Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктом господарювання

Мета опанування дисципліни: формування професійних знань за спеціальністю «Облік і аудит».

Завдання дисципліни: набуття студентами знань щодо оптимального використання методичного інструментарію бухгалтерського обліку в управлінні підприємством, складу та принципів формування звітності на запит керівництва з метою обґрунтування управлінських рішень, підготовки суттєвої та доречної інформації з метою побудови прогнозних напрямів діяльності підприємства.

Результати навчання:

По завершенні вивчення дисципліни студенти повинні:

- знати: роль і значення бухгалтерського обліку в системі функцій управління підприємством; технологію формування облікової інформації та характеристики, яким вона повинна відповідати для забезпечення потреб управління; особливості розвитку принципів бухгалтерського обліку відповідно до сучасних управлінських концепцій; механізм застосування облікової оцінки та методів бухгалтерського обліку для впливу необхідних показників фінансового стану та рівня фінансових результатів підприємства; організаційні засади та принципи формування звітності для управлінського персоналу на основі даних бухгалтерського обліку; підходи до визначення вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку; складові сталого розвитку підприємства з метою належної організації їх облікового відображення;

- вміти:  формувати необхідну розпорядчу документацію з бухгалтерського обліку в частині економічного обґрунтування управлінських рішень; складати управлінську звітність з метою інформаційного забезпечення управлінських рішень з раціонального використання ресурсів підприємства; формувати сукупність суттєвої та доречної інформації з метою визначення прогнозних напрямів діяльності підприємства; консультувати управлінський персонал підприємства щодо облікової інформації, наданої в бухгалтерських звітах; використовувати звітну облікову інформацію та інструментарій економічного аналізу з метою проведення діагностики та оцінки фінансового стану, продуктивності діяльності суб’єкта господарювання; обґрунтовувати управлінські рішення щодо соціальної політики підприємства; складати звітність про стан фінансування екологічних програм підприємства та рівень зобов’язань за ними; використовувати ресурси бухгалтерського обліку для зменшення ризиків діяльності підприємства шляхом обґрунтування прогнозних даних; встановлювати якість інформації, сформованої в бухгалтерському обліку.

Зміст дисципліни розкриваэться в таких темах: Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством.Облікова інформація в управлінні підприємством.Облікова політика: вплив на фінансовий стан підприємства.Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської звітності.Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства.Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством.Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства.Бухгалтерський облік в забезпеченні сталого розвитку підприємства.Оцінка якості облікової інформації системи бухгалтерського обліку.

Остання редакція: 20.07.17

Публікаціі з предмету