Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

2014 рік

 
«Управління інтелектуальними ресурсами підприємства в ринковому середовищі (за матеріалами олійно-жирових підприємств України)»
 

Гусева Ірина Юріївна 
Дата захисту: 26.03.2005
Науковий керівник: к.е.н., професор Швиданенко Генефа Олександрівна

Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних, методичних та практичних засад ефективного управління інтелектуальними ресурсами підприємства в ринковому середовищі їх функціонування. Поглиблено теоретико-методичні основи управління інтелектуальними ресурсами підприємств, а саме: досліджено взаємозв’язок між категоріями «інтелектуальні ресурси» та «інтелектуальний капітал», обґрунтовано необхідність виокремлення частини інтелектуальних ресурсів підприємств, визначальною передумовою створення і функціонування яких є наявність ринку, сформовано елементну структуру та портфель інтелектуальних ресурсів. Обґрунтовано методичний підхід до управління інтелектуальними ресурсами в ринкових умовах за допомогою адаптивної моделі управління та запропонованої підсистеми менеджменту, формалізовано основні характерні особливості процесу управління інтелектуальними ресурсами з урахуванням сучасних ринкових умов господарювання. Проведено аналітичне оцінювання сучасного стану, динаміки, проблем, перспектив і потенційних можливостей розвитку олійно-жирових підприємств України. Запропоновано авторський підхід до розвитку системи ефективного управління ринковим інтелектуальним капіталом олійно-жирових підприємств, проведено його апробацію та визначено ефективність запропонованих заходів.

Автореферат

 
«Маркетинг та ефективність підприємства»
 

Філонов Володимир Іванович
Дата захисту: 09.04.2014
Науковий керівник: к.е.н., професор Пилипчук Володимир Петрович

У дисертації запропоновано авторське розуміння сучасних передумов і перспективних напрямків розвитку методології маркетингового управління, що забезпечує високу ефективність діяльності промислових підприємств, розроблено рекомендації щодо удосконалення господарювання та розвитку суб’єктів економіки. Досліджено еволюцію наукових поглядів на визначення та змістове наповнення наукових категорій, пов’язаних з теорією ефективності розвитку підприємства, концепцій маркетингу, прогресу комплексу його інструментів. Опрацьовано базис визначення економічної ефективності та оптимізації маркетингової діяльності промислових підприємств. Досліджено передумови становлення та сучасні тенденції прогресу глобальних маркетингових систем. Визначені світові та вітчизняні тенденції розвитку ринку суднобудування. Оцінено фінансово-економічні результати діяльності спеціалізованих суб’єктів господарювання в Україні, перспективи та резерви зростання бізнесу українських машинобудівників шляхом прогресивного використання та розвитку їх маркетингового потенціалу. Запропоновано сценарії та можливі стратегії розвитку українського суднобудування у 2010-2020 рр., визначено макроекономічні важелі інтеграції національних підприємств у глобальні системи господарських зв’язків, а також механізми забезпечення усталеності та ефективності розвитку підприємств.

Автореферат

 
«Управління енергоощадженням на підприємстві(за матеріалами підприємств цементної промисловості України)»
 

Наконечна Дарина Юріївна
Дата захисту: 23.04.2014
Науковий керівник: к.е.н., доцент Лаврененко Валентина Віталіївна

Дисертація присвячена питанням управління енергоощадженням на підприємствах цементної промисловості України в ринкових умовах господарювання. Удосконалено понятійний та категорійний апарат енергоощадження на підприємстві. Розкрито чинники енергоощадження та бар’єри підвищення енергоефективності. Визначено теоретичні засади формування конкурентних переваг на енергомістких підприємствах за рахунок енергоощадження. Обґрунтовано стратегічний характер енергоощадження. Виявлено тенденції розвитку цементної промисловості в Україні та світі, здійсненo аналіз енергоощадження та енергоефективності діяльності виробників цементу в Україні, охарактеризовано особливості процесу управління енергоощадженням на підприємствах цементної промисловості України. Розроблено бізнес-модель енергоефективного функціонування підприємства та відповідні їй методичні підходи до формування програми енергоощадження, які містять сукупність та типологію основних заходів і порядок їх розробки, розподіл ресурсів та відповідальності. Напрацьовано й описано методичний інструментарій оцінювання результативності енергоощадження підприємства шляхом використання ключових показників результативності та здійснення бенчмаркінгових досліджень, а також методичний підхід до оцінювання стану енергоощадження через експертизу основних його сфер, визначення набору відповідних параметрів й ідентифікацію їх значущості.

