Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лігоненко Лариса Олександрівна

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 38 років
Біографія:

Освіта 

1984 р. - закінчила економічний факультет Київський торговельно-економічний інститут, економічний факультет  (диплом економіста торгівлі  вищої кваліфікації з відзнакою ). 

1991 р.  - захист кандидатської дисертації на тему „"Розподіл доходів в умовах різноманіття форм власності " (аспірантура Київського державного торговельно-економічного університету, диплом к.е.н.зі спец.8.07.05«Економіка торгівлі та послуг»). 

2001 р.- захист докторської дисертації  на тему «Антикризове управління торговельним підприємством» ( докторантура Київського національного торговельно-економічного університету, диплом д.е.н.зі спец.8.07.05«Економіка торгівлі та послуг»  ДД №002351, 2002р).

2003 р. - вчене звання професора кафедри економіки підприємництва  Київського національного торговельно-економічного університету   (атестат ПР№002462).

З квітня 2014 р. працює у КНЕУ професором кафедри менеджменту.

З вересня 2019 р. працює у КНЕУ професором кафедрм бізнес-еконоіки та підприємництва. 

Організаційна робота

2001- 2014 рр.-  завідувач кафедри економіки підприємництва (  кафедри економіки та фінансів підприємств)  Київського національного торговельно-економічного  університету;

2001-2014 рр. – член,  заст. голови  підкомісії з торговельного підприємництва Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва МОН України

2015-2018 рр.  керівник магістерської програми «Менеджмент інновацій» (спеціальність 073 «Менеджмент»)

2016-2018 рр.- гарант освітнього рівня «Доктор філософії « (PHD), спеціальність  073»Менеджмент».;

2018-2019 р.- гарант освітнього рівня "Магістр" спеціальність 073 " Менеджмент"

2019- теперішный час - гарант освітньо-наукової програми 051 "Економіка" (PhD)

2017-2019 р. – член Спеціалізованої Вченої Ради Д. 26.006.03 за спеціальностями: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»  у 2017-2019 навч.році.

Член галузевої  конкурсної (2019 р.) та апеляційної   конкурсної (2018 р.)комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організації» 

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни :  

 • Бакалаврат - «Організаційно-економічне проектування розвитку підприємства», «Бізнес-планування» , «Інноваційний менеджмент»;
 • Магістратура- «Стартап-менеджмент», «Аналіз інновацій», «Венчурний бізнес», «Антикризове управління», «Методологія наукових досліджень»;«Діагностика діяльності підприємства»
 • Аспірантура – Креативна економіка", "Парадигми дослідження соціально-економічних систем " (модуль 4), «Економічне управління підприємством», "Управлінська діагностика"

Дисципліна «Бізнес-планування» поставлена на платформі MOODLE (http://10.1.1.150/course/view.php?id=676).  Ыншы дисциыплыни- в процесі завершення. 

Наукова діяльність

Під науковим керівництвом  Лігоненко Л.О. :

 • ведеться підготовка  4-х дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: Жукова Л.Л.  «Управління трансформацією підприємства  в організацію, що навчається»   Спец. 073 – Менеджмент  (захист у 2022 р.);Цимбалюк І.О. "Управління талантами в бізнес-організаціях".спепц.073-Менеджмент ( захист у 2023р.);  спепц.076 "Підприємництво"- Мисилюк В.С. " Організаційний дизайн корпоративного підприємництва "; (захист у 2022 р.) ;  спепц. 051 "Економіка" Коваль Анжела ( 1 курс, тема  в стадії обгрунтування)  
 • успішно захищено 1 докторську та 13 кандидатських дисертацій, зокрема за останні  5 років:
 • Карпунцов М.В. «Управління ризикостійкістю підприємств торгівлі» 08.00.04- економіка та управління підприємствами (за видами екон. діяльн.) ( захист в КНТЕУ, 2014)
 • Бульба С. «Економічні засади формування та функціонування підприємницький мереж в торгівлі» 08.00.04- економіка та управління підприємствами  (за видами екон. діяльн.) (захист в ХНУХТ, 2014)
 • підготовлено 3-х призерів Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт:
 • Гунько Н. В. Дизайн-мислення як інструмент пошуку і впровадження інновацій ( 2018 р., «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»)- відзначена дипломом 2ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт);
 • Доманський А.О.  Стратегія діджиталізації бізнес-організації ( 2019 р., «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»)- відзначена дипломом 1 ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт).
 • Антоневич Анастасія " Антоневич Анастасія  «Управління інноваційністю»,  3 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності», 2020

Неодноразово виступала офіційним опонентом на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук. Зокрема за останні 5 років :

