Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія економіки та економічної думки

Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / [С. В. Степаненко, С. Н. Антонюк, В. М. Фещенко, Н. О. Тимочко] ; за ред. проф. С. В. Степаненка. — К. : КНЕУ, 2010. — 743, [1] с.

Пропоноване видання є першим в Україні інтегрованим викладом економічної історії та історії економічних учень. На методологічному підґрунті цивілізаційної парадигми розкрито генезис та розвиток господарства країн Європейської цивілізації від давнини до сучасності та наукове відображення цих процесів у світовій економічній думці з урахуванням теоретичних, філософських та національних особливостей її наукових шкіл та напрямів.

Для викладачів, студентів економічних спеціальностей, аспірантів, усіх, хто цікавиться питаннями історії економіки та економічної думки.

 
ЗМІСТ  
ПЕРЕДМОВА
9
ТЕМА 1. Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки
11
1.1. Цивілізаційна парадигма пізнання суспільних процесів
12
1.2. Господарська система суспільства та її еволюція
20
1.3. Предмет історії економіки та економічної думки
31
1.4. Методи історії економіки та економічної думк
44
1.5. Періодизація історичного розвитку господарських систем
57
ЛІТЕРАТУРА
68
РОЗДІЛ І. ГОСПОДАРСТВО ПЕРВІСНИХ СУСПІЛЬСТВ РАННІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ (до VІІІ ст. до н. е.)
70
ТЕМА 2. Природа та еволюція господарства общинного суспільства
70
2.1. Господарство первісного суспільства. Неолітична революція
71
2.2. Господарське життя первісного суспільства. М. Зібер про общинну організацію первісного суспільства
75
2.3. Господарство та господарська діяльність суспільств первісної історії України
81
ЛІТЕРАТУРА
84
ТЕМА 3. Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій
85
3.1. Передумови становлення господарської сфери суспільств ранніх цивілізацій
86
3.2. Господарський розвиток та економічна думка в Месопотамії (ХІ—І тис. до н. е.)
88
3.3. Господарський розвиток Стародавнього Єгипту та його відображення в економічній думці
94
3.4. Суспільство Крито-Мікенської цивілізації та особливості його господарської сфери
100
ЛІТЕРАТУРА
103
РОЗДІЛ ІІ. ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СУСПІЛЬСТВ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ СВІТОВИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ (VІІІ ст. до н. е. — перша половина XVІІ ст.)
104
ТЕМА 4. Господарський розвиток та економічна думка на етапі становлення суспільств Східної та Західної цивілізацій (VІІІ ст. до н. е. — V ст. н. е.)
104
4.1. Осьовий час та формування світових цивілізацій
105
4.2. Східна цивілізація та її характеристика в осьовий час
108
4.3. Західна цивілізація та господарський розвиток античних держав
120
ЛІТЕРАТУРА
135
ТЕМА 5. Господарство та економічна думка феодальних держав Європи (кінець V—XV ст.)
137
5.1. Ранньофеодальна та феодально-роздроблена держава в суспільствах Європи
138
5.2. Основні форми господарств у ранньофеодальних і феодально-роздроблених державах Європи
144
5.3. Ремесло і торгівля у господарській системі феодального суспільства
148
5.4. Давньоруська ранньофеодальна держава Київська Русь: господарський розвиток та пам’ятки економічної думки
155
5.5. Господарський розвиток українських земель під владою Польщі та Литви і його відображення в документальних джерелах
164
ЛІТЕРАТУРА 171
171
ТЕМА 6. Господарство та економічна думка централізованих монархій Європи (ХVІ — перша половина ХVІІ ст.)
173
6.1. Зміни у феодальному устрої держав Європи та їх вплив на господарське життя
174
6.2. Формування товарного господарства в західноєвропейських країнах
192
6.3. Передумови виникнення ринкового господарства в суспільствах Західної Європи
209
ЛІТЕРАТУРА
223
РОЗДІЛ ІІІ. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА В СУСПІЛЬСТВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТА ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ (ХVІІ — початок ХХ ст.)
225
ТЕМА 7. Ринкове господарство та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації. Економічна думка про суть і функціонування ринкової економіки (друга половина ХVІІ — 60-ті роки ХІХ ст.)
225
7.1. Формування та сутність ринкового господарства
226
7.1.1. Роль демократичної, промислової та освітньої революцій у формуванні ринкового господарства
227
7.1.2. Суть ринкової господарської системи
239
7.1.3. Економічна думка про ринкове господарство
242
7.2. Особливості формування ринкового господарства в окремих країнах Європейської цивілізації та їх відображення в економічній думці
253
7.2.1. Генезис ринкового господарства в Англії
