Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

2006 рік

 
«Європейське бізнес-середовище в розвитку міжнародної економічної діяльності»
 

Євдоченко Олена Олександрівна
Дата захисту: 27.03.2006   
Науковий керівник: д.е.н., професор Циганкова Тетяна Михайлівна

Викладено сучасні теоретичні підходи до вивчення міжнародного бізнес-середовища з визначенням його структури, суттєвих складових та параметрів розвитку. Проаналізовано особливості та можливі сценарії розвитку європейського бізнес-середовища. Описано механізми та інструменти розвитку економічної діяльності України на основі комплексу заходів щодо вдосконалення моделі комерційної дипломатії.

Автореферат

 
«Інтелектуальна власність в глобальній торговій системі»
 

Єременко Андрій Валерійович
Дата захисту: 27.03.2006
Науковий керівник: д.е.н., професор Циганкова Тетяна Михайлівна

Висвітлено процеси інтернаціоналізації прав інтелектуальної власності, етапи створення сучасної міжнародної системи регулювання пов'язаних з торгівлею прав інтелектуальної власності. Розкрито роль інтелектуальної власності у формуванні мікро- та макрорівневих конкурентних переваг суб'єктів міжнародної економічної діяльності. Ідентифіковано ключові чинники інтернаціоналізації інтелектуальної власності та виявлено тенденції розвитку світового ринку об'єктів інтелектуальної власності. Обгрунтовано напрями вдосконалення національних систем регулювання прав інтелектуальної власності: створення систем протидії недобросовісній конкуренції в даній сфері, забезпечення захисту об'єктів інтелектуальної власності в інформаційних мережах та вдосконалення оцінки вартості їх прав у міжнародній торгівлі. Визначено шляхи розвитку регулювання прав інтелектуальної власності в Україні на законодавчо-нормативному, інституціональному та підприємницькому рівнях.

Автореферат

 
«Регіональна асиметрія в Європейському Союзі та механізми її регулювання»
 

Божидарнік Наталья Володимірівна
Дата захисту: 20.04.2006
Науковий керівник: д.е.н., професор Чужиков Віктор Іванович

Розглянуто сучасні теоретичні підходи глобального регіонального аналізу (конкуренції європейських міст, нового регіоналізму, циклічної сенситивності регіонів). Визначено, що головними причинами посилення регіональних асиметрій в світі є нерівномірність руху факторів виробництва, загострення конкуренції місцевих фірм та ТНК і реалізація поліструктурної компліментарної політики вирівнювання. Обгрунтовано необхідність модернізації інструментів дослідження регіональних пропорцій за рахунок введення нових синтетичних показників, зокрема коефіцієнту швидкісної асиметрії та демоекономічного кластера. Встановлено, що основу компліментарної моделі долання регіональних асиметрій в ЄС складає їх прозора ідентифікація, успішне функціонування структурних фондів ЄС і Фонду Згуртування та численних інструментів регіональної політики (інвестиційний грант, податкова знижка на амортизацію, субсидії, що пов'язані з використанням робочої сили). Проаналізовано причини та наслідки маргіналізації регіонів рівня NUTS-2. Визначено особливості регіональної динаміки в Україні, проведено етапізацію розвитку регіонів та встановлено конкретні рівні асиметрії. Запропоновано адаптовані до умов України європейські механізми та інструменти регулювання регіональних асиметрій виходячи з очікуваної участі країни в спільному європейському економічному просторі.

Автореферат

 
«Міжнародні корпоративні стратегії злиття і поглинання у високотехнологічних секторах економіки»
 

Крючков Леонід Васильович
Дата захисту: 20.04.2006
Науковий керівник: д.е.н., професор Антонюк Лариса Леонтіївна

Виявлено генезис, характер та масштаби реструктуризації корпорацій, зокрема, у високотехнологічних сферах економіки. Визначено глобальні імперативи корпоративних стратегій розширення міжнародного бізнесу та стратегічні фактори ефективності угод злиття та поглинання. Проаналізовано конкурентоспроможність національних компаній високотехнологічного сектору та запропоновано шляхи нарощення їх конкурентного статусу на світових ринках. Наведено рекомендації щодо науково-обгрунтованої державної концепції корегування приватизації власності та створення сприятливого інноваційного клімату в Україні.

Автореферат

 
«Державне регулювання міжнародної економічної діяльності в глобальних умовах розвитку»
 

Жеваго Аліна Володимірівна
Дата захисту: 22.05.2006
Науковий керівник: д.е.н., професор Пахомов Юрій Миколайович

Досліджено еволюцію державного регулювання міжнародної економічної діяльності за умов становлення глобальної регулятивної системи. На підставі компаративного аналізу національних моделей економічного розвитку показано роль держави в їх ініціюванні й ефективному практичному впровадженні засобами цілеспрямованої макроекономічної політики. Узагальнено сучасні методи й інструменти багаторівневого регулювання міжнародної торгівлі та інвестицій. Визначено умови , а також новітні особливості реалізації державних регулятивних функцій за дії факторів транснаціоналізації та глобальної інституціалізації внаслідок лібералізаційної політики міжнародних економічних організацій. Визначено напрями розвитку сучасної регуляторної політики України у міжнародній економічній сфері. Запропоновано заходи стимулювання експорту й активізації іноземного інвестування. Розкрито міжнародно-інтеграційний потенціал ефективного розвитку за умов глобалізації.

