Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Публікації у міжнародних фахових та інших виданнях

Заворотній Роман Ігоревич, к. е. н., старший викладач кафедри фінансів підприємств

 

1. Заворотний Р. И. Моделирование поступлений и затрат строительных предприятий / Р. И. Заворотний // Актуальні Проблеми Економіки, № 11(113). - 2010 - 320 с. - С. 234-239.

Повний текст (рос.)

В статье проанализированы актуальные проблемы моделирования денежніх потоков строительных предприятий Украины, Российской Федерации, а также эмитентов из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи. Обобщены практические рекомендации по составлению соответствующих эконометрических моделей, проведен сравнительный анализ результатов моделирования.

Ключевые слова: метод наименьших квадратов, метод максимальной правдоподобности, коэффициент эластичности рентабельности, остатки эконометрической модели.

 

Zavorotniy R. I. Modelling of receipts and expenses of building enterprises / R. I. Zavorotniy // Actual Problems of Economics, №11 (113). - 2010. - 320 p. - P. 234-239.

The article analyzes the topical issues in modelling of cash flow of the building enterprises of Ukraine, Russian Federation, and also of the listing of the New York stock exchange. Practical recommendations concerning the drawing up of the corresponding econometric models are generalized, and the comparative analysis of the modelling results is carried out.

Keywords: method of the least squares; method of the maximum probability; ratio of the profitability elasticity; residuals of an econometric model.

Full text (rus.)

Статтю також опубліковано:

Заворотний Р. И. Моделирование поступлений и затрат строителных предприятий / Р. И. Заворотний // Образование. Наука. Инновации: южное измерение, Рост.-на-Д.: Южный фед. ун-т. - №1 (11). - 2010. - 102 с. - С. 59-63.

 

2. Заворотній Р. І. Нові підходи до визначення вартості джерел фінансування бізнесу / Р. І. Заворотній // Актуальні Проблеми Економіки, №7 (121). - 2011. - 420 с. - С. 116-124.

Повний текст

У статті розглянуто підходи до визначення середньозваженої вартості корпоративного капіталу залежно від індивідуальних характеристик оцінюваного бізнесу. Систематизовано основні цілі оцінювання середньозваженої вартості корпоративного капіталу й узагальнено віповідні йому аналітичні методики.

Ключові слова: середньозважена вартість капіталу, модель САРМ, коефіцієнт відсоткового покриття, бета-коефіцієнт, спред корпоративного дефолту, SWOT-аналіз

 

Zavorotniy R. I. New approaches to cost determination for sources of business financing / R. I. Zavorotniy // Actual Problems of Economics, №7 (121). - 2011. - 420 p. - P. 116-124.

Full text (ukr.)

The article considers the approaches to determination of the weighted average cost of the corporate capital depending on the peculiar features of the estimationed business. Major goals of estimation of the weighted average cost of the corporate capital are systematized and the corresponding analytical techniques are generalized.

Keywords: weighted average cost of capital,  CAPM model, interest coverage ratio, beta-ratio, corporate default spread, SWOT-analysis.

 

3. Заворотній Р.І. Розвиток оцінки зростання вітчизняного бізнесу / Р. І. Заворотній // Фінанси України, № 11(192). - 2011. - 128 с. - С. 54-64.

Повний текст (укр.)

Охарактеризовано зміст процесу оцінки зростання бізнесу та основні способи її профедення. Визначено головні проблеми апроксимації історичних даних і оцінки фундаментальних фінансових показників зростання, наведено пропозиції з їх розв'язання

Ключові слова: оцінка зростання бізнесу, екстраполяція, апроксимація, середньозважена вартість капіталу, фундаментальні фінансові показники, життєвий цикл бізнесу.

 

Zavorotniy R. I. Development of domestic business growth valuation / R. I. Zavorotniy // Finances of Ukraine, №11 (192). - 2011. - 128 р. - Р. 54-64. 

Full text (ukr.)

In the article the maintenance of valuation of business growth ant the basic ways of its definition are considered. The author defines the basic problems of approximation of the historical data and valuation of fundamental financial indicators of growth; the author offers the most possible ways of their decision.

Keywords: valuation of business growth, extrapolation, approximation, weighted cost of capital, fundamental financial ratios, life cycle of business.

 

4. Р. І. Заворотній. Запровадження факторних моделей в оцінювання зростання вітчизняного бізнесу / Р. І. Заворотній // Актуальні Проблеми Економіки, №3(192). - 2012. - 528 с. - С. 312-320.

Повний текст (укр.)

У статті розглянуто проблеми застосування факторних моделей в оцінюванні зростання бізнесу. Зокрема, вивчено особливості застосування моделі "Du Pont" та моделі А. Дамодарана в оцінюванні зростання вітчизняних підприєств (на прикладі ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат").

