Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Представники школи

Остання редакція: 22.10.14
Засновники

Віталій Миколайович Нелеп - доктор економічних наук, професор,  Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник університету

Після закінчення в 1954 р. Покалівської середньої школи в Овруцькому районі на Житомирщині і в 1958 р. факультету Планування сільського господарства Київського фінансово-економічного інституту працював в 1958-1959 рр. економістом Житомирського облплану і в 1959-1962 рр. економістом колгоспу «Пам’яті Леніна» с. Сінгури Житомирського району., 1962-1965 рр. аспірантура на кафедрі економіка та організація сільського господарства КІНГу. В 1965 захистив кандидатську дисертацію на тему: «Планування оптимального складу машинно-тракторного парку сільськогосподарського підприємства» і був зарахований асистентом тієї ж кафедри, де і працює зараз професором. В 1982-2004 виконував обов’язки завідувача кафедрою. Вкладом у заснування наукової школи є написання і захист в 1982 р. дисертації на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук на тему «Проблемы перспективного планирования сельскохозяйственного производства в условиях межхозяйственной кооперации».

 • Розробка і впровадження в навчальний процес дисципліни «Планування на аграрному підприємстві»;
 • В 1986-1989 рр. очолював Всесоюзну секцію спеціальності  «Планування сільського господарства при Міністерстві вищої освіти СРСР»;
 • Публікація понад 100 наукових статей в Україні і за кордоном;

Детальніше

Публікації монографій і підготовка підручників та навчальних посібників:

 1. Виробничо-фінансовий план колгоспу (у спвіаторстві).– К.: Урожай, 1972 - 235 с.;
 2. Перспективне оптимальне планування в колгоспах і радгоспах. К.: КІНГ, 1980 – 66 с.;
 3. Планування оптимальної галузевої структури на сільськогосподарських підприємствах. – К.:КІНГ, 1987- 70 с.;
 4. Перспективне планування в сільськогосподарських підприємствах. (співавтор М.І.Сидорекнко).- К.: Урожай, 1975 – 232 с.;
 5. Напружений план і матеріальне стимулювання. – К.: Урожай, 1978 – 54 с.;
 6. Удосконалення планування  сільськогосподарського виробництва (у співавторстві). - К.: Урожай, 1980 – 56 с.;
 7. Перспективне планування в умовах міжгосподарської кооперації. – К.: Урожай, 1981 – 166 с.;
 8. Экономика, организация и планирование АПК (у співавторстві). – К.: Вища школа, 1989 – 528с.,
 9. Річний план економічного і соціального розвитку сільськогосподарських підприємств (у співавторстві). – К.: Урожай, 1989 – 232 с.;
 10. Планування на аграрному підприємстві. – К.: КНЕУ, 2000 (друге видання в 2004 р.) – 495 с. і 370 с.;
 11. Планування в агропромислових формуваннях. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2008 р. (перше видання в 2002 р.) – 296 с. і 278 с.

Підготовлено за напрямом науково-педагогічної школи:

двох докторів економічних наук

 • Дем’яненко С.І. «Формування  виробничих витрат у сільському господарстві: макро- та мікроекономічні аспекти» (1997);
 • Єранкін О.О. «Трансформація маркетингу агропромислових формувань в умовах глобалізації» (2010).

сім кандидатів економічних наук

 • Халед Хамед«Компексное планирование сельскохозяйственного производства в Сирийской Арабской Республике»  (1981);
 • КонцакБодо«Совершенствование организации и планирования внедрения достижений научно-технического прогресса в сельском хозяйстве (на примере свекловодства  УССР  и ГДР)»  (1983);
 • Отхиамбо Суле Фредерик Элиут «Вопросы формирования и развития агропромышленного комплекса Кении» (1986);
 • Демьяненко С.И. «Формирование противозатратного механизма в системе внутрихозяйственного расчета сельскохозяйственных предприятий» (1990);
 • Єранкін О.О. «Акціонерний капітал підприємства: формування та управління (за матеріалами бурякоцукрового підкомплексу України)» (2002);
 • Садовник О.В. «Обґрунтування ринкових стратегій розвитку сільського господарства» (2005);
 • Голвня О.М. «Організаційно-економічний механізм відродження льонарства в підприємствах АПК», 2010.

