Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Представники школи

Остання редакція: 17.11.14
Засновники

Покропивний Сергій Федорович - народився на Сквирщині Київської області у 1930 році. Після закінчення середньої школи з золотою медаллю та служби в армії поступив у Київський фінансово-економічний інститут та закінчив його з відзнакою у  1958 році. В рідному ВНЗ пройшов шлях від старшого лаборанта до завідувача кафедри економіки промисловості (1968-1992), декана планово-економічного факультету (1986-1992).

Після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у 1963 році впродовж  багатьох років проводив плідну науково-дослідну роботу. З грудня 1969 по жовтень 1970 року знаходився на науковому стажуванні у Франції. У лютому 1979 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. У квітні 1980 року йому було присвоєно наукове звання професора по кафедрі економіки промисловості.  У 1991 році йому присвоєно звання заслуженого працівника освіти України, а у грудні 1993 року обрано академіком Академії наук вищої школи України по відділенню економіки.

Результати науково-дослідної роботи знайшли відображення в понад 180 опублікованих наукових працях професора С.Ф.Покропивного (у тому числі 22 наукові монографії, підручники і навчальні посібники загальним обсягом понад 350 друк. арк..). Серед них за фундаментальністю виокремлюються:

 • «Економіка промисловості» (1977 рік, 34 друк.арк.);
 • «Економіка промислового виробництва» (перше видання 1977 року, друге – 1982 року, обсягом відповідно 25 та 27 друк.арк.);
 • «Ефективність ремонту машин» (1975 рік, 14 друк.арк.);
 • «Економічне обґрунтування інженерних рішень (1985 рік, 16 друк.арк.);
 • «Науково-технічний та організаційний прогрес в машинобудуванні: ефективність і шляхи прискорення» (1989 рік, 18 друк.арк.);
 •  «Ефективність інноваційних процесів у машинобудуванні»  (1987 рік, 10 друк.арк.);
 • «Підприємництво: стратегія, організація, ефективність» (1997 рік, 22 друк.арк.);
 • «Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування» (1999 рік, 12 друк.арк.).

Детальніше

В основу формування наукової школи «Економіки підприємства» було покладено комплекс навчально-методичних праць колективу кафедри економіки підприємств під керівництвом професора Сергія Федоровича Покропивного:

 • Програма та методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Економіка підприємства"для студентів-бакалаврів всіх економічних спец. заочної форми навчання [Текст] / Уклад. С. Ф. Покропивний та ін. - К. : КДЕУ, 1994. - 20 с.
 • Економіка підприємства [Текст] : підручник : В 2-х т. / Ред. С. Ф. Покропивний. - К. : Хвиля-Прес.   Т.1. - 1995. - 393 с.
 • Економіка підприємства [Текст] : в 2 т. / ред. С. Ф. Покропивний. - К. : Хвиля-Прес.   Т. 2. - 1995. - 280 с.
 • Організаційно-методичні вказівки до вивчення курсу «Економіка підприємства» : для бакалаврів спец. 0107 усіх форм навчання / уклад. С.Ф. Покропивний та ін. – К. : КНЕУ, 1997. – 70 с.
 • Економіка підприємства : Опорно-логічний конспект лекцій по курсу для слухачів магістерських програм КДЕУ [Текст] / С. Ф. Покропивний. - К. : КДЕУ, 1997. - 69 с.
 • Економіка підприємств: зб. практ. задач і конкретних ситуацій : навч. посібник / С. Ф. Покропивний,Г.О.Швиданенко[та ін.] ; ред. С. Ф. Покропивний. – К. : КНЕУ, 1999. – 328 с.
 • Економіка підприємства : зб. практичних задач і конкретних ситуацій : навч. посібник / С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін та ін. ; ред. С. Ф. Покропивний. – К. : КНЕУ, 2000. – 328 с.
 • Економіка підприємства : підручник / А. П. Наливайко, М. Г. Грещак, С. М. Соболь Г.О.Швиданенко; ред. С. Ф. Покропивний. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : КНЕУ, 2000. – 528 с.
 • Економіка підприємства: структурно-логічний навч.посібник / С. Ф. Покропивний, М. Г. Грещак, В. М. Колот, Г. О. Швиданенко ; ред. С. Ф. Покропивний. – К. : КНЕУ, 2001. – 457 с.
 • Экономика предприятия [Текст] : Задачи. Ситуации. Решения: учеб. пособие / Г. А. Швиданенко, А. С. Федонин ; Ред. С. Ф. Покропивний. -К. : Знання-Прес, 2001. - 343 с.
 • Экономика предприятия: учебник / С. Ф. Покропивный, М. Г. Грещак, В. М. Колот, Г. А. Швиданенко [и др.] ; ред. С. Ф. Покропивный. – К. : КНЕУ, 2003. – 608 с.
 • Економіка підприємства : зб. практ. задач і ситуацій : навч. посібник / С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : КНЕУ, 2005. – 323 с. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету).
 • Економіка підприємства : підручник / А. П. Наливайко, М. Г. Грещак, С. М. Соболь Г.О.Швиданенко; ред. С. Ф. Покропивний. – 3-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 528 с.
 • Економіка підприємства : зб. практ. задач і ситуацій : навч. посібник / [С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін, В. М. Колот та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – 3-тє вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 323 с. 

