Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

НДІ економічного розвитку

Загальні відомості

Основна мета діяльності Науково-дослідного інституту економічного розвитку
- реалізація статутних завдань Університету як національного вищого навчального закладу в частині наукової діяльності;
- здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок з актуальних проблем економічної науки та соціально-економічного розвитку країни;
- створення суспільно корисних наукових результатів та їх впровадження і використання в економіці країни для забезпечення інноваційного розвитку суспільства та у навчальному процесі для фундаменталізації освітньої підготовки студентів, аспірантів і докторантів.

Основні завдання Науково-дослідного інституту економічного розвитку
- здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень і наукових розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України в межах затверджених наукових напрямів Університету;
- отримання конкурентоспроможних наукових та науково-прикладних результатів шляхом провадження інноваційних науково-дослідних робіт;
- підтримка наукових досліджень молодих учених, залучення до наукової діяльності обдарованих студентів, аспірантів, докторантів;
- забезпечення органічного поєднання у навчальному процесі Університету освітньої та наукової діяльності, підсилення впливу науки на вирішення завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначальної ролі науки в розвитку суспільства, культури, економіки.

Функції Науково-дослідного інституту економічного розвитку
- організація першого етапу конкурсного відбору проектів фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт та наукових досліджень молодих учених, що фінансуються Міністерством освіти і науки України із загального фонду державного бюджету;
- організація експертизи наукових проектів;
- формування тематичних планів наукових досліджень і розробок, що виконуються Університетом за рахунок загального фонду державного бюджету та подає на погодження і затвердження ректору Університету та Міністерству освіти і науки України;
- розгляд і затвердження технічних завдань на виконання наукових досліджень;
- організація виконання фундаментальних наукових досліджень і прикладних наукових досліджень і розробок та наукових досліджень молодих учених;
- здійснення контролю за своєчасним і якісним виконанням науково-дослідних робіт, контролює дотримання термінів виконання робіт відповідно до затверджених технічних завдань, календарних планів, програм і умов договору;
- здійснення державної реєстрації науково-дослідних робіт, забезпечення своєчасності та достовірності інформації, яка подається в органи державної статистики, в Український інститут науково-технічної експертизи та інформації та Міністерству освіти і науки України за закінченими та перехідними НДР;
- сприяння залученню студентів до науково-дослідної роботи;
- погодження проектів кошторисів та обґрунтування видатків на виконання наукових досліджень;
- формування річних кошторисів витрат для подання їх на затвердження ректору Університету та Міністерству освіти і науки України;
- формування штатного розпису Інституту та зміни до нього для подання їх на затвердження ректору Університету та Міністерству освіти і науки України;
- проведення обліку та аналізу фінансових витрат творчими колективами, що виконують науково-дослідні роботи за рахунок загального фонду державного бюджету;
- контроль дотримання чинного трудового законодавства та правил внутрішнього розпорядку тимчасовими творчими колективами при виконанні НДР;
- приймання участі у формуванні супровідної документації (проектів наказів, розпоряджень) для зарахування, звільнення, матеріального заохочення, встановлення надбавок і доплат, надання відпусток працівникам Інституту – штатним та тим, що працюють за сумісництвом;
- здійснення науково-методичного супроводу формування проектів НДР та звітної документації за закінченими та перехідними науково-дослідними роботами, що виконуються за рахунок державного бюджету;
- здійснення інформаційної та технічної підтримки творчих колективів при оформленні проектів наукових досліджень в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах».

Положення про науково-дослідний інститут економічного розвитку ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Наказ від 23.11.2017 № 883 "Про введення в дію Положення про Науково-дослідний інститут економічного розвитку ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана""

Положення про виконання науково-дослйних робіт (надання послуг) на договірній основі в Державному вищому навчальному закладі "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Наказ від 28 грудня 2018 №1054 про введеня в дію "Положення про виконання науково-дослйних робіт (надання послуг) на договірній основі в Державному вищому навчальному закладі "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана""

ДОДАТОК 1 до Положення про виконання науково-дослйних робіт (надання послуг) на договірній основі в Державному вищому навчальному закладі "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Міністерство освіти і науки України оголошує конкурсний відбір науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, виконання яких розпочнеться у 2019 році за рахунок загального фонду державного бюджету (далі – Конкурс).

