Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Представники школи

Остання редакція: 12.01.15
Засновник

Куценко Степан Петрович, професор, доктор економічних наук (31.07.1924 -20.12.1984). Народився  31 липня 1924 р. на Київщині. Після закінчення школи вступив до лав Радянської армії, воював на IIУкраїнському фронті, у 1949 р.  демобілізувався  і    вступив до Київського фінансово-економічного інституту  (з 1960 р. - Київський інститут народного господарства, з 1997р. - Київський національний економічний університет), який закінчив з відзнакою. Працював викладачем, заступником директора Київського навчального комбінату Центрального статистичного управління СРСР (1954-1960). На початку 60-х років був призначений начальником Управління організації механізованого обліку, а потім Управління обчислювальних робіт  ЦСУ СРСР.

З 1964 р. по 1994 р. працював у Київському інституті народного господарства – завідувачем кафедри лічильних машин та їх експлуатації, кафедри організації та проектування обчислювальних установок і систем, деканом факультету організації механізованої обробки економічної інформації, проректором з навчальної роботи, проректором з наукової роботи, ректором, професором.

Детальніше

Наукові визнання та громадська діяльність: заступник голови Наукової Ради з вдосконалення управління народним господарством та Республіканської наукової ради з впровадження математичних методів та обчислювальної техніки у народне господарство  при Державному Комітеті Ради Міністрів УССР з координації науково-дослідних робіт, член Науково-методичної ради Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР, член Республіканської комісії Ради Міністрів УССР з методів планування із застосуванням сучасної обчислювальної техніки, член Науково-експертної Ради ЦСУ УССР, член Президії Методологічної Ради Українського Раднаргоспу, член кількох спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття ступеня кандидата і доктора економічних наук,  депутат Київської міськради, голова Обласної організації товариства «Знання», член редакційних колегій кількох економічних та суспільно-політичних журналів.

Нагороджений державними нагородами СРСР: орденом  «Знак пошани», орденом Великої Вітчизняної війни IIступеня, медалями «За бойові заслуги», «За перемогу над Німеччиною у  Великій  Вітчизняній війні», «За доблесну працю», ювілейними медалями «ХХХ років Радянській Армії і Флоту», «Двадцять років перемоги у  Великій  Вітчизняній війні», «Тридцять років перемоги у  Великій  Вітчизняній війні»,  «Сорок років перемоги у  Великій  Вітчизняній війні», «60 років Збройних сил СРСР», «70 років Збройних сил СРСР», «В пам’ять 1500-річчя Києва», Почесними грамотами Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УССР.

Куценко С.П. одним із перших у Радянському Союзі розпочав фундаментальні дослідження проблем організації, економіки і функціонування інформаційно-обчислювальних систем, розробив концепцію формування специфічної галузі економіки  - індустрії інформації.  Ним розроблені принципово нові теоретико-методологічні підходи до організації систем обробки економічної інформації, започатковані системотехнічні, організаційно-економічні та управлінські основи створення і функціонування інформаційних систем. Його перу належить значна кількість наукових, навчальних і навчально-методичних праць, серед яких слід виокремити монографії «Проектирование и организация вычислительных установок. Некоторые проблемы индустрии информации» (1973),  «Экономика, планирование и  организация районных вычислительных установок. Проблемы теории и практики» (1974), «Планирование на предприятиях информационно-вычислительного обслуживания» (1991), підручник «Экономика, планирование и  организация организация  вычислительных установок»(1987).

Куценко С.П. підготував плеяду докторів і кандидатів економічних наук  - провідних фахівців для народного господарства України.

Послідовники

Галіцин Володимир Костянтинович. Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор. Народився 29 квітня 1940 року. Закінчив Чорноморське вище військово-морське училище, м. Севастополь, 1961 р., Політехнічний інститут, м. Київ, 1967 р. З 1963 року працював викладачем, старшим викладачем, заступником декана, доцентом, професором в Київському інституті народного господарства. До його творчого доробку належать 142 публікації, у тому числі 9 монографій, 7 підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

В.К.Галіцин є відомим фахівцем у галузі інформаційних систем і технологій. Він започаткувавновий науковий напрямок -  моделювання систем моніторингу в економіці. З 1987 року до теперішнього часу очолює кафедруінформаційного менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, яка під його керівництвом стала однією з провідних кафедр університету.

