Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Представники школи

Остання редакція: 15.10.14
Засновники

Кривень Павло Васильович (23.11.1902 р., с. Васильківка Васильківського р-ну Дніпропетровської обл. – 11.07.1965 р., Київ). Закінчив у 1927 р. педагогічний технікум у м. Дніпропетровську, у 1931 р. – соціально-економічний факультет Харківського педагогічного інституту. Після закінчення аспірантури при Харківського плановому інституті (1939 р.) захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук у Московському плановому інституті. Кандидат економічних наук (1939 р.), доцент (1939 р.), професор (1960 р.). З жовтня 1931 р. працював асистентом кафедри політичної економії Харківського фізико-хіміко-математичного інституту, реорганізованого у 1932 р. у Державний університет. В університеті П. В. Кривень працював на посаді доцента кафедри політичної економії до 1935 р. У 1935-1936 рр. керував кафедрою політичної економії Всеукраїнського інституту державної торгівлі, 1936-1939 рр. – доцент кафедри політичної економії Харківського планового інституту. У 1939 р. отримав вчене звання доцента. З 1939 р. по серпень 1941 р. керував кафедрою марксизму-ленінізму Харківського юридичного інституту. З січня 1940 р. до березня 1944 р. – заступник голови виконкому Харківської обласної ради депутатів трудящих. З березня 1944 р. до травня 1945 р. працював секретарем з пропаганди Київського обкому КП України.

Детальніше

З червня 1945 р. до лютого 1947 р. – завідував кафедрою марксизму-ленінізму Львівського університету. 1947-1950 рр. – доцент кафедри політичної економії Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. З вересня 1950 р. П. В. Кривень – завідувач кафедри політичної економії, з серпня 1951 р. – директор Київського фінансово-економічного інституту. 1960-1965 рр. – ректор Київського інституту народного господарства. У грудні 1960 р. йому було присвоєно вчене звання професора кафедри політичної економії. За його безпосередньою участю продовжувалося стрімке повоєнне відродження вузу: будівництво навчального корпусу та гуртожитків, створення нових кафедр та розширення спеціальностей, розвиток наукових досліджень. П. В. Кривень брав участь у роботі ООН у складі української делегації на Генеральній Асамблеї, був керівником української делегації у ЄЕК ООН. Обирався депутатом Київської міської ради. Сфера наукових інтересів – політична економія, економічна історія. Нагороджений орденами «Знак Пошани», «Трудового Червоного Прапора», медалями. Його праці: «Критика Н. Г. Чернышевским капитализма и буржуазной политической экономии» (1940), «Капіталістичне відтворення і економічні кризи надвиробництва в період загальної кризи капіталізму» (1953), «Українська РСР: Економіко-географічна характеристика» (1961), «Питання концентрації спеціалізації і кооперування виробництва» (ред., (1964)), «Экономическая история капиталистических стран. Учебное пособие для экономических вузов» (1966) та ін.

Короїд Олексій Степанович (10.07. 1911 р., ст. Слюдянка, Іркутська обл. – 22. 12. 1988 р., Київ). У 1929 р. закінчив Мринський педагогічний технікум (Чернігівська обл.). У 1932 р. – історичний факультет Ніжинського педагогічного інституту, у 1933 р. – економічний факультет Харківського педпрофобру, у 1942 р. – економічний факультет ВПШ при ЦК ВКП(б), у 1949 р. – аспірантуру Академії суспільних наук при ЦК КПРС. У 1949 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за темою: «Організація та оплата праці у колгоспах». Кандидат економічних наук (1949 рік). У 1942-1952 рр. та 1953-1955 рр. перебував на партійній роботі: інструктор ЦК ВКП(б), секретар Херсонського і Київського обкомів партії, заступник завідувача відділу науки та культури ЦК Компартії України, секретар Київського міському партії. У 1952 р. очолював Інститут економіки АН УРСР, 1952-1953 рр. – заступник міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, 1953-1954 рр. – заступник завідувача відділу науки та культури ЦК КП України, 1954-1955 рр. – секретар Київського міському партії. У 1955-1965 рр. – заступник директора Інституту економіки АН УРСР, голова Відділення суспільних наук АН УРСР. У квітні 1961р. О. С. Короїда обрано членом-кореспондентом АН УРСР.

