Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Загальна інформація про школу

Наукова школа економіки підприємств організована з самого початку заснування ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана” і має  давні наукові та педагогічні традиції. Протягом ХХ століття вона пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування.

На різних етапах  свого розвитку кафедра економіки підприємств відігравала важливу роль у кадровому забезпеченні нових спеціальних кафедр, що утворювалися за вимогою часу; на її кадровій базі були сформовані кафедри: технології, організації і планування підприємства, матеріально-технічного постачання, економіки праці, міжнародної економіки та інші. Це створило необхідні передумови для поступового введення нових економічних спеціальностей та організації відповідних факультетів.

Фундамент наукової школи почали формувати відомі економісти Бардір Ф.Ф., Гак Д.В., Бухало С.М..  Проте її остаточне утворення  прийшлося на 1968-1992 роки, коли нею керував  видатний науковець, доктор економічних наук, професор Сергій Федорович  Покропивний. Саме за його редакцією видано перший фундаментальний підручник «Економіка підприємства» та сформовано навчально-методичний комплекс для підготовки фахівців та професіоналів з економіки підприємств. Якісно новий етап в розвитку наукової школи в останні роки пов'язаний з ім’ям  вихованниці Д.В.Гака, послідовниці принципів і наукових підходів С.Ф.Покропивного професором, завідувачем кафедри економіки підприємств Генефи Олександрівни Швиданенко. Сучасний етап розвитку наукової школи під її керівництвом характеризується креативністю, науковою творчістю та поглибленням досліджень з економіки підприємства.

На поточний момент наукова школа представлена 5 докторами і 23 кандидатами наук. Ведеться підготовка 5 докторських та 18 кандидатських дисертацій.

Творчий внесок
Тематика п'ятирічних науково-дослідних робіт кафедри:

 • «Економічний потенціал підприємства, його діагностика та оцінка результативності використання» (1995-2000 рр., державний реєстраційний номер 0195UО12937);
 • «Сучасний розвиток і система управління підприємствами (об’єднаннями) в ринкових умовах господарювання» (2000-2004 рр., державний реєстраційний номер 0100U004558);
 • «Методично-прикладні засади управління потенціалом промислових підприємств України» (2005 рр., державний реєстраційний № 01054001891);
 • «Економіка, організація та результативність діяльності підприємств» (2006-2010 рр., державний реєстраційний номер 0106U001802);
 • «Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств» (2011-2015 рр., державний реєстраційний номер 0111U002614).

Детальніше 

За останні 5 років видано наукових праць:

 • власних монографій – 15;
 • наукових статей – 298, у т.ч. за кордоном – 24 і 27 в наукометричних виданнях;
 • тез доповідей – 211.

За цей же період на основі розробок наукової школи видано навчально-методичних видань:

 • підручників і навчальних посібників з грифом МОН України  – 16;
 • навчально-методичні комплекси для дистанційного навчання –  7;

 У руслі тематики наукових досліджень розроблено 25 авторських курсів дисциплін, серед яких унікальні в Україні курси – «Підприємництво і бізнес-культура», «Організаційне проектування підприємства», «Бізнес-діагностика», «Потенціал і розвиток підприємства», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Управління антикризовою діяльністю підприємства», «Капітал підприємства: формування та використання», «Економічна безпека бізнесу» та інші.

За ініціативою кафедри економіки підприємств в межах проблематики наукової школи проводиться міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: теорія і практика» метою якої є обговорення вченими і практиками результатів наукових досліджень та досвіду функціонування підприємств в контексті перспективних ринкових реформ в Україні.

Науково-дослідна робота зі студентами

Перспективним напрямом наукової школи економіки підприємств є передача наукових надбань нащадкам. Тому багато уваги приділяється науково-дослідній роботі зі студентами. Мета - формування у студентів навичок виокремлення наукової проблеми, проведення аналізу існуючих точок зору з проблемних питань і формулювання власного підходу щодо їх вирішення. Напрямами роботи зі студентами є:

проведення наукових досліджень за тематикою наукових секцій;

 • участь у науково-практичних конференціях, круглих столах з презентацією результатів НДР;
 • підготовка тез, статей за результатами НДР;
 • участь у конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Економіка підприємства»;
 • реалізація науково-дослідних проектів;
 • підготовка інтернет-видання «Студентський науковий економічний альманах».

Перспективні напрями досліджень наукової школи «економіки підприємств»:

 • передумови успішного функціонування підприємства в постіндустріальній економіці;
 • забезпечення інноваційної моделі розвитку підприємства;
 • управління потенціалом і розвитком  підприємств;
 • результативність діяльності підприємства, шляхи та методи її підвищення;
 • соціально-відповідальне управління підприємством;
 • організаційне проектування  підприємств;
 • формування та діагностика бізнес-моделі підприємства;
 • забезпечення конкурентоспроможності підприємства та системи управління господарськими ризиками;
 • економічна безпека бізнесу;
 • управління антикризовою діяльністю підприємства;
 • теоретико-прикладні аспекти капіталоутворення на підприємстві.

Участь у виконанні фундаментальних і прикладних тем, що фінансуються  з державного бюджету України - п’ятирічна комплексна держбюджетна тема «Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств», 2011-2015 рр., реєстраційний номер 0111U002614 – науковий керівник к.е.н., проф. Федонін О.С. та колектив кафедри

Актуальні та концептуальні науково-дослідні роботи наукової школи:

 • «Активізація інноваційного розвитку підприємств у контексті державних пріоритетів України» 2014-2016 рр. - науковий керівник д.е.н., проф. Павленко І.А.
 • «Активізація інноваційного розвитку на засадах комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу інновацій»2014-2015 рр. - науковий керівник д.е.н., проф. Павленко І.А.
 • «Управління результативністю діяльності підприємства (методичне забезпечення, оцінювання, вдосконалення)»2014 участь у конкурсі - науковий керівник к.е.н., проф. Федонін О.С.
 • «Методи та моделі соціально-відповідального управління підприємством» 2015 участь у конкурсі - науковий керівник д.е.н., доц. Рєпіна І.М.
Остання редакція: 04.12.14