Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лігоненко Лариса Олександрівна

Кафедра:Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада:професор
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:40 років
Біографія:

Освіта 

1984 р. - закінчила економічний факультет Київський торговельно-економічний інститут, економічний факультет  (диплом економіста торгівлі  вищої кваліфікації з відзнакою ). 

1991 р.  - захист кандидатської дисертації на тему „"Розподіл доходів в умовах різноманіття форм власності " (аспірантура Київського державного торговельно-економічного університету, диплом к.е.н.зі спец.8.07.05«Економіка торгівлі та послуг»). 

2001 р.- захист докторської дисертації  на тему «Антикризове управління торговельним підприємством» ( докторантура Київського національного торговельно-економічного університету, диплом д.е.н.зі спец.8.07.05«Економіка торгівлі та послуг»  ДД №002351, 2002р).

2003 р. - вчене звання професора кафедри економіки підприємництва  Київського національного торговельно-економічного університету   (атестат ПР№002462).

З квітня 2014 р. працює у КНЕУ професором кафедри менеджменту.

З вересня 2019 р. працює у КНЕУ професором кафедрм бізнес-еконоіки та підприємництва. 

Організаційна робота

2001- 2014 рр.-  завідувач кафедри економіки підприємництва (  кафедри економіки та фінансів підприємств)  Київського національного торговельно-економічного  університету;

2001-2014 рр. – член,  заст. голови  підкомісії з торговельного підприємництва Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва МОН України

2015-2018 рр.  керівник магістерської програми «Менеджмент інновацій» (спеціальність 073 «Менеджмент»)

2016-2018 рр.- гарант освітнього рівня «Доктор філософії « (PHD), спеціальність  073»Менеджмент».;

2018-2019 р.- гарант освітнього рівня "Магістр" спеціальність 073 " Менеджмент"

2019- теперішный час - гарант освітньо-наукової програми 051 "Економіка" (PhD)

2017-2021 р. – член Спеціалізованої Вченої Ради Д. 26.006.03 за спеціальностями: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»  у 2017-2021 навч.році.

Член галузевої  конкурсної (2019 -2020 р.) та апеляційної   конкурсної (2018 р.)комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організації» 

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни :  

 • Бакалаврат - "Бізнес-проектування", «Організаційно-економічне проектування розвитку підприємства», «Бізнес-планування» , «Інноваційний менеджмент»;

 • Магістратура- «Стартап-менеджмент», «Аналіз інновацій», «Венчурний бізнес», «Антикризове управління», «Методологія наукових досліджень»;«Діагностика діяльності підприємства»

 • Аспірантура – Креативна економіка", "Парадигми дослідження соціально-економічних систем " (модуль 4), «Економічне управління підприємством», "Управлінська діагностика"

Дисципліна «Бізнес-планування» поставлена на платформі MOODLE (http://10.1.1.150/course/view.php?id=676).

Дисципліна "Бізнес-проектування"  поставлена на платформі MOODLE  

Наукова діяльність

Під науковим керівництвом  Лігоненко Л.О. :

 • ведеться підготовка  4-х дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії:

 • Жукова Л.Л.  «Управління трансформацією підприємства  в організацію, що навчається»   Спец. 073 – Менеджмент  (захист у 2022 р.);

 • Цимбалюк І.О. "Управління талантами в бізнес-організаціях".спец.073-Менеджмент ( захист у 2023р.); 

 • спец.076 "Підприємництво"- Мисилюк В.С. " Організаційний дизайн корпоративного підприємництва "; (захист у 2022 р.) ; 

 • спец. 051 "Економіка" Коваль Анжела ( 1 курс, "Трансформація бізнес-моделей  підприємств  в умовах циркулярної економіки" ) 

 • успішно захищено 1 докторську та 14 кандидатських дисертацій, зокрема за останні  5 років:

 • Шевчук Є.В. "ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"  ( 08.00.04- економіка та управління підприємствами  (за видами екон. діяльн.) (захист в  КНЕУ, 2021 )

 • підготовлено 5 призерів Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт:

 • Гунько Н. В. Дизайн-мислення як інструмент пошуку і впровадження інновацій ( 2018 р., «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»)- відзначена дипломом 2ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт);

 • Доманський А.О.  Стратегія діджиталізації бізнес-організації ( 2019 р., «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»)- відзначена дипломом 1 ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт).