Швиданенко Генефа Олександрівна - народилася в живописному куточку України в селищі Дібровка Барановського району Житомирської області. Батько Олександр Антонович й мати Теодора Антонівна працювали у сільському колгоспі і виховували  десятьох дітей (Генефа була найменшою в родині). У рідному селі закінчила середню школу. Трудову діяльність розпочала на Довбивському фарфоровому заводі де спочатку працювала хронометражистом планового відділу, а згодом нормувальником.

З 1958 по 1962 рік  навчаласяна заочній формі навчання Московського інженерно-економічного інституту ім. Серго Орджонікідзе за спеціальністю “Економіка, організація повітряного транспорту”  і з 1960 року працювала техніком в 94 авіазагоні м.Житомир. Після закінчення інституту з 1962 по 1966 рік влаштувалася на роботу старшим інженером-економістом на Київському авіаційному заводі.

У 1966 році вступила з відривом від виробництва до аспірантури Київського інституту народного господарства на кафедру економіки промисловості. У 1969 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємств» (науковий керівник: к.е.н., професор Гак Дмитро Васильович) і залишилася працювати на рідній кафедрі асистентом. У 1975 році отримала вчене звання доцента, а у 1995р. – професора.   З 1980 по 1982 рік Генефа Олександрівна Швиданенко за наказом Мінвнзу СРСР працювала в Республіці Куба. У складі робочих груп університету приймала участь в реалізації міжнародних проектів з Францією, Росією, Китаєм. За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність та з нагоди 100-річчя від дня заснування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Генефа Олександрівна Швиданенко у 2006 році була нагороджена орденом княгині Ольги IIIступеня.

У 2013 році отримала "Диплом Мислителя" першого ступеню (національна та європейсько-азіатська першість) від Міжнародної академії наук і вищої освіти МАНВО (Лондон, Великобританія), а також Бронзовий Диплом (альфа-першість) за результатами проведення третього етапу «Відкритої Європейсько-Азіатської першості з наукової аналітики», прирівняної за своїм статусом до континентального чемпіонату, що проходив у Лондоні (Великобританія) у галузі економічних наук і менеджменту в секції «Стратегія сталого розвитку підприємств, галузей, комплексів».

Детальніше

З 1994 року обіймає посаду завідувача кафедри економіки підприємств. За останні двадцять років під керівництвом Генефи Олександрівни Щвиданенко кафедра досягла значних результатів у всіх напрямках діяльності. По-перше, відбувалося вдосконалення навчальних планів і програм з нормативних і фахових дисциплін відповідно до трансформаційних змін в економічному житті держави. Крім того були освоєні принципово нові спеціальні дисципліни ринкової орієнтації. По-друге, здійснювалося вдосконалення методів і засобів проведення занять. Широке застосування отримали проблемні лекції, виробничі ситуації, ділові ігри, тестовий контроль знань тощо. По-третє, в навчальному процесі широко почали використовуватись технічні засоби, обчислювальна техніка, комп’ютерні та тренінгові технології. По-четверте, кафедра, перейшла на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. По-п’яте, відбулася активізація наукових досліджень. Позитивні зміни відбулися в науково-дослідній роботі студентів, яка стала обов’язковою складовою навчального процесу.

