Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Планування на аграрному підприємстві: Підручник – 2-ге вид., перероб. та доп.

Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 495 с.

У підручнику викладено теоретичні, методологічні й практичні питання планування на аграрному підприємстві. Детально висвітлено суть та організацію планування на підприємстві, його особливості в ринкових умовах; характеризуються види внутрішньогосподарського планування — стратегічного, бізнес-планування i поточного. Розглянуто методику i практику планування виробничої, фінансової діяльності й соціального розвитку колективів сільськогосподарських підприємств та їxніx підрозділів, особливості планування підприємств різних форм власності та організаційних форм господарювання. У другому виданні особливу увагу звернено на оцінку тенденцій i структурних змін у сільському господарстві України та їх урахування при плануванні на підприємстві, особливості планування на приватних підприємствах та особистих господарствах населення.

Підручник розрахований на студентів економічних вищих навчальних закладів i факультетів, буде також корисний спеціалістам i керівникам аграрних підприємств, працівникам сільськогосподарських організацій.

 
ЗМІСТ 
Вступ
9
Частина 1. Основи та організація планування на підприємстві
11
Тема 1. Планування в системі менеджменту аграрного підприємства
11
1.1. Суть планування і його місце в менеджменті підприємства
11
1.2. Необхідність планування на підприємстві
15
1.3. Особливості планування в сільському господарстві. Обмеження планування на підприємстві
19
1.4. Принципи планування
22
1.5. Методи планування. Прогнозування в системі планування
24
1.6. Оцінка тенденцій і структурних змін у сільському господарстві України
32
1.7. Державне регулювання і підтримка сільськогосподарського виробництва та внутрішньогосподарське планування
52
Тема 2. Зміст та організація внутрішньогосподарського планування
59
2.1. Система планування та види планів підприємств
59
2.2. Організація планової роботи на сільськогосподарських підприємствах
63
2.3. Особливості планування за різних форм господарювання
67
2.4. Планування розвитку сільських територій
78
2.5. Етика планування. Особисті якості плановика
85
2.6. Оцінка та управління якістю планів
86
Тема 3. Поточне та оперативне планування. Планування роботи внутрішньогосподарських підрозділів
92
3.1. Суть, завдання, зміст і показники поточних (річних) планів
92
3.2. Поточні плани внутрішньогосподарських підрозділів та організація внутрішньогосподарського розрахунку
97
3.3. Виробничі бюджети
103
3.4. Послідовність розробки поточних планів підприємств
106
3.5. Оперативне планування109
Частина 2. Планування виробництва продукції і використання ресурсів
112
Тема 4. Розробка маркетингової програми
112
4.1. Суть і зміст маркетингової програми сільськогосподарського підприємства
112
4.2. Аналіз і прогнозування кон’юнктури ринків сільськогосподарської продукції
116
4.3. Маркетингова цінова політика підприємства
127
4.4. Планування асортименту, якості, каналів і строків реалізації продукції
132
4.4.1. Планування асортименту продукції та його оновлення
132
4.4.2. Планування якості продукції
135
4.4.3. Планування каналів реалізації продукції
139
4.4.4.Планування строків реалізації продукції
144
4.5. Реклама в маркетингових програмах сільськогосподарських підприємств
148
4.6. Прогнозування обсягів продажу
150
Тема 5. Планування оптимального поєднання галузей у господарстві
153
5.1. Обґрунтування змін у галузевій структурі підприємства і перспектив розвитку рослинництва, тваринництва та промислових виробництв
153
5.2. Традиційні методи планування галузевої структури підприємства
159
5.3. Обґрунтування і вибір критерію оптимальності та економіко-математична модель задачі оптимального поєднання галузей
161
5.4. Аналіз одержаних результатів та використання їх для складання перспективних і поточних планів господарства
164
Тема 6. Обґрунтування виробничої програми з тваринництва
169
6.1. Обґрунтування планової продуктивності у тваринництві
169
6.2. Планування відтворення стада, виробництва і використання продукції
179
6.3. Послідовність планування оптимальної кормової бази підприємства
187
6.4. Планування потреби в кормах
189
6.5. Обґрунтування страхових фондів кормів
193
6.6. Планування забезпечення потреби в кормах196
Тема 7. Обґрунтування виробничої програми з рослинництва
201
7.1. Планування використання земельних угідь, підвищення їхньої родючості
201