Василь Гаврилович Андрійчук - доктор економічних наук, професор,  академік НАНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник університету, закінчив аспірантуру та докторантуру кафедри, працює в університеті з 1969 року. Вкладом у заснування наукової школи є написання і захист дисертації на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук на тему: «Виробничий потенціал та ефективність його використання в сільському господарстві». Ним опубліковано 185 наукових праць загальним обсягом 460 д.а., є автором 13 монографій, підручників, навчальних посібників і співавтором 23 аналогічних наукових видань.

Опубліковано 110 наукрвих статей у вітчизняних та іноземних виданнях

Розробка «Методичних рекомендацій виробництву з питань використання виробничого потенціалу (капітал) в планово-економічному регулюванні виробництва і підвищення його ефективності» під грифом Держагропрому СРСР та Держагропрому і Міністерства сільського господарства України – 6 рекомендацій;

Детальніше

Публікації монографій, брошур:

 

 1. Ефективність використання виробничого потенціалу в сільському господарстві: Монографія.-М.: Економіка, 1983.-210 с.
 2. Підвищення ефективності агропромислового виробництва: Монографія.-К.: «Урожай», 1990.-231 с.
 3. Ефективність діяльності аграрних підприємств:теорія, методика, аналіз: Монографія.-К.: КНЕУ, 2005.- 292 с.
 4. Капіталізація сільського господарства: стан та  економічне регулювання розвитку: Монографія. - Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007.-216 с.
 5. Підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств.-К.: КІНГ, 1979.-72 с.
 6. Ефективність використання земельних ресурсів в сільськогосподар-ському виробництві.-К.: КІНГ, 1974.-85 с.
 7. Математическое моделированиеэкономических процессов сельскохозяйственного производства: учеб. пособие / В.Г. Андрийчук, С.И. Наконенчный; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. ин-т нар.хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – К.: КИНХ, 1980. – 100 с.
 8. Математическое моделированиеэкономических процессов сельскохозяйственного производства: учеб. пособие / В.Г. Андрийчук, С.И. Наконенчный; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. ин-т нар.хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – К.: КИНХ, 1982. – 105 с.
 9. Экономика сельского хозяйства: практикум: [учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Планирование сел. хоз-ва»] / В.Г. Андрийчук, Н.И Хорунжий; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – К.: Вища шк., 1985. – 263 с.
 10. Економіка аграних підприємств: [підруч. для студ. екон. вузів іф-тів]/ В.Г. Андрійчук; М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання, Київ. держ. екон. ун-т. – К.: [ІЗМН], 1996. -512 с.
 11. Менеджмент: прийняття рішень і ризик: навч. посібник / В. Андрійчук, Леонард Бауер; [ред.. Л.Ф. Атрощенко]; М-во освіти України, Київ. нац. екон. ун-т. – К.: [КНЕУ], 1998. – 346 с.
 12. Економіка аграрного підприємства: навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисципліни / В.Г. Андрійчук; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. – к.: КНЕУ, 2000. – 356 С.
 13. Економіка  аграрних підприємств: [підручник] / В.Г. Андрійчук; М-во освіти і науки України, Київ. нац.екон. ун-т. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.:КНЕУ, 2002. – 624 с.
 14. Економіка підприємств агропродовольчого комплексу: навч.-метод. посіб. для сам ост. вивч. дисципліни / В.Г. Андрійчук; [редкол.: М.М. Коцупатрий (голова), О.В. Садовник, В.Г. Андрійчук та ін.]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Кмїв. нац.. екон. ун-т ім.. Вадима Гетьмана». – К:КНЕУ, 2010. – 414 с.
 15. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник / В.Г. Андрійчук; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац.. екон. ун-т ім.. Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2013. – 780 с.