Детальніше

Монографія «Системи моніторингу», що вийшла друком у 2000 році є першим в Україні виданням, присвяченим питанням побудови і застосування моніторингу в економічних системах, яка здобула визнання широкого кола фахівців як в Україні, так і за її межами. Він є керівником магістерської програми "Моделювання та інформаційні технології в економіці", для підготовки фахівців з економічної кібернетики, здатних розв'язувати складні завдання, пов'язані з підвищенням впливу інформаційних технологій на конкурентоспроможність підприємств. Підготовлені ним навчальні посібники є значним внеском у запровадження новітніх освітніх технологій у навчальний процес, зокрема тренінгової форми навчання, що сприяє підвищенню якості підготовки сучасних фахівців з економічної кібернетики і прискорює вихід університету на рівень вимог Болонської декларації щодо вдосконалення змісту та організації навчального процесу.

Значним є внесок В.К.Галіцина у підготовку наукових кадрів високої кваліфікації: за час науково-педагогічної діяльності він підготував 2 докторантів та п'ятнадцять кандидатів наук, здійснює наукове керівництво докторантами та аспірантами. Призначається офіційним опонентом на захистах докторських і кандидатських дисертацій.

В.К.Галіцин зробив вагомий внесок у становлення й розвиток ступеневої системи підготовки економістів в Україні як член секції економічної кібернетики науково-методичної комісії з економіки та підприємництва Міністерства освіти і науки України. Веде значну науково-організаційну роботу: є членом двох Спеціалізованих вчених Рад з присудження наукових ступенів; відповідальним редактором Міжвідомчого наукового збірника «Моделювання та інформаційні системи в економіці»; членом Вченої ради Університету та Вченої ради факультету. Про високий авторитет В.К.Галіцина у науковому середовищі свідчить те, що він є вченим секретарем Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація Економічної кібернетики».

Здобутки В.К.Галіцина у науково-педагогічній діяльності, його особистий внесок у розвиток вищої економічної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців для народного господарства України відзначені: званням «Заслужений працівник освіти України», Почесною грамотою Міністерства освіти України; знаками«Відмінник освіти України»,«Петро Могила»; почесним знаком «Заслужений працівник Київського Національного економічного університету»; медалями „В память 1500-летия Киева” – 1982 рік;«Ветеран праці»(1987 рік).

З 2013 року бере участь у програмі EC Tempus у рамках проекту «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» («BUSEEG-RU-UA») 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES.

Викладає такі науки (дисципліни): "Алгоритими і структури даних", "Системи моніторингу", "Моніторинг інформаційних технологій"

Лазарєва Світлана Федорівна. Професор кафедри, кандидат економічних наук, доцент. Народилася на Волині. Після закінчення в 1967 р. середньої школи №1 м. Луцька вступила в Київський інститут народного господарства на спеціальність «Організація механізованої обробки економічної інформації». У 1972 році отримала фах інженера-економіста. У 1984 р. отримала ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.13 "Математичні методи і використання обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, планування та управління народним господарством та його галузями".   На викладацькій роботі з 1987 року, спочатку в якості асистента, старшого викладача, з 1992 року доцента, а з 2002 року професора кафедри інформаційного менеджменту. З 1995 року - заступник завідувача кафедри інформаційного менеджменту.

Веде значнунауково-організаційну роботу: є членом Науково-методичної та Науково-експертної рад Університету, редакційної колегіїфахового Міжвідомчого наукового збірника «Моделювання таінформаційні системи в економіці», а також членом Вченої ради факультету інформаційних систем і технологій.

Детальніше

З 2011 року академічний консультант (Academic Advocate) міжнародної організації «Асоціація аудиту і контролю інформаційних систем» (Information Systems Audit and Control Association - ISACA).

З 2013 року бере участь у програмі EC Tempus у рамках проекту «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» («BUSEEG-RU-UA») 544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES.

Досліджує економіко-організаційні й управлінські проблеми інформатизації соціально-економічних об’єктів.

Під її керівництвом на замовлення Міністерства освіти і науки України проводились наукові дослідження за такими темами: “Проблеми створення та функціонування інформаційних систем на сучасному етапі розвитку національної економіки” (1995-1996 р.р.); “Розробка теоретичних та прикладних аспектів інформаційного менеджменту” (1997-1998 р.р.); “Теоретичні та методологічні проблеми інформаційного менеджменту” (1999-2000 р.р.); “Трансформація соціально-економічних систем: методи та технології інформаційного менеджменту” (2001-2004 р.р.); “Розробка методичних засад створення й удосконалення системи управління інформаційною інфраструктурою підприємства” (2005-2006 р.р.); “Розробка методичних і організаційно-правових засад внутрішнього та зовнішнього аудиту інформаційних технологій” (2007-2008 р.р.).

Під науковим керівництвом Лазарєвої С.Ф. захищено три кандидатських дисертації. Здійснює керівництво аспірантами.

За вагомий внесок у розвиток КНЕУ, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність у 2000 році Лазарєвій С.Ф. присвоєно звання «Заслужений працівник Київського національного економічного університету», у 2011 та 2014 роках нагороджено Почесною грамотою КНЕУ.

