Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистика: структурно-логічні схеми та задачі

Статистика: структурно-логічні схеми та задачі: Навч. посіб. / За наук. ред. А. М. Єріної. — К.: КНЕУ, 2007. — 304 с

У навчальному посібнику реалізовано багаторічний викладацький досвід авторів на кафедрі статистики КНЕУ. Кожний розділ навчального посібника складається із двох частин: у першій стисло, у вигляді структурно-логічних схем подається навчальний матеріал, розкривається логіка статистичних методів, зміст статистичних характеристик; у другій — пропонуються задачі для аудиторних практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи студентів. З метою надання консультативно-практичної допомоги під час виконання завдань до кожної теми додаються зразки розв’язування типових задач.

Для студентів економічних факультетів, магістрантів, усіх, хто прагне оволодіти статистичними методами збирання, обробки та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси.

 
ЗМІСТ  
ПЕРЕДМОВА
3
ТЕМА 1 Предмет і метод статистики
5
ТЕМА 2 Статистичне спостереження
17
ТЕМА 3 Зведення та групування статистичних даних
43
ТЕМА 4 Статистичні показники
73
ТЕМА 5 Ряди розподілу. Аналіз варіацій та форми розподілу
107
ТЕМА 6 Вибірковий метод і статистична перевірка гіпотез
157
ТЕМА 7 Методи аналізу взаємозв’язків
183
ТЕМА 8 Ряди динаміки: аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку
233
ТЕМА 9 Індекси
265
ДОДАТКИ 300
Остання редакція: 30.10.14