Підготовлено 11 кандидатів економічних наук за напрямком наукової школи:

 • Іванченко В.Т. «Економічна ефективність виноградарсько-виноробних  радгосп-заводів та шляхи її підвищення», 1983;
 • Вихор М.В. «Виробничий потенціал регіональних АПК та ефективність його використання», 1988;
 • Варениченко В.П. Эконимический механизм сельскохозяйственого производства и пути его совкршенствования в условиях перехода к рыночной  экономике (на материалах сельскохозяйственых предприятий Украины), 1992;
 • Галузинський С.А. «Авансований капітал аграрних підприємств: формування, оцінка та ефективність використання», 1999;
 • Боброва О.Г. «Відтворення основних засобів аграрних підприємств», 2002;
 • Ничипорук О.Ю. Ризики в сільському господарстві: виявлення, оцінка, управління, 2002;
 • Козак Л.В. Формування ринку конкурентного спроможності сільськогосподарської продукції, 2003;
 • Радіоненко О.М. Лізинг а аграрному секторі та пріоритетні напрямки його розвитку, 2003;
 • Васильчук В.Л. Реструктуризація внутрішньогосподарських економічних відносин як фактор підвищення мотивації праці в сільському господарстві, 2004;
 • Коваль П.В. «Відтворення в сільськогосподарських підприємствах: темпи, пропорції, ефективність», 2011 р.
 • Лелюк О.С. «Капітал аграрних та агропромислових підприємств: формування та управління функціонуванням», 2011 р.

Послідовники

Сергій Іванович Дем’яненко – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник університету, нагороджений Почесними Грамотами Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, випускник кафедри, закінчив кафедральну аспірантуру та докторантуру, працює в університеті з 1989 року.

Закінчив факультет планування сільського господарства Київського інституту народного господарства (1980 р.), працював головним економістом колгоспу “Нове життя” Кагарлицького району (1980 р.), старшим економістом та головним економістом, начальником планово-економічного відділу управління сільського господарства Кагарлицького райвиконкому та районного агропромислового об’єднання (1980-1987 рр.), деканом факультету ділового адміністрування Міжнародного науково-технічного університету (1993-1997 рр.), консультантом Міжнародної організації праці (Женева, 1995 р.),  головним економістом Проекту паювання сільськогосподарських земель Агенції США з міжнародного розвитку (1997-2000 рр.), головним представником проекту “Партнер”, Міністерства праці США (2001 р.), консультантом німецької консультативної групи з економічних реформ в Україні й керівником сектору аналізу аграрної політики Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (2002-2004 рр.), член ряду робочих груп та комісій Кабінету Міністрів України й Міністерства аграрної політики України з питань розвитку аграрної економіки та політики, член науково-методичної комісії з менеджменту та адміністрування, а також біржової діяльності Міністерства освіти і науки України, член Вченої ради з присудження наукових ступенів кандидата і доктора економічних наук ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Вкладом у розбудову наукової школи є написання і захист дисертації на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук на тему «Формування виробничих витрат у сільському господарстві: макро- та мікроекономічні аспекти».

Детальніше

Публікації монографій і навчальних посібників:

 1. “Формування виробничих витрат селянських (фермерських) господарств в умовах ринкової економіки. Наукове видання. – К.: Урожай, 1994. – 152 с.;
 2. “Вплив макроекономічного регулювання на виробничі витрати у сільському господарстві”. Монографія. - К.: КНЕУ, 1996. – 101 с.;
 3. “Власність на виробничі ресурси і формування собівартості продукції в сільському господарстві”. Монографія. – К.: МНТУ, 1996. – 150 с.;
 4. “Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві”. Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 1998. – 264 с.;
 5. “Менеджмент аграрних підприємств“. Навчальний посібник – К.: КНЕУ, 2005. – 347 с.;
 6. “Менеджмент витрат в АПК“. Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2008. – 464 с.
 7. Зміна фокуса аграрної політики та розвитку села в Україні: висновки та перспективи для руху вперед (у співавторстві з Віліамом Меєрсом, Томом Джонсоном і Сергієм Зорею). Монографія. - К. КНЕУ, 2005. – 172 с.
 8. William H.Meyers, Serhiy І. Demyanenko, Thomas G.Jonson, Sergiy I.Zorya “Refocusing Agricultural and Rural Development Policies in Ukraine: Action Plan for the Road Ahead.” – Washington, DC: USAID, 2005. – 138 рр.
 9. Кількісний аналіз та моделювання аграрних ринків: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. -  350  с. (у співавторстві з О.В.Нів’євським);
 10. Непараметричний аналіз в АПК: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2009. - 247 с. (у співавторстві з О.В.Нів’євським);
 11. Основи аграрного розвитку і політики. Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2009. – 345 с.
 12. Аграрний розвиток. Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 2009 (електронний варіант).
 13. Дем’яненко С.І., Менеджмент агропромислових формувань. Практикум. – К.: КНЕУ, 2013. – 261 с. (у співавторстві з Кудлай В.Г.).
 14. Агрохолдинги в Україні та їх вплив на розвиток сільських територій. Монографія. – К.: КНЕУ, 2013. – 350 с. (у співвавторстві з Єранкіним О.О., Коцупатрим М.М., Зарицькою Н.П. та ін.).

Розробка і впровадження в навчальний процес дисциплін: «Економіка і організація фермерських господарств»; Менеджмент аграрних підприємств; «Основни аграрного розвитку і політики», Менеджмент витрат в АПК», «Аграрний розвиток»

Публікація наукових статей: понад 140 статей в Україні і за кордоном

Підготовлено 10 кандидатів економічних наук за напрямком наукової школи:

 • Бурдейний І.М. Становлення і розвиток селянських (фермерських) господарств (на прикладі Чернівецької області), 1999 р.
 • Покотілова О.Г. Формування внутрігосподарських економічних відносин в процесі реструктуризації аграрних підприємств, 2002 р.
 • Стариков О.Ю. Інвестиційна діяльність у сільському господарстві (на прикладі реформованих аграрних підприємств), 2003 р.
 • Кудлай В.Г. Ринок молока і молокопродуктів: стан, тенденції та перспективи розвитку, 2004 р.
 • Свідерська І.М. Державна підтримка аграрного виробництва в Україні в контексті вимог Світової організації торгівлі, 2004 р.
 • Судеркін А.М. Розвиток малого підприємництва на селі та його соціально-економічні наслідки, 2005 р.
 • Немченко Г.В. Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в системі ф’ючерсного ринку (на прикладі ринку зернових), 2006 р.
 • Самойленко А.Г. «Сировинна база аграрних підприємств з виробництва біопалива: стан та чинники підвищення ефективності», 2010 р.
 • Дворецький А.М. «Оцінка вартості відновлення родючості ріллі аграрних підприємств», 2012.
 • Коваль В.М. «Інструменти інвестиційної діяльності аграрних підприємств та їх ефективність», 2014.

Виступи на республіканських і міжнародних конференціях і семінарах з проблематики формування витрат в АПК в м.Києві, м.Вашингтоні, м.Річмонді, м.Форт Колінсі, м.Індіонаполісі, м.Темпі  (США), Женеві (Швейцарія), Алмати (Казахстан),  Варшавський аграрний університет, м.Варшава, Польща; Інститут аграрного розвитку Центральної і Східної Європи, м.Хале, ФРН, Латвійський державний інститут аграрної економіки, м.Рига, Латвія).

Спільні дослідження з науковцями зарубіжних університетів (Делаверський державний університет, США, Річмоондський державний університет, США, Колорадський державний університет, США, Арізонський державний університет, США, університет штуту Міссурі, США, університет Георга Августа, м.Гьоттінген, ФРН).

Олександр Олександрович Єранкін закінчив у 1996 році Київський державний економічний університет за спеціальністю «Аграрний менеджмент».

Наукові ступені і вчені звання: кандидат економічних наук з 2002 року, доцент кафедри економіки агропромислових формувань з 2005 року. У 2008 році закінчив докторантуру ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Міністерство освіти і науки України.