За вагомий внесок у розвиток вищої освіти в Україні Лазарєва С.Ф. в 2001 році відзначена Міністерством освіти і науки України Почесною грамотою. У 2006 році нагороджена Київською міською радою нагрудним знаком «Знак пошани».

Нагороджена медаллю до 1500-річчя м Києва

Має понад 100 опублікованих наукових та навчально-методичних праць. З них одна монографія, один підручник і два навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.

Викладає такі науки (дисципліни): “Економіка та організація інформаційного бізнесу”, “Інформаційний менеджмент”, “Управління проектами інформатизації”, “Управління портфелями проектів”, “Управління інформаційними ресурсами”.

Бєгун Анатолій Володимирович, кандидатекономічних наук, професор. Народився в Криму в 1953 році. Після закінчення у 1976 роціКиївського інституту народного господарства  працював старшим інженером- математиком-програмістом  в РІОЦ МОЗ УРСР. З 1979 року – на викладацькій роботі в КНЕУ в якості асистента, старшого викладача, доцента, професора. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.13 "Математичні методи і використання обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, планування та управління народним господарством та його галузями". У 1986 році нагороджений медаллю до 1500-річчя м. Києва.

За вагомий внесок у розвиток КНЕУ, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність у 2007 році Бєгуну А.В. присвоєно звання «Заслужений працівник Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана».

Детальніше

У 2010 році нагороджений золотю медаллю «За видатні заслуги в галузі психоінформаціології».

Досліджує методологічні проблеми інформаційної безпеки соціально-економічних систем, а також інструменти управління інформаційною безпекою.

Під керівництвом Бєгуна А.В. захищено три кандидатських дисертації.

Має понад 80 науково-методичних праць, в тому числі 2 колективних монографій, 5 навчальних посібників з грифом МОН України, 3 посібники для середніх освітніх закладів.

Викладає такі науки (дисципліни): «Інформаційна безпека», «Технології захисту інформації», «Забезпечення надійності функціонування комп’ютерних систем».

Учні послідовників

Щедріна Олена Іванівна, кандидат економічних наук, доцент. Народилася в Росії. У 1981 році закінчила Київський інститут народного господарства за спеціальністю “Організація механізованої обробки економічної інформації”, у 1990 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

З 1990 року – на викладацькій роботі як асистент, старший викладач, доцент кафедри інформаційного менеджменту. У 1996 році отримала звання доцента кафедри інформаційного менеджменту. Заслужений працівник КНЕУ.

Досліджує теоретико-методологічні проблеми створення и використання інформаційних ресурсів, технологій і систем, моделіта технології електронного бізнесу.

Є автором 36 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі двох навчальних посібників “Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації” (2001 р.) та “Нові інформаційні технології” (2005 р.), а також співавтором одного навчального посібника “Інтернет технології в бізнесі” (2012 р.).

Викладає такі науки (дисципліни): «Програмування та алгоритмічні мови»,  «Інтернет-технології в бізнесі», «Алгоритмізація та програмування».

Потапенко Сергій Дмитрович, кандидат економічних наук, доцент. Народився в с. Помоклі, Переяслав-Хмельницького району, Київської області. Після закінчення Київського національного економічного університету працював інженером-програмістом першої категорії відділу автоматизованих систем управління центрального апарату управління казенного підприємства “Науково-технічний центр артилерійського стрілкового озброєння”. У 1998 захистив випускну роботу бакалавра за спеціальністю 0207 «інформаційні системи в менеджменті». Здобув базову вищу освіту за напрямом підготовки «інформаційні системи в менеджменті». Отримав кваліфікацію бакалавра, викладача економіки.

У 1999 захистив магістерську дисертацію на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра фахового спрямування «Менеджмент інформаційної діяльності» за спеціальністю 8102 «Економічна кібернетика». У 2004 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 2011 році отримав атестат Доцента кафедри інформаційного менеджменту. З 2001 року працював на посаді асистента, з 2005 на посаді старшого викладача, з 2007 року працює на посаді доцента кафедри інформаційного менеджменту.

Напрям наукових досліджень: «Економіко-математичні моделі та інформаційні технології електронного бізнесу».

Має 11 опублікованих наукових статей, 12 тез доповідей на наукових та науково-практичних конференціях, одну монографію та один посібникз грифом МОН України.

Викладає такі науки (дисципліни): «Операційні системи», «Технологія створення програмних продуктів», «Технології розподілених систем та паралельні обчислення», «Кросплатформне програмування».