Основні наукові праці:

 • Економіка підприємства : зб. практ. задач і ситуацій : навч. посібник / С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : КНЕУ, 2005. – 323 с. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету).
 • Економіка підприємства: ділові ігри, ситуації та імітаційні задачі : навч.-метод. посібник / Г. О. Швиданенко, І. М. Рєпіна, І. А. Іванов, О. А. Москаленко. – К. : КНЕУ, 2006. – 120 с.
 • Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана [та ін.] ; [наук.-метод. коміс.: А. Ф. Павленко (голова), С. В. Степаненко, Т. Є. Оболенська ; кол. авт. під заг. кер. А. Ф. Павленка ; підгот. А. М. Береза, А. Ю. Брегеда, Г. О. Швиданенко та ін. ; наук. ред. В. М. Данюк]. – Вид. офіц. – К. : КНЕУ, 2006. – 128 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).
 • Управління підприємствами: сучаснітенденції розвитку : монографія / Н. П. Гончарова, Г. О. Швиданенко ; ред. О. С. Федонін. – К. : КНЕУ, 2006. – 284 с. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету).
 • Формування та розвиток ключових компетенцій підприємства/ Г. О. Швиданенко, І. Ю. Ільченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – К. : КНЕУ, 2006. – Вип. 16. – 2006. – С. 171–182. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету).
 • Альтернативні джерела залучення капіталу для розвитку підприємств / Г. О. Швиданенко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Д., 2007. – Вип. 224, т. 5. – С. 1289–1296.
 • Новітній погляд на викладання дисциплін «Економіка підприємства» та «Економіка підприємства-2» / Г. О. Швиданенко, А. І. Дмитренко // Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 6–8 лют. 2007 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот та ін.]. – К. : КНЕУ, 2007. – Ч. 1. – С. 566–569.
 • Управління капіталом підприємства: навч. посібник / Г. О. Швиданенко, Н. В. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2007. – 436 с.
 • Навчальні інновації при підготовці фахівців, які здобувають другу вищу освіту / Г. О. Швиданенко, Н. В. Шевчук // Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій : зб. матеріалів наук.-метод. конф. (5–8 лют. 2008 р.) : у 2 т. / редкол.: А. М. Колот [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2008 – Т. 1. – 2008. – С. 285–287.
 • Економіка підприємства: зб. практ. задач і ситуацій : навч. посібник / [С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін, В. М. Колот та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – 3-тє вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 323 с.
 • Діагностика діяльності підприємства: сутність і моделі/ Г. О. Швиданенко // Економіка підприємства: теорія та практика = Economy of enterprise: theory and experience : зб. мат. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 берез. 2008 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: Г. О. Швиданенко та ін.]. – К. : КНЕУ, 2008. – С. 96–98.
 • Контролінг: навч. посібник / Г. О. Швиданенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2008. – 257 с.
 • Магістерська програма «Менеджментпідприємницької діяльності» : навч.-метод. комплекс / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [кол. авт. під кер. Г. О. Швиданенко ; наук. кер. А.Ф. Павленко, С.В. Степаненко ; кер. прогр. О. Г. Швиданенко]. – К. : КНЕУ, 2008. – 640 с.
 • Передмова/ кер. прогр. Г. О. Швиданенко. -С. 5-8.
 • "Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів" (2.3.1.1.)/ уклад. Г. О. Швиданенко, О. В. Криворучкіна, О. М. Кремінь. -С. 310-375.
 • Бізнес-діагностика підприємства/ Г. О. Швиданенко, А. І. Дмитренко, О. І. Олексюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2008. – 340 с.
 • Економіка підприємства: навч.-метод посіб. для самост. вивч. дисципліни / Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін, О. Г. Мендрул[та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко ; М-воосвіти і науки України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. ВадимаГетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. – 439 с.