Детальніше

З вересня 1965 р. по грудень 1969 р. обіймає посаду ректора Київського інституту народного господарства ім. Д. С. Коротченка. З його іменем прямо пов’язана подальша розбудова матеріальної бази та навчально-виховного процесу в інституті. У 1965-1976 рр. – завідувач кафедри політичної економії КІНГу, а з 1977 р. – в. о. професора кафедри політичної економії планово-економічного факультету. У 1957-1958 рр., 1963 р., 1966 р. у складі урядових делегацій О. С. Короїд брав участь у роботі ЄЕК ООН та ЮНЕСКО. Наукові інтереси пов’язані з питаннями науково-технічного прогресу, розвитку сільського господарства, розвитку та розміщення продуктивних сил України, політичної економії соціалізму та ін. Нагороджений орденом «Трудового Червоного Прапора» та медалями. О.С. Короїд є автором понад 70 наукових праць: «Вопросы статистической методологии и статистико-экономического анализа» (1969), «Научно-технический прогресс – решающий фактор повышения производительности труда» (1972), «Объективная необходимость совершенствования системы управления производством в условиях современного научно-технического прогресса» (1974), «Совершенствование управления производством в условиях научно-технического прогресса» (1975) та ін.

Пахомов Юрій Миколайович, професор, доктор економічних наук, академік НАН України, заслужений працівник вищої освіти України, лауреат Державної премії України в області науки і техніки, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної Академії наук України. Освіта вища. У 1953 р. закінчив юридичний факультет Київського національного університету ім. Т.Шевченка. У 1962 р. аспірантуру Київського інституту народного господарства. У 1966-1969рр. посідав посаду завідувача кафедрою політичної економії Київського інституту цивільної авіації. З 1988 р. академік Національної Академії наук України. З 1980 по 1987 рр. ректор Київського інституту народного господарства. У 1987-1993рр. працював директором Інституту соціології НАН України. З 1993р. академік Ю.М. Пахомов очолює Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Педагогічний стаж складає понад 50 років. Біографічні дані академіка Ю.М.Пахомова включені в міжнародний довідник: Men of Achievement (Люди геніальних досягнень, Кембрідж, Англія, 1997); The International Directory of Distinguished Leadership (Міжнародний довідник про видатних лідерів, Американський біографічний інститут, 1998). Американський біографічний інститут в 1994р. присвоїв академікові Юрію Миколайовичу Пахомову почесний титул - Людина року. У 2000р. був нагороджений академічною премією ім. Туган-Барановського.

 

Бєляєв Олександр Олександрович, професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу. Закінчив Вороніжський державний університет в 1967 році за спеціальністю економіст, викладач політичної економії. В 1972 році – присудження наукового ступеню кандидата економічних наук, в 1987 році – присудження наукового ступеню доктора економічних наук. Працював в Севастопольському приладобудівельному інституті з 1967 по 1970 роки. З 1970 року до теперішнього часу – в Київському інституті народного господарства (нині ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»). Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, а нині – професор, завідувач кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу. Має державні нагороди, є заслуженим працівником КНЕУ. В 1999 році обраний дійсним членом академії економічних наук України. Стаж роботи – 50 років.Наукова проблематика – дослідження господарського механізму та основних напрямків його соціалізації. Має 160 науково-методичних публікацій, в т.ч. є автором і співавтором 12 наукових монографій, 12 навчальних посібників, 2 підручників для середніх загальноосвітніх закладів та декількох спецкурсів. На кафедрі працює 3 професори, з них 2 доктори економічних наук.

Послідовники

Бебело Анатолій Семенович, доцент, кандидат економічних наук. Народився на Чернігівщині. Після закінчення середньої школи, 4 роки служив на Балтійському Флоті, а в 1967р. закінчив економічний факультет КГУ імені Тараса Шевченка. З 1967р. працював викладачем політекономії в ряді ВНЗ України та за кордоном, а також біля 10 років працював на відповідальних посадах в ЦК КПУ та Верховній Раді України. Останні 19 років виконує обов’язки доцента кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу КНЕУ. Має три державних нагороди, є почесним працівником КНЕУ. Досліджує теоретико-методологічні проблеми ринкової трансформації, адміністративно-командної системи, а також концептуальні засади системної соціалізації економічних процесів транзитивної економіки. 123 науково-методичні публікації, в т.ч. є співавтором наукової монографії п’яти навчальних посібників, двох підручників для середніх загальноосвітніх закладів та декількох спецкурсів.

Кириленко Володимир Іванович, професор, доктор економічних наук. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах становить 34 роки. Народився в с. Запруддя, Рокитнянського району Київської області. В 1976 р. закінчив Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка. Служив у лавах Збройних сил. Полковник запасу. 26.12.2001 р. – 28.12.2006 р. – доцент кафедри політичної економії факультетів управління та маркетингу. 28.12.2006 р. – по теперішній час – професор кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу. Інвестиційна безпека, соціально-економічна безпека, соціальна економіка, методологія економічної теорії, мікроекономіка. Є автором понад 80 друкованих праць.

