Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Загальна інформація про школу

Наукова школа «Економіки підприємств» утворилася з самого початку заснування ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана” і має  давні наукові та педагогічні традиції. Протягом ХХ століття вона пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування.

Фундамент наукової школи почали формувати відомі економісти Бардір Ф.Ф., Гак Д.В., Бухало С.М..  Проте її остаточне утворення  прийшлося на 1968-1992 роки, коли нею керував  видатний науковець, доктор економічних наук, професор Сергій Федорович  Покропивний. Саме за його редакцією видано перший фундаментальний підручник «Економіка підприємства» та сформовано навчально-методичний комплекс для підготовки фахівців та професіоналів з економіки підприємств. Якісно новий етап в розвитку наукової школи в останні роки пов'язаний з ім’ям вихованниці Д.В.Гака, послідовниці принципів і наукових підходів С.Ф.Покропивного професоркою Г.О.Швиданенко. Сучасний етап розвитку наукової школи під її керівництвом характеризується креативністю, науковою творчістю та поглибленням досліджень з економіки підприємства.

На поточний момент наукова школа представлена 5 докторами і 33 кандидатами економічних наук. Ведеться підготовка 3 дисертацій на здобуття ступеня доктора економічних наук та 11 доктора філософії з економіки.

Творчий внесок
Тематика п'ятирічних науково-дослідних робіт :

 • «Економічний потенціал підприємства, його діагностика та оцінка результативності використання» (1995-2000 рр., державний реєстраційний номер 0195UО12937);
 • «Сучасний розвиток і система управління підприємствами (об’єднаннями) в ринкових умовах господарювання» (2000-2004 рр., державний реєстраційний номер 0100U004558);
 • «Методично-прикладні засади управління потенціалом промислових підприємств України» (2005 рр., державний реєстраційний № 01054001891);
 • «Економіка, організація та результативність діяльності підприємств» (2006-2010 рр., державний реєстраційний номер 0106U001802);
 • «Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств» (2011-2015 рр., державний реєстраційний номер 0111U002614).
 • «Неоекономіка та імперативи розвитку підприємництва» (2016-2020 рр., державний реєстраційний номер 0116U001555)

Детальніше 

 

Лише протягом 2019 року видано:

 • наукових монографій – 5;
 • наукових статей – 43 всі вони у наукометричних виданнях, у т.ч. за кордоном – 2;
 • тез доповідей – 85.

За цей же період на основі розробок наукової школи видано навчально-методичних видань:

 • підручників і навчальних посібників  – 2;
 • навчально-методичних комплексів для дистанційного навчання –  2;

У руслі тематики наукових досліджень лише за останнє десятиліття розроблено та застосовано у навчальному процесі майже 30 авторських курсів дисциплін, серед яких унікальні в Україні – «Підприємництво і бізнес-культура», «Організаційне проектування підприємства», «Бізнес-діагностика», «Потенціал і розвиток підприємства», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Управління антикризовою діяльністю підприємства», «Капітал підприємства: формування та використання», «Економічна безпека бізнесу» та інші.

Починаючи з 2010 року в межах проблематики наукової школи проводиться міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: теорія і практика» метою якої є обговорення вченими і практиками результатів наукових досліджень та досвіду функціонування підприємств в контексті перспективних напрямів розвитку реформ в Україні.

Науково-дослідна робота зі студентами

Перспективним напрямом наукової школи економіки підприємств є передача наукових надбань нащадкам. Тому багато уваги приділяється науково-дослідній роботі зі студентами. Мета - формування у студентів навичок виокремлення наукової проблеми, проведення аналізу існуючих точок зору з проблемних питань і формулювання власного підходу щодо їх вирішення. Ключовими напрямами роботи зі студентами є:проведення наукових досліджень за тематикою наукових секцій;участь у науково-практичних конференціях, круглих столах з презентацією результатів НДР;підготовка тез, статей за результатами НДР;участь у конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Економіка підприємства»;реалізація науково-дослідних проектівтощо.

 

Перспективні напрями досліджень наукової школи «Економіки підприємств»:

 • формування основ успішного функціонування підприємства в постіндустріальній економіці;
 • забезпечення інноваційної моделі трансформації підприємства;
 • організаційно-економічне забезпечення складових розвитку підприємства;
 • результативність діяльності підприємства, шляхи та методи її підвищення;
 • формування соціально-відповідальної культури функціонування підприємства;
 • організаційне проектування  підприємств;
 • формування та діагностика бізнес-моделі підприємства;
 • забезпечення конкурентоспроможності підприємства та системи управління господарськими ризиками;
 • економічна безпека бізнесу;
 • запобігання розвитку кризових процесів на підприємстві;
 • теоретико-прикладні аспекти капіталоутворення на підприємстві.
Остання редакція: 06.05.20