Ключові слова: факторна модель Du Pont, рентабельність власного капіталу, рентабельність інвестованого капіталу, вартісно-орієнтоване управління, мультиплікативно-адитивні моделі.

 

Zavorotniy R. I. Introduction of factor models into estimation of national business growth / R. I. Zavorotniy // Actual Problems of Economics, №3 (192). - 2012. - 528 p. - P. 312-320.

Full text (ukr.)

The article considers the problems of applying factor models for estimation of business growth. The author studies the peculiarities of applying the Du Pont model and the model by Damodaran for estimation of the domestic enterprises growth (PJSC "Northern Ore-Dressing Industrial Complex" case study).

Keywords: Du Pont model, return on own capital, return on the invested capital, value-based management, multiple-additive models.

 

5. Заворотній Р. І. Розвиток оцінки обсягів та вартості фінансових джерел вітчизняного бізнесу / Р. І. Заворотній // Фінанси підприємств: проблеми та перспективи: В 3 т. / За ред. д.е.н., професор М.Д. Білик: Монографія. – Київський національний університет технологій та дизайну. - Київ: ТОВ «ПанТот», 2012. – 300 с. – С. 243-296.

Повний текст (укр.)

У статті розглядаються прикладні проблеми оцінки вартості фінансових джерел вітчизняних підприємств з лістингу фондової біржі та тих, що не представлені на фондовому ринку. Наводяться пропозиції з її удосконалення

Ключові слова: САРМ, WACC, коефіцієнт ризиковості інвестицій, премія за ризик, ринкова доходність, спред дефолту національної валюти

 

Zavorotniy R. I. Development of  the analysis of volumes and cost of financial sources of domestic enterprises / R. I. Zavorotniy // Finance of the Enterprises: Problems and Perspectives: in 3 vol. / under edition by prof. M. D. Bilyk: Monography. - Kyin National University of Technology and Design. - Kyiv: PanTot Ltd., 2012. - 300 p. - P. 243-296.

Full text (ukr.)

In article applied problems of estimation of cost of financial sources of the domestic enterprises from the list of stock exchange, and those enterprises which aren't presented in stock market, are considered. The author dives some offers on its improvement.

Keywords: CAPM, WACC, ratio of the risk of investments, award for risk, market profitability, spread of a default of national currency

 

6. Zavorotniy R. I. Place of Value Management in a System of Corporate Management and Its Financial Methods // Scientific Papers: Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Vol. 2; Bucharest, №5. - 2012. - P. 176-189.

Full text (eng.)

 The author proves great urgency of applying of value approach in a strategic business man-agement. All factors of corporate value are presented. Also there is different classifications of factors of corporate value which were developed by other scientists. The place of value strategy in strategic business management is researched. The author proves that certain types of corporate value depend on main goals of corporate administration. He classifies some types of corporate value and financial indicators which correspond to them. Author defines financial methods of corporate value management and researches the influence of applying of each of them on corporate value. 

Keywords: Balanced Scorecard, income approach, buyback, M&A, tax shield.

 

Островська Ольга Анатоліївна, к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств

 

1. Островська О.А. Інновації у фінансовій діагностиці вітчизняних підприємств// Фінанси України, № 9 (190). – 2011.-С.110-119. 

Текст статті (укр.)

В статті викладено авторське визначення інноваційного діагностичного продукту як методики фінансової діагностики, досліджено ефективність  впровадження інновацій  у вітчизняну аналітичну практику, визначено напрями удосконалення чинних в Україні офіційних методик фінансового аналізу підприємств.

Ключові слова: інновація, інноваційний діагностичний продукт, методика фінансової діагностики.

O.А. Ostrovska.  The innovations in financial diagnostics of domestic enterprises

The author’s determination of the innovative diagnostic product  as methods of financial diagnosticsis highlighted, the efficiency  of introducing innovations  in domestic analytical practiceis investigated.The ways of improving the operating official  methods of enterprise financial analysis in Ukraine are expounded in the article.

Keywords: innovation, innovative diagnostic product, financial diagnostics methods.

Full text (ukr.)

 

2. Островская О.А., Соколова О.Б. Диагностические продукты с элементами инноваций в мониторинге финансовой отчетности. // Актуальні Проблеми Економіки, № 3 (129). -  2012.- С.289-297.

В статье изложено авторское пониманиесущности и ролидиагностических продуктов с элементами инноваций в мониторинге финансовой отчетности; предложены пути усовершенствования официальных отечественных методик мониторинга финансовой отчетности  предприятий.

Ключевые слова: финансовый мониторинг,мониторинг финансовой отчётности предприятия, инновационный диагностический продукт в мониторинге финансовой отчётности, диагностический продукт с элементами инноваций.

