Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сучасні економічні теорії

Фещенко, В. М. Сучасні економічні теорії : навч. посіб. / В. М. Фещенко. – К. КНЕУ, 2012. – 474, [6] с.

В навчальному посібнику розкрито суперечливий розвиток новітньої економічної думки країн Європейської цивілізації впродовж останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. Проаналізовано найважливіші економічні концепції, сформовані в межах основних і альтернативних течі світової економічної теорії. Показано багатогранність сучасної економічної думки в теоретичних надбаннях, методології аналізу, прогностичних висновках тощо. Акцентується увага на новаторських дослідженнях прихильників сучасного інституціоналізму, еволюційної теорії, розробках лауреатів Нобелівської премії з економіки.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться питаннями сучасного розвитку світової економічної теорії.

 
ЗМІСТ  
ВСТУП
7
РОЗДІЛ І. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ»
11
Тема 1. Генезис сучасних економічних теорій. Предмет курсу
11
1.1. Критерії визначення поняття «сучасні економічні теорії» та предмет дисципліни
11
1.2. Теоретичні витоки сучасної економічної думки
20
1.3. Мета і завдання курсу «Сучасні економічні теорії»
40
Тема 2. Методологія економічної науки та сучасні моделі розвитку економічної теорії
44
2.1. Сучасні економічні теорії та методологія їх аналіз 
44
2.2. Структура методологічних досліджень. Методи сучасного економічного аналізу
56
2.3. Цивілізаційна парадигма дослідження суспільних процесів як методологічна основа сучасної економічної теорії
63
РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КЕЙНСІАНСЬКОГО НАПРЯМУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
74
Тема 3. Еволюція кейнсіанства. Теорії посткейнсіанства і нового кейнсіанства
74
3.1. Розвиток кейнсіанства протягом 40-70-х років ХХ ст. Неокейнсіанство
74
3.2. Криза кейнсіанства. Виникнення посткейнсіанства
104
3.2.1. Монетарне посткейнсіанство
108
3.2.2. Калецькіанське посткейнсіанство
116
3.2.3. Неорікардіанське посткейнсіанство
121
3.3. Становлення нового кейнсіанства
127
3.4. Місце макроекономічних моделей послідовника Дж. М. Кейнса в сучасній економічній теорії і практиці економічного розвитку
134
РОЗДІЛ ІІІ. РОЗВИТОК НЕОКЛАСИЧНИХ ЦІЛЕЙ В ОСТАННІЙ ТРИТИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
145
Тема 4. Сучасні концепції неолібералізму і соціальної політики 
145
4.1. Теоретичні витоки та загальна характеристика основних шкіл сучасного неолібералізму  1
145
4.2. Еволюція неавстрійської школи економічного неолібералізму
154
4.3. Соціальне ринкове господарство: теоретична модель і практика реалізації
163
Тема 5. Монетаризм як основна школа сучасної неокласики
171
5.1. Теоретичні засади монетаризму. Генезис, еволюція та сучасний стан розвитку
171
5.2. Економічна концепція М. Фрідмена
179
5.2.1. Методологія досліджень
179
5.2.2. Основні теорії монетаризму
181
5.2.3. Особливості сучасного монетаризму
190
5.3. Практична реалізація ідей монетаризму в економічній політиці окремих країн
198
Тема 6. Теорії економічного неоконсерватизму
209
6.1. Неоконсерватизм 80-х років ХХ ст.: методологія аналізу та основні теоретичні постулати
209
6.2. Теоретичне підґрунтя теорії «економіки пропозиції». Крива А. Лаффера
216
6.3. Теорія раціональних очікувань. Концепція Дж. Мута та його послідовники (Р. Лукас, Т. Сарджент, Н. Воллес)
224
РОЗДІЛ ІV. СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕВОЛЮЦІЇ СУЧАСНОГО ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
235
Тема 7. Соціально-інституціональні технократичні теорії
239
7.1. Історико-економічні передумови появи соціально-інституціональних технократичних теорій 
239
7.2. Основні типи соціально-індустріальних концепцій у сучасній економічній теорії 
246
7.3. Загальна характеристика сучасних концепцій постіндустріального суспільства та соціального прогнозування
261
Тема 8. Теоретико-методологічні засади, структура та основні теорії сучасного інституціоналізму
283
8.1. Теоретичні витоки, структура та особливості методології сучасного інституціоналізму 
284
8.2. Еволюція неоінституціоналізму в другій половині ХХ- на початку ХХІ ст. та зміст його основних концепцій
294
8.2.1. Р .Коуз. Теорії трансакційних витрат 
297
8.2.2. Дж. Б’юкенене. Теорія суспільного вибору
304
8.2.3. Теорія інституцій Д. Норта
311
8.3. Нова інституціональна економічна теорія
317
8.3.1. Теорія ігор
318
8.3.2. Теорія неповноцінної раціональності 
322
8.3.3. Економіка угод
323
РОЗДІЛ V. АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЕЧІЇ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
332
Тема 9. Ліворадикальна політична економія. Економічні теорії сучасного марксизму та соціал-демократії
332
9.1. Причини виникнення та основні риси ліворадикальної політичної економії 
332
9.2. Парадигма радикальної політичної економії Д. Гордон, Р. Франклін, П. Суізі
338
9.3. Сучасна соціал-демократія: економічні концепції та основні моделі їх практичної реалізації 
343
9.4. Неомарксизм у сучасній економічній теорії 
362
РОЗДІЛ VІ. НОВІ ПРОБЛЕМИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ, ВИЗНАННЯ ЇЇ ДОСЯГНЕНЬ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
367
Тема 10. Концепції економічний реформ у постсоціалістичних країнах
368
10.1. Соціально-економічні передумови ринкових реформ у постсоціалістичних країнах та сутність перехідної економіки 
369
10.2. Теоретичне обґрунтування ринкової трансформації України (еволюція, особливості, моделі)
376
10.3. Теорія і практика ринкових реформ у Росії та країнах центральної та Східної Європи
397
Тема 11. Економісти – лауреати Нобелівської премії 
415
11.1. Загальна характеристика економічної нобелології
416
11.2. Лауреати Нобелівської премії в галузі економіки
426
11.3. Економічні досягнення ХХІ ст., удостоєні Нобелівської премії
432
Тема 12. Економісти – лауреати Нобелівської премії 
443
12.1. Загальна характеристика сучасного етапу розвитку світової економічної думки (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)
444
12.2. Зміни в методології та перспективи розвитку основних напрямів сучасної економічної теорії 
449
12.3. Пріоритети в проблематиці економічних досліджень на початку ХХІ століття 
455
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ
460
ДОДАТКИ
470
Додаток 1. Теми рефератів, ессе, індивідуальних наукових робіт для творчого обговорення на семінарських заннятях
471
Додаток 2. Орієнтований перелік питань для підготовки до іспиту з курсу «Сучасні економічні теорії» 472

 

Остання редакція: 31.10.14