Метою проведення Конкурсу є формування пропозицій щодо державного замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію відповідно до статей 42, 48, 57, 58 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Організатором Конкурсу є Міністерство освіти і науки України.

1. Тематика Конкурсу

На Конкурс подаються науково-технічні (експериментальні) розробки (далі – науково-технічні розробки) за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, визначеними пунктами 2-6 статті 3 Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, а саме:

 • інформаційні та комунікаційні технології;
 • енергетика та енергоефективність;
 • раціональне природокористування;
 • науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;
 • нові речовини і матеріали.

Детальніша інформація за посиланням:

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/derzhavne-zamovlennya-na-naukovo-tehnichni-eksperimentalni-rozrobki-ta-naukovo-tehnichnu-produkciyu

 

Конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок молодих вчених,

 виконання яких розпочнеться у 2019 році

Шановні колеги!

Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 1287 «Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за № 15/28145 (зі змінами, внесеними наказом МОН від 26.04.2017 № 655), згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2018 № 915  та наказом КНЕУ від 22.08.2018 р.№636 

з 20 серпня 2018 року  оголошується конкурсний відбір проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) в Університеті, що виконуватимуться за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Доступ до інформаційної системи "Наука в університетах" для введення проектів і їх подальшої експертизи надається з 03 вересня по 20 вересня 2018 року без часових обмежень.

З питань підготовки проектів та подання їх на Конкурс  звертайтеся до НДІ економічного розвитку за телефонами:

205-54-69,   205-54-85, 205-54-66.

Додатки :

Наказ МОН від 16.08.2018 р.№915

Наказ КНЕУ від 22.08.2018 р.№636

Зразок Калькуляція

Форма-Згоди-учасників ЗРАЗОК

Форма проекту

Лист МОН

 

Шановні колеги !

За інформацією МОН України Національною академією наук України проводяться конкурси на здобуття:

 1. золотої медалі імені В.І.Вернадського (інформація про конкурс - у додатку 1). Заявки на участь у конкурсі з відповідною документацією необхідно подати в НДІ економічного розвитку до 20 жовтня 2018 року.
 2. премії імені видатних учених України (інформація про конкурс – у додатку 2). Наукові праці на участь у конкурсі та всі супровідні документи необхідно подати авторами в НДІ економічного розвитку до 01 жовтня 2018 року.
 3. премій для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи (інформація про конкурс – у додатку 3). Наукові роботи чи матеріали наукових досліджень на участь у конкурсі та всі супровідні документи необхідно подати авторами в НДІ економічного розвитку до 15 листопада 2018 року.

Запрошуємо до участі у конкурсах НАН України.

Директор НДІ економічного розвитку                    Каленюк Ірина Сергіївна

Телефони НДІ економічного розвитку:

205-54-66,  205-54-85.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

ІНФОРМАЦІЯ

про конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок,

 виконання яких розпочнеться у 2019 році

Шановні колеги!

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.05.2018 р. № 474, Листа МОН України №1/9-336 від 23.05.2018 р. та Наказу Університету

повідомляємо, що для проведення першого етапу конкурсного відбору проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, виконання яких розпочнеться у 2019 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, та розгляду їх на Науково-експертній раді необхідно до 1 липня 2018 р. до НДІ економічного розвитку представити такі документи:

 • проект фундаментального / прикладного наукового дослідження за Формою, затвердженою Наказом МОН України №717 від 30.06.2016 р., роздрукований з єдиної інформаційної системи  «Наука в університетах»;
 • калькуляцію кошторисної вартості наукового проекту з підписами і печаткою (Форма додається);
 • згоду на участь у виконанні дослідження всіх основних учасників проекту (Форма додається);
 • узагальнену Інформацію до проекту у вигляді відсканованого документу з підписом і печаткою у форматі PDF для подальшої публікації на сайті МОН України (Форма додається);
 • витяг з протоколу засідання кафедри і вченої ради факультету про рекомендацію проекту наукового дослідження для участі у конкурсі.

