Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічна глобалізація

Найбільш гідним можна вважати науковий пошук професора Лук’яненка Д.Г. у дослідженні безпосередньо глобалізації. Розуміння критичної актуальності глобальних трансформацій національних політичних, економічних і соціальних систем нинішнього часу, дозволила Д.Г. Лук’яненку у співавторстві з О.Г. Білорусом та О.В. Зернецьою 1998 року провести ряд новаторських досліджень, які, маючи в Україні піонерний характер, у 2001 році було відзначено Премією Національної академії наук України ім. В.М. Птухи.

Торкаючись ключових понять глобалістики – глобальність, глобалізація, глобалізм (рис.1) Д.Г. Лук’яненко зазначив, що незважаючи на існування визнаних на світовій арені кількох, шкіл глобалістики і формування в Україні самобутніх та оригінальних вітчизняних шкіл економічної глобалістики, сучасна глобалістики не має й, очевидно, не матиме у близькому майбутньому єдиної парадигми. 

Рис. 1 Взаємозв’язок ключових понять

Оскільки, за його оцінкою, якісно видозмінюються традиційні уявлення стосовно умов, джерел і критеріїв успіху особистостей, малих і великих груп людей, то глобальна проблема заключається не стільки у взаємодії людини і природи, скільки у переході Індивідуума на якісно новий рівень суспільної, постінформаційної свідомості.

При цьому, наукові підходи Д.Г. Лук'яненка до глобалізації як процесу, що виводить цивілізацію на вищий щабель розвитку із системною інтернаціоналізацією умов і сфер людської життєдіяльності з її поділом на інформаційну, політичну, соціокультурну, науково-технологічну та екологічну, та безпосередньо економічну (рис.2) з такими її важливими складовими, як виробнича, торговельна, фінансово-інвестиційна та інфраструктурна, що тісно взаємодіють між собою стають згодом в Україні загальновизнаними.

Рис. 2 Характеристика процесу економічної глобалізації

Важливим результатом дослідження Д.Г. Лук’яненка є визначення ним ключових кількісних параметрів економічної глобалізації у сферах міжнародного виробництва (кількість не фінансових ТНК, обсяги продажу ТНК), міжнародної торгівлі (обсяги торгівлі товарами, обсяги торгівлі не фінансовими послугами), міжнародних інвестицій (обсяг ПЗІ, обсяг портфельних інвестицій), міжнародних фінансів (обсяг міжнародних кредитів, обсяг валютних операцій.

Однак, найбільш вагомою є, здійснена Лук’яненком Д.Г. якісна оцінка економічної глобалізації (табл.1)

Таблиця 1

Якісна характеристика ключових компонентів економічної глобалізації

Сфера економічної діяльності Якісна характеристика
ідеальний зразок реальний стан
Міжнародне виробництво Світовий баланс виробничої діяльності на основі ефективного ресурсовикористання Асиметрична дислокація виробництва, дискредитація реальної складової
Міжнародна торгівля

Вільний обмін товарами, послугами, продуктами інтелектуальної власності

Істотні нетарифні бар’єри, національний і регіональний протекціонізм
Міжнародні інвестиції Вільний рух підприємницького капіталу Транснаціональні альянси, превалювання портфельних інвестицій
Міжнародні фінанси Стабільність, транспарентність, уніфікована технологічність Перманентна кризовість, превалювання спекулятивних операцій

Загалом, на його думку, якісні ознаки економічної глобалізації відбивають процеси транснаціоналізації, регіоналізації та глобальної інституалізації, а її рушійними силами є принципові науково-технологічні зрушення на основі всеосяжної інформатизації. І якщо розвиток економіки залежить від факторів обмеження сировинно-матеріальних ресурсів, то інтелектуально-інформаційні ресурси не мають абсолютних кількісних обмежень і здатні до мультиплікації, «тиражування» і саморозвитку.

Остання редакція: 16.12.14