Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання вченої ради Університету 22.11.201823 Листопада 2018р.

Членів Вченої ради Університету – 94                                           Присутні – 65

 

Головуючий – Голова Вченої ради Університету Д. Г. Лук’яненко

Секретар Вченої ради Університету – О. Ю. Паценко

Засідання розпочалося о 10.05, завершилося об 11.10.

 

Результати:

1. Враховуючи те, що на виконання рішень за результатами засідання Вченої ради Університету 30.10.2018 р. видано накази № 883-п від 31.10.2018 Про призначення на посаду та укладання контракту з науково-педагогічними працівниками, як таких, що пройшли конкурс, про переведення та звільнення, № 873 від 01.11.2018 Про введення в дію «Порядку підготовки та проведення оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін»,  № 869 від 30.10.2018 Про введення в дію Методичних рекомендацій щодо підготовки матеріалів для акредитації освітньої діяльності у ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»,№ 915 від 16.11.2018 Про введення в дію Положення про кафедри Економічної теорії, Національної економіки та публічного управління, Стратегії бізнесу, Економіки та підприємництва, Економіки і менеджменту агробізнесу ДВНЗ «КНЕУ» у новій редакції,№ 036-о від 01.11.2018 Про введення в дію освітньо-професійних програм у Економічному коледжі КНЕУ, № 98 від 07.11.2018 Про введення в дію освітніх програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, про введення в дію освітніх програм профільної середньої освіти підготовки молодшого спеціаліста,  про введення в дію освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти «Менеджмент», про введення в дію навчальних планів підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, про введення в дію навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти  освітньо-професійної програми «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на початковому рівні (короткий цикл) у Роменському коледжі Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; документи претендентів на вчені звання відправлено до МОН України; решта наказів – про введення в дію Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця навчання за державним замовленням у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», про введення в дію Положення про кафедру фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції, Положення про кафедру банківської справи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції, Положення про кафедру корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції, про введення в дію Положення про факультет фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції, про введення в дію Положення про кафедру політичних технологій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», про введення в дію Положення про кафедру фізичного виховання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції,  про введення в дію Положення про кафедру обліку, контролю та оподаткування агробізнесу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції, про введення в дію освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти на освітнього-кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст» у Коледжі інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»знаходяться у процесі підписання:

 1. визнати виконання рішень Вченої ради Університету від 30.10.2018 у  обсязі 70%;
 2. особам, відповідальним за підготовку наказів, якими рішення Вченої ради Університету вводяться в дію, у термін до 26.11.2018 забезпечити реєстрацію цих наказів у встановленому законодавством України та внутрішніми нормативно-правовими актами Університету порядку

 (одноголосно).

2. Присвоєно вчене звання доцента по кафедрі кримінального права та процесу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» к.ю.н. Олійник Олені Сергіївні(одноголосно).

3. Затверджено Ухвали Вченої ради Університету «Про подання Конференції трудового колективу Університетупроекту Статуту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»у новій редакції»(одноголосно), «Про внесення змін до Ухвали Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30.09.2015 «Про підготовку до обрання нового складу вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету - Конференції трудового колективу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(одноголосно), «Про внесення змін до Положення про Роменський коледж Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та затвердження його у новій редакції» (одноголосно),  які оприлюднено на офіційному веб-сайті Університету за посиланням http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/uhvali/.

4. Затверджено Положення про проведення конкурсу на право оренди державного майна, закріпленого на праві господарського відання за Державним вищим навчальним закладом «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції(одноголосно).

5. Затверджено Положення про науково-дослідний Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца(одноголосно).

6. Відмінено Ухвалу Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 29.03.2007 «Про затвердження «Положення про магістерську програму», переліку магістерських програм і уточнених робочих навчальних планів магістерської підготовки»(одноголосно).

7. Розглянуто проект Програми інноваційного розвитку Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»на 2019-2021 р.р. та подано його для затвердження Конференції трудового колективу Університету(одноголосно).

8. Розглянуто результати конкурсного відбору проектів фундаментальних та прикладних досліджень, виконання яких розпочнеться у 2019 р. за рахунок коштів Державного бюджету України, інформацію взято до відома(одноголосно).

9. Ухвалено проект Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2019 р.(одноголосно).

10. Затверджено справи щодо акредитації освітньої діяльності у сфері вищої освіти на другому (магістерському) рівні за освітньо-професійними програмами:

 • «Економіка підприємства» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
 • «Міжнародна економіка» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
 • «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
 • «Соціально-економічна статистика» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
 • «Економіка підприємств аграрно-промислового комплексу» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
 • «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
 • «Облік, аудит та оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
 • «Облік, аудит та оподаткування в АПК» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
 • «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
 • «Банківська справа» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
 • «Менеджмент бізнес-організацій» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
 • «Бізнес-адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
 • «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
 • «Підприємницька діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; «Правознавство» спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право»;
 • «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

(одноголосно).