 • Безпарточний М. Г. «Концептуальні засади функціонування та розвитку підприємств роздрібної торгівлі» (докторська), 2016
 • Носова Т.І. "Управління інтелектуальним потенціалом торговельних підприємств"”(кандидатська),  2016;
 • Ситник Н.С.  "Модернізація внутрішньої торгівлі України: теорія і практика",  (докторська ), 2015;
 • Дмитренко І.А.. (кандидатська) «Структурні трансформації роздрібної торгівлі України», 2015;
 • Пілецька С. Т. «Методологія антикризового управління економічною стійкістю авіапідприємств»(докторська)2015;
 • Васюткіна Н.В. „Методологічні засади управління сталим розвитком авіапідприємств ”(кандидатська),  2015;
 • Іванчук К, О. «Управління стійким економічним розвитком торговельного підприємства»(кандидатська), 2015;
 • Гринько П.Л.  «Управління грошовими потоками в торговельних підприємствах» (кандидатська), 2014 ;
 • Бубенець І.Г. «Формування підприємницького потенціалу в підприємствах торгівлі» (кандидатська); 2014 ;
 • Федишин М.П. «Тактичне планування грошових потоків на підприємствах харчової промисловості» (кандидатська); 2014 .

Робота у   у складі Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або експертних комісій МОН/зазначеного Агентства

 • Харківський національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;  акредитація спеціальності «Менеджмент» ( бакалаврат), та «Менеджмент ЗЕД (спеціаліст, магістр); 2015
 • Чернівецький філіал  Харківського національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», акредитація спеціальності «Менеджмент» ( бакалаврат),  2015
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», акредитація підготовки магістрів спеціальності «Бізнес-адміністрування» ; 2017 р.

Досвід організації та проведення наукових заходів

2006-2013 рр.- виступала організатором 7-ми міжнародних науково-практичних конференцій «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні».

Участь у міжнародних проектах

2018р.-- українсько-літовський проект «Подвійний диплом  магістерської програми Менеджмент інновацій та технологій »  (координатор від КНЕУ)

Публікації

 Автор 12 монографій (у співавторстві), зокрема 1 одноособової «Антикризове управління  підприємством . З аостанні 5 роіків- співавтор 5-ти колективних монографій.

 Загальна кількість наукових статей- більше  80., зокрема за останні 5 років – 9 статтей  у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, зокрема 3- Scopusабо WebofScienceCoreCollections, 8 - фахові наукометричні, рекомендовані МОН.

Автор  одного особового підручника з грифом Міністерства освіти та науки України

 • «Антикризове управління підприємством» ;

співавтор  4-х колективних підручників з грифом Міністерства освіти та науки України :

 • “Економіка торговельного підприємства”,
 • «Фінанси підприємства»,
 • «Підприємництво та бізнес-культура» ( під заг. редакцією).

Автор та співавтор  18-ти  навчальних  посібників з грифом Міністерства освіти та науки України :  « Управління прибутком торговельних підприємств» ,«Оцінка комерційних угод по закупівлі товарів», «Податкова політика підприємства», «Інвестиційний менеджмент»,«Кредитна політика підприємства», «Організація фінансового планування на торговельному підприємстві», «Управління поточними витратами торговельного підприємства», « Управління підприємницьким ризиком як елемент системи протидії банкрутству торговельного підприємства», «Управління товарним забезпеченням обороту підприємств», « Управління дебіторською заборгованістю», « Дивідендна політика підприємства», «Управління грошовими потоками», « Сучасні інформаційні технології економічних досліджень», « Антикризове управління», «Економіка торговельного підприємства: методика розв’язання планово-економічних задач»,  « Економіка та фінанси підприємства : методика розв’язання планово-економічних задач», « Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація)», « Економіка торгівлі»,   «Дослідження та регулювання споживчого ринку» .

Загальна кількість навчально-методичних публікацій - понад 200.

Відзнаки

За багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів, багаторічну плідну наукову та педагогічну діяльність  проф. Лігоненко Л.О.  нагороджена:

 • Знаком "За наукові та освітні досягнення"
 • Знаком «Відмінник освіти України»,
 • Почесною Грамотою Державного комітету України з питань регуляторної діяльності та підприємництва,
 • Дипломом 1 ступеня Міністерства економіки України,
 • Подякою Київського міського Голови,
 • Подякою науково-методичної комісії з торгівлі Міністерства освіти і науки України,
 • Чисельними нагородами Київського національного торговельно-економічного університету;
 • подяками  Голови Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом  "Менеджмент" та «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності».

Авторські свідоцтва

2004-2013 р.- Електронні  підручники- «Фінанси підприємства » та «Антикризове управління підприємством»; електронний тренажер «Економіка торговельного підприємства» та «Антикризове управління підприємством».

Підвищення кваліфікації:

 • Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку та торгівлі, відділ регуляторної політики та підприємництва -2011р.
 • Українська асоціація з управління проектами «УКРНЕТ- 2016 р.;
 • ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», . Інститут підвищення кваліфікації «Дистанційні технології в освітньому просторі університету»,  свідоцтво про підвищення кваліфікації №12СС 02070884/053173-17, регістр. номер №642 від 01.12.2017

Наукові профілі

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5597-5487

Researcher ID:  http://www.researcherid.com/rid/J-2170-2018

Scopus Author ID:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36080712900

Publons:            https://publons.com/a/1477556/

Scholar  Google:  https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=kGaWiskAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1&sortby=pubdate