Системи розпізнавання образів та обробка зображень

Системи розпізнавання образів та обробка зображень

Мультиагентні системи в економіці
Інтелектуальні системи прийняття рішень в економіці та бізнесі
Прикладні системи штучного інтелекту
Інформаційні системи корпоративного управління та стратегічного менеджменту
Адміністрування та програмування в корпоративних базах даних
Інформаційні системи в банках і фінансових установах
Інтелектуальні технічні системи
Інтернет речей
Інформаційні управляючі системи
Проектування інформаційної архітектури підприємства
Проектування автоматизованих систем управління виробничими процесами
Програмно-технічне забезпечення управляючих систем
Системи цифрової обробки інформації
Управління відеоконтентом
Розподілені інтелектуальні системи в економіці
Адміністрування та програмування баз даних в штучному інтелекті
Блокчейн-технології і системи
Електронне урядування
Еволюційні технології в системах штучного інтелекту
Фрактальні моделі і аналіз в економіці
Гібридні інтелектуальні системи і технології в економіці
Машинне навчання
Методологія наукових досліджень та патентоведення
Нейромережі та нейроконтролери
Обробка великих масивів даних та знань
Онтологічний інжиніринг
Проектування інформаційних систем з використанням хмарних технологій
Спеціальні питання інформаційних технологій іноземною мовою
Інформаційні системи і технології управління в інноваційній економіці
Інтелектуальні системи колективних рішень в економіці