Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Участь у міжнародних форумах і наукових конференціях

Участь у Першому міжнародному бізнес-форумі "НАУКА-БІЗНЕС-ОСВІТА: СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО" (Київ, 12 червня 2013 року)

 

Заворотній Роман Ігоревич, к. е. н., старший викладач кафедри фінансів підприємств

 

1. Заворотній Р. І. Удосконалення оцінки бізнесу або окремого майна як шлях активізації діяльності фінансових установ на кредитно-інвестиційному ринку / Роман Ігоревич Заворотній // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 165–170.

Повний текст (укр.)

 

2. Заворотній Р.І. «Проблеми формування системи стратегічного фінансового управління вартістю підприємства»

УЧАСТЬ У VІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ 2012" (НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ, УНІВЕРСИТЕТ «ПОЛІТЕХНІКА ЛЮБЕЛЬСКА» (ПОЛЬЩА), НАУКОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЖУРНАЛ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ», 14 ГРУДНЯ 2012 РОКУ)

Презентація доповіді

 

Островська Ольга Анатоліївна, к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств

 

1. Островська О.А. Участь  у Всеукраїнській науково-практичній  конференції  «Інноваційні процеси у фінансово-кредитній сфері» (Київ, КНТЕУ, 14-15 квітня 2011р.) з публікацією тез доповіді:

Островська О.А. Інноваційні діагностичні продукти в оцінці кредитоспроможності позичальників/ Інноваційні процеси у фінансово-кредитній сфері: всеукр.наук.-практ. конф. (Київ, 14-15 квітня 2011): тези доп. /відп.ред.Н.П.Шульга.- К.: Київ.нац. торг.- екон.ун.-т, 2011.-240 с., С.48-49.

 

2. Островська О.А. Доповідь на ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу» на тему:  «Державна підтримка інноваційно-інвестиційного розвитку бізнесу» (Київ, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», 3 листопада 2011 р.)  з публікацією тез доповіді:

Островська О. А. Державна підтримка інноваційно-інвестиційного розвитку бізнесу // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. - К.: КНЕУ, 2011. - 596 с. - С. 384-385.

 

3. Виступ на V Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми економіки 2011" (ВНЗ "Національна академія управління", 9 грудня 2011 року) з доповіддю "Інновації у моніторингу фінансової звітності".

Презентація доповіді

 

4. Островська О.А. Підвищення наукової складової у викладанні фінансових дисциплін / О. А. Островська // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф. 12 квіт. 2011 р. : у 2 т. – Т.2. - К.: КНЕУ, 2011. – 658 с. - С.518-520.

 

5. Островська О.А. «Нові концепції антикризового управління корпоративними фінансами в Україні».

УЧАСТЬ У VІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ 2012" (НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ, УНІВЕРСИТЕТ «ПОЛІТЕХНІКА ЛЮБЕЛЬСКА» (ПОЛЬЩА), НАУКОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЖУРНАЛ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ», 14 ГРУДНЯ 2012 РОКУ)

Презентація доповіді 

 

Притуляк Наталія Миколаївна, к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств

 

 

1. Притуляк Н.М.Фінансове стимулювання кооперації університетів з промисловістю як форма державної інноваційної політики // Збірник наукових праць «Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку»: Матеріали VМіжнародної науково-практичної конференції 30-31 березня 2011 року – Київ: ТОВ «ДКС центр», 2001. – с.91 - 94.

 

2. Притуляк Н.М.Відповідність фінансового забезпечення освіти вимогам інноваційно зорієнтованої економіки // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки. Матеріали наук.-практ. конференції. тези доп. (11-12 травня)/ Відп. ред.. С.І. Юрій. – Тернопіль, 2011. - с. 92 - 94.

 

3. Притуляк Н.М.Роль структурних активів в забезпеченні інноваційної активності підприємства // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVI Міжнар. наук. – практ. конф. (24-25 трав.2011р.)/ відп. ред. Л.І. Ліпич – Луцьк: Волин.мистецька агенція «Терен», 2011. – с. 149 - 150.

4. Притуляк Н.М.Проблеми фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств та шляхи їх вирішення // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: КНЕУ, 2011. - с. 418 - 421.

 

 

Романишин Володимир Орестович, к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств

 

 

1. Романишин В.О. Участь  у Всеукраїнській науково-практичній  конференції  «Інноваційні процеси у фінансово-кредитній сфері» (Київ, КНТЕУ, 14-15 квітня 2011р.) з публікацією тез доповіді:

Романишин В.О. Венчурне фінансування інноваційного розвитку в Україні  / Інноваційні процеси у фінансово-кредитній сфері: всеукр.наук.-практ. конф. (Київ, 14-15 квітня 2011): тези доп. /відп.ред.Н.П.Шульга.- К.: Київ.нац. торг.- екон.ун.-т, 2011. - 240 с. - С. 93 - 94.

 

2. Романишин В.О. Участь у ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу» на тему:  «Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні» (Київ, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», 3 листопада 2011 р.)  з публікацією тез доповіді:

Романишин В.О. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні //  Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: зб. тез ІІ  Міжнар.наук.-практ. конф.  - К.: КНЕУ, 2011.-  596 с. - С. 429 - 431.  

 

3. Романишин В.О., Ровний Я.А. «Інструменти вартісно-орієнтованого управління підприємством»

УЧАСТЬ У VІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ 2012" (НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ, УНІВЕРСИТЕТ «ПОЛІТЕХНІКА ЛЮБЕЛЬСКА» (ПОЛЬЩА), НАУКОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЖУРНАЛ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ», 14 ГРУДНЯ 2012 РОКУ)

Презентація доповіді

Остання редакція: 27.05.14