 • Економіка підприємства: підручник / [Г. О. Швиданенко, В. Г. Васильков, Н. П. Гончарова та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. ВадимаГетьмана». – К. : КНЕУ, 2009. – 598 с.
 • Економіка підприємства: підручник / М. Г. Грещак, В. М. Колот, О. Г. Мендрул[та ін] ; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. ВадимаГетьмана». – Вид. 4-те, переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2009. – 816 с.
 • Контролінг: навч. посібник / Г. О. Швиданенко, В. В. Лаврененко, О. Г. Дерев’янко, Л. М. Приходько ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. ВадимаГетьмана». – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2009. – 256 с.
 • Магістерська програма «Менеджментпідприємницької діяльності» : навч.-метод. комплекс / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Центр магістерської підготовки ; [кер. проекту Г. О. Швиданенко ; уклад.: А. М. Поручник, І. В. Кулага, О. В. Ткаченко та ін.]. – К. : КНЕУ, 2009. – 160 с.
 • Світовий досвід оцінювання інтелектуального капіталу компанії / Г. О. Швиданенко // Актуальні проблеми і перспективні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 21–22 трав. 2009 р. –2009. – С. 251–253.
 • Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / [Г. О. Швиданенко, Н. П. Гончарова, О. Г. Мендрул, В. Г. Васильков та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. ВадимаГетьмана». – К. : КНЕУ, 2010. – 364 с.
 • Конкурентна діагностика/ Г. О. Швиданенко // Економіка підприємства: теоріята практика = Economy of enterprise: theory and experience : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. ВадимаГетьмана»; [відп. за вип. Г. О. Швиданенко]. – К. : КНЕУ, 2010. – С.357–359.
 • Формування конкурентної діагностики діяльності підприємства/ Г. О. Швиданенко // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр./ М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2010. – Спец. вип., ч. 1: Економіка підприємства: теорія і практика / [відп. ред. А. Ф. Павленко]. –С. 213–222.
 • Оцінювання та відтворення інтелектуальних активів підприємства/ Г. О. Швиданенко, Т. Л. Бойко // Формування ринкової економіки: наук. зб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. ВадимаГетьмана»; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – К. : КНЕУ, 2010. – Вип. 24. – С. 75–85.
 • Економічна безпека бізнесу: навч. посібник / [Г. О. Швиданенко, В. М. Кузьомко, Н. І. Норіцина та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2011. – 510 с.
 • Методы конкурентной диагностики: их оценивание и интеграция/ Г. А. Швиданенко // Экономический рост Республики Белорусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19–20 мая 2011 г. / Белорус.гос. экон. ун-т, Фин. ун-т при Правительстве РФ, Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Киев. гос. торг.-экон. ун-т [и др.]. – Минск, 2011. – С. 55–57.
 • Новітні тенденції розвиткууправління підприємствами : монографія / [О. С. Федонін, Г. О. Швиданенко, В. В. Лаврененко та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2011. – 257 с.
 • Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрямки вдосконалення / Г. О. Швиданенко, О. М. Масліченко, К. С. Бойченко // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 21 лют. 2012 р. : у 2 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима
 • Інтелектуальні ресурси: визначеня та систематизація / Г. О. Швиданенко // Економіка підприємства: теорія та практика = Economyofenterprise: theoryandexperience : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; [редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.)та ін.]. – К. : КНЕУ, 2012. – С.83–85.
 • Інтелектуальні ресурси підприємства, які функціонують у зовнішньому середовищі / Г. О. Швиданенко, І. Ю. Гусєва // Проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 181–186. Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, Т. В. Гуть]. – К. : КНЕУ, 2012 – Т. 2. – С. 193–196.