 

Островська О. А., Соколова О.Б. Діагностичні продукти з ознаками інновацій у моніторингу фінансової звітності

 В статті викладено авторське розуміння змісту та місця інноваційних  діагностичних продуктів з ознаками інновацій  у моніторингу фінансової звітності; запропоновано напрями удосконалення офіційних вітчизняних методик моніторингу фінансової звітності  підприємств.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, моніторинг фінансової звітності підприємства,   інноваційний діагностичний продукт у моніторингу фінансової звітності, діагностичний продукт з ознаками інновацій.

Текст статті (укр.)

 

O.А.Ostrovska. O.В.Sokolova. Diagnostic products with the elements of innovations in monitoring of the financial reporting.

In the article the author understanding of contents and  roles of diagnostic products with the elements of innovations in monitoring of the financial monitoring is expounded; the ways of improvement of official domestic methods of monitoring of the financial reporting  of enterprises are offered.

Full text (ukr.)

Keywords: financial monitoring, monitoring of the financial reporting  of enterprises, innovative diagnostic product in the monitoring of the financial reporting, diagnostic products with the elements of innovations

 

3. Островська О.А. Інноваційні інструменти антикризового управління фінансами комунальних підприємств // Актуальні проблеми економіки, № 9 (123). - 2011.- С.154-163.

В статті висвітлено кризовий стан та обґрунтовано необхідність впровадження інструментів антикризового управління фінансами комунальних підприємств. Викладено авторське розуміння наслідків кризи, змісту антикризового управління фінансами, фінансового контролінгу, місця системи контролінгу ризиків в антикризовому фінансовому управлінні підприємством.
Пропонується авторський підхід до побудови системи антикризового контролінгу на комунальних підприємствах. Визначено напрями подолання кризи комунального сектору економіки України.

Ключові слова: криза, антикризове управління фінансами підприємств, фінансовий контролінг, контролінг ризиків, інноваційні інструменти антикризового фінансового управління.

Текст статті (укр.)

 

Островская Ольга Анатольевна. Инновационные инструменты антикризисного управления финансами коммунальных предприятий

В статье освещено кризисное состояние коммунальных предприятий. Обосновывается необходимость использования инструментов антикризисного управления финансами. Изложено авторское понимание последствий кризиса, содержания антикризисного управления финансами, финансового контроллинга, роли системы контроллинга рисков в антикризисном финансовом управлении предприятием. Предложен авторский подход к построению системы антикризисного контроллинга на коммунальных предприятиях. Определены пути преодоления кризиса коммунального сектора экономики Украины.

Ключевые слова: кризис, антикризисное управление финансами предприятий, финансовый контроллинг, контроллинг рисков, инновационные инструменты антикризисного финансового управления.

 

O.А. Ostrovska. Innovative instruments for crisis financial management of public enterprises

The article analyzes the crisis condition of public enterprises and grounds the necessity of applying the instruments of the crisis financial management. The author's understanding of the crisis consequences, the contents of crisis financial management, financial controlling is presented along with the role of the risk controlling system within the crisis financial management at an enterprise. An approach to construction of the crisis controlling system at public enterprises is offered. The ways of overcoming the crisis in the public sector of the Ukraine's economy are determined.

Keywords: crisis; crisis management of enterprises' finances; financial controlling; risk controlling; innovative instruments of the crisis financial management.

Full text (ukr.)

 

4. Островська О.А., Соколова О.Б. Економічна безпека та місце інноваційних діагностичних продуктів у її забезпеченні // Науковий збірник «Наукові праці НДФІ», випуск 3 (56), 2011.- С.110 – 120.

Викладено авторське розуміння сутності фінансової стійкості, економічної та фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. Обґрунтовано необхідність та напрями удосконалення офіційних методик фінансової діагностики. Визначено місце інноваційної фінансової діагностики у забезпеченні економічної безпеки суб’єктів підприємництва та держави.

Ключові слова: економічна безпека, фінансова безпека, фінансова стійкість, методика фінансової діагностики, інноваційний діагностичний продукт

Текст статті (укр.)

 

The author’s understanding of the essence of financial sustainability, economic and financial security of business entities is expounded in the article. The necessity and directions of improvement of the official methods of financial diagnostics is grounded. The role of the innovative methods of financial diagnostics in providing of economic security of business entity and state is expounded by the author as well.

Keywords: economic security, financial security, financial sustainability, financial diagnostics methods, innovative diagnostic product

Full text (ukr.)

 

5. Островська О.А. Інновації економіко-правового забезпечення відновлення платоспроможності вітчизняних підприємств. // Ринок цінних паперів України, №5-6. - 2012. – С.3-9.

