Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Про центр

Центр створено згідно наказу ректора на підставі Ухвали Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 26 вересня 2013 р.

Центр є адміністративним та координаційним структурним підрозділом Університету, який керує його науковою та інноваційною діяльністю. Його місія – створити умови для забезпечення лідерства університету в генеруванні, трансфері економічних знань та розвитку інноваційного підприємництва.

Діяльність Центру забезпечує безперервність створення нових знань, їх поширення та впровадження в навчальний процес та господарську практику, підготовку та атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації, захист прав інтелектуальної власності та трансфер технологій, моніторинг наукової інформації та координацію наукової діяльності в університеті та за його межами, інноваційну діяльність і впровадження її результатів.

Положення про Центр науки та інновацій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний універcитет імені Вадима Гетьмана»

 
ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ЦЕНТРУ Є:
 
 • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі;
 • розвиток докторантури на базі наукових шкіл університету;
 • використання досвіду й потенціалу провідних вітчизняних і закордонних науковців та шкіл у підготовці кандидатів і докторів наук;
 • удосконалення системи підготовки кадрів вищої кваліфікації з метою підвищення конкурентоспроможності університетських наукових кадрів;
 • широке залучення до науково-дослідної та інноваційної діяльності талановитої молоді;
 • організація та координація проведення фундаментальних і прикладних досліджень за пріоритетними напрямами розвитку економічної та юридичної наук;
 • реалізація системи наукового менеджменту університету;
 • прогнозування напрямів та масштабів фундаментальних і прикладних наукових досліджень університету, їх постійний внутрішній аудит та моніторинг;
 • координація діяльності кафедр та науково-дослідних інститутів у виконанні фундаментальних і прикладних тем, що фінансуються з коштів державного бюджету України;
 • координація участі наукових кадрів університету в реалізації проектів на державне та корпоративне фінансування науково-дослідних робіт, отримання національних та міжнародних грантів, наукових стипендій, премій та ін.;
 • розбудова системи захисту прав інтелектуальної власності університету;
 • підготовка фахівців у сфері економіки, менеджменту та права на основі останніх досягнень науки відповідно до потреб у спеціалістах нової генерації;
 • розроблення і впровадження в освітній процес нових навчальних планів з відповідних економічних, правових і гуманітарних наук;
 • забезпечення належного мас-медійного та інтернет-представництва наукової діяльності університету, ефективний науковий паблик рілейшнз та брендинг його наукових шкіл;
 • створення необхідних економічних, інфраструктурних та соціальних умов для найбільш повного використання, розвитку й реалізації науково-інноваційного потенціалу університету;
 • усебічне сприяння кафедрам, науково-дослідним інститутам та науковцям університету в налагодженні міжнародних наукових зв’язків для підтримки високого рейтингу університету у світовій системі науки і освіти;
 • розвиток фінансової основи наукових досліджень за рахунок використання позабюджетних коштів та інноваційної діяльності;
 • підтримка та стимулювання наукової діяльності провідних викладачів та молодих учених університету завдяки проведенню щорічних конкурсів «Кращий викладач-дослідник», «Лідер року», кращий підручник року, краща монографія року та ін.;
 • проведення наукових конференцій, виставок, презентацій та ін.;
 • формування електронної бази даних про здобутки наукових шкіл університету;
 • формування з урахуванням пропозицій кафедр плану наукових видань та контроль за його виконанням;
 • інформування керівництва університету про результати моніторингу наукових здобутків кафедр та науково-дослідних інститутів;
 • експертне оцінювання наукових досягнень університету порівняно з вітчизняними та зарубіжними аналогами.

"Державна атестація ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності"

Остання редакція: 31.08.20