Працює заступником декана факультету економіки аграрно-промислового комплексу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професором кафедри економіки агропромислових формувань ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Міністерство освіти і науки України, м. Київ, з 2010 року до теперішнього часу.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук «Трансформація маркетингу агропромислових формувань в умовах глобалізації» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) захищена у спеціалізованій вченій раді Д 26.006.03 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України, м. Київ, 22 квітня 2010 р.  Науковий консультант – Нелеп Віталій Миколайович, доктор економічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри економіки агропромислових формувань.

Детальніше

Викладає дисципліни:  «Маркетинг», «Маркетинговий менеджмент в АПК», «Біржова діяльність в АПК».

Кандидатська  дисертація на тему: «Акціонерний капітал підприємств: формування і управління (за матеріалами бурякоцукрового підкомплексу АПК України)». Рік захисту – 2002. Місце захисту – КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Спеціалізується на питаннях маркетингу в агробізнесі, впливу глобальних світових тенденцій на розвиток бізнесу в АПК України, а також дослідження функціонування та власності основних гравців на ринках АПК України, в тому числі й нових типів агропромислових формувань (агрохолдингів).

Опублікував більше 70 наукових та навчально-методичних праць, тому числі одноосібну монографію «Маркетинг в АПК Україні в умовах глобалізації» (Київ: КНЕУ, 2009 р.).

З 2010 року – директор Інституту економіки та менеджменту АПК в складі КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Учні послідовників

Бурдейний Іван Миколайович, кандидат економічних наук. Народився в с. Мосорівка Заставнівського району Чернівецької області 3 червня 1949 року. З 1973 по 1979 рік навчається на філологічному факультеті Чернівецького університету. В цей же час розпочинається його праця в різних органах державної виконавчої влади району. Завдяки цілеспрямованості і наполегливості здобуває ще дві вищі освіти: економічну (1984-1989 рр.) та юридичну (1999-2001 рр.).З 1992 по 1998 рік займає посаду начальника відділу економіки Заставнівської райдержадміністрації. В цей же час підвищує свою кваліфікацію, навчаючись в Ака¬демії державного управління при Президентові України. У березні 2000 року й отримує науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка сільського господарства і агропромислового комплексу». У 1998 році обраний на посаду голови Заставнівської районної ради, яку він обіймав до 2002 року. Після цього тривалийчвс очолює Сторожинецьку філію заочного навчання Національного університету державної податкової служби України, обирався депутатом Заставнівської районної та Чернівецької обласної рад.

Сліпенко Оксана Григорівна, кандидат економічних наук. Фінансовій директор Корпорації «Украгротех». Народилася 20.01.1967 р. в м. Ульянівка Кіровоградської обл. в сім’ї колгоспників- батько голова колгоспу, мати сільський бібліотекар. В 1988 р. закінчила Київський інститут народного господарства. В 2001 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю Економіка сільського господарства і АПК. Трудову діяльність почала головним економістом колгоспу «Маяк» Кагарлицького р-ну Київської обл. З 1993 по 2001 р. працювала викладачем кафедри Економіка агропромислових формувань Київського національного економічного університету. В 2001 -2002 р. працювала директором Київського інституту хлібопродуктів. З 2003 працює в агробізнесі на посаді головного бухгалтера (ООО «Райз-Агро» 2003-2005 рр.), фінансовім директором (ТОВ «приват-Агро»- 2005-2007 рр., ТОВ «Аграрні технології»- 2007-2009 р., ТОВ «Новофарм» -2009-2013). На посадах фінансового директора будувала з «нуля» системи фінансового управлінні в Приват-Агро та в Аграрних технологіях. В даний час здійснює організацію фінансового управління в Корпорації «Украгротех» , яка включає декілька аграрних підприємств загальною площею 25 тис. га в Харківській, Черкаській та Хмельницькій областях.

