Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вчена рада Університету

Криворізький економічний інститут

Основні положення

Вчена рада є колегіальним органом управління Університетом.

Структура та організація роботи

Вчену раду Університету очолює її голова, якого обирають таємним голосуванням із членів Вченої ради Університету, що мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради Університету. Обов’язки голови Вченої ради Університету також можуть бути покладені, за його відсутності, на заступника голови Вченої ради Університету. Заступника голови Вченої ради Університету обирають відкритим голосуванням на першому засіданні новообраної Вченої ради Університету.

Вчену раду Університету представляє голова Вченої ради Університету або, за його дорученням, заступник голови Вченої ради Університету.

Обов’язки секретаря Вченої ради виконує учений секретар Університету; у своїй діяльності він керується службовою інструкцією ученого секретаря Університету і підпорядковується безпосередньо голові ради (ректору).

Засідання Вченої ради проводяться згідно порядку денного, який затверджується головою ради; секретар Вченої ради формує порядок денний та доводить його до відома кожного члена ради не пізніше як за 7 календарних днів до чергового засідання.

Рішення Вченої ради приймають шляхом відкритого голосування, крім випадків, передбачених чинним законодавством та Регламентом вченої ради Університету, коли голосування проводять бюлетенями (таємне голосування).

Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію рішеннями ректора Університету.

Рішення (Ухвали) Вченої ради доводяться секретарем Вченої ради до виконавців у письмовому вигляді.

Засідання Вченої ради протоколюються. Протоколи підписуються головою та секретарем Вченої ради.

Функції

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
2) розробляє і подає Конференції трудового колективу Університету проект нової редакції Статуту Університету;
3) розглядає плани перспективного розвитку Університету, зокрема Стратегію розвитку Університету, Програму інноваційного розвитку Університету, тощо;
4) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади директорів навчально-наукових інститутів, деканів факультетів, директорів відокремлених структурних підрозділів (філій), завідувачів кафедр, професорів кафедр, директора бібліотеки;
5) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
6) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, розглядає питання про якість професійної підготовки випускників Університету та її подальше вдосконалення;
7) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
8) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
9) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
10) розглядає питання щодо стану та напрямків розвитку навчальної, навчально-методичної, наукової та науково-дослідницької роботи, міжнародних зв’язків в Університеті;
11) розглядає питання про підготовку науково-педагогічних кадрів, роботу аспірантури та докторантури;
12) розглядає та затверджує теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук;
13) розглядає питання підготовки та видання наукових та навчально-методичних видань Університету;
14) розглядає питання про висунення працівників Університету на здобуття державних премій, нагород, відзнак, стипендій;
15) за погодженням з органами студентського самоврядування Університету рекомендує кандидатів з числа кращих студентів та аспірантів для отримання іменних стипендій;
16) ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів, організаційно-структурні зміни в Університеті;
17) оцінює науково-педагогічну та адміністративно-управлінську діяльність структурних підрозділів Університету, у тому числі відокремлених структурних підрозділів;
18) затверджує зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видавання випускникам спільних і подвійних дипломів (з національними або іноземними вищими навчальними закладами-партнерами);
19) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
20) розглядає і ухвалює фінансовий план (кошторис доходів і видатків) та річний фінансовий звіт Університету;
21) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
22) розглядає питання співпраці з органами студентського самоврядування, визначає обсяги та порядок фінансування органів студентського самоврядування Університету і Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету;
23) розглядає та затверджує щорічні плани підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
24) затверджує Правила прийому до Університету, зміни і доповнення до них;
25) розглядає питання про стан формування кількісного та якісного складу студентів;
26) розглядає питання про стан матеріально-технічної бази, ефективність її використання та перспективи розвитку;
27) розглядає питання про стан і перспективи розвитку соціальної інфраструктури Університету;
28) розглядає та затверджує положення про робочі та дорадчі органи Університету, положення про навчально-наукові інститути Університету, факультети Університету, відокремлені структурні підрозділи (філії) Університету, положення про вчені ради навчально-наукових інститутів Університету, факультетів Університету, відокремлених структурних підрозділів (філій) Університету, інші положення, які визначають освітню, наукову,  інноваційну, господарську діяльність Університету та порядок її організації і провадження;
29) має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Університету;
30) приймає рішення, у межах своєї компетенції, щодо винесення окремих питань організації діяльності Університету на громадське обговорення у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими актами Університету;
31) розглядає за поданням ректора Університету та за погодженням з органами студентського самоврядування кандидатури на призначення та звільнення з посад проректорів Університету;
32) визначає за погодженням із виборними органами Первинної профспілкової організації Університету та органами студентського самоврядування Університету кількісний склад, норми представництва та порядок виборів делегатів Конференції трудового колективу Університету;
33) розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту.

Остання редакція: 15.08.17