 

В статті проведено критичний аналіз та оцінку ефективності інновацій економіко-правового забезпечення відновлення платоспроможності вітчизняних підприємств, які  впроваджуються у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України нової редакції Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Визначено напрями подальшого удосконалення економіко-правового регулювання антикризового управління фінансами бізнесу.

Текст статті (укр.)

 

In the article a walkthrough and estimation of efficiency of innovations ineconomic-legislative  provisionof renewal in solvency of domestic enterprises which  are inculcatedon reason acceptance of new release of Law «About renewal in solvency of debtor or confession his bankrupt»byUkraine Verkhovna Rada. The ways  of  subsequent improvement economic-legal adjusting of anti-crisis financial management of enterprises are determined.

Full text (ukr.)

 

6. Ostrovska O. A. Implementation of a New Preventive Financial Management Paradigm for Ukrainian Enterprises // Scientific Papers: Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Vol. 2; Bucharest, №6. - 2012.

Based on the results of statistical analysis we highlight the crisis financial condition and factors of negative trends in the activities of Ukrainian enterprises. The necessity, timeliness, and the problems of implementation of the new for Ukrainian enterprises paradigm of preventive financial management is substantiated. The author’s view of the corporate finance, consequences of the crisis, the content of the crisis management and preventive financial management of enterprises is presented. The content and the role of the controlling as an innovative resource of the preventive financial management at an enterprise is determined.

Keywords: corporate finance, new paradigm, crisis, crisis management, preventive financial management, financial controlling; risk controlling

Full text (eng.)

 

Притуляк Наталія Миколаївна, к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств

 

1. Притуляк Н.Н., Романишин В.О.Инновации как стратегический элемент интеллектуальных активов // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. - №10(124). – С.45-55.

В статті інновації розглянуті не лише з позиції економічних вигод, які вони приносять підприємницьким структурам в результаті їх впровадження, а в першу чергу, як результат інтелектуальної діяльності персоналу. З’ясована стратегічна необхідність формування і використання інтелектуальних активів. На основі класифікації видів інновацій визначений склад основних компонент інтелектуального капіталу.

The article considers innovations not only in terms of economic benefits they bring to entrepreneurial structures in the result of their implementation, but, first of all, as a result of intellectual activity. Economic essence and key features of innovations are determined. Their determination allows proving that they are the key element of the intellectual assets making them a strategically important economic resource. Classification of innovations by types is carried grounding the component structure of the intellectual capital.

 

2. Притуляк Н.М.Необхідність фінансової підтримки інноваційного підприємництва в забезпеченні безпеки країни // Вчені записки: зб. наук. пр. / відп. ред. А.Ф. Павленко. 2011. №13. – С.125-131.

В статті вивчені проблеми створення сприятливого економічного клімату для розвитку інноваційного підприємництва, яке за умов зваженої державної фінансової підтримки здатне сприяти подоланню залежності України від технологічно розвинутих країн.

The article studied the problems of creating an economic climate for innovation development enterprise, which under balanced state financial support is able to bridge Ukraine’s dependence on technically developed countries

 

3. Притуляк Н.М.Інтелектуальний капітал суб’єктів інноваційної діяльності // Фінанси України. – 2011. - №12.

Досліджено основні підходи до визначення економічної сутності інтелектуального капіталу та інтелектуальних активів, на основі отриманих результатів запропонована і обґрунтована концепція щодо змісту і складу даних цінностей, що є обов’язковим при вирішенні проблем обліку, аналізу, управління невідчутними економічними активами, які є вирішальними в активізації інноваційної діяльності, підвищенні конкурентоспроможності та ринкової вартості підприємства.

Investigated the main approaches to determining the economic substance of intellectual capital and intellectual assets, based on the results proposes and justify its own concept the content and structure of this phenomenon, which is important in solution accounting problems, analysis, control of non-standard economic values, which are crucial in fostering innovation activity, increase competitiveness and market

 

Романишин Володимир Орестович, к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств

1. Притуляк Н.Н., Романишин В.О.Инновации как стратегический элемент интеллектуальных активов // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. - №10(124). – С.45-55.

В статті інновації розглянуті не лише з позиції економічних вигод, які вони приносять підприємницьким структурам в результаті їх впровадження, а в першу чергу, як результат інтелектуальної діяльності персоналу. З’ясована стратегічна необхідність формування і використання інтелектуальних активів. На основі класифікації видів інновацій визначений склад основних компонент інтелектуального капіталу.

The article considers innovations not only in terms of economic benefits they bring to entrepreneurial structures in the result of their implementation, but, first of all, as a result of intellectual activity. Economic essence and key features of innovations are determined. Their determination allows proving that they are the key element of the intellectual assets making them a strategically important economic resource. Classification of innovations by types is carried grounding the component structure of the intellectual capital.

Остання редакція: 27.05.14