Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ректорат

Рішення ректорату


Наказ №515 від 22.06.2017 Про розоділ функціональних обов'язків між ректором та проректорами Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ МОН України від 05.12.2016 р. № 622-к Про покладання обов'язків ректора

Наказ МОН України від 06.12.2016 р. № 636 Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Положення про ректорат Університету

СКЛАД РЕКТОРАТУ ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Положення про відділ секретаріату 25.05.2017 р.

 

Затверджено наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» № 592 від 26.09.2014 р.

 
 
ЛУК'ЯНЕНКО
Дмитро Григорович

Лук'яненко Дмитро Григорович - Ректор

 • доктор економічних наук, професор;
 • заслужений діяч науки і техніки України;
 • лауреат Премії НАН України ім. М.В.Птухи

тел. 456 5057; 371 6203
e-mail: lukianenko@kneu.edu.ua
            documents@kneu.edu.ua

 

 

Напрямки дiяльностi:

 • розвиток персоналу структурних підрозділів;
 • моніторинг ефективності навчальних програм;
 • інноваційне забезпечення навчального процесу;
 • визначення пріоритетів та організація фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
 • координація роботи Наукового парку, дослідницьких інститутів, спеціалізованих вчених рад, редакцій наукових фахових видань
 

КОЛОТ
Анатолiй Михайлович

Колот Анатолiй Михайлович – проректор з науково-педагогічної роботи

 • професор, доктор економiчних наук;
 • Відмінник освіти України;
 • заслужений діяч науки і техніки України.

тел./факс 371-6276
e-mail: kolot@kneu.edu.ua 

Напрямки дiяльностi:

 • навчальна та науково-методична робота на бакалаврському рівні підготовки;
 • видавнича діяльність;
 • організація бібліотечного обслуговування;
 • науково-методичне забезпечення приєднання до Болонського процесу.
 


ОБОЛЕНСЬКА
Тетяна Євгенiвна

Оболенська Тетяна Євгенівна – проректор з науково-педагогічної роботи

професор, доктор економічних наук;
Відмінник освіти України.

тел. 458-0073
obolenska1@gmail.com

 • нагороджена Подякую Прем’єр-міністра  України,
 • нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України,
 • нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України,
 • нагороджена Ордером «За заслуги» ІІІ ступеня.

Напрями діяльності:

 • ініціювання, визначення галузей знань та організація процедури ліцензування за певним спеціальностями, акредитація освітніх програм;
 • організація та контроль за документарним забезпеченням освітнього процесу;
 • формування політики розвитку та реалізації профорієнтаційної роботи з абітурієнтами;
 • забезпечує організацію виховної роботи та соціальної адаптації студентів;
 • координація діяльності структурних підрозділів з наповнення та функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
 • організовує та здійснює іміджеву політику університету;
 • здійснює взаємодію ректорату з органами студентського самоврядування, співпрацю з профспілковою організацією студентів та аспірантів.

ЧУЖИКОВ
Віктор Іванович

Чужиков Віктор Іванович – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

  • доктор економічних наук, професор;
  • Заслужений діяч науки і техніки;
  • Відмінник освіти;
  • Професор програм Жана Моне;
  • Член асоціації регіональних досліджень (Великобританія);
  • Президент громадської організації "Фундація сприяння європейській інтеграції"

  тел(044) 456-63-78
  viktor.chuzhykov@kneu.ua
  Напрямки діяльності:

  • міжнародна академічна мобільність викладачів і студентів;
  • навчання іноземних студентів, магістрантів;
  • розвиток англомовних програм;
  • участь в глобальних дослідницьких мережах
 


Антонюк
Лариса Леонтіївна

Антонюк Лариса Леонтіївнапроректор з наукової роботи

 • професор, доктор економiчних наук;
 • нагороджена подякою Київського міського голови;
 • нагороджена  подякою Міністерства освіти і науки України;
 • нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України;
 • нагороджена  почесною грамотою Кабінету Міністрів України;

тел./факс 371-61-07
e-mail: antoniuk@kneu.edu.ua

Напрямки дiяльностi:

 • ініціювання, визначення напрямів і пріоритетів та організація виконання фундаментальних і прикладних досліджень та наукових грантових проектів;
 • організація розробки та затвердження перспективних і поточних планів науково-дослідної роботи університету та контроль за їх виконанням;
 • організація та здійснення наукових зв’язків університету з іншими вищими навчальними закладами і науково-дослідними установами України і зарубіжних країн;
 • організація і керівництво роботою Науково-експертної ради та експертних комісій;
 • організація системи контролю щодо практичного впровадження результатів наукових досліджень;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – докторів філософії та докторів наук;
 • формування мережі Спеціалізованих рад, контроль за їх роботою;
 • організація підготовки та видання наукових друкованих видань Університету;
 • надання допомоги та координація роботи Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

 
 
 
Паценко
Олег Юрійович

Паценко Олег Юрійович –  учений секретар Університету, секретар Вченої ради Університету

 
 • кандидат економічних наук, доцент.

тел. 371-6173
e-mail: vr@kneu.edu.ua
pacenko@kneu.kiev.ua

Напрямки дiяльностi:

 

 

 • формує проект порядку денного засідання Вченої ради Університету, подає його на затвердження голові Вченої ради Університету й доводить до відома усіх учасників засідання;
 • забезпечує підготовку проведення засідань, зокрема, комплектує матеріали, необхідні для реалізації порядку денного засідання, узгоджує їх з головою Вченої ради Університету;
 • за ініціативою голови або не менше ніж п’ятдесяти відсотків членів Вченої ради Університету забезпечує скликання та підготовку позачергового засідання Вченої ради Університету;
 • відповідає за формування атестаційних справ кандидатів на присвоєння вчених звань професора та доцента, проведення процедури обрання на посади науково-педагогічних працівників на засіданнях Вченої ради Університету;
 • здійснює контроль за виконанням рішень Вченої ради Університету; 
 • координує оперативне висвітлення роботи Вченої ради Університету

 

Остання редакція: 15.08.17