З питань підготовки проектів та подання їх на Конкурс можна звертатися у НДІ економічного розвитку за телефонами:

205-54-69,   205-54-85,    205-54-66.

Додається:

 1. Форма калькуляції кошторисної вартості проекту.
 2. Форма згоди основних виконавців на участь у виконанні наукового дослідження.
 3. Форма узагальненої інформації до проекту.
 4. Наказ про зміни

 

 

Про особливості подання проектів на конкурсний відбір 2018 року

Відповідно до наказу МОН України № 474 від 15.05.2018 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» та листа МОН України № 1/9-336 від 23.05.2018р «Щодо подання проектів на Конкурс» до 25 червня 2018 року закладам вищої освіти та науковим установам потрібно провести перший етап Конкурсу в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах».

Керівники самостійно вносять проекти в систему за інструкцією, що представлена нижче. Доступ керівникам проектів буде забезпечено з 25 травня 2018 року на сайті https://kis.rit.org.ua/.

Для того щоб прийняти участь у конкурсному відборі 2018 року керівнику наукового проекту необхідно зареєструватися в системі на сайті  https://kis.rit.org.ua/, якщо він не був зареєстрований раніше. Для цього потрібно натиснути у правому верхньому куті посилання «Вхід». На сторінці, що буде відображена, необхідно перейти на вкладку «Реєстрація». Далі заповніть всі обов'язкові поля, поставте галочку про згоду на обробку персональних даних і натисніть кнопку «Реєстрація». На вказану Вами електронну адресу прийде лист з підтвердженням реєстрації та з подальшими інструкціями.

Після успішної реєстрації в системі Вам необхідно звернутися до Федун Вікторії Анатоліївни, заступника директора Науково-дослідного інституту економічного розвитку КНЕУ за телефоном 205-54-69 , 063-669-77-10, 067-797-95-88 або на електронну адресу ndi-fedunka@ukr.net для активації Вашого облікового запису саме як керівника проекту.

Після надання Вашому обліковому запису в системі відповідного доступу Ви матимете можливість здійснювати внесення інших авторів проекту, а також створювати, редагувати та друкувати сам проект.

!!! Увага.

Перед створенням проектів перевірте перелік авторів та за необхідності доповніть довідник авторів відповідно до встановленої процедури.

Щоб уникнути проблем з втратою введених даних через навантаження на сервер і обмеження часу роботи в системі, створіть проект, обов'язкові поля якого заповнені будь-якими символами, збережіть його, а потім редагуйте, періодично зберігаючи введені дані.

При заповненні форми проекту особливу увагу зверніть на підказки-приклади під відповідними полями, які Ви заповнюєте. В прикладах показано, як необхідно оформляти відомості для підкреслення авторів при друку PDF-файлу, як формувати відповідні відомості для того, щоб вони відобразились у формі таблиці та інше.

Будьте особливо уважні при введенні даних в поля, на основі яких будуються таблиці і підкреслюються автори в PDF-файлі проекту. Якщо в полі відсутній хоча б один парний символ "><" або є зайві перенесення рядків, то автоматичне форматування не буде коректним. Користуйтеся прикладами, наведеними під відповідними полями!

Якщо при формуванні PDF-файлу проекту для друку користувач бачить, що в ньому виникло некоректне перенесення даних, потрібно відкорегувати відповідні поля проекту (наприклад, застосувати скорочення даних поля "очікувані результати етапу" для зменшення його розміру або додати абзаци для його збільшення).