Автореферат

 
«Управління стратегічною гнучкістю підприємства»
 

Шатілова Олена Володимирівна
Дата захисту: 23.04.2014
Науковий керівник: к.е.н., доцент Володькіна Марина Владиславівна

Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних і методичних положень та прикладних засад ефективного управління стратегічною гнучкістю підприємства. Досліджено погляди на сутність і роль гнучкості підприємства, узагальнено підходи в еволюції розуміння гнучкості підприємства, поглиблено класифікацію різновидів гнучкості підприємства, уточнено визначення категорій «стратегічна гнучкість підприємства» та «концепція управління стратегічною гнучкістю підприємства», розроблений процес формування стратегічної гнучкості підприємства. Здійснено аналіз стану і сучасних тенденцій розвитку гнучкості у галузі автомобілебудування, розроблено прогнозну модель розвитку вітчизняного ринку нових легкових автомобілів, запропоновану авторську методику комплексної оцінки рівня стратегічної гнучкості підприємства та її профілю, здійснена її практична апробація на групі автомобілебудівних підприємств України. Запропоновано методичні рекомендації щодо забезпечення стратегічної гнучкості підприємства на основі оптимізації портфеля бізнес-напрямів підприємства, розроблено графічну модель процесу управління стратегічною гнучкістю підприємства.

Автореферат

 
«Інструменти інвестиційної діяльності аграрних підприємств та їх ефективність»
 

Коваль Василь Михайлович
Дата захисту: 28.05.2014
Науковий керівник: д.е.н., професор Дем’яненко Сергій Іванович

В роботі здійснено теоретичне обґрунтування та розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності використання інструментів інвестиційної діяльності аграрних підприємств. Запропоновано визначення поняття «інвестиційні інструменти» як системи фінансових, організаційних, технологічних і управлінських заходів, що використовуються для залучення всіх можливих фінансово-економічних ресурсів, створених ринком, з метою розвитку операційної діяльності підприємства, спрямованої на реалізацію його інвестиційної стратегії, виділивши серед них нефінансові інструменти. Розроблено методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційної діяльності аграрних підприємств та системи управління нею, шляхом розробки портфеля інвестиційних завдань, як сукупності певних стратегічних і тактичних дій підприємства, спрямованих на залучення та використання інвестицій. Запропоновано напрямки використання аграрними підприємствами кредитних ресурсів шляхом залучення вексельного та акредитивного кредитування, як інструментів їх інвестиційної діяльності, з метою забезпечення обіговими коштами при закупівлі техніки, засобів захисту рослин та інших товарів під заставу векселя та використання акредитивів з відстроченням платежу.

Автореферат

 
«Управління нематеріальними активами підприємства: стратегічний контекст»
 

Мельник Оксана Володимирівна
Дата захисту: 28.05.2014
Науковий керівник: д.е.н., професор Наливайко Анатолій Петрович

У дисертації наведено комплексне вирішення наукового завдання щодо системного обґрунтування теоретичних засад ідентифікації та оцінки нематеріальних активів промислових підприємств та розробки стратегічно- орієнтованого їх управління задля підвищення керованості НМА та досягнення стійкого довготривалого успіху. Узагальнено та систематизовано підходи до визначення дефініції «ресурси», «активи», «нематеріальні активи» у контексті основних теорій фірми. Визначено економічну природу НМА як об’єкта управління, розкрито специфічні джерела їх формування та ознаки класифікації, що дозволила виявити різні типи НМА (техніко-технологічні, маркетингово-орієнтовані та когнітивні). Сформульовано методичний базис та засади стратегічно-орієнтованого управління НМА що включає методи, моделі, стратегії, технології управління НМА, що дозволило сформулювати уявлення про організаційно-економічний механізм управління НМА на підприємстві.