Камінський Олег Євгенович, кандидат економічних наук, доцент. Народився в м. Києві. Закінчив у 1993 році Київський державний економічний університет здобувши кваліфікацію спеціаліста зі спеціальності «Економічна інформатика і автоматизовані системи управління». У 1997 захистив дисертацію на здобуття наукового степеня кандидата економічних наук, а в 2006 отримав вчене звання доцента. Після закінчення університету працював заступником директора Головного центру інформаційних систем КНЕУ. З 2004 року – на викладацькій роботі в якості асистента, старшого викладача, доцента кафедри інформаційного менеджменту.

Досліджує теоретико-методологічні проблеми розвитку інформаційної економіки,  а також концептуальні засади парадигми «хмарних» обчислень.

Має понад 15 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі 2 навчальних посібника з грифом МОН України.

Викладає такі науки (дисципліни): «Web-дизайн і Web-програмування», «Технології хмарних обчислень», «Архітектура обчислювальних сисем».

Самченко Наталія Костянтинівна, кандидат економічних наук. Народилась в місті Ленінград, Росія. Закінчила гімназію «Консул» №86 м. Києва. У 2008 році закінчила ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отримала диплом магістра зі спеціальності економічна кібернетика. Після закінчення з 2008 по 2010 рік навчалася в аспірантурі та працювала асистентом кафедри менеджменту в Академії муніципального управління. У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

З 2011 року працює в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спочатку асистентом, а з 2013 року, старшим викладачем кафедри інформаційного менеджменту.

Досліджує методи аналізу і моніторингу економічних процесів. Має 11 науково-методичних праць, в тому числі 1 колективну монографію, є співавтором навчального посібника з грифом МОН України. Здійснює керівництво магістерськими дипломними роботами.

Викладає такі дисципліни: “Управління проектами інформатизації”, «Алгоритими і структури даних», «Системи моніторингу»

Агутін Михайло Михайлович, кандидат економічних наук, старший викладач. Народився в місті Ніжин Чернігівської області. Випускник Українського фізико-математичного ліцею (м. Київ).  У 1998 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Інформаційні системи в менеджменті». Після закінчення університету працював інженером-програмістом, навчався в  аспірантурі КНЕУ. З 2001 року працював на посадах провідного спеціаліста з телекомунікацій, завідувача лабораторії дистанційного навчання КНЕУ. Викладав на курсах підвищення кваліфікації з дистанційних технологій. У 2006 році став старшим викладачем кафедри інформаційного менеджменту КНЕУ. Захистив дисертацію на тему «Моделювання функціонування та технологія створення віртуальних комп’ютерних систем в економіці» за спеціальністю 08.00.11 – "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці".

Досліджує теоретико-методичні проблеми підвищення ефективності   навчального процесу на основі інноваційно-інформаційних та дистанційних технологій навчання, а також моделювання процесів і технологічні підходи до створення інформаційно-аналітичних систем.

Є автором більше 10 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі, співавтором навчального посібника з дисципліни «Інтернет-технології в бізнесі».

Викладає дисципліни «Комп’ютерні мережі», «Адміністрування інформаційних систем та мереж», «Інтернет-технології в бізнесі».  

Ус Роман Леонідович, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри. Народився в м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області. У 2006 році закінчив ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», де навчався за спеціальністю «Економічна кібернетика» на факультеті «Інформаційні системи і технології (ІСІТ)». Здобув кваліфікації бакалавра, магістра з економічної кібернетики та викладача економіки. З 2010 року працювавна посадах асистента, потім старшого викладача кафедри інформаційного менеджменту ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана». У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук після навчання в аспірантурі на кафедрі інформаційного менеджменту за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Досліджує теоретико-методичні проблеми стратегічного управління інформаційними технологіями в системі управління економічними об’єктами, зокрема, проблеми ІТ-аудиту.

Має 20 наукових публікацій у фаховий виданнях, а також займається консалтинговою діяльністю як академічний консультант (Academic Advocate, BronzeMember) міжнародної організації «Асоціація аудиту і контролю інформаційних систем» (Information Systems Audit and Control Association – ISACA) та керівник департаменту ІТ-сервісів міжнародної організації Baker Tilly International. 

Корзаченко Ольга Володимирівна. Старший викладач, кандидат економічних наук. Народилася в 1986 році в місті Києві. Закінчила ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» в 2008 році з відзнакою (магістр з економічної кібернетики); закінчила аспірантуру в 2012 році. У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

Досліджує методи та інструменти управління та удосконалення бізнес-процесів підприємств.

Має 30 наукових праць, в тому числі 10 наукових стаей, три з них у колективних монографіях та 20 тез доповідей на міжнародних і республіканських конференціях.

Викладає такі науки (дисципліни): «Web-дизайн та Web-технології», «Інформаційна безпека», «Технології захисту інформації».