Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кандидатські дисертації

 
«УРЯДОВИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ»
 

ЗАВИСТОВСЬКА ГАННА ІПОЛИТІВНА
Дата захисту: 19.06.2019 
Науковий керівник: к.е.н., доцент, Заслужений економіст України Стефанюк Ігор Богданович

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо більш ефективного й результативного здійснення урядового фінансового контролю. Обґрунтовано необхідність урядового фінансового контролю та його роль в управлінні фінансовими ресурсами держави. Поглиблено сутність урядового фінансового контролю. Узагальнено та систематизовано теоретичні засади побудови ефективної системи урядового фінансового контролю, запропоновано три площини, в яких розкрито взаємозв’язок основних елементів - місія, об’єкт, суб’єкт, завдання, принципи та інструментарій. Доведено, що ефективність управління фінансовими ресурсами держави визначається наявністю методичного та організаційного забезпечення. Проаналізовано роботу спеціалізованого органу урядового фінансового контролю - Державної аудиторської служби України (ДАСУ) - за останні роки. Виділено основні проблеми та недоліки в діяльності ДАСУ. Розроблено рекомендації щодо модернізації системи урядового фінансового контролю та вдосконалення діяльності ДАСУ з метою підвищення ефективності. Запропоновано поглибити розуміння змісту поняття «нецільове використання бюджетних коштів».

Автореферат

 
«ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УПРАВЛ»
 

ЯРИЄВ САМІР САФАР ОГЛИ
Дата захисту: 19.06.2019 
Науковий керівник: к.е.н., професор Гапонюк Микола Анатолійович

Дисертація присвячена поглибленню наукових розробок з теоретичних і практичних аспектів використання інструментів фінансового ринку в управлінні ризиками банків в Україні. У роботі поглиблено розкриття сутності хеджування, показано особливості його використання для управління ризиками банку на сучасному етапі. Визначено основні ризики банку та заходи з управління ними. Виокремлено деривативи як ключові інструменти фінансового ринку в управлінні ризиками банку.  Досліджено ризики, з якими мають справу банки в Україні, їх основні параметри та характеристики. Запропоновано інструменти фінансового ринку, які можуть бути використані для управління ними. Проаналізовано досвід використання деривативів банками в країнах з розвиненою економікою на прикладі США. Обґрунтовано напрями вдосконалення нормативно-правової бази в Україні з питань функціонування системи управління ризиками банків. Запропоновано використання комплексної інтегральної моделі ризик-менеджменту, яка враховує вплив позицій за деривативами на обсяг потенційних втрат банку. Розкрито напрями адаптації вітчизняних систем управління ризиками до кращих міжнародних практик.

Автореферат

 
«ДЕРЖАВНИЙ БАНК РОЗВИТКУ В ІНСТИТУЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»
 

КОЛОМІЄЦЬ ВАДИМ ЛАЗАРЕВИЧ
Дата захисту: 12.06.2019 
Науковий керівник: к.е.н., професор Леонов Дмитро Анатолійович

У дисертації розглянуті теоретичні та практичні питання, пов’язані зі створенням та функціонуванням державного банку розвитку в Україні. Актуалізовано положення сучасної науки щодо змісту фінансової політики держави та її складових. Охарактеризовано фінансову інфраструктуру сучасної економіки та місце в ній інституцій розвитку. Розкрито особливості державних банків розвитку як складової інституційної фінансової інфраструктури. Окреслено передумови створення і поширення державних банків розвитку на глобальному рівні. Виділено чинники, які обумовлюють функціонування державних банків розвитку в країнах з різними моделями національних економік. Охарактеризовано ефективність діяльності державних банків розвитку в окремих країнах. У роботі детерміновано ключові проблеми інвестиційної політики в Україні на сучасному етапі, що потенційно можуть бути вирішені за допомогою державного банку розвитку. У дисертації визначено детермінанти створення державного банку розвитку в Україні, окреслено його ключові цілі та завдання. Встановлено концептуальні засади державного регулювання діяльності державного банку розвитку в нашій державі. Сформульовано прагматичні підходи до формування та реалізації фінансово-інвестиційної стратегії державного банку розвитку в Україні з урахуванням актуальних задач фінансової політики держави.

Автореферат

 
«ПРИБУТКОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ В СФЕРІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРИВАТНИХ ТА СУСПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ»
 

ЛУБКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Дата захисту: 12.06.2019 
Науковий керівник: д.е.н., професор Опарін Валерій Михайлович

У дисертації розкрито взаємозв’язок приватних та суспільних інтересів у сфері прибуткового оподаткування. Ідентифіковано й систематизовано їх види, а також визначено напрями гармонізації цих інтересів та принципи оподаткування, на основі яких вона може бути реалізована. Досліджено ключову проблематику функціонування прибуткових податків та їх фіскально-регулюючу роль. Обґрунтовано теоретико-методичні підходи й проведено оцінку впливу оподаткування доходів і прибутків на відносини розподілу доданої вартості між виробничими факторами – працею й капіталом, а також рівня гармонізації приватних та суспільних інтересів у сфері прибуткового оподаткування на основі розроблених показників оцінки міри реалізації відповідних інтересів та комплексного (інтегрального) індексу їх гармонізації у вказаній сфері. Сформульовано загальні рекомендації щодо вдосконалення механізму прибуткового оподаткування. Запропоновано модель узгодження приватних та суспільних інтересів у сфері оподаткування доходів населення на основі прогресивного підходу, а також розширення переліку витрат, що дають право на податкову знижку з ПДФО. Розроблено механізм інвестиційного податкового кредиту з ППП як інструмент гармонізації податкових й інвестиційних інтересів суб’єктів господарювання і суспільства в сучасних умовах.

Автореферат

 

Остання редакція: 17.05.19