В окремих випадках (наявність складних формул, графіків, некоректне форматування в згенерованому системою пдф-файлі та ін.) проект може бути роздрукований з прикріпленого файлу, на основі якого заповнювалась форма проекту, але лише у випадку повної відповідності його форматування еталонному PDF-документу, який генерує Система! Крім того, у верхньому лівому кутку обов'язково повинен бути такий же номер, як у PDF-документі з Системи.

Зверніть увагу! До форми проекту додається узагальнена інформація (*.doc) у вигляді відсканованого документу з підписом і печаткою у форматі PDF для подальшої публікації на сайті МОН України.

 

Конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок,

 виконання яких розпочнеться у 2019 році

Шановні колеги!

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.05.2018 р. № 474 та Наказу Університету від 21.05.2018 р. №428  оголошено щорічний конкурсний відбір проектів фундаментальних та прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок (далі – Конкурс), виконання яких розпочнеться у 2019 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності державного фонду фундаментальних досліджень» (КПКВК 2201040).

У зв’язку з відсутністю на теперішній час роз’яснювальної інформації від Департаменту науково-технічного розвитку МОН України щодо форми запитів, умов введення проектів в єдину інформаційну систему тощо, рекомендуємо при підготовці проектів керуватися минулорічною формою запитів, яка додається.

При надходженні необхідної інформації від МОН України щодо підготовки проектів НДР та проведення першого етапу Конкурсу, вона відразу буде розміщена сайті. Слідкуйте за новинами на нашій сторінці! 

З питань підготовки проектів та подання їх на Конкурс можна звертатися у НДІ економічного розвитку за телефонами:

205-54-69,   205-54-85, 205-54-66.

Додається:

1) Наказ МОНУ №474 від 15.05.2018 р.

2) Наказ КНЕУ №428 від 21.05.2018 р.

3) Додатки до наказу КНЕУ №428 від 21.05.2018 р.

4) Форма проекту фундаментального/ прикладного дослідження (минулорічна).

5) Лист МОН №1/9-336 від 23.05.2018р «Щодо подання проектів на Конкурс»

Інформаційне повідомлення про КОНКУРС

УКРАЇНСЬКО-ЛАТВІЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ НА 2019-2020 РОКИ

МОН України та Держагентство з розвитку освіти Латвійської Республіки оголошують конкурс спільних українсько-латвійських науково-дослідних проектів на 2019-2020 роки. Прийом проектів триватиме з 15 березня до 15 травня 2018 року.

Конкурс відкритий для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп вишів, науково-дослідних установ і підприємств обох країн.

До участі у конкурсі приймаються проекти за такими пріоритетними напрямами:

 • Енергетика та енергоефективність;
 • Екологія та раціональне природокористування;
 • Нові технології профілактики та лікування основних захворювань, дослідження у сфері біотехнологій, біоінженерії та генетики;
 • Нові матеріали;
 • Демографічні зміни, міграція та мігранти;
 • Особливості та проблеми регіонального розвитку і соціальної згуртованості;
 • Технології оборонного спрямування.

Додаткову інформацію можна отримати за посиланням:

https://mon.gov.ua/ua/news/pochinayetsya-konkurs-ukrayinsko-latvijskih-naukovo-doslidnih-proektiv-na-2019-2020-roki

Конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок, виконання яких розпочнеться у 2018 році

Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 1287 «Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за № 15/28145 (зі змінами, внесеними наказом МОН від 26.04.2017 № 655) та згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 03.07.2017 № 983 з 03 липня 2017 року було оголошено конкурсний відбір проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
Доступ до інформаційної системи "Наука в університетах" для введення проектів і їх подальшої експертизи надається з 17 липня 2017 року 

1) наказ МОН №983
2) Форма-додаток 1
3) Наказ КНЕУ №562
4) додатки до наказу №562

Про особливості подання проектів на конкурсний відбір 2017 року

До уваги керівників проектів молодих учених!!!
Відповідно до наказу МОН України від 03.07.2017 № 983 «Про оголошення конкурсного відбору у 2017 році проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених» розпочато конкурсний відбір наукових проектів молодих учених. У 2017 році перший етап Конкурсу проходить за новою процедурою в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах».