 • Технології інноваційного розвиткупідприємств у контексті інституціоналізму : монографія / [Н. П. Гончарова, Г. О. Швиданенко, І. С. Капарулін та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ.нац. екон. ун-т ім. ВадимаГетьмана». – К. : КНЕУ, 2012. – 225 с.

 • Оптимізація бізнес-процесів : навч. посібник / Г. О. Швиданенко, Л. М. Приходько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2012. – 487 с. 

Автореферати дисертацій, захищених під керівництвом Г. О. Швиданенко:

 • Лісовий В. П. Організаційно-фінансові аспекти акціонування державних підприємств (на матеріалах промислового комплексу України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.07.01 / Лісовий Віктор Петрович ; Київ. держ. екон. ун-т. – К., 1995. – 26 с.
 • Мішта С. П. Пріоритетні напрями кредитування Ощадним банком діяльності суб’єктів господарювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Мішта Сергій Петрович ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 1998. – 17 с.
 • Лаврененко В. В. Реструктуризація промислових підприємств і формування їх інвестиційного потенціалу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Лаврененко Валентина Віталіївна ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2000. – 17 с.
 • Бондар О. М. Організаційно-економічний механізм приватизації стратегічних підприємств (на матеріалах промислових підприємств України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Бондар Олександр Миколайович ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2001. – 18 с.
 • Кукоба В. П. Формування антикризових систем управління підприємств (на матеріалах радіотехнічних підприємств України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Кукоба Володимир Павлович ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2001. – 18 с.
 • Фоменко А. В.Становлення промислово-фінансових об’єднань в Україні (теоретико-методологічні аспекти) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Фоменко Андрій Васильович; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2001. – 20 с.
 • Білоус Я. М.Кооперування підприємств у сучасних умовах господарювання (за матеріалами виробників телекомунікаційного обладнання в Україні) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Білоус Ярослав Миколайович; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2002. – 20 с.
 • Соколов С. А.Формування та підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів підприємств (на матеріалах підприємств чорної металургії України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Соколов Сергій Анатолійович; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2002. – 19 с.
 • Дмитренко А. І. Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Дмитренко Артем Іванович ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2004. – 19 с.
 • Дуброва О. С. Формування комплексної системи управління господарськими ризиками (за матеріалами підприємств олійно-жирової галузі України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Дуброва Оксана Станіславівна ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2004. – 20 с.
 • Шевчук Н. В. Управління формуванням і функціонуванням капіталу підприємств (за матеріалами машинобудівних підприємств України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Шевчук Наталія Валентинівна ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2004. – 20 с.
 • Ревуцька Н. В. Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Ревуцька Наталія Віталіївна ; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2005. – 20 с.
 • Дзюбенко Л. М. Організаційно-економічне забезпечення прибутковості підприємств (за матеріалами деревообробних комбінатів України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дзюбенко Любов Миколаївна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2007. – 19 с.
 • Петренко Л. А. Розвиток експортного потенціалу підприємства (за матеріалами молокопереробних підприємств України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Петренко Людмила Анатоліївна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2007. – 17 с.
 • Кремень О. М. Ресурсне та організаційне забезпечення ефективного розвитку підприємств (за матеріалами цукрових заводів України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кремень Оксана Миколаївна; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2009. – 19 с.
 • Швидка О. П. Управління оборотним капіталом підприємства (за матеріалами молокопереробних підприємств України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Швидка Оксана Полікарпівна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2009. – 20 с.
 • Бортнік А. М. Процесне управління бізнесом (за матеріалами меблевих підприємств Київського регіону) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бортнік Анастасія Миколаївна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2010. – 20 с.
 • Ільченко І. Ю. Бізнес-стратегія: імперативні розробки та впровадження (за матеріалами підприємств харчової промисловості України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ільченко Інна Юріївна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2010. – 20 с.       
 • Бойченко К. С. Менеджмент стратегічних намірів підприємства з урахуванням ризиків (за матеріалами харчових підприємств Київського регіону) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бойченко Катерина Степанівна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2012. – 20 с.
 • Коваленко А. Д. Вартісно-орієнтоване управління розвитком підприємства (за матеріалами лізингових компаній України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Коваленко Антон Дмитрович; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2012. – 20 с.
 • Гейдор А. П. Управління капіталом підприємства (за матеріалами підприємств ромисловості будівельних матеріалів України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гейдор Алла Петрівна ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К., 2013. – 20 с.

Послідовники
 
Наукова секція 1 «Науково-методичні засади забезпечення інноваційної моделі розвитку підприємтва»
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: К.Е.Н., ДОЦ.НОРІЦИНА Н.І.
 

Норіцина Н.І.
к.е.н., доцент

Павленко І.А.
д.е.н., професор

Петренко Л.А.
к.е.н., доцент

Шараєвська І.О.
к.е.н., доцент

Проблематика наукових досліджень:

 • Сучасні методи  та моделі управління інноваційною діяльністю підприємства
 • Методи аналізу  та оцінювання інноваційно-інвестиційних  можливостей  українських підприємств
 • Діагностика та оцінювання інноваційних ризиків проекту
 • Інноваційне підприємництво та інноваційний потенціал підприємства
 • Дослідження тенденцій становлення та розвитку інноваційного бізнесу в Україні
 • Економіко-правові засади  та напрямки удосконалення української законодавчої бази  інноваційної діяльності підприємств
 • Інтелектуалізація праці як чинник інноваційного розвитку підприємства
 • Людський капітал та його вплив на  інноваційний розвиток підприємств
 • Сучасні моделі та організаційно-інформаційне забезпечення інноваційного розвитку  підприємства
 • Особливості венчурного  фінансування  промислових підприємств  України
 • Методи та моделі комерціалізації технологій на підприємствах України
 • Методи формування інноваційної стратегії підприємств
 • Кластеризація української економіки : методи, моделі, перспективи
 • Напрямки формування та забезпечення ефективної діяльності  українських старт-апів (венчурних підприємств)
 • Напрямки підвищення ефективності функціонування  українських технопарків та бізнес-інкубаторів
 
НАУКОВА СЕКЦІЯ 2 «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ТА РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ»
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: Д.Е.Н., ДОЦ. РЄПІНА І.М.
 