Автореферат

 
«Формування та розвиток експортного потенціалу підприємств (за матеріалами виноробних підприємств Автономної Республіки Крим)»
 

Аметова Ельмаз Ісметівна
Дата захисту: 25.06.2014
Науковий керівник: к.е.н., професор Федонін Олексій Сергійович

Дисертацію присвячено поглибленню теоретичних, методичних і прикладних аспектів формування та розвитку експортного потенціалу підприємств, зокрема виноробних підприємств АР Крим. У роботі уточнено зміст категорії «експортний потенціал» як динамічної субстанції, що має сучасні та футуристичні ознаки, обґрунтована необхідність використання соціально-екологічного підходу до оцінювання його складових, виокремлено фактори впливу на розвиток експортного потенціалу та запропоновано систематизацію чинників залежно від рівня побудови системи менеджменту підприємства. Узагальнено результати аналітичного оцінювання сучасного стану, основних проблемних питань і тенденцій розвитку експортного потенціалу виноробних підприємств АР Крим. Здійснено фінансову та факторну діагностику складових експортного потенціалу виноробних підприємств. Розроблено теоретико-методичні рекомендації щодо необхідності впровадження поняття «сублімаційна складова експортного потенціалу» до діяльності сучасних підприємств, запропоновано практичний інструментарій його визначення. Використано методику оцінювання ефективності експортної діяльності підприємств з розрахунком відносного інтегрального показника ефективності експортного потенціалу підприємства.

Автореферат

 
«Маркетинг Дослідницьких Організацій»
 

Кудирко Ольга Василівна
Дата захисту: 26.06.2014
Науковий керівник: к.е.н., доцент Лилик Ірина Вікторівна

Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних, методичних і прикладних засад маркетингової діяльності дослідницьких організацій на ринку маркетингових досліджень. Поглиблено теоретико-методичні положення маркетингу дослідницьких організацій, а саме: сформовано теоретичні засади, щодо ролі та місця спеціалізованих дослідницьких організацій в системі економічних відносин; уточнено сутність поняття дослідницька організація та виокремлено авторське розуміння поняття маркетинг дослідницьких організацій; запропоновано модель маркетингу послуг дослідницьких організацій, в рамках якої стратегічну роль відіграють нематеріальні активи, як пріоритетні об’єкти стратегічного управління. Обґрунтовано методичний підхід оцінювання конкурентоспроможності дослідницьких організацій з урахуванням нематеріальних активів. Досліджено специфіку та перспективи розвитку вітчизняного ринку маркетингових досліджень з урахуванням глобальних тенденцій та проведено аналітичну оцінку рівня розвитку нематеріальних активів дослідницьких організацій. Практична цінність розробок забезпечується шляхом представлення нових інструментів оцінки конкурентоспроможності дослідницьких організацій з урахуванням нематеріальних активів. Запропоновано підхід щодо розвитку маркетингової діяльності дослідницьких організацій на ринку маркетингових досліджень і сформовано механізм формування та реалізації їх маркетингової стратегії.

Автореферат

 
«Управління ресурсами підприємства(за матеріалами підприємств переробної промисловості України)»
 

Смирнов Євген Валерійович
Дата захисту: 25.06.2014
Науковий керівник: к.е.н., доцент Шевчук Наталія Валентинівна