7.2. Планування та програмування врожайності сільськогосподарських культур
206
7.3.Обґрунтування планових посівних площ, виробництва і використання продукції рослинництва
214
7.4. Планування насінництва
223
7.5. Планування нагромадження і внесення добрив
225
7.6. Планування захисту рослин
233
Тема 8. Планування промислових виробництв
238
8.1. Обґрунтування вибору і розмірів промислових виробництв
238
8.2. Планування обсягів виробництва та асортименту продукції
243
8.3. Обґрунтування ефективних способів зберігання продукції
246
8.4. Планування собівартості й рентабельності продукції
253
Тема 9. Планування в особистих господарствах населення (ОГН)
259
9.1. Об’єктивна необхідність, зміст та особливості планування в ОГН
259
9.2. Обґрунтування виробничої програми ОГН. Планування обсягів каналів, строків і цін реалізації продукції
263
9.3. Планування взаємовідносин ОГН з іншими аграрними, переробними та агросервісними підприємствами
269
9.4. Особливості планування витрат і собівартості продукції в ОГН
271
9.5. Обґрунтування економічної і соціальної ефективності сільськогосподарського виробництва в ОГН
280
9.6. Перспективи розвитку ОГН в Україні
283
Тема 10. Планування використання основних засобів виробництва
288
10.1. Планування техніко-технологічного розвитку підприємства
288
10.2. Планування обсягів механізованих робіт, використання техніки і витрат на її експлуатацію
292
10.3. Планування амортизаційних відрахувань та віднесення їх на об’єкти калькуляції300
Тема 11. Планування обслуговуючих виробництв
305
11.1. Обслуговуючі виробництва та особливості їх планування
305
11.2. Планування вантажоперевезень і використання автомобілів
306
11.3. Планування витрат і собівартості автотранспортних робіт
317
11.4. Планування роботи живого тягла
320
11.5. Планування потреби та використання електроенергії
323
Тема 12. План з праці та соціального розвитку колективу
327
12.1. Планування затрат праці й чисельності працюючих Баланс трудових ресурсів
327
12.2. Планування фонду оплати праці
331
12.3. Планування продуктивності праці
336
12.4. Зміст та організація розробки плану соціального розвитку колективу
340
12.5. Планування поліпшення житлових і культурно-побутових умов працівників
342
12.6. План підготовки кадрів і підвищення їхньої кваліфікації
347
12.7. Планування поліпшення умов праці та охорони здоров’я
349
Частина 3. Планування собівартості продукції і фінансовий план підприємства
352
Тема 13. Планування витрат і собівартості продукції
352
13.1. Противитратний механізм та його роль у зниженні собівартості продукції
352
13.2. Методи планування витрат і собівартості продукції
357
13.3. Норми і нормативи у плануванні витрат
361
13.4. Планування витрат на виробництво продукції
368
13.5. Визначення планової собівартості продукції
382
13.6. Використання ПК при плануванні витрат і собівартості продукції388
Тема 14. Фінансовий план підприємства
392
14.1. Фінансовий план, його будова і зв’язок з іншими розділами плану
392
14.2. Оцінка фінансового стану підприємства
394
14.3. Планування реалізації продукції, цін, прибутку і рентабельності
399
14.4. Визначення точки беззбитковості виробництва
404
14.5. Бюджет готівки
409
Тема 15. Організація та контроль виконання планів
415
15.1. Організація виконання планів
415
15.2. Предмет контролю
416
15.3. Методи контролю
419
Частина 4. Планування розвитку підприємства
423
Тема 16. Стратегічне і перспективне планування
423
16.1. Стратегія підприємства та її елементи. Система стратегічних і перспективних планів підприємства
423
16.2. Обґрунтування ринкової стратегії підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності
429
16.3. Планування інновацій. Стратегічні аспекти технологій у сільському господарстві. Планування освоєння досягнень науково-технічного прогресу
438
16.4. Особливості планування в умовах радіоактивного забруднення територій446
Тема 17. Бізнес-планування
452
17.1. Суть, види проектів і моделі управління ними
452
17.2. Бізнес-план та його функції
457
17.3. Структура, зміст і методика розробки розділів бізнес плану
459
17.3.1. Резюме
461
17.3.2. Галузь, підприємство та його продукція
462
17.3.3. Дослідження ринку і маркетинг-план
465
17.3.4. План виробництва. Потреба та використання ресурсів
468
17.3.5. Організаційний план
471
17.3.6. Фінансовий план
473
17.3.7. Інвестиційний план
478
17.3.8. Оцінка ризиків і управління ними
480
17.3.9. Додатки
482
17.4. Етапи та організація розробки бізнес-плану
483
17.5. Оформлення і стиль бізнес-плану
485
Список літератури487
 
 
Остання редакція: 20.11.14