Рєпіна І.М.
д.е.н., доцент

Федонін О.С.
к.е.н., професор

Олексюк О.І.
д.е.н., професор

Кузьменко О.М.
к.е.н., доцент

Ямненко Г.Є.
к.е.н., доцент

Данильченко С.С.
ст. викладач

Вострякова В.Ю.
асистент

 

Проблематика наукових досліджень:

 • Природа та генезис економічної категорії «потенціал підприємства»
 • Особливості формування й функціонування потенціалу суб’єкта господарювання
 • Теорія активації економічних ресурсів та соціально-відповідальне управління активами підприємства
 • Дослідження взаємозв'язку структурних елементів потенціалу підприємства.
 • Сучасний моніторинг рівня конкурентоспроможності потенціалу вітчизняних підприємств.
 • Методи оцінювання потенціалу підприємства
 • Особливості створення цільових систем показників підприємств різних сфер діяльності
 • Концепція управління вартістю та її мультиплікація в оцінці вартості потенціалу підприємства
 • Ринкова капіталізація та результативність використання потенціалу підприємства
 • Управління відносинами з учасниками фондового ринку
 • Оцінювання вартості цілісних майнових комплексів та по-елементна оцінка потенціалу підприємства
 • Управління інтелектуальною власністю та трудовим потенціалом підприємства
 • Еволюція наукових теорій управління розвитком суб’єктів господарювання
 • Діагностика ефективності розвитку підприємства
 • Методичний інструментарій розробки стратегії розвитку підприємств в Україні
 
НАУКОВА СЕКЦІЯ 3 «РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ»
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: К.Е.Н., ПРОФ. КОЛОТ В.М.
 

Колот В.М.
к.е.н., професор

Дзюбенко Л.М.
к.е.н., доцент

Шергіна Л.А.
к.е.н., доцент

Долгова Л.І.
к.е.н., доцент

Тонюк М.О.
к.е.н., доцент

Проблематика наукових досліджень:

 • Економічна результативність господарювання суб'єктів підприємництва у ринковій економіці
 • Особливості формування статичних показників результативності і продуктивності діяльності підприємства
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень
 • Ефективність формування та використання активів підприємства
 • Особливості оцінювання результативності суб’єктів малого підприємництва
 • Виявлення і використання внутрішніх резервів зростання продуктивності праці на підприємстві.
 • Економічний механізм підвищення ефективності діяльності підприємств
 • Ефективність використання лізингу в діяльності підприємства.
 • Ефективність використання мотиваційних механізмів у сфері підприємництва
 • Обґрунтування найбільш ефективних напрямків ресурсозбереження на підприємстві.
 • Напрями   підвищення ефективності управління результатами діяльності підприємств
 • Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств
 • Організаційно-економічний механізм ефективної операційної діяльності підприємства
 • Сучасні напрямки вдосконалення системи управління витратами на підприємстві.
 • Обґрунтування напрямків і резервів підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства.
 • Оцінка, шляхи та резерви підвищення соціально-економічної ефективності природоохоронної діяльності підприємства.
 
НАУКОВА СЕКЦІЯ 4 «ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ»
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: Д.Е.Н., ПРОФ. КУКОБА В.П.
 

Кукоба В.П.
д.е.н., професор

Васильков В.Г.
доцент

Криворучкіна О.В.
ке.н., доцент

Бортнік А.М.
ке.н., доцент

Царьов В.М.
ке.н., ст.викладач

Проблематика наукових досліджень:

 • Генезис теорії організації та її місце в системі наукових знань.
 • Стадії та етапи організаційного розвитку підприємства.
 • Організаційні протиріччя та організаційні зміни.
 • Основні принципи організаційного дизайну виробничих і управлінських систем.
 • Організаційна культура на підприємстві і методи її розвитку.
 • Сутність, завдання і показники організаційної діагностики підприємства.
 • Вплив техніко-технологічного рівня підприємства на його загальний рівень організації.
 • Методи формування еталонів для проектів організації виробництва.
 • Проектування організації різних типів  виробництв.
 • Методологія визначення рівня організації в системі управління підприємством.
 • Моделювання організаційних та функціональних структур.
 • Основні принципи й методи проектування трудових процесів.
 • Порядок атестації та раціоналізації робочих місць.
 • Системи обслуговування робочих місць та їх різновиди.
 • Ергономічне інженерно-технічне проектування.
 • Соціонічне проектування виробничого колективу.
 • Особливості дисипативної самоорганізації виробничих систем.
 • Застосування принципів JIТ-надійності у організації функціонування техніко-технологічної бази.
 • Основні принципи і інструменти «бережливого виробництва» 
 
НАУКОВА СЕКЦІЯ 5 «МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМИ РИЗИКАМИ»
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: К.Е.Н., ДОЦ. КЛИМЕНКО С.М.
 