Дисертація присвячена питанням управління ресурсами на підприємствах чорної металургії та машинобудування України. Уточнено категоріальний апарат базових дефініцій теорії управління ресурсами та висвітлено етапи та сучасні тенденції процесу трансформації сутності ресурсів. Зроблена систематизація ресурсів підприємства з урахуванням рівня контролю над ними як наслідку побудови формалізованих та неформалізованих відносин між стейкхолдерами даних ресурсів. Адаптовано до практичного використання методичний базис комплексного оцінювання ефективності управління ресурсами підприємств у фінансовій та стратегічній площині. Запропоновано концептуальний підхід до формування моделей управління ресурсами підприємства та обгрунтовано сукупність моделей, в основу яких закладено розвиток динамічних здатностей і посилення рівня контролю над ресурсами. Визначені сучасні тенденції розвитку національних підприємств чорної металургії та машинобудування. Оцінено рівень стратегічної та фінансової ефективності управління ресурсами досліджуваної вибірки підприємств та ідентифіковано тип моделі, відповідно до пропонованого концептуального підходу. Визначені передумови та пріоритети розвитку підприємств чорної металургії та машинобудування та розроблено комплекс заходів щодо трансформації моделі управління ресурсами, з метою підвищення його ефективності. Зроблено прогнозне оцінювання рівня ефективності управління ресурсами підприємств чорної металургії на основі використання вартісних критеріїв.

Автореферат

 
«Маркетингове забезпечення якості товарів в умовах СОТ»
 

Пшенична Тетяна Миколаївна
Дата захисту: 10.09.2014
Науковий керівник: д.е.н., професор Федорченко Андрій Васильович

Дисертаційна робота присвячена розробці основних організаційно-методичних аспектів вдосконалення маркетингової діяльності підприємств на основі управління якістю відповідно до міжнародних стандартів. Досліджено сукупність теоретичних і методичних підходів до маркетингового управління якістю товарів підприємств на вітчизняному ринку молочної продукції відповідно до вимог СОТ. Визначено сучасний стан виробництва молока, його переробки і реалізації в Україні та Чернігівській області зокрема. Проведене системне дослідження ринку молока і молокопродуктів за маркетинговим ланцюгом «виробництво – доставка на переробку – переробка – реалізація», що дозволило виявити стан попиту і пропозиції, цін, кон’юнктури ринку, оцінку його сегментації, конкурентоспроможності. Розроблено стратегію створення молочних кластерів у Чернігівській області та запропоновано модель кластеризації за показниками типів їх ресурсного потенціалу. Обґрунтовано методичні підходи до формування кластерних утворень як складових трирівневої інтеграційної моделі з виробництва, переробки і реалізації молока та молочної продукції на регіональному рівні. Визначено стратегічні напрями для підприємств з виробництва та переробки молока в умовах СОТ.

Автореферат

 
«Вартість аграрних підприємств: оцінювання та фактори зростання»
 

Білич Анастасія Вікторівна
Дата захисту: 08.10.2014
Науковий керівник: д.е.н., професор, академік НААН України Андрійчук Василь Гаврилович

Дисертацію присвячено розробці методичного підходу до оцінювання вартості аграрних підприємств як інтегрального показника їхньої економічної ефективності, визначенню економічних станів і відповідних показників їх виміру для підприємств аграрного сектору, обґрунтуванню системи заходів вартісно-орієнтованого управління шляхом оптимізації та раціоналізації драйверів вартості підприємств та їхніх складових елементів. Досліджено питання взаємозалежності економічної ефективності підприємств, яку визначено за відповідними показниками виміру, з їхньою вартістю. Наведено характеристику основних методичних підходів до оцінювання останньої. Досліджено специфіку й наведено відповідний алгоритм оцінювання вартості підприємств аграрного сектору з урахуванням вартості права оренди землі, дії ризиків систематичного та специфічного характеру. Апробовано методичний підхід до визначення вартості аграрних підприємств за різними сценаріями розрахунку на основі аналізу й прогнозу макроекономічного й регіонального середовища їхнього функціонування. На основі отриманих результатів розроблено теоретико-методичні підходи до системи вартісно-орієнтованого управління аграрними підприємствами у взаємозв’язку з рівнем їхньої економічної та технічної ефективності, індексом неплатоспроможності й іншими драйверами вартості.