253
7.2.2. Особливості становлення ринкового господарства у Франції
268
7.2.3. Формування ринкового господарства в Німеччині
279
7.2.4. Особливості становлення ринкових відносин у США
289
ЛІТЕРАТУРА
301
ТЕМА 8. Становлення ринкових форм господарства в Україні (друга половина ХVІІ — перша половина ХІХ ст.) 303
303
8.1. Передумови Визвольної війни 1648—1676 рр. та створення Української козацької держави. Особливості її господарського розвитку
303
8.2. Господарство Лівобережної України за часів Гетьманщини та у складі Російської імперії
310
8.3. Формування елементів ринкового господарства
317
8.4. Визрівання передумов скасування кріпацтва в Україні та відображення цих процесів у суспільно-економічній думці (кінець XVIII — перша половина ХІХ ст.)
320
ЛІТЕРАТУРА
331
ТЕМА 9. Ринкове господарство провідних суспільств Європейської цивілізації в умовах монополістичної конкуренції та його відображення в економічній думці (70-ті роки ХІХ — початок ХХ ст.)
332
9.1. Нові тенденції господарського розвитку держав Європейської цивілізації
333
9.2. Промислове зростання Німеччини в кінці ХІХ ст. Соціальний напрям політичної економії як передумова появи інституціоналізму
345
9.3. США — лідер світової економіки. Американська школа маржиналізму
353
9.4. Особливості господарської системи Англії в період монополістичної конкуренції. Кембриджська школа
360
9.5. Економічний розвиток Франції
368
ЛІТЕРАТУРА
377
ТЕМА 10. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)
379
10.1. Становлення ринкових форм господарства в Україні
380
10.2. Загальна характеристика української економічної думки пореформеного періоду
388
10.3. Особливості економічного розвитку та економічної думки України на межі ХІХ—ХХ ст
399
ЛІТЕРАТУРА
407
РОЗДІЛ ІV. НАЦІОНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВ СВІТУ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ (ХХ — початок ХХІ ст.)
408
ТЕМА 11. Ринкові економічні системи суспільств Європейської цивілізації в умовах державно-монополістичної конкуренції та входження у світову систему господарства (перша половина ХХ ст.)
408
11.1. Світова система господарства та її вплив на економіку провідних країн Європи та США. Становлення системи державного регулювання економіки
410
11.2. Особливості державно-монополістичного розвитку господарств країн Європейської цивілізації та США. Причини та наслідки Першої світової війни
424
11.3. Світова економічна криза 1929—1933 рр. та економічні дослідження в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації. Виникнення кейнсіанства
438
11.4. Економічний розвиток європейських країн і США в період Другої світової війни та її вплив на структуру народного господарства
450
ЛІТЕРАТУРА
460
ТЕМА 12. Еволюція ринкових систем господарств провідних країн світу (50—80-ті роки ХХ ст.)
461
12.1. Фактори розвитку ринкових економічних систем та економічна думка, що його відображає
462
12.2. Особливості змішаних ринкових систем та корпоративних форм господарств провідних країн світу
488
12.3. Економічна політика зростання та антикризова політика у реформуванні господарств окремих країн Західної Європи, США та Японії
512
ЛІТЕРАТУРА
541
ТЕМА 13. Функціонування національних господарств у системі глобальної економіки (90-ті рр. ХХ ст. — початок ХХІ ст.)
542
13.1. Глобалізація та її вплив на національні господарства
543
13.2. Особливості НТР кінця ХХ — початку ХХІ ст. та її вплив на світове й національні господарства
561
13.3. Інституціоналізм та зростання його значення під впливом змін у господарській практиці
580
ЛІТЕРАТУРА
593
ТЕМА 14. Господарство України та його трактування в економічній думці в умовах адміністративно-командної економічної системи
594
14.1. Зміни в суспільстві після Жовтневої революції та їх вплив на господарську систему
595
14.2. Пошуки моделі соціалістичної системи господарства. Політика «воєнного комунізму» та непу
602
14.3. Формування адміністративно-командної економічної системи та її характерні риси
618
14.4. Україна в умовах кризи командно-адміністративної системи
638
ЛІТЕРАТУРА
657
ТЕМА 15. Відновлення основ ринкової системи господарства в Україні (останнє десятиріччя ХХ — початок ХХІ ст.)
659
15.1. Становлення національної держави та проблеми реструктуризації господарського комплексу
659
15.2. Формування основ національної системи господарства
663
15.3. Радикальні економічні перетворення другої половини 1990-х років та їх наслідки
667
ЛІТЕРАТУРА
672
ПЕРСОНАЛІЇ
674
ГЛОСАРІЙ
707
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ВСІХ ТЕМ КУРСУ 741

 

Остання редакція: 31.10.14