 • Антоневич Анастасія  «Управління інноваційністю»,  3 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності», 2020

 • Демченко Олена Володимирівна " Талант-менеджмент як інноваційна концепція та  інструментарій розвитку людських ресурсів бізнес-організацій", 1 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності», 2021

 • Яковчук Владислав Валерійович «Проектування екоінновацій  в сфері зеленої  логістики», переможець 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності», 2022

 • Член  багатьох  експертних рад,  міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії,  експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, зокрема в останні 5 років 

 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», акредитація підготовки магістрів спеціальності «Бізнес-адміністрування» ; 2017 р.

Досвід організації та проведення наукових заходів

2006-2013 рр.- виступала організатором 7-ми міжнародних науково-практичних конференцій «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні».

Участь у міжнародних проектах та проектах для бізнесу

 

2008-2014 р- керівник відділу експертизи проектів Київського обласного державно-комунального  фонду підтримки розвитку підприємництва

2018р.-- українсько-літовський проект «Подвійний диплом  магістерської програми Менеджмент інновацій та технологій »  (координатор від КНЕУ)

2020-2021 рр.- Дослідницький проєкт КНЕУ – HUAWEI «Цифрова економіка, вплив ІКТ на людський капітал та формування компетентностей майбутнього- https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/expl-in-bus/

 2022-2023 рр.- відп.виконавець теми "«РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА БІЗНЕС-АКСЕЛЕРАЦІЯ В COVID-ЗАЛЕЖНОМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ» 

 2022- теперішній час)- радник  Спілки малих, середніх та приватизованих підприємств України .

Публікації

 Автор 15 монографій (у співавторстві), зокрема 1 одноособової «Антикризове управління  підприємством . За останні 5 роіків- співавтор  10-ти колективних монографій.

Зокрема, у 2020-2021 рроках: 

 • Цифрова економіка: Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на людський капітал та формування  компетентностей майбутнього: монографія / Л. Л. Антонюк,  Д. О. Ільницький, Л. О. Лігоненко, О. О. Денісова та ін.; за ред. Антонюк Л., Ільницького Д., Севастюк А.. Київ: КНЕУ, 2021. 337 с.

 • Неоекономіка та імперативи розвитку підприємництва [Електронний ресурс] : монографія / [І. М. Рєпіна, В. П. Кукоба, О. О. Кизенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 243, [5] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978–966–926–358–2.

 Загальна кількість наукових статей- більше  120, зокрема за останні 5 років – 22 статтей  у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, зокрема 2- Scopus або  Web of Science Core Collections, 20 - фахові наукометричні, рекомендовані МОН.
 

Piskunova, O., Ligonenko, L., Klochko, R., Frolova, T., & Bilyk, T. (2021). Applying machine learning approach to start-up success prediction. Scientific Horizons, 24(11), 72-84. doi:10.48077/scihor.24(11).2021.72-84 SCOPUS

L. Ligonenko, Y. Borysov, L. Нromozdova, I. Deineha, S. Leontovych, I. Kosiak, P. Volotivskyi, Y. Marсo (2021) DETERMINATION OF SOCIO-DEMOGRAPHIC PREDICTERS OF PRIORITY INVESTMENT IN THE CONTEXT OF TASKS OF THE FINANCIAL SUBSYSTEM STARTUP-MANAGEMENT.  Восточно-Европейский журнал корпоративных технологий №2, 2021  http://journals.uran.ua/eejet/indexing-SCOPUS

Лігоненко Л.О. Теоретико-методологічні засади технологічного менеджменту / Л. О. Лігоненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2016. - № 3. - С. 145-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2016_3_13. Фаховенаукометричневидання (Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Directory of Open Access, Journals IndexCopernicus Journals Master List, Ulrichsweb, Research Bible, Directory of Research Journals Indexing, CiteFactor, РІНЦ (eLIBRARY.RU), Journal Index, SHERPA/RoMEO, WorldCat). 