Автореферат

 
«Еколого-економічне управління підприємством»
 

Матукова Дар'я Геннадіївна
Дата захисту: 08.10.2014
Науковий керівник: д.е.н., професор Швиданенко Генефа Олександрівна

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та практичних аспектів формування і розвитку еколого-економічного управління на гірничо-збагачувальних підприємствах України. Узагальнено концептуальні підходи до визначення та становлення еволюції теорій еколого-економічного розвитку суб’єктів господарювання, що дозволило виокремити основні етапи формування та розвитку поняття еколого-економічного управління. Досліджено галузеві особливості еколого-економічних проблем гірничо-збагачувальних підприємств України. Проведено порівняльний динамічно-структурний аналіз витрат гірничо-збагачувальних підприємств на охорону навколишнього природного середовища. Розкрита роль механізму еколого-економічного управління в системі управління господарською діяльністю підприємств та визначено пріоритетність його розвитку для гірничо-збагачувальних підприємств в сучасних умовах господарювання, що дозволило виокремити передумови ефективного управління збалансованим розвитком промислових підприємств. Основну увагу приділено формуванню концепції еколого-економічного розвитку, що трактується як процес здійснення поточних та довгострокових дій суб’єктів (керівників, менеджерів, персоналу підприємства) для досягнення соціально-економічного ефекту функціонування підприємства з урахуванням оптимізації обсягів і структури споживання природних ресурсів і використання асиміляційного потенціалу довкілля. Розроблена методика оцінки ефективності еколого-економічного управління на гірничо-збагачувальному підприємстві шляхом розрахунків ефекту декаплінг-фактору на мікрорівні, що відображає зміну у темпах приросту економічних результатів діяльності у співвідношенні із темпами приросту усіх типів негативного впливу на навколишнє природне середовище та дозволяє збалансувати економічні інтереси суб’єктів господарювання і рівень здійсненого негативного впливу на навколишнє природне середовище у межах визначених соціальною відповідальності бізнесу.

Автореферат

 
«Впровадження інноваційних технологій підприємствами АПК: управління та ефективність»
 

Савицький Едуард Едуардович
Дата захисту: 26.11.2014
Науковий керівник: к.е.н., доцент Чабан Віталій Григорович

Дисертацію присвячено проблемним питанням оцінки ефективності та управління впровадженням інноваційних технологій підприємствами АПК. Досліджено та уточнено сутнісну характеристику таких понять як “інноваційні технології” та “впровадження інноваційних технологій”, поглиблено класифікацію інноваційних технологій. Запропоновано оцінку впровадження інноваційних технологій здійснювати комплексно з урахуванням різних методичних підходів. У роботі надано аналітичну оцінку стану та перспектив впровадження інноваційних технологій підприємствами АПК. Здійснено оцінку проекту впровадження інноваційної технології на підприємстві. Удосконалено механізм управління впровадженням інноваційних технологій, який враховує цілі, стратегії впровадження, наявний інноваційний потенціал підприємств, організаційне та економічне забезпечення, суб’єкти та об’єкти управління та стимулюючі чинники. Запропоновано алгоритм впровадження інноваційних технологій підприємствами АПК, який дозволяє обґрунтовано приймати рішення. Надано пропозиції щодо вибору стратегії впровадження інноваційних технологій в залежності від стадії розвитку підприємств та рівня інноваційного потенціалу. Розроблено моделі оцінки впливу виробничих та управлінських технологій на результати діяльності підприємств.

Автореферат

 
«Управління розвитком підприємств інформаційно-комунікаційних послуг»
 

Проскурня Марина Григорівна
Дата захисту: 24.12.2014
Науковий керівник: к.е.н., професор Федонін Олексій Сергійович

Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних та прикладних засад організаційно-економічного механізму управління розвитком підприємств інформаційно-комунікаційних послуг з урахуванням впливу їх специфічних ознак (нематеріальності, недовговічності, невіддільності) на пріоритетні для розвитку підприємств сфери послуг області діяльності (виробничі потужності, взаємодію із споживачами, результативність та ефективність діяльності). Обґрунтовано теоретичні і методичні засади реалізації інструментарію гнучкого управління виробничими потужностями і коливанням попиту на послуги, керованої взаємодії із споживачами шляхом стандартизації процесів підприємства, визначення ефективності діяльності підприємств інформаційно-комунікаційних послуг з використанням методики SERVQUAL для оцінювання якості послуг та умовно-натурального вимірника обсягу послуг – відносно проста задача, для визначення трудомісткості інтелектуальної праці проектно-орієнтованих підприємств інформаційно-комунікаційних послуг.