11. Затверджено справи щодо ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти спеціальностей:

на першому (бакалаврському) рівні

293 «Міжнародне право» галузі знань 29  «Міжнародні відносини»;

053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (збільшення ліцензованого обсягу);

на другому (магістерському) рівні

125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології»

 (одноголосно).

12. Затверджено освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти: «Міжнародне право» спеціальності 293 «Міжнародне право» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» на першому (бакалаврському) рівні;  «Кібербезпека» спеціальності 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» на другому (магістерському) рівні(одноголосно).

13. Внесено зміни до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти «Банківська справа» та відповідні зміни до навчальних планів освітньо-професійної програми «Банківська справа» денної, заочної форм навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти(одноголосно).

14. Внесено зміни до освітньо-професійних  програм  підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти «Фінанси», «Митна справа»,  «Корпоративні фінанси», «Банківський бізнес», «Страхування та ризик-менеджмент»та відповідні зміни до навчальних планів  освітньо-професійних  програм  «Фінанси», «Митна справа»,  «Корпоративні фінанси», «Банківський бізнес», «Страхування та ризик-менеджмент» денної, заочної форм навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти(одноголосно).

15. Затверджено ліцензійні справи підготовки здобувачів вищої освіти на освітньо-кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» (спеціалізації «Менеджмент  бізнес-організацій» спеціальності 073 «Менеджмент») та спеціалізації «Підприємницька діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  у Економічному коледжі Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(одноголосно).

16. Затверджено акредитаційні справи щодо акредитації діяльності у сфері вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право»; спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (для Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»)(одноголосно).

17. Затверджено освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти на освітньо-кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст» спеціалізації «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;  спеціалізації «Бухгалтерський облік» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»; спеціалізації «Діловодство» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»; спеціалізації «Виробництво харчової продукції» спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» у Криворізькому коледжі економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(одноголосно).

18. Прийнято рішення щодо внесення змін до складу редакційної колегії збірника наукових праць «Моделювання та інформаційні системи в економіці» у такому порядку: 1) вивести зі складу редакційної колегії Шарапова Олександра Дмитровича – заступника головного редактора; Благуна Івана Семеновича, д.е.н., професора (м. Івано-Франківськ); Іманова Горхмаз Джахангір огли, д.е.н., професора (Азербайджан); Жуковського Маріана, д-ра, професора (Польща); Іващук Наталії, д-ра, професора (Польща); Вашкилевича Веслава, д-ра, професора (Польща); 2) ввести до складу редакційної колегії Піскунову Олену Валеріївну, доктора економічних наук, професора, заступника завідувача кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Скрипниченко Марію Іллівну, д.е.н., професора, зав. відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; Байзакова Сайлау Байзаковича, д.е.н., професора, головного наукового керівника АТ «Інститут економічних досліджень» (Казахстан); Гасанлі Ядулла Гамдулла огли, д.е.н., професора, директора Наукового дослідного інституту економічних досліджень Азербайджанського державного економічного університету (Азербайджан); Стемплевську Людмилу Василівну, д-ра, професора факультету менеджменту Європейського університету інформатики та економіки (Польща); 3) покласти виконання обов’язків заступника головного редактора збірника наукових праць «Моделювання та інформаційні системи в економіці» на Піскунову Олену Валеріївну.(одноголосно).

19. Прийнято рішення щодо рекомендації до друку: 1) збірника наукових праць «Моделювання та інформаційні системи в економіці», випуск 95 за 2018 рік, випуск 96 за 2018 рік (одноголосно); 2) монографії «Вартісно-орієнтоване управління страховою компанією», підготовленої Барановим Андрієм Леонідовичем, к.е.н., доцентом, в.о. завідувача кафедри страхування, загальним обсягом 15 д.а., на захист докторської дисертації – видання за кошти Університету в межах встановленого ліміту друкованих аркушів (одноголосно); 3) монографії англійською мовою, підготовленої д.е.н., професором Блудовою Т. В. та д.е.н., професором Токарем В. В. «Mathematical support foreconomic security of thestates» («Математичне забезпечення у сфері економічної безпеки держави»), загальним обсягом 7,3 д.а., видання за кошти Університету в межах встановленого ліміту друкованих аркушів (одноголосно); 4) монографії англійською мовою, підготовленої д.е.н., професором Блудовою Т. В. «Mathematical tools for studying indicators’ thresholdsof the state economic security» («Математичний інструментарій дослідження порогових значень індикаторів економічної безпеки держави»), загальним обсягом 8,5 д.а., видання за кошти Університету в межах встановленого ліміту друкованих аркушів (одноголосно); 5) журналу «Міжнародна економічна політика» № 29 за 2018 рік. (одноголосно).