Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Степаненко Оксана Іванівна

Кафедра:Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу
Посада:В.о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:27 років
Біографія:
 
Освіта. 1996 р. - закінчила Київський державний економічний університет за спеціальністю "Облік і аудит". 1999 - 2003 р.р. - аспірант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. 2005 р. - захищено дисертацію на тему “Облік і аналіз експортно-імпортних операцій (на прикладі суб’єктів підприємницької діяльності України)” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Науковий керівник: к.е.н., професор Єфіменко В.І. 2010 р. - отримано вчене звання доцента кафедри обліку підприємницької діяльності (за рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України).
Трудова діяльність. Стаж роботи - 27 років (в т.ч. науково-педагогічний - 22 роки).
 
1996 - 2002 р.р. - викладач Київського торгово-економічного коледжу. 2002 р. - по теперішній час викладач КНЕУ імені Вадима Гетьмана на посадах: асистента, старшого викладача, доцента кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу. 2016 - 2019 р.р. - заступник завідувача кафедри обліку і оподаткування з навчально-методичної роботи. 2018 - по теперішній час відповідальна особа по кафедрі за перевірку Кваліфікаційних робіт (магістерського та бакалаврського рівнів освіти) на наявність ознак академічного плагіату.
 
2016 - 2021 р.р. - Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д26.006.06 Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (Згідно Наказів МОН України № 1604, від 22.12.2016; № 1643, від 28.12.2019 р., № 1012, від 22.09.2021 р.).
 
Публікації: 70 наукових та навчальних публікацій, із них: співавтор 1 колективної монографії "The scientific paradigm in the context of technological development and social change" (2023 р.); 2-х навчальних посібників з грифом МОН України: "Бухгалтерський фінансовий облік в Україні" (2009 р.), "Фінансовий облік - 1" (2012 р.); автор 33 статей в наукових фахових виданнях України (із них 9 в фахових виданнях категорії Б) та 34 в матеріалах Міжнародних та Всеукраїнських конференцій. Основні публікації, які несуть наукову та практичну цінність розміщені в наукометричних базах: ORCID, Google Scholar, ResearchGate та в репозитарії Університету.
 
Наукова діяльність зі здобувачами вищої освіти та її результати. Науковий керівник здобувачів по підготовці робіт до участі у Всеукраїнських конкурсах, які зайняли призові місця: 2014, 2017 рокипереможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі науки "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит"; 2015 рік – призер Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Облік і аудит"; 2016 рік – переможець Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності "Облік і оподаткування" (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр); 2018 рік – призер Всеукраїнського конкурсу бакалаврських та магістерських дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності "Облік і оподаткування" (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр).
 
Підвищення кваліфікації.
Навчання за програмами:
== International skills development (Webinar) on the topic: "Academic integrity in the training of masters and doctors of philosophy (PhD) in countries of the European Union and Ukraine" [Міжнародний Вебінар "Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського союзу та Україні"] (Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технічного парку, IESF: Міжнародна фундація науковців та освітян, Lublin, Poland), 10-20.01.2024. Сертифікат: ES№ 18074 (45 годин).
== "Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти" (Центр розвитку кадрового потенціалу, Сумський державний університет), 22-26.03.2021. Свідоцтво: Серія-СП, № 05408289/1020-21 (30 годин).
== "Дистанційні технології в освітньому просторі університету" (Інститут післядипломної освіти, КНЕУ імені Вадима Гетьмана), 20.01-13.03.2020. Свідоцтво: Серія-12СС, № 069764-20 (108 годин).
Міжнародні науково-практичні конференції:
=-= Theory and practice of science: key aspects: proceedings of the 9th International Scientificand Practical Conference. Scientific Publishing Center "Inter Conf", Rome, Italy, 19-20.02.2024. Сертифікат: Fb-2419013 (18 годин).
=-= "Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва: механізми та стратегії": Міжнародна науково-практична конференція. Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна. 10-11.03.2023 (15 годин).
=-= "Digitalization of the economy as a factor in the sustainable development of the state": International scientific conference.The Jan Kochanowski University, Kielce, Poland. 23-24.09.2022 (15 годин).
=-= "Modern transformations in economics and management": VI International scientific-practical conference. Klaipeda University, Klaipeda, Lithuania. 03-04.06.2022 (15 годин).
=-= "Розвиток міжнародного економічного співробітництва: механізми та стратегії": Міжнародна науково-практична конференція. Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна. 19-20.03.2021 (15 годин).
=-= "Innovative technologies in science and education": IX International Scientific and Practical Conference. Jerusalem, Israel. 04-06.03.2021 (18 годин).
=-= "Integration of business structures:competition and cooperation"V International Scientific-Practical Conference. New Higher Education Institute, Tbilisi, Georgia. 19-20.02.2021 (15 годин).
=-= "Реформування економіки та фінансової системи країни: глобальні та локальні аспекти": Міжнародна науково-практична конференція. Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна. 05-06.02.2021 (15 годин).