Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Страхування: Підручник

 

Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С.Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с.

Підручник перероблено і доповнено відповідно до змін у законодавстві, уточненої типової програми нормативної навчальної дисципліни «Страхуван­ня». У ньому з позицій теорії і практики страхової справи в умовах рин­кової економіки і з урахуванням специфіки її формування в Україні розкри­то зміст, принципи і класифікацію страхування. Показано природу страхових ризиків, методи їх оцінювання. Висвітлено великий комплекс питань, пов’яза­них із функціонуванням страхового ринку. Викладено основи особистого страхування, страхування майна і відповідальності, перестрахування. У підручнику читач знайде відповіді на запитання щодо розрахунку страхо­вих тарифів, формування доходів і витрат, оподаткування, організації резервів, оцінювання фінансової надійності страхових компаній та здійснен­ня державного нагляду за їхньою діяльністю. Книга може бути корисною також для вивчення дисципліни «Страхові послуги».

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вищих навчальних закладів і факультетів, слухачів шкіл і інститутів підвищення кваліфікації, працівників страхових компаній, фінансових органів, банків, фінансових менеджерів підприємств та інших зацікавлених осіб.

 
ЗМІСТ  
Вступ
5
ЧАСТИНА 1. СТРАХУВАННЯ І ЙОГО МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ
9
Розділ 1. Сутність, принципи і роль страхування
9
1.1. Необхідність і форми страхового захисту
9
1.2. Витоки страхування
14
1.3. Сутність і функції страхування
23
1.4. Принципи страхування
28
1.5. Роль страхування в період переходу до ринкової економіки
34
Тест 1
39
Розділ 2. Класифікація страхування
40
2.1. Поняття класифікації та її значення
40
2.2. Класифікація страхування за об’єктами
48
2.3. Обов’язкове і добровільне страхування
55
Тест 2
60
Розділ 3. Страхові ризики
62
3.1. Поняття та види ризиків
62
3.2. Ризик-менеджмент і страхування
69
Тест 3
74
ЧАСТИНА 2. СТРАХОВИЙ РИНОК
76
Розділ 4. Страхова організація (компанія)
76
4.1. Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку України
76
4.2. Види страхових компаній і порядок їх створення
87
4.3. Стратегія страхової компанії
92
4.4. Організаційна структура страхової компанії
98
4.5. Ресурси страхової компанії
104
4.6. Органи управління страховою компанією та їхні функції
111
4.7. Об’єднання страховиків та їхні функції
113
Тест 4 117
Розділ 5. Маркетинг у страхуванні
119
5.1. Поняття, значення і продукти маркетингу в страхуванні
119
5.2. Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика 
121
5.3. Страхові посередники
128
5.4. Реклама страхових послуг
135
5.5. Реалізація страхових послуг
142
Тест 5А
152
Тест 5Б
152
Тест 5В
153
Тест 5Г
154
Тест 5Д
155
Розділ 6. Договори страхування
156
6.1. Поняття, зміст і основні вимоги до страхових договорів
156
6.2. Права та обов’язки суб’єктів страхового зобов’язання
158
6.3. Процедура підготовки та укладання договору
165
6.4. Вирішення спорів і припинення дії договору
166
Тест 6 169
Розділ 7. Державне регулювання страхової діяльності
170
7.1. Правове забезпечення страхування
170
7.2. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю
174
7.3. Страховий нагляд у країнах Європейського союзу
185
7.4. Напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування
191
Тест 7
195
ЧАСТИНА 3. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ
196
Розділ 8. Страхування життя та пенсій
196
8.1. Страхування життя та його основні види
206
8.2. Змішане страхування життя
210
8.3. Страхування ренти і пенсій
214
Тест 8 214
Розділ 9. Страхування від нещасних випадків
216
9.1. Страхування від нещасних випадків, його основні види та форми здійснення
216
9.2. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків
217
9.3. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків
222
Тест 9А
230
Тест 9Б
230
Тест 9В 231
231
Розділ 10. Медичне страхування
232
10.1. Обов’язкове медичне страхування
232
10.2. Добровільне медичне страхування
238
Тест 10
245
ЧАСТИНА 4. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ
247
Розділ 11. Страхування майна юридичних осіб
247
11.1. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки
247
11.2. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств
258
11.3. Страхування технічних ризиків
269
Тест 11А
282
Тест 11Б
282
Тест 11В 284
Розділ 12. Страхування кредитних та фінансових ризиків
286
12.1. Економічний зміст страхування кредитних ризиків
286
12.2. Організаційні форми страхування кредитів
291
12.3. Страхування депозитів
297
12.4. Страхування від втрат прибутку
299
Тест 12
305
Розділ 13. Страхування транспортних засобів та вантажів
306
13.1. Морське страхування
306
13.2. Авіаційне страхування
321
13.3. Страхування наземного транспорту
337
13.4.  Страхування вантажів
344
Тест 13А
353
Тест 13Б
354
Тест 13В
354
Тест 13Г 355
Розділ 14. Страхування майна громадян
357
14.1. Страхування будівель
357
14.2. Страхування тварин
364
14.3. Страхування домашнього майна
369
Тест 14А
376
Тест 14Б
377
Тест 14В
378
ЧАСТИНА 5. СТРАХУВАННЯ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
380
Розділ 15. Страхування загальної цивільної відповідальності
380
15.1. Юридичні поняття відповідальності та підстави для її страхування
380
15.2. Поліси страхування загальної цивільної відповідальності
383
15.3. Страхування відповідальності виробника за якість продукції
386
15.4. Страхування відповідальності роботодавця
392
15.5. Страхування професійної відповідальності
395
15.6. Страхування відповідальності за екологічне забруднення
400
Тест 15А
405
Тест 15Б 405
Розділ 16. Страхування відповідальності на транспорті
407
16.1. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
407
16.2. Страхування відповідальності перевізника вантажів
417
Тест 16А
425
Тест 16Б
426
ЧАСТИНА 6. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
428
Розділ 17. Перестрахування і співстрахування
428
17.1. Сутність і роль перестрахування
428
17.2. Методи перестрахування
432
17.3. Форми проведення перестраховувальних операцій
438
17.4. Особливості перестрахування ризиків у нерезидентів
446
17.5. Співстрахування та механізм його дії
451
Тест 17 456
ЧАСТИНА 7. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  СТРАХОВИКА
458
Розділ 18. Визначення страхових тарифів
458
18.1. Математичні основи обчислення тарифних ставок
458
18.2. Визначення тарифів за договорами страхування життя
463
18.3. Визначення тарифів за договорами загального страхування
477
Тест 18
486
Розділ 19. Доходи, витрати і прибуток страховика
487
19.1. Доходи страховика
487
19.2. Витрати страхової компанії
499
19.3. Прибуток страховика
503
19.4. Оподаткування страхових компаній
508
Тест 19А
517
Тест 19Б
518
Розділ 20. Фінансова надійність страховика
520
20.1. Поняття фінансової надійності
520
20.2. Страхові резерви
523
20.3. Інвестиційна політика страховика
529
20.4. Оцінка платоспроможності страховика
533
Тест 20
536
ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ
538
СЛОВНИК СТРАХОВИХ ТЕРМІНІВ
541
ЛІТЕРАТУРА  585
Остання редакція: 30.10.14