Автор  одного особового підручника з грифом Міністерства освіти та науки України

 • «Антикризове управління підприємством» ;

співавтор  4-х колективних підручників з грифом Міністерства освіти та науки України :

 • “Економіка торговельного підприємства”,

 • «Фінанси підприємства»,

 • «Підприємництво та бізнес-культура» ( під заг. редакцією).

Автор та співавтор  18-ти  навчальних  посібників з грифом Міністерства освіти та науки України :  « Управління прибутком торговельних підприємств» ,«Оцінка комерційних угод по закупівлі товарів», «Податкова політика підприємства», «Інвестиційний менеджмент»,«Кредитна політика підприємства», «Організація фінансового планування на торговельному підприємстві», «Управління поточними витратами торговельного підприємства», « Управління підприємницьким ризиком як елемент системи протидії банкрутству торговельного підприємства», «Управління товарним забезпеченням обороту підприємств», « Управління дебіторською заборгованістю», « Дивідендна політика підприємства», «Управління грошовими потоками», « Сучасні інформаційні технології економічних досліджень», « Антикризове управління», «Економіка торговельного підприємства: методика розв’язання планово-економічних задач»,  « Економіка та фінанси підприємства : методика розв’язання планово-економічних задач», « Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація)», « Економіка торгівлі»,   «Дослідження та регулювання споживчого ринку» .

Загальна кількість навчально-методичних публікацій - понад 220.

Відзнаки

За багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів, багаторічну плідну наукову та педагогічну діяльність  проф. Лігоненко Л.О.  нагороджена:

 • Знаком "За наукові та освітні досягнення"

 • Знаком «Відмінник освіти України»,

 • Почесною Грамотою Державного комітету України з питань регуляторної діяльності та підприємництва,

 • Дипломом 1 ступеня Міністерства економіки України,

 • Подякою Київського міського Голови,

 • Подякою науково-методичної комісії з торгівлі Міністерства освіти і науки України,

 • Чисельними нагородами Київського національного торговельно-економічного університету;

 • подяками  Голови Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом  "Менеджмент" та «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності».

Авторські свідоцтва

2004-2013 р.- Електронні  підручники- «Фінанси підприємства » та «Антикризове управління підприємством»; електронний тренажер «Економіка торговельного підприємства» та «Антикризове управління підприємством».

Підвищення кваліфікації:

 • ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Інститут підвищення кваліфікації «Дистанційні технології в освітньому просторі університету»,  свідоцтво про підвищення кваліфікації №12СС 02070884/053173-17, регістр. номер №642 від 01.12.2017

 • ДВНЗ «КНЕУ ім.  В. Гетьмана»; Інститут післядипломної освіти, «Сучасні ІКТ та їх використання в навчальному процесі економічного університету»; свідоцтво про підвищення кваліфікації №12СС 02070884/070009-20№580 (120 год.) від 21.12.2020 р.;

 •  ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»; Інститут післядипломної освіти «ІТ-платформа освітньої діяльності викладача -3 рівень» №12СС 02070884/070055-20  (120 год.) № 416 від 24.12.2020 р.

 •  підвищення кваліфікації в межах ініціативи "Підприємницький університет" та курсу "Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами"- січень-червень 2021 р.(50 год.)

 •  ІI Міжнародна програми підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу “-жовтень 2021 р. , Міжнародний сертифікат №2379  від 12.10.2021 р. (180 год.)

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5597-5487

Researcher ID:  http://www.researcherid.com/rid/J-2170-2018

Scopus Author ID:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36080712900

Publons:            https://publons.com/a/1477556/

Scholar  Google:  https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=kGaWiskAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1&sortby=pubdate