Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія економічних досліджень (Модуль 2)

Мета вивчення дисципліни – полягає вдослідженні методів проведення економічних досліджень.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійних практик шляхом формування і розвитку у студентів програмних компетентностей, необхідних для розв’язання ними комплексних проблем у галузі дослідницько-інноваційної та професійної діяльності; оволодіння ними основних знань, вмінь та навичок виконання оригінального наукового дослідженняу сфері економіки та підприємництва, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Предметом дисципліниє теорія, методи та прикладні інструменти проведення економічних досліджень у сфері економіки та підприємництва.

Результати навчання:

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати / знання:

-       основні положення сучасних теорій та новітніх досягнень у сфері економіки та підприємництва;

-       базові принципи та методичний інструментарій проведення  системних економічних досліджень;

-       принципи формування культури проведення наукових досліджень та академічної доброчесності;

-       методи оцінювання ефективності результатів наукового дослідження;

-       підходи до підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів.

вміти / вміння:

-       розробляти план проведення науково-дослідних робіт та генерувати власні нові наукові ідеї,

-       використовувати сучасні методи проведення економічних досліджень з дотриманням принципів академічної̈ доброчесності;

-       представляти наукові результати українською та англійською мовами науковому співтовариству, розширюючи межі наукового пізнання;

-       інтерпретувати результати наукових досліджень в межах обраних напрямів економічної діяльності.

комунікація:      

-       вести комунікацію з різними цільовими аудиторіями щодо проведення наукових досліджень українською та англійською мовами;

-       проводити інформаційний пошук та передавати наукову інформацію з використанням сучасних інформаційних та інноваційних технологій.

автономність та відповідальність:

-       ефективно організовувати науково-дослідну діяльність;

-       демонструвати авторитетність, креативність, високий ступінь самонавчання та самореалізації, академічної доброчесності, послідовну відданість розвитку нових ідей у передових контекстах економічної діяльності;

-       здатність до самостійного і незалежного мислення, формулювання ідей та продукування гіпотез.

РОБОЧА ПРОГРАМА для спеціальності  051 «Економіка»

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для спеціальності  051 «Економіка»

РОБОЧА ПРОГРАМА  для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Остання редакція: 25.04.21