Автореферат

 
«Стратегічне управління технологічним розвитком підприємства (за матеріалами підприємств верстатобудування)»
 

Іванова Алла Сергіївна
Дата захисту: 25.12.2014
Науковий керівник: д.е.н., професор Наливайко Анатолій Петрович

Дисертація присвячена розробці теоретико-методичних і прикладних аспектів стратегічного управління технологічним розвитком підприємства на методологічних засадах концепції ядра бізнесу. Для досягнення поставленої мети здійснено аналіз понятійного апарату досліджуваної предметної галузі, зіставлення концептуальних підходів до визначення змісту ключових понять, обґрунтовано доцільність трактування поняття технологічного розвитку підприємства з системних позицій, у взаємозв‘язку із економічним й технологічним контекстом розвитку галузі. За результатами аналізу функціонування верстатобудівних підприємств країн Європи та України визначено зміст та характер технологічного розвитку підприємств, що функціонують в умовах сприятливого й несприятливого середовища, з‘ясовано зміст відповідних стратегій технологічного розвитку. Розроблено модель стратегічного управління технологічним розвитком підприємства, в межах якої сформовано методичний підхід до ідентифікації технологічної структури підприємства, визначення факторів конкуренції в галузі, вибору технологічної стратегії та формування стратегії технологічного розгортання. На підставі практичного застосування розробленого комплексу методичних засобів доведено, що технологічна перспектива підприємства формується з урахуванням зовнішнього технологічного контексту та адекватних способів захисту від технологічної конкуренції.

Автореферат

 
«Управління підприємством в умовах використання технологій електронного бізнесу (за матеріалами підприємств фармацевтичної промисловості України)»
 

Голіонко Наталія Григорівна
Дата захисту: 25.12.2014
Науковий керівник: к.е.н., доцент Москалюк Владилен Єфремович

Дисертація присвячена розробленню теоретико-методичних і прикладних аспектів забезпечення ефективного управління підприємством в умовах використання технологій електронного бізнесу. У роботі здійснено аналіз понятійно-категоріального апарату та його впорядкування, проведено оцінювання впливу новітніх ІКТ і мережі Інтернет на діяльність підприємства й доведено, що проактивне управління підприємством має бути засноване на клієнтоорієнтованому підході за умови системного використання інформаційних технологій та мережі Інтернет. Досліджено генезис, еволюцію, моделі, технології е-бізнесу та їх вплив на діяльність підприємства. Запропоновано етапізацію його переходу до електронного ведення діяльності. Визначено основні чинники і тенденції розвитку фармацевтичної галузі, діагностовано стан інформатизації фармвиробників. Виявлено залежність між рівнем зрілості ІКТ-інфраструктури підприємств фармацевтичної галузі і можливістю переходу до електронного бізнесу, ідентифіковано стратегічні групи підприємств за ступенем використання ними новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Обґрунтовано методичний підхід поетапного переходу до управління підприємством при імплементації системи е-бізнесу на підприємстві, що дає змогу розв’язати завдання організації та управління впровадженням технологій е-бізнесу на етапах «діагностики», «розроблення», «упровадження» й «моніторингу і контролю» системи е-бізнесу на підприємстві. Розроблено елементи методичного підходу, модель формування лояльності споживачів з використанням інформаційно-маркетингових технологій, проект програми автоматизації договірної роботи на підприємстві та ін.

Автореферат

 

Остання редакція: 05.11.19