Автореферат

 
«Системи державної підтримки малого та середнього бізнесу в розвинутих країнах»
 

Галан Наталія Іллівна
Дата захисту: 27.06.2006
Науковий керівник: д.т.н., професор Красникова Світлана Іванівна

Досліджено економічну природу, сучасний стан, особливості та тенденції розвитку малого та середнього бізнесу у розвинутих країнах. Систематизовано напрями, види, інструменти та програми державної підтримки у даних країнах. Значну увагу приділено питанню інноваційної підтримки як пріоритетного напряму державної підтримки малого та середнього бізнесу в країнах з високим конкурентним статусом. Поглиблено теоретико-методологічні засади аналізу структур і моделювання систем державної підтримки. Базуючись на розробленій типовій структурі та з урахуванням відмінностей систем державної підтримки у принципах формування, структурі функціональних підсистем, співвіднесенні фінансових і нефінансових складових, ступеня залучення приватних, громадянських і державних установ до надання підтримки малому та середньому бізнесу уточнено моделі систем державної підтримки даного бізнесу (американську, європейську та японську). Розкрито еволюцію систем державної підтримки малого та середнього бізнесу, визначено напрями їх конвергенції за умов глобалізації. Поглиблено стратегічні підходи до формування системи державної підтримки малого бізнесу відповідно до вимог Стамбульської декларації.

Автореферат

 
«Екологічний компонент менеджменту транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації»
 

Данилюк Наталья Іванівна
Дата захисту: 27.06.2006
Науковий керівник: д.е.н., професор Панченко Євген Григорович

Досліджено процес становлення сучасної парадигми природокористування за умов транснаціоналізації. Визначено базові моделі екологічної поведінки японських, європейських і американських транснаціональних корпорацій (ТНК). Проаналізовано тенденцію екологізації економічного розвитку. Визначено принципи формування сучасного ефективного й екологічно свідомого менеджменту. Визначено зміну пріоритетів взаємодії ТНК з національними і регіональними екосистемами у контексті формування екосоціальної відповідальності. Показано еволюцію регулювання діяльності ТНК в екологічній сфері на національному та міжнародному рівнях. Розроблено інтегровану бізнес-функціональну матрицю екологічного менеджменту міжнародних корпорацій. Запропоновано шляхи та механізми впровадження сучасних підходів до формування екологічно свідомого менеджменту українських підприємств у контексті сучасної національної системи управління природокористуванням.

Автореферат

 
«Фінансовий компонент розвитку глобальної торгівельної інтеграції»
 

Фурсова Олена Вікторівна
Дата захисту: 03.11.2006
Науковий керівник: д.е.н., професор Лук’яненко Дмитро Григорович

Досліджено теоретичні та практичні аспекти розвитку глобальної торгівельно-фінансової взаємодії. Проаналізовано передумови, фактори та суперечливі прояви сучасних глобальних трансформацій, тенденцій і фінансові особливості глобальної торгівельної взаємодії. Розглянуто й узагальнено сучасні форми, методи, інститути та фінансові інструменти розвитку торгівельно-економічного співробітництва, що реалізуються на національному, регіонально-інтеграційному та глобальному (під егідою СОТ) рівнях. На підставі аналізу стану та перспектив розвитку зовнішньоторгівельного сектору економіки України визначено й обгрунтовано пріоритети фінансової підтримки національного експорту. Розкрито міжнародно-інтеграційний потенціал реалізації національної стратегії розвитку у процесі входження України в глобальну торгівельну систему.

Автореферат

 
«Регулювання конкуренції та корпоративні політики на світовому ринку чорних металів»
 

Сірик Олександр Миколайович
Дата захисту: 07.12.2006
Науковий керівник: д.е.н., професор Оболенська Тетяна Євгенівна

Досліджено сутнісні характеристики діяльності транснаціональних корпорацій. Проведено аналіз тенденцій глобального конкурентного середовища, з’ясовано ключові напрями розвитку конкурентної політики на національному, наднаціональному та міжнародному рівнях в умовах глобалізації економічного розвитку. Визначено особливості аналізу взаємодії держави та корпорацій на світовому ринку чорних металів. Систематизовано та узагальнено тенденції світового металургійного ринку, підходи до регулювання конкуренції, що застосовувалися в США, ЄС, Японії та Китаї, процеси консолідації та концентрації на ринку, а також етапи формування та стратегії розвитку провідних металургійних корпорацій. Проаналізовано умови конкурентного середовища та розвитку українського ринку чорних металів, зокрема, основні аспекти регулювання конкуренції на ньому. На основі позитивного світового досвіду та виявлених особливостей функціонування українського ринку чорних металів виділено пріоритетні напрями та розроблено механізм взаємодії держави та корпорацій для посилення конкурентних позицій української металургії на світовому ринку чорних металів.

Автореферат

 

Остання редакція: 20.03.19