Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вступ до спеціальності Психологія (Каф. педагогіки та психології)

Метою навчальної дисципліни«Вступ до спеціальності» є оволодіння узагальненою характеристикою професії психолога,     опанування основним науково-теоретичним апаратом спеціальності «Психологія» та практичними уміннями застосовувати на практиці загально-психологічні методи дослідження особистості, вивчення психічних феноменів.

  Завдання навчальної дисципліни:

·  Ознайомлення зі структурою психологічної науки та її містом в системі інших наук; з психологічними категоріями і поняттями    предмету психології, здобуття уявлень про практичну психологію як галузь психологічної науки.

·  Формування загальних знань про професію психолога, його роботу та оволодіння її основами при навчанні у вузі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» студенти мають:

Знати:

·  в загальному вигляді систему психологічних наук і практичної роботи психологів;

·  основи теоретичних положень провідних вітчизняних і зарубіжних теоретичних напрямків та шкіл

·  загальний зміст та особливості основних видів професійної діяльності психолога;

·  основні елементи системи професійної підготовки психологів.

Остання редакція: 01.09.16

Публікаціі з предмету