Клименко С.М.
к.е.н., доцент

Позняк С.В.
ке.н., доцент

Литюга Ю.В.
к.е.н., доцент

Семенчук А.О.
ке.н., доцент

Гусєва І.Ю.
ке.н., асистент

Проблематика наукових досліджень:

 • Сучасні парадигми забезпечення конкурентоспроможності.
 • Методологічні основи оцінювання конкурентоспроможності підприємств
 • Практика регулювання конкурентних відносин на вітчизняному ринку
 • Аналіз тенденцій розвитку конкурентної ситуації на ринку України.
 • Стратегія і тактика забезпечення цільового рівня конкурентоспроможності підприємства і управлінських механізмів їх реалізації.
 • Розробка і вибір сценаріїв розвитку конкурентоспроможності підприємств і проектів їх реалізації.
 • Управління конкурентоспроможністю підприємств різної форми власності з урахуванням компоненти ризику
 • Сучасні теорії ризикології підприємств
 • Методологічна основа визначення і оцінювання ризиків підприємницької діяльності
 • Класичні методи оцінювання ризиків підприємства для малих підприємств.
 • Ефективність управління ризиками для забезпечення корпоративної конкурентоспроможності
 • Існуючі виробничі ризики підприємств України, їх вплив на діяльність підприємства.
 • Напрями та методи регулювання ступеню ризику.
 • Існуючі системи страхування підприємницьких ризиків на вітчизняному ринку
 
НАУКОВА СЕКЦІЯ 6 «ФОРМУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА»
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: К.Е.Н., ПРОФ. ШВИДАНЕНКО Г.О.
 

Швиданенко Г.О.
к.е.н., професор

Ревуцька Н.В.
к.е.н., доцент

Кужель В.М.
к.е.н., доцент

Бойченко К.С.
к.е.н., ст.викладач

Проблематика наукових досліджень:

 • Теоретико-прикладні аспекти визначення взаємозв’язку між стратегією та ресурсами підприємства.
 • Домінуючі бізнес-моделі сучасних підприємств.
 • Сучасні підходи до визначення сутності та особливостей системи управління інтелектуальними ресурсами підприємства.
 • Конкурентна діагностика діяльності підприємства: теоретичні та прикладні аспекти.
 • Формування ресурсного портфеля підприємства та його роль у створенні конкурентних переваг.
 • Логіка та процес створення підприємством цінності для зацікавлених сторін.
 • Організаційно-економічна характеристика франчайзингової моделі бізнесу.
 • Особливості формування і функціонування аутсорсингової моделі бізнесу.
 • Бенчмаркінг як сучасний інструмент конкурентного аналізу бізнесу.
 • Сучасна технологія формування та аналізу ланцюжка створення цінності.
 • Особливості процесно-орієнтованого моделювання бізнесу.
 • Теоретико-методичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів.
 • Структура та технологія побудови стратегічних карт в управлінні компанією.
 • Сучасні методи оцінювання рівня економічного зростання компанії.
 • Теоретичні і практичні аспекти використання СRM-технологій у процесному управлінні бізнесом.
 • Стратегічні наміри підприємства: технологія розробки та реалізації.
 • Стратегічні ресурси  як основа формування компетенцій підприємства.
 
НАУКОВА СЕКЦІЯ 7 “КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ”
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: К.Е.Н., ДОЦ. ЛАВРЕНЕНКО В.В.
 

Лаврененко В.В.
к.е.н., доцент

Приходько Л.М.
к.е.н., доцент

Масліченко О.М.
к.е.н., доцент

Проблематика наукових досліджень:

 • Процесне управління на підприємстві: сутність та особливості впровадження
 • Сучасні концепції та методи удосконалення бізнес-процесів підприємства.
 • Розробка та організаційно-економічне забезпечення заходів з реінжинірингу бізнес-процесів підприємства.
 • Автоматизація управління бізнес-процесами підприємства.
 • Системи та методи управління якістю на підприємстві.
 • Формування системи управління корпоративними знаннями на підприємстві
 • Концептуальні засади формування та забезпечення ділової репутації підприємства.
 • Методи формування та розвитку корпоративної культури на підприємстві
 • Сучасні системи та методи управління матеріально-технічним забезпеченням.
 • Використання концепції ключових показників ефективності (КРІ) в управлінні підприємством
 • Аналіз та методи оптимізації ланцюжка створення доданої вартості підприємства.
 • Обґрунтування створення центрів фінансової відповідальності на підприємстві.
 • Використання бенчмаркінгу  для підвищення ефективності діяльності підприємства.
 • Ключові компетенції підприємства: сутність та механізм формування
 • Цінністно–вартісний та клієнто-орієнтований підходи до управління підприємствами.
 • Розробка та впровадження програм корпоративної соціальної відповідальності.
 • Методи  та організаційно-економічне забезпечення підвищення інвестиційної привабливості підприємства.
 • Методи вибору та обґрунтування моделі реструктуризації підприємства
 • Форми і моделі ресурсного забезпечення діяльності підприємства.
 • Концепція контролінгу в управлінні підприємством
 • Використання сучасних технологій та методів бюджетування в управлінні підприємством
 • Віртуальні підприємства та організаційні форми: сутність та доцільність використання у підприємницькій діяльності.
 • Економічне управління енергозбереженням на підприємстві.
 
НАУКОВА СЕКЦІЯ 8 «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА АНТИКРИЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: К.Е.Н., ДОЦ.КУЗЬОМКО В.М.
 

Кузьомко В.М.
к.е.н., доцент

Дмитренко А.І.
к.е.н., доцент

Ковтун В.П.
асистент

Терентьєва О.В.
асистент

Проблематика наукових досліджень:

 • Трансформація сутності і ролі економічної безпеки в діяльності сучасних підприємств.
 • Сутність та генезис теорій економічної безпеки.
 • Взаємозв’язок та характеристика впливу деструктивних чинників на економічну безпеку підприємства.
 • Ключові тенденції, пріоритетні напрями та сучасна парадигма дослідження економічної безпеки підприємства. 
 • Методичні підходи до обґрунтування критеріїв і індикаторів діагностики економічної безпеки підприємства.
 • Систематизація сучасних методичних підходів до діагностики економічної безпеки підприємства.
 • Система управління економічною безпекою підприємства
 • Служба безпеки підприємства: поняття, структура та механізм функціонування.
 • Економічний механізм забезпечення розвитку системи управління економічною безпекою підприємства
 • Моделювання систем управління економічною безпекою підприємства
 • Аналіз сучасних методичних підходів до оцінювання ефективності управління економічною безпекою підприємства.
 • Місце антикризового управління у загальній системі управління підприємством.
 • Домінанти кризового процесу на підприємстві.
 • Основні методичні підходи до визначення кризи суб’єкта господарювання та засоби експрес-діагностики кризового стану підприємницької структури.
 • Технологія декомпозиції складників системи антикризового управління суб’єкта господарювання.
 • Алгоритми реалізації процедур банкрутства підприємств.
 • Реорганізація неплатоспроможних підприємств.
 • Формування інформаційної моделі об’єкту антикризового моніторингу на підприємстві
 
НАУКОВА СЕКЦІЯ 9 «ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ КАПІТАЛОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ»
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: К.Е.Н., ДОЦ.ШЕВЧУК Н.В.
 

Шевчук Н.В.
к.е.н., доцент

Бутнік-Сіверський О.Б.
д.е.н., професор

Швидка О.П.
ке.н., доцент

Гейдор А.П.
к.е.н., асистент

Смірнов Є.В.
ке.н., ст.викладач

Проблематика наукових досліджень:

 • Еволюція та етапи становлення капіталу як економічного ресурсу підприємства.
 • Структура капіталу підприємства та фактори,що її визначають.
 • Особливості формування структури капіталу національних промислових підприємств.
 • Особливості формування власного капіталу підприємства.
 • Продуктивність капіталу підприємства: змістовна характеристика та особливості оцінювання.
 • Моделі оцінювання власного капіталу підприємства.
 • Характеристика елементного складу позикового капіталу підприємства.
 • Методи оцінювання вартості позикового капіталу підприємства.
 • Вартість капіталу та принципи її оцінювання.
 • Взаємозв’язок між β-коефіцієнтом підприємства, його активами та структурою капіталу.
 • Кредитоспроможність підприємства та особливості її оцінювання.
 • Інвестиційна привабливість підприємства: зміст та способи оцінки.
 • Аналітичні моделі оцінювання капіталу підприємства
 • Особливості оцінювання руху капіталу підприємства на основі бухгалтерської аналітичної моделі.