Керівники проектів молодих учених самостійно вносять проекти в систему за інструкцією, що представлена на сайті https://kis.rit.org.ua

Для того щоб розпочати роботу по внесенню проектів спочатку керівнику необхідно зареєструватися в системі. Для цього потрібно натиснути у правому верхньому куті посилання «Вхід». На сторінці, що буде відображена, необхідно перейти на вкладку «Реєстрація». Далі заповніть всі обов'язкові поля, поставте галочку про згоду на обробку персональних даних і натисніть кнопку «Реєстрація». На вказану Вами електронну адресу прийде лист з підтвердженням реєстрації та з подальшими інструкціями.

Після успішної реєстрації в системі Вам необхідно звернутися до Федун Вікторії, заступника директора Науково-дослідного інституту економічного розвитку КНЕУ за телефоном 205-54-69 , 063-669-77-10 або на електронну адресу ndi-fedunka@ukr.net для активації Вашого облікового запису саме як керівника проекту.
Після надання Вашому обліковому запису в системі відповідного доступу Ви матимете можливість здійснювати внесення інших авторів проекту, а також додання, редагування та друк самого проекту.

 

Керівникам наукових проектів вищих навчальних закладів

До 10 травня 2017 року керівники наукових проектів, що планують взяти участь у конкурсному відборі, повинні ввести проекти в інформаційну систему "Наука в університетах" самостійно за посиланням: kis.rit.org.ua. При цьому введення проектів здійснюється за формами, затвердженими у минулому році наказом МОН від 30.06.2016 № 717  . Разом з тим до форми проекту додається інформація у вигляді відсканованого документу (форма якого затверджена наказом МОН від 12.04.2017 № 590 ) з підписом і печаткою у форматі PDF для подальшої публікації на сайті МОН України.

Увага! Інформація, що додається для подальшої публікації на сайті МОН України, не є заміною форм проектів, а лише доповненням до них!

 

З 10 травня 2017 року доступ буде надаватись лише користувачам НДЧ вищих навчальних закладів та наукових установ для внесення експертних висновків та рішень (витягів із протоколу вченої / наукової / науково-технічної / технічної ради) щодо участі проектів у наступному етапі конкурсного відбору, а також друку переліку цих проектів і кожного з них окремо.

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ !

Відповідно до наказу МОН України № 590 від 12.04.2017 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» перший етап Конкурсу проходить в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах».

Керівники самостійно вносять проекти в систему за інструкцією, що представлена на сайті https://kis.rit.org.ua

Для того щоб розпочати роботу по внесенню проектів у 2017 році спочатку керівнику необхідно зареєструватися в системі на сайті https://kis.rit.org.ua. Для цього потрібно натиснути у правому верхньому куті посилання «Вхід». На сторінці, що буде відображена, необхідно перейти на вкладку «Реєстрація». Далі заповніть всі обов'язкові поля, поставте галочку про згоду на обробку персональних даних і натисніть кнопку «Реєстрація». На вказану Вами електронну адресу прийде лист з підтвердженням реєстрації та з подальшими інструкціями.

Після успішної реєстрації в системі Вам необхідно звернутися до Федун Вікторії, заступника директора Науково-дослідного інституту економічного розвитку КНЕУ за телефоном 205-54-69 , 063-669-77-10 або на електронну адресу ndi-fedunka@ukr.net для активації Вашого облікового запису саме як керівника проекту.

Після надання Вашому обліковому запису в системі відповідного доступу Ви матимете можливість здійснювати внесення інших авторів проекту, а також додання, редагування та друк самого проекту.

 

Контакти

Адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 81, корп. 6
Тел.: 205-54-66
Email: ndier@kneu.ua

Остання редакція: 25.02.19