Олександр Юрійович Старіков - кандидат економічних наук, доцент, випускник кафедри. У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка сільського господарства і АПК» на тему «Інвестиційна діяльність у сільському господарстві (на прикладі реформованих аграрних підприємств)». Досліджував питання удосконалення інвестиційної діяльності у сільському господарстві, реформування аграрних підприємств України, розвитку фінансових ринків у сільській місцевості. Також досліджував питання регіонального розвитку в Україні, зокрема сільських територій, функціонування аграрного ринку і його інфраструктури. Здійснював активну консультаційну підтримку сільськогосподарських і переробних підприємств, зокрема у проекті Паювання сільськогосподарських земель та реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств, а також у консалтингових компаніях. Надавав консультації Міністерству аграрної політики і Уряду України з питань розвитку аграрного ринку і сільської місцевості. Опублікував більше 30 наукових та навчально-методичних праць в Україні і за кордоном. Викладає у Київському національному економічному університеті з 1998 року.

Свідерська Інна Миколаївна кандидат економічних наук, доцент. Автор більше 45 наукових та навчально-методичних праць з питань фінансового менеджменту та фінансового посередництва. Кандидатську дисертацію на тему «Державна політика підтримки сільського господарства при вступі України до СОТ» захистила у 2004 р. у КНЕУ. Співавтор навчально-методичних матеріалів з дисциплін Фінансовий менеджмент та Фінансове посередництво. Співавтор дистанційного курсу вивчення дисципліни “Фінансове посередництво”. Співавтор навчально-методичного комплексу “Магістерська програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу”, навчального посібника “Фінансовий менеджмент. Практикум”.

Анатолій Миколайович Судеркін - кандидат економічних наук, доцент. Захистив кандидатську дисертацію у 2006 року на тему «Розвиток малого підприємництва у сільській місцевості та його соціально-економічні наслідки» Займається питаннями аграрної політики та аграрного розвитку. Переважна частина наукових праць присвячена розвитку малого підприємництва на селі та напрямкам економічного розвитку сільських територій.

Галина Вікторівна Немченко - кандидат економічних наук, заступник фінансового директора СТОВ «Дружба-Нова», нач.ПЕО СТОВ «Дружба-Нова» в ГК «Кернел» Народилася 18 серпня 1979 р. В 2002 р. закінчила Київський інститут народного господарства. В 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю Економіка сільського господарства і АПК. З 2005 по 2007 р. працювала в ЗАТ компания РАЙЗ – начальник планово-економічного відділу агровиробництва, старший фінансист бізнес-планування та аналізу (дистрибюция), провідний економіст департаменту фінансового забезпечення агровиробництва, маркетолог ДП «Райз-Агротрейд» (торгове напрямок Холдингу РАЙЗ). З 2007 по 2012 (5 років) - директор ТОВ «Твеелінген-Україна» (Укр.-Голандське підприємство) холдер СТОВ «Дружба-Нова», керівник управління фінансового аналізу та бюджетування СТОВ «Дружба-Нова». З 2012 року по теперішній час заступник фінансового директора СТОВ «Дружба-Нова» , нач. ПЕО СТОВ « Дружба-Нова» в ГК « Кернел »Спеціалізація фірми:Агро- холдинг 110 тис. га землі. Кількість безпосередніх підлеглих: 12 осіб. Штат компанії : 2500 чоловік. Результати діяльності : Розміщення облігацій на 40 млн. грн. Залучення кредитів з середньою процентною ставкою 11 % у дол Мінімізація проведення документів після закриття періоду , оперативний контроль руху ПММ в 1С , по з/п з'явилася можливість авансування , підвищення платіжної дисципліни та мінімізація прострочених платежів ¸ чітке дотримання бюджету всіма ЦФО

Віра Григорівна Кудлай - кандидат економічних наук, доцент. Захистила у 2004 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Ринок молока: стан, тенденції та перспективи розвитку (на прикладі Київської області)». Працювала економістом-фінансистом інвестиційного проектування ЗАО «Арсенал-інвест». В 1999 року працювала викладачем Київського інституту зв’язку. З 2003 по 2007 рік працювала старшим викладачем, доцентом кафедри менеджменту та маркетингу Київського Славістичного університету. Переважна більшість наукових праць присвячена проблематиці функціонування ринків агропромислової продукції в Україні.