Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Внесок школи в розвиток сучасної системи освіти

Суттєвим є внесок представників школи в розвитку багаторівневої національної економічної освіти шляхом безпосередньої розробки Галузевих стандартів вищої освіти України з освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Міжнародна економіка» напрямку – «Економіка і підприємництво»; типових навчальних планів бакалаврів і магістрів:

 • Нормативні програми дисциплін фундаментального циклу освітньо-професійної підготовки бакалаврів з економіки та підприємництва /  [кол. авт.підзаг. кер. А. Ф. Павленка ; наук. ред. В. М. Данюк ;відп.за вип. Т.Є.Оболенська] ; М-воосвіти України,Наук.-метод.коміс.з екон.освіти, Київ.нац. екон. ун-т. - К. : КНЕУ, 1997.
 • Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням бакалавра з економіки і підприємництва: нормативи обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки бакалавра / [кол. авт. під заг. кер. А. Ф. Павленка; розроб.: С. В. Степаненко, А. М. Поддєрьогін, М. І. Савлук та ін.; наук. ред. В. М. Данюк]; М-во освіти України, Наук.-метод. коміс. з екон. освіти, Київ. нац. екон. ун-т [та ін.].–К.:КНЕУ,1997. - 104 с.
 • Нормативні програми професійно орієнтованих дисциплін для спеціальності «Міжнародна економіка»І [кол. авт.підзаг. кер. А. Ф. Павленка ; наук.ред. іВ. М. Данюк, Д. Г. Лук' яненко;відп.за вип. Т. Є.Оболенська] ; М-воосвіти України,Наук.-метод.коміс.з екон.освіти, Київ.нац. екон. ун-т. -К.іКНЕУ, 1998. - 48с.
 • Міжнародна економіка: Програма "Управління міжнародним бізнесом" 2000/01 р. [Текст] : магістерські програми. . Ч.2 / Ред. Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник. - К. : КНЕУ, 2000.
 • Міжнародна економіка: Програма "Управління міжнародним бізнесом" 2001/02 р. [Текст] : магістерські програми. . Ч.2. - К. : КНЕУ, 2001. - 236 с.
 • Освітньо-професійна програма перепідготовки спеціаліста напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» / Кол. авт. під заг. керів. А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2003. – 134 с.
 • Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» / Кол. авт. під заг. керів. А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ імені Вадима гетьмана, 2006. – 128 с.
 • Міжнародна економіка: магістерська програма «Управління міжнародним бізнесом» 2008-2009 рр. [Текст]: навчально-методичний комплекс / кол. авт. під кер. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2008.

Лук’яненко Д.Г. очолює підкомісію «Міжнародна економіка» НМК Міністерства освіти і науки України з економічної освіти, члени – Поручник А.М., Столярчук Я.М.

Важливим компонентом творчого внеску представників школи у розвиток економічної освіти України є ідентифікація та систематизація багатьох нетрадиційних для вітчизняної економічної науки категорій і понять, що відображають найбільш суттєві світогосподарські явища та процеси, тобто закладено методологічні основи сучасного міжнародного економічного аналізу, що дозволило сформувати адекватний інструментарій викладання новітніх навчальних дисциплін; насамперед Міжнародної економіки, програму якої розробили представники школи під керівництвом Д.Г. Лук’яненка з подальшим конструктивним розповсюдженням серед університетів України.

 • Міжнародна економіка: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко. – К.: ВІПОЛ, 1996
 • Міжнародна економіка: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко, Ю.Г.Козак, Ю.В.Макогон. – Одеса: “АстроПринт”, 1998.
 • Міжнародна економіка: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко, А.М.Поручник, Т.М. Циганкова. – К.: КНЕУ, 1999. – 73 с.
 • Міжнародна економіка: [навчальний посібник] / Д.Г.Лук'яненко, Ю.Г.Козак, Ю.В.Макогон та ін. – К.: ЦНЛ, вид-во АртЕк, 2002. – 156 с.
 • Міжнародна економіка: навчальний посібник / Д.Г.Лук'яненко, Ю.Г.Козак, Ю.В.Макогон та ін.; вид. 2-ге, переробл. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004
 • Міжнародна економіка: [підручник] / За ред. Ю.Г.Козака, Д.Г.Лук’яненка, Ю.В.Макогона, 3-е вид. – К.: Центр Учбової літератури, 2009. – 560 с.
Остання редакція: 22.12.14