Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Політологія

Політологія – це інтегрована наука про політику у всіх її проявах, включаючи увесь комплекс наук про політику та її взаємовідносини з людиною і суспільством.

Метою вивчення політології є забезпечення сучасної політичної освіти студентів, формування у них політичної свідомості і демократичної політичної культури, необхідних навичок політичної діяльності.

Основними завданнями “Політології” як навчальної дисципліни є наступні:

  • сприяння засвоєнню студентами знань об’єкту, предмету і методів політичної науки, її понятійно-категоріального апарату;
  • вивчення студентами історії виникнення й розвитку політології як науки, різних політичних шкіл і концепцій, сучасних політичних течій;
  • формування у студентів наукових уявлень й розуміння політичної влади, політики, політичного життя, політичних відносин і процесів, політичних режимів, суті і функцій держави і громадянського суспільства;
  • формування у майбутніх спеціалістів уміння виділяти теоретичні, прикладні, аксіологічні та інструментальні компоненти політологічного знання і використовувати їх у практичній життєдіяльності, навичок участі у виробництві, прийнятті і реалізації політичних рішень, аналізу міжнародного політичного життя, геополітичного становища і політичних процесів в Україні, її місця, статусу і відповідальності у сучасному політичному світі.

Предметом політології як науки і навчальної дисципліни є сутність і зміст політики і політичного життя суспільства, дослідження закономірностей і випадковостей їх виникнення, функціонування й розвитку; аналіз сутності і принципів організації й функціонування політичної системи суспільства, держави і громадянського суспільства, закономірностей і випадковостей сучасних міжнародних політичних відносин та перспективи їх розвитку.

Головним завданням студентів в опануванні  курсу “Політологія” є глибоке вивчення і всебічне пізнання політики і політичної системи як системи влади, місця, ролі і взаємовідповідальності людини, громадянського суспільства і держави за зміст, напрямки і ефективність функціонування політики і системи політичної влади.

Остання редакція: 20.09.11

Публікаціі з предмету

  • Політологія (838 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Політологія» 13 Грудня 2017 р.
  • Політологія (92 KB)Паспорт дисципліни Політологія13 Грудня 2017 р.
  • Політологія ФІСіТ (78 KB)Паспорт дисципліни "Політологія ФІСіТ"02 Вересня 2016 р.
  • Політологія ФІСіТ (367.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Політологія» 01 Вересня 2016 р.
  • Політологія (82 KB)паспорт навчальної дисципліни «Політологія»  .Дисципліна бакалаврського рівня.19 Листопада 2015 р.
  • Політологія (517.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Політологія»11 Вересня 2015 р.