Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ректорат

Рішення ректорату


Наказ №515 від 22.06.2017 Про розоділ функціональних обов'язків між ректором та проректорами Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ МОН України від 05.12.2016 р. № 622-к Про покладання обов'язків ректора

Наказ МОН України від 06.12.2016 р. № 636 Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Положення про ректорат Університету

СКЛАД РЕКТОРАТУ ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Положення про відділ секретаріату 25.05.2017 р.

 

Затверджено наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» № 592 від 26.09.2014 р.

 
 
ЛУК'ЯНЕНКО
Дмитро Григорович

Лук'яненко Дмитро Григорович - Ректор

 • доктор економічних наук, професор;
 • голова підкомісії «Міжнародна економіка» Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з економіки та підприємництва;
 • заслужений діяч науки і техніки України;
 • лауреат Премії НАН України ім. М.В.Птухи

тел. 456 5057; 371 6203
e-mail: lukianenko@kneu.edu.ua
            documents@kneu.edu.ua

 

 

Напрямки дiяльностi:

 • розвиток персоналу структурних підрозділів;
 • моніторинг ефективності навчальних програм;
 • інноваційне забезпечення навчального процесу;
 • визначення пріоритетів та організація фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
 • координація роботи Наукового парку, дослідницьких інститутів, спеціалізованих вчених рад, редакцій наукових фахових видань
 

КОЛОТ
Анатолiй Михайлович

Колот Анатолiй Михайлович – проректор з науково-педагогічної роботи

 • професор, доктор економiчних наук;
 • Відмінник освіти України;
 • заслужений діяч науки і техніки України.

тел./факс 371-6276
e-mail: kolot@kneu.edu.ua 

Напрямки дiяльностi:

 • навчальна та науково-методична робота на бакалаврському рівні підготовки;
 • видавнича діяльність;
 • організація бібліотечного обслуговування;
 • науково-методичне забезпечення приєднання до Болонського процесу.
 


Антонюк
Лариса Леонтіївна

Антонюк Лариса Леонтіївнапроректор з наукової роботи

 • професор, доктор економiчних наук;
 • нагороджена подякою Київського міського голови;
 • нагороджена  подякою Міністерства освіти і науки України;
 • нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України;
 • нагороджена  почесною грамотою Кабінету Міністрів України;

тел./факс 371-61-07
e-mail: antoniuk@kneu.edu.ua

Напрямки дiяльностi:

 • ініціювання, визначення напрямів і пріоритетів та організація виконання фундаментальних і прикладних досліджень та наукових грантових проектів;
 • організація розробки та затвердження перспективних і поточних планів науково-дослідної роботи університету та контроль за їх виконанням;
 • організація та здійснення наукових зв’язків університету з іншими вищими навчальними закладами і науково-дослідними установами України і зарубіжних країн;
 • організація і керівництво роботою Науково-експертної ради та експертних комісій;
 • організація системи контролю щодо практичного впровадження результатів наукових досліджень;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – докторів філософії та докторів наук;
 • формування мережі Спеціалізованих рад, контроль за їх роботою;
 • організація підготовки та видання наукових друкованих видань Університету;
 • надання допомоги та координація роботи Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

ЧУЖИКОВ
Віктор Іванович

Чужиков Віктор Іванович – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

  • доктор економічних наук, професор;
  • Заслужений діяч науки і техніки;
  • Відмінник освіти;
  • Професор програм Жана Моне;
  • Член асоціації регіональних досліджень (Великобританія);
  • Президент громадської організації "Фундація сприяння європейській інтеграції"

  тел(044) 456-63-78
  viktor.chuzhykov@kneu.ua
  Напрямки діяльності:

  • міжнародна академічна мобільність викладачів і студентів;
  • навчання іноземних студентів, магістрантів;
  • розвиток англомовних програм;
  • участь в глобальних дослідницьких мережах
 


ОБОЛЕНСЬКА
Тетяна Євгенiвна

Оболенська Тетяна Євгенівна – проректор з науково-педагогічної роботи

 • професор, доктор економічних наук;
 • Відмінник освіти України.

тел. 458-0073
obolenska1@gmail.com

Напрямки дiяльностi:

 • заступник голови Науково-методичної комiсiї з економiчної освiти Мiнiстерства освiти України, здiйснює пiдготовку питань на розгляд Науково-методичної комiсiї та контроль за їх виконанням;
 • виконує функцiї голови Фахової ради по лiцензуванню та акредитацiї вищих навчальних закладiв освiти з напряму "Економiка i пiдприємництво" Мiнiстерства освiти України;
 • виховна робота;
 • пiдготовка матерiалiв за вищезазначеними напрямками до розгляду в Мiнiстерствi освiти України, у Державнiй акредитацiйнiй комiсiї України, Iнститутi змiсту та методiв навчання та контроль за виконанням прийнятих рiшен

Чубинський
Анатолій Федорович

 

Чубинський Анатолій Федорович - проректор з економіки та інфраструктури

 

 •   лауреат Всеукраїнського конкурсу «Ділова людина України» за версією журналу «Деловая жизнь»
 •   лауреат XVI Загальнонаціональної програми «Людина року 2011» у номінації «Лідер страхового ринку»
 •   переможець XVII Загальнонаціональної програми «Людина року 2012» у номінації «Лідер страхового ринку»
 •  член Вищої Академічної Ради Загальнонаціональної програми «Людина року»
 •  член Національної Спілки письменників України, радник Голови Спілки з економічних питань, жанр письменницької діяльності – афоризми.
 

тел. 456-4208, 371-6194

e-mail: chubinsky@kneu.edu.ua

 

Напрямки діяльності:

 •  координація та контроль роботи відокремлених структурних підрозділів стосовно забезпечення зростання їх економічного потенціалу;
 •  підготовка стратегічних програмних документів економічного і соціального розвитку Університету на довго- та середньостроковий період;
 •  удосконалення методології економічного аналізу фінансово-господарської діяльності;
 •  розроблення пропозицій щодо забезпечення фінансової стабільності;
 •  розроблення механізму регулювання фонду оплати праці, підвищення ефективності форм і методів стимулювання праці окремих категорій працівників;
 •  забезпечення і координація роботи фінансово-економічного відділу, бухгалтерії, відділу матеріально-технічного забезпечення, адміністративно-господарського відділу, фізкультурно-спортивного комплексу «Економіст», відділу автотранспорту, відділу охорони праці та техніки безпеки, дільниці поточного ремонту, служб головного інженера, головного механіка, головного енергетика, охорони, центру громадського харчування, канцелярії, студмістечка, котельні, центру культури і мистецтв,.
 •  координація і забезпечення формування планів закупівлі товарно- матеріальних цінностей для навчального процесу і господарських потреб.  організація і контроль роботи тендерного комітету Університету, очолює його за посадою.

 
 
 
 
Паценко
Олег Юрійович

Паценко Олег Юрійович – вчений секретар.

 • доцент кафедри міжнародної економіки;
 • кандидат економічних наук.

тел. 371-6173
e-mail: vr@kneu.edu.ua
pacenko@kneu.kiev.ua

Напрямки дiяльностi:

 • організує роботу та контролює виконання рішень Вченої ради університету;
 • організує та проводить конкурс на заміщення посад професорсько-викладацького складу;
 • здійснює контроль за підготовкою всіх документів, які розглядаються Вченою радою;
 • готує витяги з протоколу засідання Вченої ради щодо рекомендації до вступу в аспірантуру та докторантуру, призначення на посади завідувачів кафедр та деканів
Остання редакція: 23.06.17