Комяков Олександр Михайлович, доцент, кандидат економічних наук. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах становить 41 рік. Народився в м. Києві. Після закінчення 78 середньої школи в м. Києві 1970р. вступив на економічний факультет КГУ ім. Тараса Шевченка, після закінчення в 1975р. працював викладачем політичної економії в вищих навчальних закладах України. З лютого 1981р. працює на кафедрі політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу КНЕУ. Досліджує інституціональні аспекти економічної трансформації сучасного суспільства, а також концептуальні засади системної соціалізації економічних процесів транзитивної економіки. Має понад 40 наукових публікацій, є співавтором наукової монографії, дев’яти навчальних посібників та співавтором декількох спецкурсів

Стахівський Віктор Іванович, доцент, кандидат економічних наук. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах становить 52 роки. Народився на Житомирщині в сім`ї селянина-колгоспника, освіта вища, закінчив з відзнакою Київський держуніверситет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю викладач політекономії. З 1966 року працював за спеціальністю у вузах України, заввідділом журналу «Під прапором ленінізму». З 1981р. по 1983р. перебував в Афганістані, учасник бойових дій, має 9 урядових нагород, офіцер у відставці. Свої наукові інтереси пов’язує з дослідженням ролі обміну як ринкового середовища. Опублікував близько 120 наукових праць. Є співавтором навчальних посібників для вузів – «Політична економія”, «Економічна політика», «Основи економіки», має авторські монографії – «Отношения обмена деятельностью при социализме» – 5д.а., 1976 р., «Трудовий поступ Радянської України» – 6д.а., 1981р. «Обмін у суспільному виробництві» 10 д.а. 2004р.

Учні послідовників

Кудінова Алевтина Віталіївна, доцент, кандидат економічних наук. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах становить 6 років. Освіта - вища. 2006р. – присудження наукового ступеню кандидата економічних наук (тема дисертації «Підприємницька поведінка та її модифікація в сучасних умовах»). Викладання курсів: «Політична економія», «Основи економічної науки», «Соціально-економічна безпека», «Мікроекономіка», «Економіка праці та соціально-трудові відносини». Основні напрямки наукових досліджень: підприємницька діяльність, продуктивність праці, особливості взаємозв’язку культури та економічного розвитку. Має 23 публікації.

Котенок Андрій Григорович, кандидат економічних наук, доцент кафедри політичної економії факультетів управління та управління персоналом та маркетингу. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах становить 10 років. Народився в м. Києві у сім’ї службовців. У 1998 році закінчив із золотою медаллю середню школу № 78 в м. Києві. У липні 1998 року був зарахований до факультету міжнародної економіки Київського національного економічного університету. У 2002 році отримав диплом бакалавра з міжнародної економіки зі знанням іноземної мови. У 2002 році вступив до магістратури Київського національного економічного університету. У 2003 році отримав диплом магістра з міжнародної економіки. З вересня 2003 року працюю асистентом кафедри політичної економії факультетів управління та маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Сфера наукових інтересів полягає дослідженні механізму координації трансформаційної економіки та соціально-економічних суперечностей соціально-орієнтованої економіки. Автор 14 публікацій.

Самійленко Андрій Петрович, доцент, кандидат економічних наук. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах становить 11 років. Народився в м. Прип’ять Київської області у сім’ї службовців. У 1994 році закінчив середню школу № 3 в м. Вишневому. З 1 вересня 1994 року – студент 1-го курсу факультету економіки та управління Київського державного економічного університету. У 1998 році отримав диплом бакалавра за напрямом підготовки «Економіка підприємства» і вступив до магістратури, яку успішно закінчив у 1999 році за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію магістра з менеджменту підприємницької діяльності. З січня 2000 року – асистент, з 2005 – старший викладач, з 2008 року – доцент кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана». Заступник декана факультету економіки та управління. Сфера наукових інтересів полягає в дослідженні закономірностей становлення, функціонування і розвитку підприємництва в сучасній економічній системі. Автор 24 наукових праць.

Келічавий Арсен Вікторович, асистент кандидат економічних наук. Народився в м. Тернопіль. Навчався в Тернопільському національному економічному університеті, де здобув диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Облік та аудит». Закінчив аспірантуру ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. У березні 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Еволюція конкуренції в інноваційній економіці». З вересня 2013 р. – асистент кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана».