Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лігоненко Лариса Олександрівна

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 36 років
Біографія:

Освіта 

1984 р. - закінчила економічний факультет Київський торговельно-економічний інститут, економічний факультет  (диплом економіста торгівлі  вищої кваліфікації з відзнакою ). 

1991 р.  - захист кандидатської дисертації на тему „"Розподіл доходів в умовах різноманіття форм власності " (аспірантура Київського державного торговельно-економічного університету, диплом к.е.н.зі спец.8.07.05«Економіка торгівлі та послуг»). 

2001 р.- захист докторської дисертації  на тему «Антикризове управління торговельним підприємством» ( докторантура Київського національного торговельно-економічного університету, диплом д.е.н.зі спец.8.07.05«Економіка торгівлі та послуг»  ДД №002351, 2002р).

2003 р. - вчене звання професора кафедри економіки підприємництва  Київського національного торговельно-економічного університету   (атестат ПР№002462).

З квітня 2014 р. працює у КНЕУ професором кафедри менеджменту.

З вересня 2019 р. працює у КНЕУ професором кафедрм бізнес-еконоіки та підприєництва. 

Організаційна робота

2001- 2014 рр.-  завідувач кафедри економіки підприємництва (  кафедри економіки та фінансів підприємств)  Київського національного торговельно-економічного  університету;

2001-2014 рр. – член,  заст. голови  підкомісії з торговельного підприємництва Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва МОН України

2015-2018 рр.  керівник магістерської програми «Менеджмент інновацій» (спеціальність 073 «Менеджмент»)

2016-2018 рр.- гарант освітнього рівня «Доктор філософії « (PHD), спеціальність  073»Менеджмент».;

2018-2019 р.- гарант освітнього рівня "Магістр" спеціальність 073 " Менеджмент"

2019- теперішный час - гарант освітньо-наукової програми 051 "Економіка" (PhD)

2017-2019 р. – член Спеціалізованої Вченої Ради Д. 26.006.03 за спеціальностями: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»  у 2017-2019 навч.році.

Член галузевої  конкурсної (2019 р.) та апеляційної   конкурсної (2018 р.)комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організації» 

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни :  

 • Бакалаврат - «Організаційно-економічне проектування розвитку підприємства», «Бізнес-планування» , «Інноваційний менеджмент»;
 • Магістратура- «Стартап-менеджмент», «Аналіз інновацій», «Венчурний бізнес», «Антикризове управління», «Методологія наукових досліджень»;«Діагностика діяльності підприємства»
 • Аспірантура – Креативна економіка", "Парадигми дослідження соціально-економічних систем " (модуль 4), «Економічне управління підприємством», "Управлінська діагностика"

Дисципліна «Бізнес-планування» поставлена на платформі MOODLE (http://10.1.1.150/course/view.php?id=676).

Наукова діяльність

Під науковим керівництвом  Лігоненко Л.О. :

 • ведеться підготовка  2-х дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: Жукова Л.Л.  «Управління трансформацією підприємства  в організацію, що навчається»   Спец. 073 – Менеджмент  (захист у 2021 р.); Цимбалюк І.О. "Управління талантами в бізнес-організаціях".спепц.073-Менеджмент ( захист у 2022р.)
 • успішно захищено 1 докторську та 13 кандидатських дисертацій, зокрема за останні  5 років:
 • Карпунцов М.В. «Управління ризикостійкістю підприємств торгівлі» 08.00.04- економіка та управління підприємствами (за видами екон. діяльн.) ( захист в КНТЕУ, 2014)
 • Бульба С. «Економічні засади формування та функціонування підприємницький мереж в торгівлі» 08.00.04- економіка та управління підприємствами  (за видами екон. діяльн.) (захист в ХНУХТ, 2014)
 • підготовлено 2-х призерів Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт:
 • Гунько Н. В. Дизайн-мислення як інструмент пошуку і впровадження інновацій ( 2018 р., «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»)- відзначена дипломом 2ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт);
 • Доманський А.О.  Стратегія діджиталізації бізнес-організації ( 2019 р., «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»)- відзначена дипломом 1 ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт).

Неодноразово виступала офіційним опонентом на захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук. Зокрема за останні 5 років :

 • Безпарточний М. Г. «Концептуальні засади функціонування та розвитку підприємств роздрібної торгівлі» (докторська), 2016
 • Носова Т.І. "Управління інтелектуальним потенціалом торговельних підприємств"”(кандидатська),  2016;
 • Ситник Н.С.  "Модернізація внутрішньої торгівлі України: теорія і практика",  (докторська ), 2015;
 • Дмитренко І.А.. (кандидатська) «Структурні трансформації роздрібної торгівлі України», 2015;
 • Пілецька С. Т. «Методологія антикризового управління економічною стійкістю авіапідприємств»(докторська)2015;
 • Васюткіна Н.В. „Методологічні засади управління сталим розвитком авіапідприємств ”(кандидатська),  2015;
 • Іванчук К, О. «Управління стійким економічним розвитком торговельного підприємства»(кандидатська), 2015;
 • Гринько П.Л.  «Управління грошовими потоками в торговельних підприємствах» (кандидатська), 2014 ;
 • Бубенець І.Г. «Формування підприємницького потенціалу в підприємствах торгівлі» (кандидатська); 2014 ;
 • Федишин М.П. «Тактичне планування грошових потоків на підприємствах харчової промисловості» (кандидатська); 2014 .

Робота у   у складі Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або експертних комісій МОН/зазначеного Агентства

 • Харківський національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;  акредитація спеціальності «Менеджмент» ( бакалаврат), та «Менеджмент ЗЕД (спеціаліст, магістр); 2015
 • Чернівецький філіал  Харківського національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», акредитація спеціальності «Менеджмент» ( бакалаврат),  2015
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», акредитація підготовки магістрів спеціальності «Бізнес-адміністрування» ; 2017 р.

Досвід організації та проведення наукових заходів

2006-2013 рр.- виступала організатором 7-ми міжнародних науково-практичних конференцій «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні».

Участь у міжнародних проектах

2018р.-- українсько-літовський проект «Подвійний диплом  магістерської програми Менеджмент інновацій та технологій »  (координатор від КНЕУ)

Публікації

 Автор 12 монографій (у співавторстві), зокрема 1 одноособової «Антикризове управління  підприємством . З аостанні 5 роіків- співавтор 5-ти колективних монографій.

 Загальна кількість наукових статей- більше  80., зокрема за останні 5 років – 9 статтей  у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, зокрема 3- Scopusабо WebofScienceCoreCollections, 8 - фахові наукометричні, рекомендовані МОН.

Автор  одного особового підручника з грифом Міністерства освіти та науки України

 • «Антикризове управління підприємством» ;

співавтор  4-х колективних підручників з грифом Міністерства освіти та науки України :

 • “Економіка торговельного підприємства”,
 • «Фінанси підприємства»,
 • «Підприємництво та бізнес-культура» ( під заг. редакцією).

Автор та співавтор  18-ти  навчальних  посібників з грифом Міністерства освіти та науки України :  « Управління прибутком торговельних підприємств» ,«Оцінка комерційних угод по закупівлі товарів», «Податкова політика підприємства», «Інвестиційний менеджмент»,«Кредитна політика підприємства», «Організація фінансового планування на торговельному підприємстві», «Управління поточними витратами торговельного підприємства», « Управління підприємницьким ризиком як елемент системи протидії банкрутству торговельного підприємства», «Управління товарним забезпеченням обороту підприємств», « Управління дебіторською заборгованістю», « Дивідендна політика підприємства», «Управління грошовими потоками», « Сучасні інформаційні технології економічних досліджень», « Антикризове управління», «Економіка торговельного підприємства: методика розв’язання планово-економічних задач»,  « Економіка та фінанси підприємства : методика розв’язання планово-економічних задач», « Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація)», « Економіка торгівлі»,   «Дослідження та регулювання споживчого ринку» .

Загальна кількість навчально-методичних публікацій - понад 180.

Відзнаки

За багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів, багаторічну плідну наукову та педагогічну діяльність  проф. Лігоненко Л.О.  нагороджена:

 • Знаком «Відмінник освіти України»,
 • Почесною Грамотою Державного комітету України з питань регуляторної діяльності та підприємництва,
 • Дипломом 1 ступеня Міністерства економіки України,
 • Подякою Київського міського Голови,
 • Подякою науково-методичної комісії з торгівлі Міністерства освіти і науки України,
 • Чисельними нагородами Київського національного торговельно-економічного університету;
 • подяками  Голови Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом  "Менеджмент" та «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності».

Авторські свідоцтва

2004-2013 р.- Електронні  підручники- «Фінанси підприємства » та «Антикризове управління підприємством»; електронний тренажер «Економіка торговельного підприємства» та «Антикризове управління підприємством».

Підвищення кваліфікації:

 • Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку та торгівлі, відділ регуляторної політики та підприємництва -2011р.
 • Українська асоціація з управління проектами «УКРНЕТ- 2016 р.;
 • ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», . Інститут підвищення кваліфікації «Дистанційні технології в освітньому просторі університету»,  свідоцтво про підвищення кваліфікації №12СС 02070884/053173-17, регістр. номер №642 від 01.12.2017

Наукові профілі

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5597-5487

Researcher ID:  http://www.researcherid.com/rid/J-2170-2018

Scopus Author ID:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36080712900

Publons:            https://publons.com/a/1477556/

Scholar  Google:  https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=kGaWiskAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1&sortby=pubdate